Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Anlegg

kunstlop.jpg

Anleggshjelp, idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. Planlegging og gjennomføring.

 

Det finnes ingen oppskrift på å bygge gode nærmiljøanlegg. Hvert anlegg har sine egne forutsetninger og planprosesser.

Kommunene har ansvar for å lage gode nærmiljøanlegg. Initiativet bør derfor i det alt vesentlige komme fra kommunene. Enkeltpersoner, organisasjoner og andre er også viktige som initiativtakere og pådrivere i å utvikle gode nærmiljøanlegg. Uansett hvem som tar initiativ og står som utbygger, er det viktig å være klar over at det følger en viss byråkratisk prosess med å a realisert et nærmiljøanlegg.

  Vedlagt følger vedtatt anleggsstrategi for perioden 2019-2023. Dette er en av fire strategiplaner for norsk idrett i den neste fireårsperioden. De tre øvrige er livslang idrett, bedre idrettslag og bedre toppidrett. 

  Idretten skal- Flere og bedre anlegg (pdf)

   

   


  Last ned anleggsrapporten for 2018 

  Last ned anleggsrapporten for 2017

  Last ned anleggsrapporten for 2016
   

  Last ned anleggsrapporten for 2015 

  Se også: Anleggsrapporten for 2014 (pdf)

  Rapport Anlegg og spillemidler 2013

   

  Rapport Anlegg og spillemidler 2012

  Rapport Anlegg og spillemidler 2011

  Hovedfunn 2018

  1. Det ble fremmet 3 404 spillemiddelsøknader i 2018. Anleggskategoriene med flest søknader er mindre utendørsanlegg, fotballanlegg, idrettshus og idrettshaller.
  2. Det gis mest i tilskudd til anlegg som i hovedsak brukes av den organiserte idretten. Det er samtidig stor vekst i tildelingene til anlegg som i hovedsak brukes til egenorganisert aktivitet. Fra 2016 til 2018 har samlet tilskudd til anlegg for egenorganisert aktivitet økt med 45%. Tilskuddet til idrettsanlegg har økt med 8% i samme periode.
  3. Godkjent søknadsbeløp er 4 920 millioner kroner. Dette er en økning på 453 millioner kroner.
  4. Idrettshaller, fotballanlegg og svømmeanlegg utgjør til sammen mer enn to tredjedeler av det totale søknadsbeløpet.
  5. De fleste typer anlegg godkjennes for tilskudd på mellom en fjerdedel og en tredjedel av investeringskostnadene. Generelt oppnår mindre kostnadskrevende anlegg å få et større tilskudd relativt til kostnadene, enn store og kostnadskrevende anlegg.
  6. Gjennomsnittlig ventetid på utbetaling av spillemidler er uendret, og er i gjennomsnitt 2,4 år. Etterslepet er økt med 332 millioner kroner fra 2017. Ventetiden på utbetaling av spillemidler varierer mellom de forskjellige anleggstypene. Det er eksempelvis betydelig kortere ventetid på utbetaling av støtte til nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv enn til idrettsanlegg generelt.
  7. Siden 2014 har det offentliges investeringer i anlegg økt vesentlig, og søknader i 2018 viser det høyeste samlede offentlige investeringsbeløpet i perioden. Idrettslagene og andre søkere (friluftslivsorganisasjoner og andre utenfor NIF) står også bak store investeringer i anlegg. Idrettslag bygger generelt flere antall anlegg, men det offentlige står bak de dyreste anleggene.


  Denne artikkelen er et kort sammendrag av deler av organisasjonskurset Anlegg generelt. De fleste idrettskretsene har veiledere som kan holde kurset for interesserte klubber. Kurset tar fire timer og omhandler følgende hovedtemaer:

  1. Overordnet anleggsplanlegging
  2. Idrettslaget som anleggsbygger
  3. Drift av anlegg
  4. Kommunen som planmyndighet
  5. Spillemidler og mva kompensasjon

  Kurset tar utgangspunkt i en prosjektgjennomføringsmodell utviklet av Senter for Idrettsanlegg og teknologi (SIAT) ved Universitet i Trondheim. Modellen deler et prosjekt inn i fire hovedfaser som igjen er delt opp i totalt ni underfaser.

  De fire hovedfasene er:

  • Idefase
  • Prosjektering
  • Utførelse
  • Drift

  I denne artikkelen vil vi først og fremst ha fokus på idefasen og si litt om hvilke lover og regler en må forholde seg til.

  Les mer om anleggsplanlegging


  Spillemidler til idretts- og nærmiljøanlegg
  Norsk Tippings overskudd fordeles til idrett, kultur og samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Fra 2015 utgjør idrettens andel 64 prosent hvorav rundt halvparten vil bli gitt som tilskudd til idrettsanlegg.

  I spillemiddelsammenheng finnes det tre anleggskategorier som idrettslag kan søke om midler fra:

  • Ordinære anlegg (idrettsanlegg)
  • Nærmiljøanlegg
  • Nasjonalanlegg

  I tillegg finnes det en egen ordning for anlegg for friluftsliv i fjellet og ved kysten. Denne ordningen er forbeholdt foreninger tilsluttet Den Norske Turistforening (DNT) eller lignende organisasjoner.

  Det er Kulturdepartementet som forvalter spillemiddelordningen. De fastsetter regelverk og tilskuddssatser. Regelverket revideres årlig og nytt regelverket offentliggjøres 15. juni hvert år.

  Det kan søkes om tilskudd både til bygging av nye og til rehabilitering av eksisterende anlegg.

  Les mer om spillemidler til idretts- og nærmiljøanlegg

  Søknad om mva kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

  Nå kan det søkes om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. 

  Søknadsfristen er 1. mars hvert år.

  Søknader leveres elektronisk på eget søknadsskjema via Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmesider.

  Alle som skal søke om kompensasjon bør merke seg følgende to punkter:

  • Ordningen omfatter alle som søker om spillemidler og oppfyller vilkårene for å motta spillemidler gjennom Kulturdepartementets tilskuddsordninger for bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, med unntak av kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak. Spillemiddelsøknaden må være i formell orden før søknad om kompensasjon kan innvilges.
  • Anlegget må være ferdigstilt før det kan søkes om kompensasjon. Regnskapsskjema og revisorrapport skal inngå som vedlegg til søknaden og må oversendes innen søknadsfristen.

  Regelverket og ytterligere informasjon fra Kulturdepartementet: 

  Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettslag.

  Informasjon om søknadsrunde   www.godeidrettsanlegg.no
  (GIA) er en nettløsning etablert i samarbeid mellom Kulturdepartementet (KUD), Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT), som også drifter GIA.

  Nettløsningen inneholder informasjon om ulike typer idrettsanlegg, planløsninger, materialvalg, eksempler på planløsning og fremgangsmåte for utvikling av nye og gamle.
  GIA skal være et oppslagsverk hvor du kan finne all relevant informasjon du trenger for planlegging, prosjektering, bygging og drift av gode idrettsanlegg.

  Utviklingen av GIA vil fortsette. Bidra med din erfaring, kompetanse og kunnskap!


  Finn anlegg i norgeskart