Foto: Odd Mehus
Foto: Odd Mehus

Rapporter, protokoller og høringer

Her finner du idrettspolitiske dokumenter, årsrapporter, protokoller fra idrettsting, spillemiddelrapporter, spillemiddelsøknader, nøkkeltallsrapporter m.m. Høringer i Idrettsforbundet finner du ved å trykke på lenken til høyre. 

Protokoller fra idrettsstyremøter finner du her

Vi mener at norsk idrett både har en mulighet og en plikt til å bidra aktivt til nasjonal og global bærekraft i tråd med vår visjon: Idrettsglede for alle.

Idrett og bærekraft - et kunnskapsgrunnlag

Norges idrettsforbunds barekraftsstrategi.pdf

Strategi for idrettens rolle for et mer fysisk aktivt samfunn (2014)

Rio 2016

Idretten inn i en ny tid
IKT-prioriteringer for fremtiden. Rapport til Idrettsstyret fra Evalueringsutvalget for idrettens felles IKT-systemer: 

Presentasjoner fra NIFs styrelederforum på Gardermoen 9. november 2016:
1) Utvalget for evaluering av idrettens felles IKT-tjenester – Sluttrapport
Idretten inn i en ny tid - IKT-prioriteringer for fremtiden.

Åpenhet i norsk idrett – oppfølging av Åpenhetsutvalgets anbefalinger

Forskningsplan for søknad om spillemidler 2018 norsk idrett 

Evalueringsrapport etter prosessen Oslo 2022

Olympic Agenda 2020

Rapport – kjønn i endring

De samfunnsøkonomiske besparelsene ved den norske reguleringen av pengespill (2024)

Vedlagt er utviklingsplaner som ble vedtatt av Idrettsstyret 4. november 2016. Disse planene prioriterer det særforbund, idrettskretser og NIF har blitt enig om i oppnåelse av idrettspolitisk dokument. Planene konkretisere mål, oppgaver og ansvar, herunder hvordan samhandlingen i de sentrale organisasjonsleddene skal foregå.

NIF er med og støtter Hanne Sogns doktorgradsprosjekt som har arbeidstittelen "Kjønn og makt i norsk idrett – på menns premisser?".
Det overordnede fokuset for Sogns prosjekt er; Mannsdominans og (re) produksjon og konstituering av makt og ulikestilling i idrettsorganisasjonen. Overordnet problemstilling er; Hvordan kan mannsdominansen i norsk idrett forklares. Målet med prosjektet er å fremskaffe kunnskap om mulige årsaker til den vedvarende mannsdominansen i toppledersjiktet i idrettsorganisasjonen. Prosjektet forventes å ferdigstilles våren 2021.

Likestilling i idretten- Et notat med vekt på kjønnsbalansen blant ansatte, trenere og ledere i særforbund. Av Kari Fasting og Trond Svela Sand: 

Likestilling i idretten

7. februar 2023 ble rapporten: Hva vet vi om mangfold og inkludering i idretten? lansert. Den er skrevet av Rambøll og førsteamanusensis ved HINN Prisca Bruno Massao. 

Rapporten har som formål å synliggjøre litteratur og annen relevant kunnskap om organisert idretts deltakersammensetning, og hvilke barrierer og tiltak som påvirker denne sammensetningen.  

10. februar 2021 lanserte Norges idrettsforbund (NIF) rapporten «Idrettsglede for alle. Arbeid for mangfold og mot rasisme.» Rapporten er skrevet av professor Elsa Kristiansen og førsteamanuensis Lasse Sonne ved Universitetet i Sørøst-Norge. Rapporten viser at deltakelse i norsk idrett i for liten grad gjenspeiler mangfoldet i samfunnet.

John G. Bernander ledet et utvalg som så nærmere på idrettens åpenhetsprinsipper. Utvalget fremmet sitt forslag for idrettsstyret, 3.oktober 2016.

Mer om åpenhetsutvalget