Svein Robert Vestå fra Sortland Volleyballklubb vant prisen Årets ildsjel på Idrettsgalla 2017. Foto: NTB / Scanpix
Svein Robert Vestå fra Sortland Volleyballklubb vant prisen Årets ildsjel på Idrettsgalla 2017. Foto: NTB / Scanpix

Utmerkelser og priser

All informasjon om Hans Majestet Kongens Pokal, Egebergs Ærespris, Gullklubben, Årets ildsjel, Idrettsgallaen, NIFs æresmedlemmer og andre viktige priser i norsk idrett.

Retningslinjer for Kammerherre Egebergs Ærespris

Æresprisen ble innstiftet av Ferdinand Egeberg i 1919 under navnet «Kabinetkammerherre Egebergs Pokal». Egeberg var selv en aktiv idrettsutøver i flere grener og en aktiv jeger og friluftsmann. I tillegg til å være forretningsmann var Egeberg kabinettskammerherre og en av Kong Oscar IIs nære rådgivere.

Pokalen ble satt opp for å fremme allsidig idrett og skulle deles ut til den idrettsmann som i løpet av det eller de to siste årene hadde vist fremgang i en idrettsgren og dessuten utmerket seg i flere andre. Egebergs planlagte pokal ble byttet ut med en statuett og fikk tittelen «Kabinettkammerherre Egebergs Ærespris for allsidig idrett» og ble første gang utdelt i 1919 til Gunnar Andersen.

Det er en stor «arv» Egeberg har etterlatt seg med Egebergs Ærespris. Dette er den mest prestisjefylte ærespris i norsk idrett. I en verden som blir mer og mer spesialisert, er en allsidighet med resultater på topp elitenivå i ulike idretter mer og mer en stor bragd.

Retningslinjer

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) har vedtatt egne retningslinjer for æresprisen og nedsatt en egen komité for Kammerherre Egebergs Ærespris.

Følgende hovedkriterier legges til grunn for vurdering:

 • Kandidaten skal ha fremragende prestasjoner i en idrettsgren: Topplassering i internasjonale mesterskap som verdensmesterskap (VM), Olympiske leker (OL), Paralympiske leker (PL) eller World Cup sammenlagt.
  • Kandidaten skal ha utmerket seg i andre idrettsgrener; nasjonale topplasseringer i minst en idrettsgren.
  • Kandidaten kan bedrive hovedidrett og sideidrett samtidig, eller innenfor en rimelig tidsperiode.
  • Kandidaten skal være en god rollemodell for idrettens grunnverdier.

Følgende presisering legges til grunn for vurdering av komiteen:

Hovedidrett - individuell idrett:
Kandidaten skal ha medalje i VM, OL, PL eller World Cup sammenlagt. Medalje i europamesterskap (EM) i idretter med meget stor internasjonal utbredelse kan også legges til grunn for vurdering. For idretter som ikke arrangerer ovennevnte mesterskap, vurderes topplasseringer i store internasjonale turneringer (eks. tennis og golf).

Hovedidrett - lagidrett:

Bandy: Medalje i VM.
Basket: Medalje i OL, PL eller VM.
Curling: Medalje i OL eller VM.
Ishockey: Medalje i OL, PL (kjelkehockey) eller VM.
Fotball: Deltatt i VM-sluttspill eller medalje i OL, PL eller EM.
Håndball: Medalje i OL eller VM
Volleyball: Medalje i OL, PL eller VM
Andre lagidretter: Medalje i OL eller VM

For idretter med stor internasjonal utbredelse, kan også EM vurderes. Likeså kanutøvere som har prestert på landslag over lang tid og på et høyt internasjonalt nivå vurderes.

Sideidrett:
Kandidaten skal være på norsk toppnivå, herunder plassering i norgestoppen ved flere anledninger – gjerne over flere år. Medalje i norgesmesterskap (NM) vil være en styrke for kandidaturet.

Dersom de to idrettene er meget sammenfallende (eks. orientering/skiorientering, skiskyting/langrenn, triathlon/duathlon) må kandidaten ha topp internasjonale plasseringer også i sideidretten, helst fra mesterskap.

Håndteringsregler:

Forslagsstillere kan være særforbund, idrettskretser og idrettslag.

Forslag fra idrettskretser og idrettslag sendes gjennom særforbundet hvor kandidaten har sin hovedidrett. Forslag sendes av særforbundet til NIF for registrering, og videre til komiteen for Kammerherre Egebergs Ærespris.
 

Ved flere nominerte kandidater skal komiteen søke å finne fram til den best kvalifiserte.
 

Frist for forslag fra særforbund fastsettes årlig av komiteen, dog ikke senere enn innen utgangen av april. Æresprisen utdeles normalt kun én gang pr. år. Utdelingen finner sted på NIFs Ledermøte eller på Idrettstinget.

Komiteen sender kopi av sakspapirer og referater til NIFs generalsekretær.


Offentliggjøring

• Bekreftelse på mottatt forslag sendes til særforbundet fra NIF
• Komiteen offentliggjør kun tildelinger
• Avslag begrunnes ikke

Komiteen for tildeling av Egebergs Ærespris er: 

Børre Rognlien (leder)
Brit Pettersen Tofte
Odd-Roar Thorsen

Vinnere av Kammerherre Egebergs Ærespris

Fearnleys olympiske ærespris ble initiert av skipsreder Thomas Fearnley (1880-1961) i etterkant av de olympiske vinterleker i Oslo i 1952, og har siden blitt tildelt en norsk utøver for fremragende prestasjon i sommer- eller vinter-OL. I 2021 ble det bestemt at prisen også skal deles ut for prestasjoner i Paralympics.

Se tidligere vinnere her

 

Idrettsgallaen arrangeres hvert år første eller andre lørdag i januar. Den sendes direkte på NRK, og er idrettens egen prisutdeling.

Idrettsgallaen er et samarbeid mellom Norges idrettsforbund, NRK og Norsk Tipping. Det deles ut priser i en rekke klasser, blant annet Årets utøver, Årets lag og Årets ildsjel. 

All informasjon om Idrettsgallaen og oversikt over tidligere vinnere finner du her.

Kongepokal - Hans Majestet Kongens Pokal - er et  trofé som tildeles de fleste idretter som er organisert i Norges idrettsforbund. Pokalen settes opp til den kvinne og mann som leverer det antatt beste resultat under et senior-NM.

Les mer her

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har to hedersbevisninger (utmerkelser): Æresmedlem og Hederstegn.

RETNINGSLINJER

Retningslinjene og rutinene for NIFs utmerkelser er godkjent av idrettsstyret i idrettsstyremøte nr. 45, 4. april 2019. 

Retningslinjer for NIFs utmerkelser

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har to utmerkelser:

 1. NIFs Æresmedlemskap

Æresmedlemskap er NIFs høyeste utmerkelse og kan tildeles tillitsvalgte som har gjort et særlig fortjenstfullt arbeid på flere plan i norsk idrett. Med dette menes arbeid som tillitsvalgt på høyeste nivå i idrettsforbundet, idrettskrets eller særforbund, nasjonalt og/eller internasjonalt. Vedkommende må gjennom sitt arbeid ha vist forankring og holdninger i NIFs verdier.

Æresmedlemskap tildeles i utgangspunktet i forlengelse av avsluttet tjeneste for idretten. Kandidater som har fylt 67 år, og fortsatt er i virke, vil likevel kunne bli vurdert til Æresmedlemskap.

En eventuell utnevnelse av nytt æresmedlem finner sted på Idrettstinget eller på NIFs Ledermøte. Ved utnevnelse av nytt æresmedlem tildeles personen NIFs Plakett, et diplom og en gull-pins.

Mottakere av NIFs Æresmedlemskap. 

 1. NIFs Hederstegn

Hederstegn kan tildeles tillitsvalgte, ansatte eller utøvere;

Tillitsvalgte og utøvere kan bli tildelt NIFs Hederstegn dersom de har gjort et meget fortjenstfullt arbeid på flere plan i norsk idrett over en periode på til sammen mer enn 10 år. Vedkommende må gjennom sitt arbeid ha vist forankring og holdninger i NIFs verdier.

Ansatte i norsk idrett (NIF og særforbund) kan bli tildelt NIFs Hederstegn dersom de har gjort et meget fortjenstfullt arbeid på flere plan i norsk idrett på til sammen mer enn 15 år. Vedkommende må gjennom sitt arbeid ha vist forankring og holdninger i NIFs verdier.

En eventuell tildeling av NIFs Hederstegn skjer i egnet ramme (eks. kretsting, forbundsting, andre markeringer) og personen tildeles et diplom og en sølv-pins.

Rutiner for tildeling av NIFs utmerkelser

 • Alle forslag skal fremmes gjennom organisasjonen, herunder idrettskrets, særforbund eller NIFs sentralledd.
 • NIF sender retningslinjer og søknadsskjema (1. februar hvert år) til idrettskretser og særforbund.
 • Frist for å sende inn nominasjoner er:
 • Æresmedlemskap: 28. februar
 • NIFs Hederstegn: 28. februar og 28. august
 • Nominasjonen skal inneholde ferdig utfylt søknadsskjema (se vedlegg) og CV for kandidaten.
 • En komité for NIFs utmerkelser vurderer innkomne forslag for både NIFs Æresmedlem og NIFs Hederstegn. Komiteen kan også på selvstendig grunnlag foreslå kandidater.
 • Beslutning om eventuell tildeling av NIFs æresmedlemskap gjøres av idrettsstyret i forkant av Idrettstinget eller NIFs Ledermøte. Beslutningen protokollføres etter at saken har vært forberedt og behandlet fortrolig av komiteen for NIFs utmerkelser.
 • Beslutning om eventuell tildeling av NIFs Hederstegn gjøres av komiteen for NIFs utmerkelser, innen rimelig tid etter søknadsfristene (28. februar og 28. august).

Komité for NIFs utmerkelser

 • Komiteen oppnevnes for fire år av gangen, henholdsvis i etterkant av et Idrettsting og av det nyvalgte idrettsstyret. Komiteens medlemmer kan oppnevnes på nytt etter endt fireårsperiode.
 • Komiteen består av tre personer:
  • En representant fra idrettskretsene
  • En representant fra særforbundene
  • En representant fra idrettsstyret, eller en person som idrettsstyret har delegert myndigheten til.
 • En ansatt i NIFs administrasjon er komiteens sekretær.Norsk Tippings Idrettspris 
Kunne ditt idrettslag tenke seg å vinne 50.000 kroner? Norges idrettsforbund og Norsk Tipping deler hvert år ut Norsk Tippings Idrettspris til et idrettslag som gjør noe ekstra for ungdommene i deres lokalsamfunn.

Les mer om Norsk Tippings Idrettspris

Over hele landet er det tusenvis av frivillige ildsjeler som gjennom hele året legger ned en uvurderlig innsats for sine klubber og utøvere. For å hedre den frivillige innsatsen i norsk idrett deles prisen for Årets ildsjel ut på Idrettsgallaen hvert år. Nomineringsperioden skjer på høsten.

Les mer om Årets ildsjel her.