Avgjørelser

Domsutvalgets sak 13/20 

Parter: [Klubb] mot A 

Sammendrag: Ansatts (daglig leder/treners) underslag. Tap av retten til å ha valgte og/eller oppnevnte tillitsverv i 3 år og seks måneder, regnet fra tidspunktet hvor endelig avgjørelse, jf. NIFs lov § 11-4 første ledd bokstav d, jf. § 11-7 første ledd bokstav d og § 11-15 første ledd. 

_________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 9/21 

Parter: [Klubb] mot A 

Sammendrag: Ansatts (sportslig leders) underslag. Tap av retten til å ha valgte og/eller oppnevnte tillitsverv i 2 år, regnet fra tidspunktet for endelig avgjørelse, jf. NIFs lov § 11-4 første ledd bokstav d, jf. § 11-7 første ledd bokstav d og § 11-15 første ledd. 

_________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 11/20

Parter: [Klubb] mot A


Sammendrag: Basert på et anonymt varsel til styreleder, ble klubben kjent med at A var blitt dømt i en straffesak. En av de fornærmede var medlem av samme klubb og begge hadde vært medlem i perioden forholdene A ble dømt for hadde pågått. Klubben la ned påstand om brudd på NIFs lov § 11-4 (1) bokstav b, alternativ «uredelig eller uhøvisk opptreden».
Domsutvalget viste til at dersom straff etter idrettens bestemmelser skal være aktuelt, må handlingen ha en viss tilknytning til idrettsvirksomheten.
Domsutvalget vurderte at de aktuelle handlingene ikke var direkte relatert til idrettsaktivitet. Domsutvalget kom derfor til at saken måtte avvises.

_________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 4/21

Parter: Stiftelsen Antidoping Norge mot A

Sammendrag:Anabole androgene steroider (dopinggruppe S1.1). Vilkårene i NIFs lov § 12-16 (1) om suspensjon oppfylt - anke over påtalenemnden i Antidoping Norges suspensjonsvedtak forkastet.

_________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 6/20

Parter: Stiftelsen Antidoping Norge mot A

Sammendrag: Triatlon - terbulatin (dopinggruppe S3-beta-2-agonister). Overtredelse av NIFs lov § 12-3 (1) bokstav a) og b), til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for en periode på 2 - to - måneder.

_________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 2/20

Parter: Stiftelsen antidoping Norge mot A (ansvarlig person) 

Sammendrag: Hest - hyaluronsyre/natriumhyaluronat (Hy50), dimetylsulfoksid (DMSO) og betametason. Ulovlig bruk av forbudt legemiddel jf. Bestemmelser om doping og ulovlig medisinering av hest § 11 første ledd jf. § 14 fjerde ledd jf. tredje ledd, til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for en periode på 1 - ett - år. 

_________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 9/20

Parter: Stiftelsen antidoping Norge mot A 

Sammendrag: Håndball - kokain, benzoylecgonin og ecgonin metylester, som er metabolitter av kokain (dopinggruppe S6). Overtredelse av NIFs lov § 12-3 (1) bokstav a og b, til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte verv for en periode på 2 - to - år. 

_________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 5/20

Parter: Stiftelsen antidoping Norge Mot A og B (ansvarlige personer)

Sammendrag: Hest - butorfanol. Ulovlig bruk av forbudt legemiddel jf. Bestemmelser om doping og ulovlig medisinering av hest § 11 første ledd jf. § 14 fjerde ledd jf. tredje ledd, til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for en periode på 1 - én - måned.

_________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 20/19

Parter: Norges **forbund mot A 

Sammendrag: Klubb X hadde påmeldt en utøver på 11 år, som var medlem i klubben, til et stevne i England. A, som leder i klubben, fikk beskjed av forbundet om at en eventuell deltakelse av utøveren, som på tidspunktet var 11 år, ville være i strid med barneidrettsbestemmelsene. A unnlot likevel å avmelde utøveren, og lot utøveren delta i det åpne stevnet.

A ble dømt for overtredelse av NIFs lov § 11-4 (1) bokstav a, jf. NIFs barneidrettsbestemmelser pkt. 3 bokstav c til en bot på 10 000 kroner.

________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 1/2020

Parter: Stiftelsen Antidoping Norge mot Hadi Srour

Srour har samtykket til at NIF kan publisere avgjørelsen i sin helhet, og avgjørelsen kan leses her: Sak 1/2020

Domsutvalgets saker 10/18 (A), 13/18 (B), 14/18 (C) og 15/18 (D)

Parter: Norges Kampsportforbund mot A, B, C og D

Sammendrag: Domsutvalget la til grunn at A over år hadde drevet en klubb nærmest som et enmannsforetak. Han ledet klubben uten å avholde årsmøter eller sørge for å opprette et lovlig valgt styre. Mangelen på lovlig valgte organer har ledet igjen til at A opptrådte i strid med NIFs lov på flere punkter. Blant annet var det ikke ført regnskaper og utført revisjon av regnskapene i tråd med NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser. A bevilget seg ulike former for honorarer og utgiftsdekninger uten å ha dekning for disse disposisjonene i lovlig valgte organer. Videre forfalsket han årsmøteprotokoller for å få tildelt offentlig støtte (LAM-midler). A etablerte videre et ikke lovlig valgt “interimstyre” hvor han selv initierte en bevilgning til seg selv for drift av klubben over førti år, hvorpå han fikk seg utbetalt 1 million kroner. B, C og D var med på å fatte vedtak om utbetaling av 1 million kroner til A. Domsutvalget fant at B, C og D handlet uaktsomt.

A ble dømt for overtredelse av NIFs lov § 11-4 (1) bokstav a), d) og i) til tap av retten til medlemskap og derav følgende rettigheter (eksklusjon) i 1 år, jf. § 11-7 første ledd bokstav f), og til retten til å ha valgte og/eller oppnevnte tillitsverv i 10 år, jf. § 11-7 første ledd bokstav d).

B, C og D ble dømt for overtredelse av NIFs lov § 11-4 (1) bokstav d) og i) til tap av retten til å ha valgte og/eller oppnevnte tillitsverv i 1 år, jf. § 11-7 første ledd bokstav d).

_________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 6/19 og 7/19

Parter: Norges Basketballforbund mot A og B

Sammendrag: I forbindelse med en basketballkamp oppsto det håndgemeng ved kampslutt. Flere spillere fra klubb Z ble rapportert til regionen for utsportslig opptreden/vold like etter kampslutt. To av spillerne (A og B) ble påtalt til NIFs domsutvalg.

Begge spillerne ble dømt for overtredelse av NIFs lov § 11-4 (1) bokstav b til tap av rett til å delta i konkurranser og organisert trening i en tidsperiode på 1 - ett - år fra 11. desember 2019, jf. NIFs lov § 11-7(1) bokstav e.

Les avgjørelse 6/19 her

Les avgjørelse 7/19 her

__________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 1/19

Parter: Stiftelsen Antidoping Norge mot A

Sammendrag: Styrkeløft - dehydrochloromethyl-testosteron (dopinggruppe S1.1A). Overtredelse av NIFs lov § 12-3 (1) bokstav a) og b), til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for en periode på 4 – fire – år.

Les avgjørelsen her

___________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 14/19

Parter: Stiftelsen Antidoping Norge mot A

Sammendrag: Boksing - rekombinant erytropoietin (EPO) (dopinggruppe S2). Vilkårene i NIFs lov § 12-16 (1) om suspensjon oppfylt - anke over påtalenemnden i Antidoping Norges suspensjonsvedtak forkastes.

Les avgjørelsen her

___________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 3/19

Parter: Stiftelsen Antidoping Norge mot A

Sammendrag: Ishockey - dehydrochloromethyl-testosteron (dopinggruppe S1.1A). Overtredelse av NIFs lov § 12-3 (1) bokstav a) og b), til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for en periode på 4 – fire – år.

Les avgjørelsen her

___________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 5/18

Parter: Stiftelsen Antidoping Norge mot A

Sammendrag: Styrkeløft - nektet å avgi dopingprøve. Overtredelse av NIFs lov § 12-3 (1) bokstav c, til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for en periode på 3 år og 8 måneder. Straffen ble redusert på grunn av lang saksbehandlingtid i Domsutvalget.

___________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 2/19

Parter: Stiftelsen Antidoping Norge mot A

Sammendrag: Boksing - eksogene anabole steroider, testosteron og flere metabolitter (dopinggruppe S1.1B). Overtredelse av NIFs lov § 12-3 (1) bokstav a) og b), til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for en periode på 4 – fire – år.

Les avgjørelsen her

 ___________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 4/18

Parter: Stiftelsen Antidoping Norge mot A

Sammendrag: Fotball - brudd på tidligere ilagt utelukkelse. Utøver ble ilagt ytterligere utelukkelse som medfører tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv, jf. NIFs lov § 12-8 (10), jf. WADC art. 10.12.3, for en ny periode av 2 - to - år.

Les avgjørelsen her

 ___________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 12/18

Parter: Stiftelsen Antidoping Norge mot A

Sammendrag: Fotball - metylendioksymetamfetamin (MDMA) og metyldioksyamfetamin (MDA) (dopinggruppe S61.1). Overtredelse av NIFs lov § 12-3 (1) bokstav a), til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for en periode på 2 – to – år.

 ___________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 7/18

Parter: Norges Golfforbund mot A

Sammendrag: Domsutvalget konkluderte med at A forsettlig forsøkte å medvirke til juks ved at han som caddie under en konkurranse slapp en ball han hadde i lommen ned på banen og deretter opplyste at han hadde funnet B sin ball.

Overtredelse av NIFs lov § 11-4 første ledd bokstav a og b for forsøk på juks. Tap av rett til å delta i konkurranser og organisert trening for en tidsperiode på ett år, jf. § 11-7 første ledd bokstav e.

 ___________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 3-18

Parter: Norges Amerikanske Idretters Forbund mot A

Sammendrag: A var dommer, og skrev samtidig artikler som omhandlet kamper der han selv skulle være dommer. Domutvalget uttalte at forhåndsvurderinger av hvem som er favoritt i kamper, foretatt av en dommer i den aktuelle serien, bryter helt grunnleggende den tilliten en dommer skal ivareta. De må derfor karakteriseres som «uhøvelige», jf. NIFs lov § 11-4 bokstav b.

A ble ilagt irettesettelse, tap av retten til å delta som dommer i konkurranser organisert av organisasjonsledd innen Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite, og tap av retten til å ha valgte eller oppnevnte tillitsverv, for en periode på 2 – to - år, jf. NIFs lov § 11-4 (1) bokstav a, b og i, jf.§ 11-7 (1) bokstav a, d og e. 

___________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 1-18 og 2-18

Parter: Idrettslag Å mot A

Sammendrag: A var domfelt i X tingrett for å ha tatt seksualiserte bilder og videoklipp av to kamerater, samt vært i besittelse av disse. Domsutvalget fant at handlingene utgjorde en overtredelse av NIFs lov § 11-4 (1) bokstav b. Det forelå formildende omstendigheter i saken.

A ble ilagt tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening i fem måneder jf NIFs lov § 11-7 (1) bokstav e.

___________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 8/17 

Parter: Stiftelsen Antidoping Norge mot A

Sammendrag: Fotball - HCG veksthormoner og Winstrol - Tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for et tidsrom av fire år, jf. NIFs lov § 12-3 (1) bokstav g, jf.§ 12-8 (7).

Les avgjørelsen her

___________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 6/17

Parter: Stiftelsen Antidoping Norge mot A

Sammendrag: Kicboksing - Meldonium - Overtredelse av NIFs lov§ 12-3 (1) bokstav a) og b). Utelukkelse på fire år, jf. NIFs lov § 12-8 (4) bokstav a).

Les avgjørelsen her

___________________________________________________________________________________________

Appellutvalgets sak 17-16

Parter: Norges Bordtennisforbund mot A

Sammendrag: Anke over domsutvalgets avgjørelse  i sak 17/2016. Appellutvalget var enig i Domsutvalgets reaksjonsfastsettelse, og anken ble forkastet

___________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 6/16

Parter: Norges Gymnastikk- og Turnforbund mot A

Sammendrag: Overtredelse av NIFs lov § 11-4 (1) bokstavene a, b og i til tap av rett til medlemskap og derav følgende rettigheter (eksklusjon) jf. § 11-7 (1) bokstav f, begrenset til 10 – ti – år.

___________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 17/16

Parter: Norges Bordtennisforbund mot A 

Sammendrag: Seksuell omgang med mindreårige. Tap av retten til å ha valgte eller oppnevnte  tillitsverv, til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening og til tap av rett til å avholde arrangement, jf. NIFs lov § 11-7 (1) bokstavene d, e og g, for et tidsrom på 8 - åtte - år.

___________________________________________________________________________________________

Domsutvalget sak 5-17

Parter: Norges Bandyforbund mot A

Sammendrag: Pengespill på kamper A selv har dømt som bandydommer. Tap for alltid av retten til å delta som dommer i konkurranser organisert av organisasjonsledd innen Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite. NIFs lov § 11-20-3, første ledd bokstav a, g og h, jf § 11-7 første ledd bokstav e.

___________________________________________________________________________________________

Domsutvalget sak 1/17

Parter: X IL mot A.

Saken gjelder: Kasserers underslag. Tap av retten til å ha valgte og/eller oppnevnte tillitsverv i 2 - to - år, regnet fra tidspunktet for endelig avgjørelse, jf NIFs lov § 11-4 første ledd bokstav d jf § 11-7 første ledd bokstav d og § 11-15 første ledd.

___________________________________________________________________________________________

Domsutvalget sak 32/16

Parter: Stiftelsen Antidoping Norge mot A.

Saken gjelder: Posivit prøve - eksogene anabole steroider, drostanolon metabolitter (dopinggruppe SI.IA). Overtredelse av NIFs lov § 12-3 (1) bokstav a. Tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for et tidsrom av 4 år.

___________________________________________________________________________________________

Domsutvalget sak 28/16

Parter: Norges Rytterforbund mot A

Sammendrag: NIFs lov § 11-4 (1) bokstav b og i. Tap av retten til å ha valgte eller oppnevnte tillitsverv, tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, tap av retten til medlemskap og derav følgende rettigheter i organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund i 20 år.

___________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 31/16

Parter: Stiftelsen Antidoping Norge mot A

Sammendrag: Ibutamoren (dopinggruppe S2). Overtredelse av NIFs lov § 12-3 (1) bokstav a. Tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for et tidsrom av 4 år.

___________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 29/2016

Parter: Stiftelsen Antidoping Norge mot A

Sammendrag: Positiv prøve -  tilstedeværelse av clostebol-metabolitt. Overtredelse av NIFs lov § 12-3 (1) a og WADC art. 2.1. Tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv, for et tidsrom av 13 måneder.

___________________________________________________________________________________________

For eldre dopingsaker se: antidoping.no