Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ungdomsidrett

2797_Sturla Friidrett.jpg

Norsk idrett jobber for at flest mulig ungdom er aktive i idrettslaget lengst mulig, som utøvere, trenere, dommere, styremedlemmer, ledere og frivillige.

 

Idretten skal:
• tilby et fleksibelt og variert aktivitetstilbud i tråd med ungdommens ønsker og behov - idrett for alle
• tilrettelegge for at ungdom kan ta eierskap over egen aktivitet og få tilbud om utdanning - ungt lederskap
• gi ungdom som ønsker å satse innen en idrett utviklingsmuligheter i tråd med egne ambisjoner - fremtidens utøvere

Dette er Ungdomsløftet!

  Hva?
  Ungdomsidrett er definert som aktiviteter for medlemmer i aldersgruppen 13-19 år, det vil si perioden med ungdomsskole og videregående skole. Det er rundt 300 000 i aldersgruppen 13-19 år som er aktive medlemmer i norsk idrett.

  To viktige premissgivere for ungdomsidretten er Ungdomsløftet og Retningslinjer for ungdomsidrett. Les mer om disse i fanene under.

  Hvorfor?
  Idretten ønsker å beholde så mange som mulig, så lenge som mulig og skape livslang idrettsglede. Ungdom som ikke lenger ønsker å være aktive utøvere bør tilbys andre roller, som for eksempel å være trener, leder, dommer, styremedlem eller frivillig som utfører andre oppgaver i idrettslaget.

  For å samle hele idretten til en felles innsats for å øke ungdommers rolle og innflytelse i egen aktivitet og i norsk idrett, ble det i 2012 igangsatt en tiårig strategi kalt Ungdomsløftet. I tillegg til at målet er å beholde flest mulig i aktivitet lengst mulig, skal idretten legge til rette for at flere ungdom tar roller som ledere, trenere, dommere og frivillige.

  Hvordan?
  www.ungdomsløftet.no: Hovedhensikten med nettsiden er å vise frem og spre gode eksempler og ideer om hvordan man kan tilrettelegge for god ungdomsidrett. Nettsiden består av mer enn 30 reportasjer og filmer med tips og råd om god ungdomsidrett som kan brukes på tvers av idretter og lokalmiljøer. Det er utøvere, trenere, foreldre og idrettslag selv som forteller hvordan de har løst utfordringene knyttet til ungdomsidrett.

  Norges idrettsforbund oppfordrer alle idrettslag til å bruke innholdet på ungdomsløtet.no aktivt i sitt arbeid med målgruppen.

  Temakveld - Ungdomsidrett:
  Ønsker du å ta opp, diskutere og utvikle ungdomsidretten i ditt idrettslag? Ta opp utfordringene ved å gjennomføre «Temakveld - Ungdomsidrett» (klikk på lenken i overskriften). Målet med temakvelden er å gjøre idrettslaget mer bevisst det tilbudet de har for ungdom i alderen 13-19 år, samt å diskutere mulige tiltak og handlinger idrettslaget kan iverksette for å utvikle tilbudet.

  Retningslinjene er et politisk virkemiddel for å sikre ungdommers rettigheter som individ og som aktiv idrettsutøver.

  Det innebærer også forpliktelser for andre enn ungdommen selv. Både trenere, ledere, foreldre og organisasjonsledd må følge opp disse retningslinjene i praksis.

  Les mer om retningslinjer for ungdomsidrett her.

  Ungdomsløftet er norsk idretts tiårige satsning frem mot 2022 for å rekruttere og beholde flere ungdom i norsk idrett. Målet er at ungdom mellom 13 og 19 år skal være med lengst mulig som aktive, men også i rollen som trenere, ledere, dommere og frivillige med ansvar for ulike oppgaver i klubben.

  For å oppnå dette har idretten definert tre likeverdige «søyler» som skal nå ulike målgrupper:

  Idrett for alle:
  Idretten skal jobbe for å beholde flere ungdom i et variert og inkluderende aktivitetstilbud. Norsk idrett ønsker at flere ungdom skal finne den aktiviteten de ønsker å drive med, i det omfanget de ønsker seg, i sitt eget lokale og sosiale miljø.

  Det er viktig å skape et trygt og godt sosialt miljø der ungdom kan være i aktivitet, uten krav til prestasjon eller resultater. Det er et mål at ungdommen selv er delaktige i å skape disse aktivitetene i idrettslagene, både som ledere, trenere og aktivitetsledere. Det er derfor viktig at denne søylen, og søylen som omhandler ungt lederskap sees i sammenheng.

  Ungt lederskap: 
  Involvering av ungdom er nøkkelen i Ungdomsløftet, både for aktive utøvere og unge trenere/dommere/ledere. Norsk idrett ønsker at unge mennesker skal ta større ansvar for egen idrettshverdag og eget idrettsmiljø. Dette krever kompetanse og det krever at ungdommen får plass til å være med der beslutningene tas, både i idrettslagene og på krets- og forbundsnivå. Den beste læringsarenaen for de yngste lederne er i eget idrettslag, med en mer erfaren mentor/kontaktperson i idrettslaget som kan følge opp den unge lederen i starten.

  Fremtidens utøvere:
  Ungdom som driver aktivt med idrett, og som ønsker å trene mye og bli så god som hun/han kan, skal få muligheten til det. De skal selv være med å påvirke sin egen aktivitet gjennom å planlegge egen treningshverdag og å sette mål for aktiviteten og treningen. Muligheten for å kombinere idrett og høyere utdanning er viktig i søylen fremtidens utøvere. 

  Tips og ideer - ungdomløftet.no

  Les mer om retningslinjer for ungdomsidrett her.

  Norges idrettsforbund tilbyr ulike kurs, seminarer og program for unge ressurspersoner i norsk idrett. Her finner du en oversikt over tilbudene.

  Allidrett for ungdom er en støtteordning hvor idrettslag kan søke om midler til å sette i gang et variert lavterskel aktivitetstilbud for ungdom.

  Les mer om Allidrett for ungdom her.

  Overskuddet etter Ungdoms-OL på Lillehammer er øremerket et UNG-frivillig Fond. Fondet har som formål å engasjere flere ungdom og unge voksne som frivillige og arrangører i norsk idrett. Det er primært særforbund og som kan søke på disse midlene. Idrettskretser vil bli vurdert dersom de søker i samarbeid med særforbund. 

  Utlysningsbrev

  Søknadsskjema

  Ungdoms-OL på Lillehammer var en betydelig læringsarena for Norges idrettsforbund når det gjelder ungdom og frivillighet. Idrettsforbundet sitter i dag på mange nyttige erfaringer for et videre målrettet arbeid med ung frivillighet i norsk idrett. Det er disse erfaringene vi nå skal videreføre i UNG-frivillig Fond. 

  Mål om å engasjere flere ungdom:
  Det er et overordnet mål for norsk idrett å engasjere flere ungdom og unge voksne som trenere, ledere, frivillige og arrangører.

  Målet med fondet er å bruke store idrettsarrangement til å rekruttere flere unge frivillige til fortsatt engasjement i idretten. De unge frivillige skal rekrutteres fra idrettsorganisasjonen, primært eget idrettslag.

  Mål og gjennomføring av UNG-Frivillig Fond:

  • Ha en klar kobling mellom den frivilliges deltakelse i programmet og bidrag i eget idrettslag/lokalt organisasjonsledd etter å ha vært med på arrangementet
  • Bruke større arrangementer til aktivt å rekruttere flere unge fra hele organisasjonen til videre frivillig engasjement i idretten
  • Bruke arrangementene som en læringsarena for økt lokal arrangementskompetanse og lederkompetanse
  • Sette arrangementskunnskap i system, med krav om overføring av kunnskap fra erfarne frivillige til unge frivillige
  • Bruke unge frivillige og deres kunnskap til å fornye arrangementet, eksempelvis gjennom bruk av sosiale medier, video, lys, lyd etc.

  Søknadsprosess:
  Et UNG-Frivillig Fond vil gi særforbund muligheten til å engasjere forbundets egne ungdom i sine arrangementer og i sitt strategiske utviklingsarbeid for ungdom. NIF vil oppfordre til rekruttering av ungdom som er underrepresentert i den aktuelle idrettsorganisasjonen.

  Et grunnleggende kriteria for økonomisk støtte er at frivillighetsprosjektene skal være for, av og med ungdom, og at kunnskapen de unge tilegner seg skal tilbakeføres til den lokale idrettsaktiviteten. For at et særforbund/lokal arrangørorganisasjon skal være stønadsberettiget bør arrangementet være av en gitt størrelse, enten av nasjonal eller internasjonal karakter.

  Se videoene fra UNG-Frivillig Fond prosjektene under VM i Orientering i 2019 og Sykkel-VM i 2017 for mer inspirasjon! 

  Se sluttrapport fra Norges Orienteringsforbund for prosjektet UNG FRIVILLIG VM 2019.

  Her finner du nyhetssaker og blogginnlegg relatert til ungdomsidrett og ungt engasjement, som har vært publisert på idrettsforbundet.no.

  Ungt engasjement i norsk idrett:

  Tips og triks!

  Idrettens ungdomsår 2016:

  Internasjonalt (IOA) og nasjonalt Olympisk Akademi (NOA):

  Idrettens fredskorps:

  Andre relevante artikler og blogginnlegg:

  Ungdata:

  Ungdata er lokale ungdomsundersøkelser, som tilbys gratis til alle landets kommuner og fylkeskommuner. Undersøkelsene gir et godt innblikk i hvordan det er å vokse opp ulike steder i Norge, inkludert ungdommers aktivitets- og idrettsvaner. Les mer på ungdata.no

  Seippel, Sisjord og Strandbu (red.) (2016) - Ungdom og idrett
  Boken Ungdom og idrett tar for seg aktivitet på ulike arenaer, organisert og uorganisert. Blant spørsmålene som stilles er; Hvem deltar? Hva betyr idretten for ungdom? Hvorfor deltar de? Hvilken rolle spiller foreldre og trenere i ungdomsidretten? Hvordan er ungdomsidretten organisert, og hvordan kunne den vært organisert?

  NTNU (2012) - Ungdomsidrett i endring. Tallenes tale om norsk ungdomsidrett 2006-2011
  I denne rapporten fokuseres det på utviklingen i ungdomsidretten, både knyttet til endring over tid og endring med utøvernes alder. Mange avslutter sin idrettsdeltakelse i løpet av ungdomsårene. Analysen av data fra idrettsregistreringen (idrettsforbundets egen registrering) viser store ulikheter mellom idrettene når det gjelder gutter og jenters deltakelse.

  Seippel, Strandbu og Sletten (2011) - Ungdom og trening
  Rapporten undersøker treningsvaner og sosiale skillelinjer i treningsvaner til ungdom. Skillelinjene som belyses er kjønn, alder, klassebakgrunn, majoritets-/ minoritetsbakgrunn og om foreldrene har god eller dårlig råd. Rapporten tar også for seg om ungdom som trener på ulike arenaer (idrettslag, treningssentre og på egen hånd) skiller seg fra hverandre. I tillegg ser den på om treningsvanene har endret seg i perioden 1992-2010.

  Ipsos, Norsk Monitor (2020)- Fysisk aktivitet blant ungdom og voksne

  Andelen av ungdom og voksne som er fysisk aktive har økt jevnt siden 1995. 48 prosent av unge 15-24 år trener 3 ganger i uka eller mer. Unge trener hardere enn eldre, men det er færre i 2020 som tar seg helt ut og blir slitne enn tidligere år. 38 prosent av ungdom 15-19 år trener i et idrettslag og 49 prosent av dem trener i treningssenter. Styrketrening, jogging og fotturer er de mest utbredte aktivitetene blant ungdom 15-19 år. Unges motivasjon for å trene er blant annet å få fysisk og mentalt overskudd, forebygge helseplager og ha det gøy. Hovedgrunnene til å ikke trene er mangel på tid, at trening er for slitsomt, for dyrt eller kjedelig.

  Alle henvendelser om ungdomsidrett sendes på e-post til: ungdomsidrett@idrettsforbundet.no

  Mads Andreassen
  Leder idrettsfag og verdiarbeid
  Mob: 419 00 374

  Linda Jacobsen
  Rådgiver
  Mob: 940 50 079

  Line Hurrød
  Forvaltningsrådgiver
  Mob: 416 70 015

  Anette Borge
  Rådgiver idrettsfag og verdiarbeid
  Mob: 451 14 202