Langtidsplan for norsk idrett 2023-2027

Langtidsplan for norsk idrett

Idretten vil! er en langtidsplan for norsk idrett i perioden 2023-2027.

Idrett spiller en stor rolle i mange menneskers liv, og idrettslagene er gjennom sin frivillige virksomhet en viktig og nødvendig del av gode lokalsamfunn. Idrettslagene tilbyr gode og verdifulle fellesskap og sunne oppvekstsvilkår. Idrett bidrar til god helse, tilhørighet, stolthet og fellesskap.

Idrett spiller en stor rolle for samfunnet, og endringer i samfunnet påvirker
idretten. Det er ikke mulig å se på norsk idretts tilbud isolert fra samfunnets
utvikling og behov. Idretten vil! tar ikke bare inn i seg situasjonsbildet her og nå, men svarer på hvordan vi sammen utvikler en moderne og bestandig bevegelse for fremtiden. Nettopp derfor ligger nasjonale klima- og miljømål til grunn for veivalgene i Idretten vil! Hensynet til sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft i tråd med FNs bærekraftmål er innpasset.
Norsk idretts mål er først og fremst å utvikle idrett; skape livslang idrettsglede og store prestasjoner. Idrett gir folkehelse, inkludering, gode fellesskap med engasjerte voksne som bryr seg, demokratitrening og mye annet. Alt dette er resultatet av norsk idretts ordinære virksomhet, selve kjernevirksomheten. Derfor skal Idretten vil! først og fremst gi retning for å styrke idrettstilbudet og fellesskapet i norsk idrett. Om flere blir med i idrett, og enda viktigere, om flere forblir lenger i idrettsbevegelsen, blir samfunnskonsekvensene store. Klarer en samlet idrett åskape gode rammer slik at alle får delta og at ungdom blir minst ett år lenger, gir det store konsekvenser – både for det ene året og for å skape livslange gode idretts- og aktivitetsvaner. Engasjerte ungdommer og voksne som er aktive i idrett bidrar til utvikling og blir viktige ressurser for nye generasjoner. De idrettslag og særforbund som har gode tilbud til voksne, skal også nyte godt av samfunnets tilrettelegging og idrettsorganisasjonens arbeid for bedre rammevilkår. Vi må sammen jobbe for at idrett blir det foretrukne alternativet for trening og fysisk aktivitet – også for voksne.

Skal norsk idrett klare å levere bedre i arbeidet for visjonen, må rammevilkårene kontinuerlig styrkes. Økonomi, anlegg, frivillighet og kompetanse er de fire områdene både idrettsorganisasjonen selv og samfunnet må forsterke, om idrettsbevegelsen skal bli enda sterkere, enda bredere og enda bedre. Jo bedre rammevilkår idrett får, desto bedre og mer inkluderende idrettsbevegelse får vi. Vi har nå et samfunn med økende sosial ulikhet og økte kostnader på mange områder. Organisasjonen må fortsatt levere idrett med kvalitet, med kunnskap og med kompetanse på alle nivåer – uten at det resulterer i at en stor andel av befolkningen økonomisk blir ekskludert fra idrettsdeltakelse. Dette er en utfordring som er langt større enn det idrettsorganisasjonen klarer å løse alene. Derfor må arbeidet med å få samfunnet til å stille opp generelt med bedre rammebetingelser, forsterkes i planperioden. Spesielt for dem som står i fare for å falle fra idrett på grunn av økonomi eller andre faktorer, er dette vesentlig.

Sammen skal vi gi idrettsglede for alle.
Idrettspolitisk dokument 2011-2015

Moderniseringsprosjektet er opprettet ut ifra en erkjennelse av at idretten i dag ikke er organisert på en mest mulig effektiv måte og ikke i tilstrekkelig grad har klart å ta i bruk digitalisering for å sikre gode tjenester, arbeidsprosesser og verktøy/løsninger.

Les mer.