Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Juss (Lov og bestemmelser)

dommer612.jpg

NIFs lov, lovnormer, forskrifter, høydehus, retningslinjer, Lovutvalget, Domsutvalget og Appellutvalget.

Følgende regelverk gjelder for alle medlemmer og organisasjonsledd: 

NIFs lov er i sin helhet tilgjengelig på Lovdata.no, se:

Lov for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Les Lovheftet i sin helhet

Se også relaterte sider:

Registrering av medlemsopplysninger og rapportering til NIF 

  Lovnormer:

  Se oversikt over endringer i lovnormene

  Les Lovheftet i sin helhet

  Henvendelser:
  NIF ber om at eventuelle organisatoriske/juridiske spørsmål rettes følgende tjenestevei:

  NIF har vedtatt følgende forskrifter, bestemmelser og reglement til NIFs lov. Disse er tilgjengelig på Lovdata.no:

  Delegasjonsreglement for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

  Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små org.ledd tilsluttet NIF

  Forskrift om navn på idrettslag

  Bestemmelser om doping og ulovlig medisinering for hest

  Bestemmelser om barneidrett

  Forskrift om medlemsregister (idrettslagenes plikt til å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlems- og organisasjonsregister)

  Forskrift om meldeplikt og annen utøverinformasjon (Meldepliktforskriften)

  Forbud mot bruk av høydehus og andre lignende innretninger/midler

  Idrettstingvedtaket i 2003

  Idrettstinget 2003 vedtok å forby bruk av høydehus og andre innretninger/midler for kunstig manipulering av innåndingsluftens sammensetning og trykk.

  Brudd på vedtaket kan sanksjoneres etter NIFs straffebestemmelser og behandles i så fall av NIFs domsutvalg.

  Det som er forbudt fremgår av vedtaket fra Idrettstinget, som lyder:  

  «Det er ikke tillatt å benytte såkalte høydehus eller andre innretninger eller midler for kunstig manipulering av innåndingsluftens sammensetning eller trykk i den hensikt å oppnå konkurransemessige, treningsmessige eller restitusjonsmessige fordeler, herunder:

  1. Det er forbudt å benytte såkalte høydehus eller såkalte innretninger for manipulering av innåndingsluftens sammensetning eller trykk i trenings- eller konkurransemessige sammenheng.
  2. Det er forbudt å benytte oksygenmasker eller liknende innretninger i eller i tilknytning til konkurranser for å oppnå konkurransemessige fordeler.
  3. Forbudet i punkt 2 gjelder ikke når slike innretninger inngås som lovlig utstyr i forbindelse med utøvelse av konkurranser.»

   Da vedtaket ble fattet ble det gitt følgende begrunnelse: 

  «Idrettsbevegelsen vil dø som samfunnsbevegelse i sin nåværende form hvis vi ikke rensker opp i konkurranseidrettens gråsoner. Vanlige folk har ingen forståelse for norske idrettslederes og utøveres ekstreme utnyttelse av alle såkalte lovlige midler for å vinne. Det er uhyre viktig av flere grunner at idretten tar stilling og er klar og tydelig når det gjelder etiske grenser for hva man tillater at våre utøvere utsetter seg for. Det er tid for å stoppe opp, og idrettsverdenen må på alle plan vise vilje til å rydde opp og gjenreise tilliten til idrettens egen verdi og omgivelsene rundt den.

  Vi ønsker å rekruttere stadig nye barn og unge til idretten, nye generasjoner med foreldre, trenere og ledere.

  Vi ser at pengemotiver, prestisje og ære overtar for perspektiver som mestring, fostring og fellesskap.»

     

  Idrettstingvedtaket 2015

  Idrettstinget i 2015 fulgte opp forbudet fra 2003 med følgende vedtak:

  «Norges idrettsforbund anser at bruk av høydehus og kunstig tilførsel av oksygen og andre gasser er uforenlig med idrettens verdier, og vil arbeide for et internasjonalt forbud som tilsvarer det norske forbudet vedtatt av Idrettstinget 2003.»

  Begrunnelse for vedtaket er:

  «NIFs idrettsmedisinsk etiske råd har avgitt en uttalelse i saken, der rådet enstemmig anbefaler at vedtaket fra 2003 blir stående (se vedlegg). Idrettsstyret anbefaler at Idrettstinget vedtar at NIF skal arbeide for at WADA etablerer et tilsvarende forbud som det norske. Det vil representere en konsistent oppfølging av et strengt nasjonalt antidopingarbeid.»

  Tingpapirene fra 2015 samt uttalelse fra NIFs idrettsmedisinske etiske råd finnes her:  

  Forslag til Endringer (pdf) (side 122-131)

  NIFs lov § 2-6 – Valgbarhet for arbeidstakere - Hvem, hva, hvordan? (pdf)

  NIFs lov § 2-7 Valgbarhet og representasjonsrett (pdf)

  Fratakelse av medlemsskap i idrettslag

  Veileder - idrettslagssallianser 

  Samarbeid om Idrettsarrangement - Veileder for idrettslag i Norges idrettsforbund (pdf)

  NIFs lov § 2-8 Inhabilitet

  Norges idrettsforbund har retningslinjer som gjelder for alle medlemmer i norsk idrett. Disse omfatter blant annet: 

  • Dugnad
  • Alkohol
  • Tobakk 
  • Seksuell trakassering
  • Markedsføring
  • Databehandling
  • Lege og sanitet

  Se temasider - retningslinjer

  Lovutvalget skal avgi uttalelser om innkomne lovforslag og om fortolkningsspørsmål som Idrettsstyret forelegger. Lovutvalget kan også selv fremkomme med forslag.

  Lovutvalgets medlemmer:

  NIFs lovutvalg:
  Leder: Steinar Birkeland
  Nestleder: Bodil Høstmælingen
  Medlem: Tor Arvid Bruskeland
  Medlem: Kirsti Jaråker
  Medlem: Johan Fr. Remmen
  Vara: Lise Klaveness
  Vara: Kaare M. Risung


  Lovutvalgets protokoller fra 2008 samlet i ett dokument:

  Alle Lovutvalgets protokoller fra 2008

  NIFs domsutvalg:
  Leder: Ivar Sølberg
  Nestleder: Marit Forsnes
  Medlem: Laila Andresen
  Medlem: Thomas Bornø
  Medlem: Kåre T. Claussen
  Medlem: Elise Christiansen
  Vara: Morten Kjær Enger


  Oppgaver og myndighet:
  Utvalgets oppgaver og myndighet følger av NIFs lov §4-6 Utvalg og komiteer:
  [...] Doms- og appellutvalg arbeider i henhold til bestemmelsene i kapitlene 11 og 12 og er ikke underlagt de styrende organers instruksjonsmyndighet. 

  NIFs lov Kapittel 11: Straffebestemmelser 

  NIFs lov Kapittel 12: Bestemmelser om doping 

  Saksgang ved anmeldelser:
  Saksgangen i straffesaker følger av NIFs lov § 11-8. Det er kun organisasjonsledd som kan inngi anmeldelse med krav om at sak blir reist. Anmeldelsen skal inngis skriftlig til NIFs domsutvalgs sekretær. 
  Saksgangen i dopingsaker følger av NIFs lov § 12-13 


  Sekretariat for domsutvalget: 
  domsutvalget@idrettsforbundet.no

  Avgjørelser:
  Avgjørelsene fra domsutvalget er tilgjengelige i anonymisert stand på www.lovdata.no

  Anke:

  En avgjørelse kan ankes til NIFs appellutvalg.
  Anken sendes til sekretariat for domsutvalget: domsutvalget@idrettsforbundet.no  Reglene for dette følger av NIFs lov § 11-12 (i straffesaker) og § 12-15 (i dopingsaker).

  Appellutvalgets sammensetning, oppgaver og myndighet

  NIFs appellutvalg:
  Leder: Carl Petter Martinsen
  Nestleder: Kathinka Mohn
  Medlem: Per Flatabø
  Medlem: Torstein Frantzen
  Medlem: Tina Mjelde
  Medlem: Jeppe Normann

  Oppgaver og myndighet:

  Utvalgets oppgaver og myndighet følger av NIFs lov §4-6 Utvalg og komiteer:
  [...] Doms- og appellutvalg arbeider i henhold til bestemmelsene i kapitlene 11 og 12 og er ikke underlagt de styrende organers instruksjonsmyndighet. 

  NIFs lov Kapittel 11: Straffebestemmelser 

  NIFs lov Kapittel 12: Bestemmelser om doping 

  Sekretariat for appellutvalget: 
  appellutvalget@idrettsforbundet.no

  Saksgang ved anke:
  En avgjørelse kan ankes til NIFs appellutvalg.

  Anken sendes til sekretariat for domsutvalget: 
  domsutvalget@idrettsforbundet.no

  Reglene for dette følger av NIFs lov § 11-12  (i straffesaker) og
  § 12-15 ( i dopingsaker).

  Avgjørelser:

  Avgjørelsene fra appellutvalget er tilgjengelige i anonymisert stand på www.lovdata.no

  Årets hovedtema er gjennomføring av særforbundsting og idrettskretsting. Dette er særlig relevant for generalsekretærer og organisasjonssjefer, styrer i idrettskretser og særforbund, samt andre ansatte og tillitsvalgte som har befatning med særforbundsting og idrettskretsting. I tillegg blir det bl.a. et foredrag av politiadvokat ved Oslo Politidistrikt, Ragnvald Brekke, som var aktor i Manglerud Star-saken, og innlegg fra representanter for NIFs domsorganer som vil gjennomgå domsavgjørelser i straffe- og dopingsaker. .

  Hold av datoen!