Avgjørelser

Domsutvalgets sak 6/22 

Parter: Norges **forbund mot A 

Sammendrag: Saken gjaldt brudd på NIFs lov § 11-20; særlige bestemmelser om manipulering av idrettskonkurranser. A ble funnet skyldig i gjentakende deltakelse i pengespill omhandlede eget lag, og ble dømt for brudd på NIFs lov § 11-20. Ved utmåling av straff vurderte domsutvalget utelukkelse for alltid, men kom til at dette var for strengt hensett til at det ikke dreide seg om “ren kampfiksing”. A ble dømt til tap av retten til å delta i konkurranser, samt inneha verv eller delta i aktivitet organisert av organisasjonsledd i NIF for en periode av 4 — fire — år jf. NIFs lov § 11-20-3 første ledd bokstav a, g og h jf. § 11-7 første ledd bokstav d og e.  

______________________________________________________________ 

Domsutvalgets sak 20/21 

Parter: *** [særforbund] mot A 

Sammendrag: Domsutvalget la til grunn at A (trener) i perioden 2009 til 2017 begikk seksuelle overgrep ovenfor en ung utøver i samme klubb, og dermed for å ha overtrådt NIFs sanksjonsregelverk § 1-4 første ledd bokstav b. For dette forhold ble A idømt eksklusjon for alle organisasjonsledd i NIF i 20 år jf. NIFs sanksjonsregelverk § 1-7 første ledd bokstav f) og (2) og § 1-15 første ledd. 

_______________________________________________________

Appellutvalgets sak 1/24 

Parter: NIFs påtalenemnd mot A 

Sammendrag: Saken gjaldt spørsmålet om overtredelse av NIFs antidopingregelverk art. 2.1 og 2.2, jf. art. 10.2.1.1, til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for et tidsrom av 4 — fire — år. 

Utøver A testet positivt på dopingprøve i forbindelse med en fotballkamp. Analyser av prøven viste tilstedeværelse av kokain. Det ble vurdert at bruken av kokain var relatert til idrettsprestasjonen, jf. NIFs antidopingregelverk art. 10.2.4.2. Appellutvalget fant at antidopingregelverket ikke har noen bestemmelser som gir adgang til å sette ned utelukkelsestiden basert på rimelighet eller velferdsmessige argumenter.  

Ettersom Appellutvalget ikke fant at noen av unntakene fra hovedregelen i NIFs antidopingregelverk art. 10.2.4 kommer til anvendelse, så kom man til at utelukkelsesperioden dermed fulgte hovedregelen i NIFs antidopingregelverk art. 10.2.1 om utestengelse i  4 år. 

Vedtaket har bindende virkning i enhver idrett som er underlagt en World Anti Doping Code signatorys myndighet, jf. NIFS antidopingregelverk art. 15.1.1.2. 

Les avgjørelsen her

____________________________________________________________

Appellutvalgets sak 2/24 

Parter: NIFs påtalenemnd mot A 

Sammendrag: Saken gjaldt spørsmålet om overtredelse av NIFs antidopingregelverk art. 2.1 og 2.2, jf. art. 10.2.1.1, til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for et tidsrom av 4 — fire — år. 

Utøver A testet positivt på dopingprøve i forbindelse med boksekamp. Analyser av prøven viste tilstedeværelse av kokain og dets metabolitt benzoylecgonine (dopinggruppe S6a).    

Appellutvalget fant det ikke bevist at inntak av kokain har skjedd utenfor antidopingregelverkets definisjon av «I konkurranse». Det ble vurdert at bruken av kokain var relatert til idrettsprestasjonen, jf. NIFs antidopingregelverk art. 10.2.4.2.   

Appellutvalget fant det ikke bevist at noen av unntakene fra hovedregelen i NIFs antidopingregelverk art.10.2.4 kommer til anvendelse.  Utelukkelsesperioden ble dermed fire år.  

Vedtaket har bindende virkning i enhver idrett som er underlagt en World Anti Doping Code signatorys myndighet, jf. NIFS antidopingregelverk art. 15.1.1.2. 

Les avgjørelsen her

______________________________________________________________

Domsutvalgets sak 17/23 

Parter: Stiftelsen Antidoping Norge mot A  

Sammendrag: Fotball – nektet å avlegge dopingprøve. Overtredelse av NIFs antidopingregelverk art. 2.3, jf. art. 10.3.1. til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for et tidsrom av 2 – to – år.  

Les avgjørelsen her

______________________________________________________________

Domsutvalgets sak 25/22  

Parter: NIFs Påtalenemnd mot A  

Sammendrag: Domsutvalget la til grunn at A (dommer) ved flere anledninger i perioden 2019 til 2022 opptrådte seksuelt trakasserende ovenfor flere medlemmer av samme forbund, i idrettslig sammenheng. Dømt for overtredelse av NIFs sanksjonsregelverk § 1-4 første ledd bokstav a og b til tap av retten til å inneha valgte eller oppnevnte tillitsverv og tap av rett til å delta i konkurranser og organisert trening (utelukkelse) jf. NIFs sanksjonsregelverk § 1-7 første ledd bokstav d og e i 8 – åtte – måneder. 

Les avgjørelsen her  

______________________________________________________________

Domsutvalgets sak 18/23  

Parter: NIFs Påtalenemnd mot A  

Sammendrag: Ishockey - økonomiske misligheter. Overtredelse av NIFs sanksjonsregelverk § 1-4 første ledd bokstav d, til tap av retten til å ha valgte eller oppnevnte tillitsverv i alle organisasjonsledd i NIF i en periode på 2 – to – år.  

Les avgjørelsen her

_______________________________________________________

Domsutvalgets sak 3/23

Parter: NIFs påtalenemnd mot A 

Sammendrag: Domsutvalget la til grunn at A i den aktuelle perioden har sendt et stort antall skriftlige henvendelser til ulike personer tilknyttet idrettsklubb og idrettskrets, og også enkelte andre, og at As har opptrådt uhøvisk og på en måte som klart kan skade idrettsarbeidet eller idrettens anseelse. 

Overtredelse av NIFs sanksjonsregelverk § 1-4 (1) bokstav b og j til tap av retten til å ha valgte eller oppnevnte tillitsverv i alle organisasjonsledd i NIF i en periode á 3 år, jf. NIFs sanksjonsregelverk § 1-7 (1) bokstav d og (2), og tap av rett til medlemskap og derav følgende rettigheter (eksklusjon) i alle organisasjonsledd i NIF i en periode á 2 år, jf. NIFs sanksjonsregelverk § 1-7 (1) bokstav f og (2).

Les avgjørelsen her

Avgjørelsen er anket til Appellutvalget. 

______________________________________________________________

Domsutvalgets sak 20/22

Parter: Norges Basketballforbund mot A

Sammendrag: Domsutvalget la til grunn at A (trener) hadde utviklet en tett relasjon med en utøver og at kommunikasjonen som hadde vært mellom A og utøver ikke hører hjemme i et trener-utøverforhold eller er i samsvar med idrettens regelverk. Domsutvalget fant imidlertid ikke at handlingene var av en slik karakter at de kan straffesanksjoneres, og A ble frifunnet. 

Les avgjørelsen her

Avgjørelsen ble anket til Appellutvalget. 

 

Appellutvalgets sak 5/23

Sammendrag: Anken ble delvis tatt til følge. A ble dømt for overtredelse av NIFs lov om straffebelagte handlinger § 11-4 (1) litra a) og b), men Appellutvalget bemerker at As handlinger vurderes å være i det nedre sjikt av handlinger som faller inn under litra b). A ble idømt en irettesettelse etter NIFs lov § 11-7 (1) litra a.

Les avgjørelsen her

 ______________________________________________________

Domsutvalgets sak 16/22

Parter: Stiftelsen Antidoping Norge mot A

Sammendrag: Sykling - anabole androgene steroider (AAS) (dopinggruppe S1.1). Overtredelse av NIFs lov § 12-3 (1) bokstav a) og b), jf. § 12-8 (4) bokstav a), jf. § 12-15 første ledd, bokstav c), til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv, for et tidsrom av 8 – åtte – år. 

Avgjørelsen er anket til Appellutvalget. 

 _______________________________________________________

Domsutvalgets sak 15/19 og 16/19

Parter: Idrettskrets mot A og A

Sammendrag: Domsutvalget la til grunn at A og As handlinger knyttet til inngivelse av søknader om offentlig tilskudd til idrettskretsen, innebærer at begge de påtalte har overtrådt NIFs sanksjonsregelverk § 1-4 (1) bokstav d, ved at de har begått “økonomiske misligheter” i en idrettslig sammenheng, bokstav e, idet de både ved registrering av fiktive ‘medlemmer’ i Min idrett og i søknadene til idrettskretsen om tilskudd har gitt “uriktige eller villedende opplysninger”, og bokstav j, idet de påtaltes handlinger var i betydelig grad egnet til å skade idrettsarbeidet, idet de skapte en klar risiko for misbruk av knappe økonomiske midler til aktiviteter for barn og unge. 

Overtredelse av NIFs sanksjonsregelverk § 1-4 (1) bokstavene d, e og j, til tap av rett til å ha valgte eller oppnevnte tillitsverv i alle organisasjonsledd i NIF for en periode på 6 – seks – år. 

Les avgjørelssen her

 

______________________________________________________________

Domsutvalgets sak 4/23

Parter: Stiftelsen Antidoping Norge mot A 

Sammendrag: Basketball -  THC (hasj) (dopinggruppe S8 – cannabinoider). Overtredelse av NIFs antidopingregelverk art. 2.1 og 2.2, jf. art. 10.2.2, jf. art. 10.2.4.2 til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for et tidsrom av 2 – to – år.

____________________________________________________

Domsutvalgets sak 1/23 

Parter: NIFs påtalenemnd mot A 

Sammendrag: Domsutvalget la til grunn at A har hatt seksuell omgang med en av jentene han på daværende tidspunkt var assisterende trener for. Jenta var under 16 år.   

Overtredelse av NIFs sanksjonsregelverk § 1-4 første ledd bokstav a, b og j, jf. § 1-5, til tap av retten til å inneha valgte eller oppnevnte tillitsverv og rett til medlemskap og derav følgende rettigheter i organisasjonsledd tilsluttet NIF (eksklusjon), jf. sanksjonsregelverk § 1-7 (1) bokstav d og f, i 5 – fem - år.  

Les avgjørelsen her

__________________________________________________________________________________

  

Domsutvalgets sak 8/23 

Parter: Stiftelsen Antidoping Norge mot A  

Sammendrag: Basketball - anabole androgene steroider (AAS) (dopinggruppe S1.1). Overtredelse av NIFs antidopingregelverk art. 2.1 og 2.2, jf. art. 10.2.1.1 til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for et tidsrom av 4 – fire – år. 

Les avgjørelsen her

__________________________________________________________________________________

 

Domsutvalgets sak 24/22

Parter: Norges fotballforbund mot A 

Sammendrag: Spørsmål om utvidelse av sanksjon ilagt av Norges fotballforbunds doms- og sanksjonsutvalg (NFFDSU). A ble av NFFDSU dømt for brudd på NFFs lov § 11-3 (1) bokstav b) jf. Reaksjonsreglementet § 2-2 (1), jf. NFFs lov § 11-4 (1) bokstav d) med tap av rett til å delta i konkurranser innenfor NFF for en periode på 7 –sju –måneder.

Domsutvalget utvidet sanksjonen til å gjelde for alle organisasjonsledd under NIF, jf. NIFs lov § 11-2 (1) bokstav f.

Les avgjørelsen her

__________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 18/22

Parter: NIFs påtalenemnd mot A

Sammendrag: Domsutvalget la til grunn at A har opptrådt seksuelt trakasserende ovenfor kvinner i klubben, oppførselen mot kvinnene har vært seksuelt ladet og A har gitt kvinnene en uønsket og krenkende oppmerksomhet. 

Overtredelse av NIFs sanksjonsregelverk § 1-4 første ledd bokstav b til tap av retten til å inneha valgte eller oppnevnte tillitsverv og tap av rett til å delta i konkurranser og organisert trening (utelukkelse) jf. NIFs sanksjonsregelverk § 1-7 første ledd bokstav d og e i 2 – to – år.

Les avgjørelsen her

__________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 7/21 

Parter: [Klubb] mot A

Sammendrag: Domsutvalget la til grunn at A (trener for fornærmede) sendte meldinger til fornærmede som "samlet sett hadde et seksualisert innhold som var klart uanstendig overfor fornærmede". 

Overtredelse av NIFs lov § 11-4 (1) b)  – uhøvisk opptreden – til tap av retten til å ha valgte eller oppnevnte tillitsverv og tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, jf. NIFs lov § 11-7 (1) d) og e), for en periode på 10 – ti - måneder. 

Les avgjørelsen her

________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 7/22

Parter: Norges fotballforbund mot A 

Sammendrag: Spørsmål om utvidelse av sanksjon ilagt av Norges fotballforbunds doms- og sanksjonsutvalg (NFFDSU). A ble av NFFDSU dømt for brudd på NFFs lov § 11-3 (1) bokstav b) jf. Reaksjonsreglementet § 2-2 (1), jf. NFFs lov § 11-4 (1) bokstav d) med tap av rett til å delta i konkurranser innenfor NFF for en periode på 10 –ti –måneder.

Domsutvalget utvidet sanksjonen til å gjelde for alle organisasjonsledd under NIF, jf. NIFs lov § 11-2 (1) bokstav f.

Les avgjørelsen her

_______________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 10/22

Parter: Norges fotballforbund mot A

Sammendrag: Spørsmål om utvidelse av sanksjon ilagt av Norges fotballforbunds doms- og sanksjonsutvalg (NFFDSU). A ble av NFFDSU dømt for brudd på NFFs lov § 11-3 (1) bokstav b) jf. Reaksjonsreglementet § 2-2 (1), jf. NFFs lov § 11-4 (1) bokstav d) med tap av rett til å delta i konkurranser innenfor NFF for en periode på 10 –ti –måneder. 

Domsutvalget utvidet sanksjonen til å gjelde for alle organisasjonsledd under NIF, jf. NIFs lov § 11-2 (1) bokstav f.

_______________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 12/22

Parter: Norges fotballforbund mot A

Sammendrag: Spørsmål om utvidelse av sanksjon ilagt av Norges fotballforbunds doms- og sanksjonsutvalg (NFFDSU). A ble av NFFDSU dømt for brudd på NFFs lov § 11-3 (1) bokstav b) jf. Reaksjonsreglementet § 2-2 (1), jf. NFFs lov § 11-4 (1) bokstav d) med tap av rett til å delta i organisert trening og konkurranser innenfor NFF for en periode på 10 –ti –måneder

Domsutvalget utvidet sanksjonen til å gjelde for alle organisasjonsledd under NIF, jf. NIFs lov § 11-2 (1) bokstav f.

________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 15/22

Parter: Stiftelsen Antidoping Norge mot A

Sammendrag: Innebandy - heroinog 6-momoacetylmorfin (6-MAM) (metabolitt av heroin)(dopinggruppe S7). 

Overtredelse av NIFs antidopingregelverk art. 2.1 og 2.2, jf. art 10.2.2 jf. 10.2.4.2, til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for et tidsrom av 2 –to –år.

________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 8/22 

Parter: Stiftelsen Antidoping Norge mot A 

Sammendrag: Basket - kokain (dopinggruppe S6.A). Overtredelse av NIFs antidopingregelverk artikkel 2.1 og 2.2, til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for et tidsrom på 2 – to – år.

________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 11/21

Parter: NIF mot A

Sammendrag: NIF la ned påstand om at A ved gjentatte anledninger hadde opptrådt i strid med idrettens regelverk, verdigrunnlag og demokratiske spilleregler, og overtrådt NIFs lov § 11-4 (1) bokstav a, b, e og j.  

Domsutvalget kom til at A ikke hadde overtrådt NIFs lov § 11-4 (1) bokstav a og e. Domsutvalget kom imidlertid til at A var skyldig i overtredelser av NIFs lov § 11-4 (1) bokstav b – alternativet “opptrer uredelig eller uhøvisk” – og bokstav j. Grunnlaget for fellelsen var en rekke uttalelser A hadde fremsatt i sosiale medier.

A ble dømt til tap av rett til å ha valgte eller oppnevnte tillitsverv i alle organisasjonsledd i NIF for en periode på seks år. 

Les avgjørelsen her

________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 6/21 

Parter: Klubb X mot A 

Sammendrag: Saken gjaldt et varsel om at A hadde utsatt B for en alvorlig seksuell krenkelse mens de begge var medlemmer av samme klubb og studerte ved samme studie. 

Domsutvalget kom til at påtalen måtte avvises fra realitetsbehandling fordi hendelsen påtalen gjaldt ikke hadde tilstrekkelig tilknytning til idretten.

Les avgjørelsen her

_________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 1/21 

Parter: Klubb X mot A (trener)

Sammendrag: Etter en bytur ble en av spillerne på laget med til trenerens hotellrom hvor det ble gjennomført frivillige seksuelle handlinger. Dagen etter fikk spilleren følgende beskjed fra treneren: "Dersom dette kommer ut, ødelegger du mitt liv og min trenerkarriere – det er ditt ansvar. Samtidig ryker opprykket for laget, og det kan du ikke ødelegge."

Både påtalte og spilleren var myndige, og de var enige om at den seksuelle omgangen var frivillig. Domsutvalget kom derfor ikke til at det var tale om “seksuelle overgrep” eller direkte “seksuell trakassering”, jf. NIFs lov § 11-4 første ledd bokstav b).

Domsutvalget vurderte om påtalte ved sine handlinger den aktuelle kvelden hadde opptrådt “uhøvisk”, jf. NIFs lov § 11-4 første ledd bokstav b). Domsutvalget delte seg i et flertall og et mindretall.

Etter en helhetsvurdering fant Domsutvalgets flertall at påtalte ved sin opptreden hadde overtrådt NIFs lov § 11-4 første ledd bokstav b) ved å “opptre uhøvisk” overfor utøveren på laget han var trener for. Dette fordi handlingene ute på byen, den direkte seksuelle kontakten med utøveren og også påtaltes uttrykkelige ønske om hemmelighold, som han fremholdt både overfor utøveren og flere av hennes lagvenninner i etterkant av hendelsen, samlet sett innebærer et avvik fra den oppførsel som må kunne forventes av en trener tilknyttet norsk idrett.  

Domsutvalgets mindretall fant ikke dekning for å anse ett tilfelle av frivillig seksuell omgang mellom myndige personer som en overtredelse av NIFs lov, basert på det faktum at de involverte var henholdsvis trener og utøver.

Ved reaksjonsfastsettelsen la Domsutvalget vekt på at overtredelsen er å betrakte som et engangstilfelle som også ledet til påtaltes avskjed i idrettslaget. Påtalte bidro til å oppklare saken og erkjente i hovedsak de faktiske forhold. Dette ble ansett som formildende momenter ved fastsettelse av straffen. Det hadde videre gått over to år fra overtredelsen fant sted, og over ett år fra påtale ble inngitt til NIFs domsorganer. Det lange tidsforløpet ble ansett som formildende omstendigheter ved reaksjonsfastsettelsen.  

A ble ilagt tap av retten til å ha valgte og/eller oppnevnte tillitsverv i 3 måneder, jf. NIFs lov § 11-7 første ledd bokstav d. 

Les avgjørelsen her

_______________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 15/21 

Parter: Forbund X mot A 

Sammendrag: Domsutvalget la til grunn at A hadde gjort seg skyldig i seksuelt overgrep og seksuell trakassering overfor to jenter. Domsutvalget fant at en slik opptreden er i strid med NIFs “Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten” punkt 1, 2 og 7, og at A derfor hadde brutt NIFs lov § 11-4 første ledd bokstav a og b. 

A ble ilagt tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening i 4 måneder, jf. NIFs lov § 11-7 første ledd bokstav e.  

Les avgjørelsen her

_________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 5/19 

Parter: Krets X mot A 

Sammendrag: Saken gjaldt påstand om seksuelle overgrep og seksuell trakassering overfor fire kvinnelige klubbmedlemmer. Domsutvalget la til grunn at As handlinger var seksuelle krenkelser som brøt med NIFs lov § 11-4 (1) a) b) og i) 

A ble ilagt tap av retten til å ha valgte eller oppnevnte tillitsverv, tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening og til tap av retten til medlemskap og derav følgende rettigheter i organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund i fem år, jf. NIFs lov § 11-7 (1) d), e) og f).

Saken er anket. 

Les avgjørelsen her

_________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 7/20 

Parter: [Klubb] mot A 

Sammendrag: Domsutvalget la til grunn at A (styrelederen i klubben) opptrådte som "en sentral aktør og beslutningstaker i en prosess hvor han selv engasjeres av idrettslaget med et honorar som i hvert fall ikke kan karakteriseres som lavt". Overtredelse av NIFs lov § 11-4 første ledd bokstav j - handlinger "som klar kan skade idrettsarbeidet eller idrettens anseelse". 

  • Tap av retten til å ha valgte og/eller oppnevnte tillitsverv i 2 år 
  • Tak av retten til å delta i konkurranser og organisert trening i organisasjonsledd under [det aktuelle forbundet] i en periode på 6 måneder 

Les avgjørelsen her

________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 10/20 

Parter: Stiftelsen Antidoping Norge mot A 

Sammendrag: Basket - Metylfenidat (dopinggruppe S6b). Overtredelse av NIFs lov § 12-3 (1) bokstav a) og b), til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for en periode på 2 - to - år.

Les avgjørelsen her

_________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 18/21 

Parter: Stiftelsen Antidoping Norge mot A 

Sammendrag: Anabole androgene steroider (dopinggruppe S1.1). Vilkårene i NIFs lov § 12-16 (1) om suspensjon oppfylt - anke over påtalenemnden i Antidoping Norges suspensjonsvedtak forkastet.

Les avgjørelsen her

_________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 13/20 

Parter: [Klubb] mot A 

Sammendrag: Ansatts (daglig leder/treners) underslag. Tap av retten til å ha valgte og/eller oppnevnte tillitsverv i 3 år og seks måneder, regnet fra tidspunktet hvor endelig avgjørelse, jf. NIFs lov § 11-4 første ledd bokstav d, jf. § 11-7 første ledd bokstav d og § 11-15 første ledd. 

Les avgjørelsen her

_________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 9/21 

Parter: [Klubb] mot A 

Sammendrag: Ansatts (sportslig leders) underslag. Tap av retten til å ha valgte og/eller oppnevnte tillitsverv i 2 år, regnet fra tidspunktet for endelig avgjørelse, jf. NIFs lov § 11-4 første ledd bokstav d, jf. § 11-7 første ledd bokstav d og § 11-15 første ledd. 

Les avgjørelsen her

_________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 11/20

Parter: [Klubb] mot A

Sammendrag: Basert på et anonymt varsel til styreleder, ble klubben kjent med at A var blitt dømt i en straffesak. En av de fornærmede var medlem av samme klubb og begge hadde vært medlem i perioden forholdene A ble dømt for hadde pågått. Klubben la ned påstand om brudd på NIFs lov § 11-4 (1) bokstav b, alternativ «uredelig eller uhøvisk opptreden».
Domsutvalget viste til at dersom straff etter idrettens bestemmelser skal være aktuelt, må handlingen ha en viss tilknytning til idrettsvirksomheten.
Domsutvalget vurderte at de aktuelle handlingene ikke var direkte relatert til idrettsaktivitet. Domsutvalget kom derfor til at saken måtte avvises.

Les avgjørelsen her

_________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 4/21

Parter: Stiftelsen Antidoping Norge mot A

Sammendrag:Anabole androgene steroider (dopinggruppe S1.1). Vilkårene i NIFs lov § 12-16 (1) om suspensjon oppfylt - anke over påtalenemnden i Antidoping Norges suspensjonsvedtak forkastet.

Les avgjørelsen her

_________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 6/20

Parter: Stiftelsen Antidoping Norge mot A

Sammendrag: Triatlon - terbulatin (dopinggruppe S3-beta-2-agonister). Overtredelse av NIFs lov § 12-3 (1) bokstav a) og b), til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for en periode på 2 - to - måneder.

_________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 2/20

Parter: Stiftelsen antidoping Norge mot A (ansvarlig person) 

Sammendrag: Hest - hyaluronsyre/natriumhyaluronat (Hy50), dimetylsulfoksid (DMSO) og betametason. Ulovlig bruk av forbudt legemiddel jf. Bestemmelser om doping og ulovlig medisinering av hest § 11 første ledd jf. § 14 fjerde ledd jf. tredje ledd, til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for en periode på 1 - ett - år. 

_________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 9/20

Parter: Stiftelsen antidoping Norge mot A 

Sammendrag: Håndball - kokain, benzoylecgonin og ecgonin metylester, som er metabolitter av kokain (dopinggruppe S6). Overtredelse av NIFs lov § 12-3 (1) bokstav a og b, til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte verv for en periode på 2 - to - år. 

_________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 5/20

Parter: Stiftelsen antidoping Norge Mot A og B (ansvarlige personer)

Sammendrag: Hest - butorfanol. Ulovlig bruk av forbudt legemiddel jf. Bestemmelser om doping og ulovlig medisinering av hest § 11 første ledd jf. § 14 fjerde ledd jf. tredje ledd, til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for en periode på 1 - én - måned.

_________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 20/19

Parter: Norges **forbund mot A 

Sammendrag: Klubb X hadde påmeldt en utøver på 11 år, som var medlem i klubben, til et stevne i England. A, som leder i klubben, fikk beskjed av forbundet om at en eventuell deltakelse av utøveren, som på tidspunktet var 11 år, ville være i strid med barneidrettsbestemmelsene. A unnlot likevel å avmelde utøveren, og lot utøveren delta i det åpne stevnet.

A ble dømt for overtredelse av NIFs lov § 11-4 (1) bokstav a, jf. NIFs barneidrettsbestemmelser pkt. 3 bokstav c til en bot på 10 000 kroner.

________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 1/2020

Parter: Stiftelsen Antidoping Norge mot Hadi Srour

Srour har samtykket til at NIF kan publisere avgjørelsen i sin helhet, og avgjørelsen kan leses her: Sak 1/2020

_________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets saker 10/18 (A), 13/18 (B), 14/18 (C) og 15/18 (D)

Parter: Norges Kampsportforbund mot A, B, C og D

Sammendrag: Domsutvalget la til grunn at A over år hadde drevet en klubb nærmest som et enmannsforetak. Han ledet klubben uten å avholde årsmøter eller sørge for å opprette et lovlig valgt styre. Mangelen på lovlig valgte organer har ledet igjen til at A opptrådte i strid med NIFs lov på flere punkter. Blant annet var det ikke ført regnskaper og utført revisjon av regnskapene i tråd med NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser. A bevilget seg ulike former for honorarer og utgiftsdekninger uten å ha dekning for disse disposisjonene i lovlig valgte organer. Videre forfalsket han årsmøteprotokoller for å få tildelt offentlig støtte (LAM-midler). A etablerte videre et ikke lovlig valgt “interimstyre” hvor han selv initierte en bevilgning til seg selv for drift av klubben over førti år, hvorpå han fikk seg utbetalt 1 million kroner. B, C og D var med på å fatte vedtak om utbetaling av 1 million kroner til A. Domsutvalget fant at B, C og D handlet uaktsomt.

A ble dømt for overtredelse av NIFs lov § 11-4 (1) bokstav a), d) og i) til tap av retten til medlemskap og derav følgende rettigheter (eksklusjon) i 1 år, jf. § 11-7 første ledd bokstav f), og til retten til å ha valgte og/eller oppnevnte tillitsverv i 10 år, jf. § 11-7 første ledd bokstav d).

B, C og D ble dømt for overtredelse av NIFs lov § 11-4 (1) bokstav d) og i) til tap av retten til å ha valgte og/eller oppnevnte tillitsverv i 1 år, jf. § 11-7 første ledd bokstav d).

_________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 6/19 og 7/19

Parter: Norges Basketballforbund mot A og B

Sammendrag: I forbindelse med en basketballkamp oppsto det håndgemeng ved kampslutt. Flere spillere fra klubb Z ble rapportert til regionen for utsportslig opptreden/vold like etter kampslutt. To av spillerne (A og B) ble påtalt til NIFs domsutvalg.

Begge spillerne ble dømt for overtredelse av NIFs lov § 11-4 (1) bokstav b til tap av rett til å delta i konkurranser og organisert trening i en tidsperiode på 1 - ett - år fra 11. desember 2019, jf. NIFs lov § 11-7(1) bokstav e.

Les avgjørelse 6/19 her

Les avgjørelse 7/19 her

__________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 1/19

Parter: Stiftelsen Antidoping Norge mot A

Sammendrag: Styrkeløft - dehydrochloromethyl-testosteron (dopinggruppe S1.1A). Overtredelse av NIFs lov § 12-3 (1) bokstav a) og b), til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for en periode på 4 – fire – år.

Les avgjørelsen her

___________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 14/19

Parter: Stiftelsen Antidoping Norge mot A

Sammendrag: Boksing - rekombinant erytropoietin (EPO) (dopinggruppe S2). Vilkårene i NIFs lov § 12-16 (1) om suspensjon oppfylt - anke over påtalenemnden i Antidoping Norges suspensjonsvedtak forkastes.

___________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 3/19

Parter: Stiftelsen Antidoping Norge mot A

Sammendrag: Ishockey - dehydrochloromethyl-testosteron (dopinggruppe S1.1A). Overtredelse av NIFs lov § 12-3 (1) bokstav a) og b), til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for en periode på 4 – fire – år.

Les avgjørelsen her

___________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 5/18

Parter: Stiftelsen Antidoping Norge mot A

Sammendrag: Styrkeløft - nektet å avgi dopingprøve. Overtredelse av NIFs lov § 12-3 (1) bokstav c, til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for en periode på 3 år og 8 måneder. Straffen ble redusert på grunn av lang saksbehandlingtid i Domsutvalget.

___________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 2/19

Parter: Stiftelsen Antidoping Norge mot A

Sammendrag: Boksing - eksogene anabole steroider, testosteron og flere metabolitter (dopinggruppe S1.1B). Overtredelse av NIFs lov § 12-3 (1) bokstav a) og b), til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for en periode på 4 – fire – år.

Les avgjørelsen her

 ___________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 4/18

Parter: Stiftelsen Antidoping Norge mot A

Sammendrag: Fotball - brudd på tidligere ilagt utelukkelse. Utøver ble ilagt ytterligere utelukkelse som medfører tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv, jf. NIFs lov § 12-8 (10), jf. WADC art. 10.12.3, for en ny periode av 2 - to - år.

Les avgjørelsen her

 ___________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 12/18

Parter: Stiftelsen Antidoping Norge mot A

Sammendrag: Fotball - metylendioksymetamfetamin (MDMA) og metyldioksyamfetamin (MDA) (dopinggruppe S61.1). Overtredelse av NIFs lov § 12-3 (1) bokstav a), til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for en periode på 2 – to – år.

 ___________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 7/18

Parter: Norges Golfforbund mot A

Sammendrag: Domsutvalget konkluderte med at A forsettlig forsøkte å medvirke til juks ved at han som caddie under en konkurranse slapp en ball han hadde i lommen ned på banen og deretter opplyste at han hadde funnet B sin ball.

Overtredelse av NIFs lov § 11-4 første ledd bokstav a og b for forsøk på juks. Tap av rett til å delta i konkurranser og organisert trening for en tidsperiode på ett år, jf. § 11-7 første ledd bokstav e.

 ___________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 3-18

Parter: Norges Amerikanske Idretters Forbund mot A

Sammendrag: A var dommer, og skrev samtidig artikler som omhandlet kamper der han selv skulle være dommer. Domutvalget uttalte at forhåndsvurderinger av hvem som er favoritt i kamper, foretatt av en dommer i den aktuelle serien, bryter helt grunnleggende den tilliten en dommer skal ivareta. De må derfor karakteriseres som «uhøvelige», jf. NIFs lov § 11-4 bokstav b.

A ble ilagt irettesettelse, tap av retten til å delta som dommer i konkurranser organisert av organisasjonsledd innen Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite, og tap av retten til å ha valgte eller oppnevnte tillitsverv, for en periode på 2 – to - år, jf. NIFs lov § 11-4 (1) bokstav a, b og i, jf.§ 11-7 (1) bokstav a, d og e. 

___________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 1-18 og 2-18

Parter: Idrettslag Å mot A

Sammendrag: A var domfelt i X tingrett for å ha tatt seksualiserte bilder og videoklipp av to kamerater, samt vært i besittelse av disse. Domsutvalget fant at handlingene utgjorde en overtredelse av NIFs lov § 11-4 (1) bokstav b. Det forelå formildende omstendigheter i saken.

A ble ilagt tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening i fem måneder jf NIFs lov § 11-7 (1) bokstav e.

___________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 8/17 

Parter: Stiftelsen Antidoping Norge mot A

Sammendrag: Fotball - HCG veksthormoner og Winstrol - Tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for et tidsrom av fire år, jf. NIFs lov § 12-3 (1) bokstav g, jf.§ 12-8 (7).

Les avgjørelsen her

___________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 6/17

Parter: Stiftelsen Antidoping Norge mot A

Sammendrag: Kicboksing - Meldonium - Overtredelse av NIFs lov§ 12-3 (1) bokstav a) og b). Utelukkelse på fire år, jf. NIFs lov § 12-8 (4) bokstav a).

Les avgjørelsen her

___________________________________________________________________________________________

Appellutvalgets sak 17-16

Parter: Norges Bordtennisforbund mot A

Sammendrag: Anke over domsutvalgets avgjørelse  i sak 17/2016. Appellutvalget var enig i Domsutvalgets reaksjonsfastsettelse, og anken ble forkastet

___________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 6/16

Parter: Norges Gymnastikk- og Turnforbund mot A

Sammendrag: Overtredelse av NIFs lov § 11-4 (1) bokstavene a, b og i til tap av rett til medlemskap og derav følgende rettigheter (eksklusjon) jf. § 11-7 (1) bokstav f, begrenset til 10 – ti – år.

___________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 17/16

Parter: Norges Bordtennisforbund mot A 

Sammendrag: Seksuell omgang med mindreårige. Tap av retten til å ha valgte eller oppnevnte  tillitsverv, til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening og til tap av rett til å avholde arrangement, jf. NIFs lov § 11-7 (1) bokstavene d, e og g, for et tidsrom på 8 - åtte - år.

___________________________________________________________________________________________

Domsutvalget sak 5-17

Parter: Norges Bandyforbund mot A

Sammendrag: Pengespill på kamper A selv har dømt som bandydommer. Tap for alltid av retten til å delta som dommer i konkurranser organisert av organisasjonsledd innen Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite. NIFs lov § 11-20-3, første ledd bokstav a, g og h, jf § 11-7 første ledd bokstav e.

___________________________________________________________________________________________

Domsutvalget sak 1/17

Parter: X IL mot A.

Saken gjelder: Kasserers underslag. Tap av retten til å ha valgte og/eller oppnevnte tillitsverv i 2 - to - år, regnet fra tidspunktet for endelig avgjørelse, jf NIFs lov § 11-4 første ledd bokstav d jf § 11-7 første ledd bokstav d og § 11-15 første ledd.

___________________________________________________________________________________________

Domsutvalget sak 32/16

Parter: Stiftelsen Antidoping Norge mot A.

Saken gjelder: Posivit prøve - eksogene anabole steroider, drostanolon metabolitter (dopinggruppe SI.IA). Overtredelse av NIFs lov § 12-3 (1) bokstav a. Tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for et tidsrom av 4 år.

___________________________________________________________________________________________

Domsutvalget sak 28/16

Parter: Norges Rytterforbund mot A

Sammendrag: NIFs lov § 11-4 (1) bokstav b og i. Tap av retten til å ha valgte eller oppnevnte tillitsverv, tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, tap av retten til medlemskap og derav følgende rettigheter i organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund i 20 år.

___________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 31/16

Parter: Stiftelsen Antidoping Norge mot A

Sammendrag: Ibutamoren (dopinggruppe S2). Overtredelse av NIFs lov § 12-3 (1) bokstav a. Tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for et tidsrom av 4 år.

___________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 29/16

Parter: Stiftelsen Antidoping Norge mot A

Sammendrag: Positiv prøve -  tilstedeværelse av clostebol-metabolitt. Overtredelse av NIFs lov § 12-3 (1) a og WADC art. 2.1. Tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv, for et tidsrom av 13 måneder.

___________________________________________________________________________________________

For eldre dopingsaker se: antidoping.no