Høringer i NIF

Du finner pågående høringer øverst. Nedenfor ligger informasjon om tidligere høringer. 

Idrettsmedisinsk etikkutvalg har sendt forslag til etiske retningslinjer for idrettsmedisinsk arbeid på høring. Høringssvar kan sendes til utvalgets sekretær Anne Kristine Soltvedt innen 25. oktober 2019.

Høringsbrev etiske retningslinjer for idrettsmedisinsk arbeid. 

Idretten inn i en ny tid

IKT-prioriteringer for fremtiden. Rapport til Idrettsstyret fra Evalueringsutvalget for idrettens felles IKT-systemer: 

Evalueringsutvalget for idrettens felles IKT systemer

Alle høringsinnspill

Høring Idretten Vil 2023 finner du her.

Høringssvar Idretten Vil 2023 finner du her og her. 

Vedlagt ligger høringsdokumentet til ny langtidsplan for norsk idrett som skal endelig vedtas på Idrettstinget i 2019.

Innspill fra idrettslag, idrettsråd og særkretser sendes gjennom idrettskretser eller særforbund. I tillegg til innspill på det nye navnet, på helheten og innretningen på den nye langtidsplanen, er det fint om innspillene kan grupperes rundt hvert av planens elementer.

Spørsmål om dokumentet kan rettes til  per.toien@idrettsforbundet.no
Høringsinnspillene skal sendes inn til innspill@idrettsforbundet.no

Høringsfrist er 7. februar 2019.

Høringssvar 

«Idretten vil!» skal gjennomføres via fireårige strategiplaner kalt «Idretten skal!». Det vil lages en plan for hvert av de fire strategiske satsingsområdene i «Idretten vil!». Planverket legger føringer for hvordan innsatsen i organisasjonen skal rettes frem mot 2023.

Høringssvar Idretten skal! 

En involverende og effektiv prosess for arbeidet med «Idretten skal!» er viktig for å sikre eierskap til strategiplanene og derigjennom realisere målene.  Idretten skal! – Flere og bedre anlegg bygger på anleggspolitikken som ble vedtatt av idrettsstyret (2015-2019) 4. april 2019 og er oppdatert etter Idrettstinget 2019. Idretten skal! Livslang idrett, bedre idrettslag og bedre toppidrett

 • Administrativ innspillsrunde: 3.-24. juni – se innkomne innspill 
 • Redaksjonskomité bestående av NIF, idrettskrets og særforbund redigerte høringsutkastene
 • Idrettsstyret ble orientert om arbeidet: 26.-27. juni
 • Generalsekretæren sender Idretten skal! på høring: 5. juli til 25. september
 • Idrettsstyrets behandling: Idretten skal! 23. oktober 2019

Les Norges idrettsforbunds innspill til idrettsmeldingen. 

Kulturdepartementet har satt i gang arbeidet med utarbeidelse av ny idrettsmelding. Meldingen skal drøfte viktige veivalg i idrettspolitikken, herunder sentrale mål, målgrupper og statens rolle i idrettspolitikken. For mer informasjon se her.  

Norges idrettsforbund vil gi skriftlige innspill til Kulturdepartementet på vegne av norsk idrett ved årsskiftet. Det vil også legges til rette for innspillsmøter mellom organisasjonen og Kulturdepartementet i løpet av høsten 2019.

Høringsbrev til organisasjonen. 

Høringsnotat Idrettsmeldingen. 

Møte SF og IK 11 nov 2019.pptx

Møtereferat Høringsmøte SF og IK 11 nov 2019.docx

Høringsinnspill - Idrettsmeldingen 

Høringsdokument presentert på NIFs ledermøte 21. mai 2022: Idrettstingets sammensetning og representatfordeling

Tidsfrist for høringen er 1. oktober.

Idrettsstyret diskuterte mulige lovendringer til Idrettstinget 2023 i sitt møte 22. juni, og innspill til mulige lovendringer sendes nå ut på høring, se vedlegg lenger ned.  

Høringsfrist er fredag 9. september 2022.

Høringssvar gis elektronisk ved bruk av dette skjemaet.

Det vil bli arrangert et informasjonsmøte på Teams for idrettskretsene og særforbundene om høringen mandag 29. august kl. 10:00-11:00, der det er mulighet for å stille spørsmål knyttet til høringen. For påmelding, og ev. spørsmål om høringen, send e-post til NIFs juridiske avdeling på juss@idrettsforbundet.no 

Se vedlagt dokument.

Bakgrunn
Idrettsstyret har besluttet å sende følgende dokumenter på høring til særforbund og idrettskretser:

 • Lovnormer for NIFs organisasjonsledd
 • Delegasjonsreglement for NIF
 • Midlertidige lovendringer i NIFs lov kapittel 11
 • Saksbehandlingsregler for NIFs påtalenemnd                                                                         

Høringsfrist:
Tirdag 9. november 2021. Høringssvar sendes til innspill@idrettsforbundet.no.

Høringsmøter: 

 • For idrettskretser: Det inviteres til høringsmøte for idrettskretsene mandag 25. oktober kl. 10:00-11:00 på Teams. Det bes om en tilbakemelding innen torsdag 21. oktober på hvem som deltar fra idrettskretsene til innspill@idrettsforbundet.no, slik at det kan sendes ut invitasjon til Teams-møtet.
 • For særforbund: Det inviteres til høringsmøte for særforbundene onsdag 27. oktober kl. 10:15-11:15 på Ullevål stadion, møterom 1010 (bak Servicetorget). Det bes om tilbakemelding på hvem som deltar fra særforbundene innen fredag 22. oktober til innspill@idrettsforbundet.no, slik at møterom kan avpasses antall deltakere. 

Spørsmål til høringen:
Eventuelle spørsmål til høringsdokumentet eller høringen, kan rettes til NIFs juridiske avdeling på juss@idrettsforbundet.no.

Lovnormer for NIFs organisasjonsledd:
Høringsdokument 
Lovnorm for idrettslag
Lovnorm for idrettsråd
Lovnorm for særkretser/regioner 
Lovnorm for idrettskretser 
Lovnorm for særforbund 

Delegasjonsreglementet for NIF:
Høringsdokument 

Midlertidige lovendringer i NIFs lov kapittel 11:
Høringsdokument

Saksbehandlingsregler for NIFs påtalenemnd:
Høringsdokument 

Det gjennomføres en høring om lovnormer for NIFs organisasjonsledd, herunder forenklet lovnorm for idrettsråd, og NIFs delegasjonsreglement.

Se høringsnotat her.

Høringssvarene bes inngitt ved bruk av følgende skjema: Skjema for høringssvar

Høringsfristen er fredag 3. november 2023. Det vil bli avholdt et høringsmøte tirsdag 24. oktober 2023 kl. 13.00-14.00 på Teams: Klikk her for å bli med i møtet

Spørsmål til høringen, kan rettes til NIFs juridiske avdeling på juss@idrettsforbundet.no

NIFS delegasjonsreglement. 

Forenklet lovnorm for idrettsråd.

Lovnorm for idrettskretser.

Lovnorm for idrettslag.

Lovnorm for idrettsråd.

Lovnorm for særforbund.

Lovnorm for særkretser og regioner.

 

Juridisk avdeling inviterer til Teams-møte 15. desember 2022 kl. 10.00-11.30 med følgende agenda:

 1. Gjennomgang av de lovendringer som Idrettsstyret vurderer å fremme for Idrettstinget 2023, se dokument 1.
 2. Oppfølging av Idrettstingvedtak om NIFs lov kapittel 11, se dokument 2 og dokument 3.

Benytte følgende lenke for å koble deg på møtet: Møte om lovsaker 15. desember kl. 10.00-11.30.

Møtet er åpent for tillitsvalgte og ansatte i særforbund og idrettskretser.

Norges idrettsforbund og Stiftelsen Antidoping Norge har 8. september 2020 publisert et nytt høringsbrev, høringsnotat og utkast til nytt antidopingregelverk. Høringen er åpen for både organisasjonsledd og andre som ønsker å gi innspill til regelverket.

Høringsfristen var 30. september kl. 16:00. Høringssvar, og eventuelle spørsmål til høringen, sendes til innspill@idrettsforbundet.no

Her finner du dokumentene: 

Disse har mottatt informasjon om høringen: 

 • Særforbund
 • Idrettskretser
 • Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
 • Norges idrettshøgskole
 • Kulturdepartementet
 • Norges laboratorium for dopinganalyse
 • NISO
 • Utøverkomiteen, NIF
 • Påtalenemnda, ADNO
 • Domsutvalget, NIF
 • Appellutvalget, NIF
 • Norsk idrettsjuridisk forening
 • Erik Monsen
 • Mikal Brøndmo
 • Espen Auberg
 • Morten Justad Johnsen
 • Gunnar Martin Kjenner
 • Robin Mackenzie-Robinson
 • Christian B. Hjort
 • Brynjar Meling

Søknad om spillemidler til idrettsorganisasjonen for 2021 skal sendes til Kulturdepartementet 20. oktober. Idrettsstyret skal behandle selve søknaden på styremøtet 15. oktober.

I uke 37 vil det sendes ut påmelding til høringsmøter, som skal gjennomføres på ettermiddag/kveld 27.-29. september. Organisasjonsledd som foretrekker å gi skriftlige innspill, kan gjøre det innen 2. oktober. Skriftlige innspill sendes til innspill@idrettsforbundet.no - Dersom idrettslag eller idrettsråd ønsker å gi høringsinnspill, må disse sendes til idrettskretsen.

Dokumenter:

Alle høringsinnspill, inkludert referater fra innspillsmøtene, vil publiseres på denne siden.

Spillemiddelsøknaden 2020 skal sendes Kulturdepartementet innen 1. oktober. Idrettsstyret skal behandle søknaden 24. september.

Høringsperiode i idrettsorganisasjonen: 5. juli til 1. september

Høringssvar spillemiddelsøknaden 2020.