Høringer i NIF

Idrettsmedisinsk etikkutvalg har sendt forslag til etiske retningslinjer for idrettsmedisinsk arbeid på høring. Høringssvar kan sendes til utvalgets sekretær Anne Kristine Soltvedt innen 25. oktober 2019.

Høringsbrev etiske retningslinjer for idrettsmedisinsk arbeid. 

Idretten inn i en ny tid

IKT-prioriteringer for fremtiden. Rapport til Idrettsstyret fra Evalueringsutvalget for idrettens felles IKT-systemer: 

Evalueringsutvalget for idrettens felles IKT systemer

Alle høringsinnspill

Vedlagt ligger høringsdokumentet til ny langtidsplan for norsk idrett som skal endelig vedtas på Idrettstinget i 2019.

Innspill fra idrettslag, idrettsråd og særkretser sendes gjennom idrettskretser eller særforbund. I tillegg til innspill på det nye navnet, på helheten og innretningen på den nye langtidsplanen, er det fint om innspillene kan grupperes rundt hvert av planens elementer.

Spørsmål om dokumentet kan rettes til  per.toien@idrettsforbundet.no
Høringsinnspillene skal sendes inn til innspill@idrettsforbundet.no

Høringsfrist er 7. februar 2019.

Høringssvar 

«Idretten vil!» skal gjennomføres via fireårige strategiplaner kalt «Idretten skal!». Det vil lages en plan for hvert av de fire strategiske satsingsområdene i «Idretten vil!». Planverket legger føringer for hvordan innsatsen i organisasjonen skal rettes frem mot 2023.

Høringssvar Idretten skal! 

En involverende og effektiv prosess for arbeidet med «Idretten skal!» er viktig for å sikre eierskap til strategiplanene og derigjennom realisere målene.  Idretten skal! – Flere og bedre anlegg bygger på anleggspolitikken som ble vedtatt av idrettsstyret (2015-2019) 4. april 2019 og er oppdatert etter Idrettstinget 2019. Idretten skal! Livslang idrett, bedre idrettslag og bedre toppidrett

 • Administrativ innspillsrunde: 3.-24. juni – se innkomne innspill 
 • Redaksjonskomité bestående av NIF, idrettskrets og særforbund redigerte høringsutkastene
 • Idrettsstyret ble orientert om arbeidet: 26.-27. juni
 • Generalsekretæren sender Idretten skal! på høring: 5. juli til 25. september
 • Idrettsstyrets behandling: Idretten skal! 23. oktober 2019

Les Norges idrettsforbunds innspill til idrettsmeldingen. 

Kulturdepartementet har satt i gang arbeidet med utarbeidelse av ny idrettsmelding. Meldingen skal drøfte viktige veivalg i idrettspolitikken, herunder sentrale mål, målgrupper og statens rolle i idrettspolitikken. For mer informasjon se her.  

Norges idrettsforbund vil gi skriftlige innspill til Kulturdepartementet på vegne av norsk idrett ved årsskiftet. Det vil også legges til rette for innspillsmøter mellom organisasjonen og Kulturdepartementet i løpet av høsten 2019.

Høringsbrev til organisasjonen. 

Høringsnotat Idrettsmeldingen. 

Møte SF og IK 11 nov 2019.pptx

Møtereferat Høringsmøte SF og IK 11 nov 2019.docx

Høringsinnspill - Idrettsmeldingen 

Norges idrettsforbund og Stiftelsen Antidoping Norge har 8. september 2020 publisert et nytt høringsbrev, høringsnotat og utkast til nytt antidopingregelverk. Høringen er åpen for både organisasjonsledd og andre som ønsker å gi innspill til regelverket.

Høringsfristen var 30. september kl. 16:00. Høringssvar, og eventuelle spørsmål til høringen, sendes til innspill@idrettsforbundet.no

Her finner du dokumentene: 

Disse har mottatt informasjon om høringen: 

 • Særforbund
 • Idrettskretser
 • Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
 • Norges idrettshøgskole
 • Kulturdepartementet
 • Norges laboratorium for dopinganalyse
 • NISO
 • Utøverkomiteen, NIF
 • Påtalenemnda, ADNO
 • Domsutvalget, NIF
 • Appellutvalget, NIF
 • Norsk idrettsjuridisk forening
 • Erik Monsen
 • Mikal Brøndmo
 • Espen Auberg
 • Morten Justad Johnsen
 • Gunnar Martin Kjenner
 • Robin Mackenzie-Robinson
 • Christian B. Hjort
 • Brynjar Meling

Søknad om spillemidler til idrettsorganisasjonen for 2021 skal sendes til Kulturdepartementet 20. oktober. Idrettsstyret skal behandle selve søknaden på styremøtet 15. oktober.

I uke 37 vil det sendes ut påmelding til høringsmøter, som skal gjennomføres på ettermiddag/kveld 27.-29. september. Organisasjonsledd som foretrekker å gi skriftlige innspill, kan gjøre det innen 2. oktober. Skriftlige innspill sendes til innspill@idrettsforbundet.no - Dersom idrettslag eller idrettsråd ønsker å gi høringsinnspill, må disse sendes til idrettskretsen.

Dokumenter:

Alle høringsinnspill, inkludert referater fra innspillsmøtene, vil publiseres på denne siden.

Spillemiddelsøknaden 2020 skal sendes Kulturdepartementet innen 1. oktober. Idrettsstyret skal behandle søknaden 24. september.

Høringsperiode i idrettsorganisasjonen: 5. juli til 1. september

Høringssvar spillemiddelsøknaden 2020.