Åpenhetsloven

Åpenhetsloven, etisk handel og retningslinjer for leverandører

En fremtidsrettet idrettsorganisasjon tar ansvar for et bærekraftig samfunn, og tar hensyn til samfunnsmessige og miljømessige utfordringer. Vi arbeider for å forsterke de positive effektene og minimere de negative effektene vi har på samfunnet og miljøet. Slik sikrer vi Idrettsglede for alle både i dag og for fremtidige generasjoner. Her kan du lese mer om vårt arbeid med idrett og bærekraft. Vårt medlemskap i Etisk handel Norge og vår aktive oppfølging av de forventninger og krav som ligger i åpenhetsloven er en del av dette arbeidet.

Etisk handel og retningslinjer for leverandører
NIF har siden 1. januar 2007 vært medlem i Etisk handel Norge (Initiativ for Etisk Handel frem til 2019). NIF har siden 2007 hatt egne retningslinjer for etisk handel, disse ble revidert og vedtatt av Idrettsstyret i juni 2013 i sak 186 (2011 – 2015). Idrettsstyrets oppdaterte disse retningslinjene på nytt 20. januar 2022, i sak 76 på møte nr. 8 (2021-2023), i form av retningslinjer for leverandører. Gjeldende retningslinjer er tilgjengelig her.

Åpenhetsloven
Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trådte i kraft 1. juli 2022, og forplikter alle virksomheter som er omfattet av loven til å innen 30. juni hvert år redegjøre for aktsomhetsvurderinger slik disse er definert i § 4 i loven. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (§ 1). Idrettsstyret behandlet i sak 4 på møte nr. 1 (2023-2025) NIFs redegjørelse i henhold til åpenhetsloven for perioden 1. juli til 31. desember 2022.

NIFs redegjørelse er tatt med lenger nede på denne siden.

Informasjonskrav etter åpenhetsloven
Åpenhetsloven gir i §§ 6 og 7 den som ønsker informasjon om virksomhetens arbeid med og oppfølging av aktsomhetsvurderinger, som definert av § 4 i loven, rett til å kreve slik informasjon, og gir rammer for hvordan slik informasjon skal gis.

Slik forespørsel skal være skriftlig, og skal gjelde hvordan vår virksomhet håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i våre leverandørkjeder. Dette omfatter både generell informasjon og informasjon knyttet til en særskilt vare eller tjeneste som virksomheten tilbyr.

NIF legger til rette for dette ved at forespørsler om informasjon etter åpenhetsloven bes rettes til NIF på egen e-post: apenhetsloven@idrettsforbundet.no.

Når NIF mottar slikt krav om informasjon, skal leder for ansvarlig virksomhetsområde kontaktes for besvarelse og håndtering av informasjonskravet, og svar skal gis innen rimelig tid og senest innen tre uker etter at informasjonskravet er mottatt.