Avgjørelser

Domsutvalgets sak 4/21

Parter: Stiftelsen Antidoping Norge mot A

Sammendrag:Anabole androgene steroider (dopinggruppe S1.1). Vilkårene i NIFs lov § 12-16 (1) om suspensjon oppfylt - anke over påtalenemnden i Antidoping Norges suspensjonsvedtak forkastet.

_________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 6/20

Parter: Stiftelsen Antidoping Norge mot A

Sammendrag: Triatlon - terbulatin (dopinggruppe S3-beta-2-agonister). Overtredelse av NIFs lov § 12-3 (1) bokstav a) og b), til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for en periode på 2 - to - måneder.

_________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 2/20

Parter: Stiftelsen antidoping Norge mot A (ansvarlig person) 

Sammendrag: Hest - hyaluronsyre/natriumhyaluronat (Hy50), dimetylsulfoksid (DMSO) og betametason. Ulovlig bruk av forbudt legemiddel jf. Bestemmelser om doping og ulovlig medisinering av hest § 11 første ledd jf. § 14 fjerde ledd jf. tredje ledd, til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for en periode på 1 - ett - år. 

_________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 9/20

Parter: Stiftelsen antidoping Norge mot A 

Sammendrag: Håndball - kokain, benzoylecgonin og ecgonin metylester, som er metabolitter av kokain (dopinggruppe S6). Overtredelse av NIFs lov § 12-3 (1) bokstav a og b, til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte verv for en periode på 2 - to - år. 

_________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 5/20

Parter: Stiftelsen antidoping Norge Mot A og B (ansvarlige personer)

Sammendrag: Hest - butorfanol. Ulovlig bruk av forbudt legemiddel jf. Bestemmelser om doping og ulovlig medisinering av hest § 11 første ledd jf. § 14 fjerde ledd jf. tredje ledd, til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for en periode på 1 - én - måned.

_________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 20/19

Parter: Norges **forbund mot A 

Sammendrag: Klubb X hadde påmeldt en utøver på 11 år, som var medlem i klubben, til et stevne i England. A, som leder i klubben, fikk beskjed av forbundet om at en eventuell deltakelse av utøveren, som på tidspunktet var 11 år, ville være i strid med barneidrettsbestemmelsene. A unnlot likevel å avmelde utøveren, og lot utøveren delta i det åpne stevnet.

A ble dømt for overtredelse av NIFs lov § 11-4 (1) bokstav a, jf. NIFs barneidrettsbestemmelser pkt. 3 bokstav c til en bot på 10 000 kroner.

________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 1/2020

Parter: Stiftelsen Antidoping Norge mot Hadi Srour

Srour har samtykket til at NIF kan publisere avgjørelsen i sin helhet, og avgjørelsen kan leses her: Sak 1/2020

Domsutvalgets saker 10/18 (A), 13/18 (B), 14/18 (C) og 15/18 (D)

Parter: Norges Kampsportforbund mot A, B, C og D

Sammendrag: Domsutvalget la til grunn at A over år hadde drevet en klubb nærmest som et enmannsforetak. Han ledet klubben uten å avholde årsmøter eller sørge for å opprette et lovlig valgt styre. Mangelen på lovlig valgte organer har ledet igjen til at A opptrådte i strid med NIFs lov på flere punkter. Blant annet var det ikke ført regnskaper og utført revisjon av regnskapene i tråd med NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser. A bevilget seg ulike former for honorarer og utgiftsdekninger uten å ha dekning for disse disposisjonene i lovlig valgte organer. Videre forfalsket han årsmøteprotokoller for å få tildelt offentlig støtte (LAM-midler). A etablerte videre et ikke lovlig valgt “interimstyre” hvor han selv initierte en bevilgning til seg selv for drift av klubben over førti år, hvorpå han fikk seg utbetalt 1 million kroner. B, C og D var med på å fatte vedtak om utbetaling av 1 million kroner til A. Domsutvalget fant at B, C og D handlet uaktsomt.

A ble dømt for overtredelse av NIFs lov § 11-4 (1) bokstav a), d) og i) til tap av retten til medlemskap og derav følgende rettigheter (eksklusjon) i 1 år, jf. § 11-7 første ledd bokstav f), og til retten til å ha valgte og/eller oppnevnte tillitsverv i 10 år, jf. § 11-7 første ledd bokstav d).

B, C og D ble dømt for overtredelse av NIFs lov § 11-4 (1) bokstav d) og i) til tap av retten til å ha valgte og/eller oppnevnte tillitsverv i 1 år, jf. § 11-7 første ledd bokstav d).

_________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 6/19 og 7/19

Parter: Norges Basketballforbund mot A og B

Sammendrag: I forbindelse med en basketballkamp oppsto det håndgemeng ved kampslutt. Flere spillere fra klubb Z ble rapportert til regionen for utsportslig opptreden/vold like etter kampslutt. To av spillerne (A og B) ble påtalt til NIFs domsutvalg.

Begge spillerne ble dømt for overtredelse av NIFs lov § 11-4 (1) bokstav b til tap av rett til å delta i konkurranser og organisert trening i en tidsperiode på 1 - ett - år fra 11. desember 2019, jf. NIFs lov § 11-7(1) bokstav e.

Les avgjørelse 6/19 her

Les avgjørelse 7/19 her

__________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 1/19

Parter: Stiftelsen Antidoping Norge mot A

Sammendrag: Styrkeløft - dehydrochloromethyl-testosteron (dopinggruppe S1.1A). Overtredelse av NIFs lov § 12-3 (1) bokstav a) og b), til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for en periode på 4 – fire – år.

Les avgjørelsen her

___________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 14/19

Parter: Stiftelsen Antidoping Norge mot A

Sammendrag: Boksing - rekombinant erytropoietin (EPO) (dopinggruppe S2). Vilkårene i NIFs lov § 12-16 (1) om suspensjon oppfylt - anke over påtalenemnden i Antidoping Norges suspensjonsvedtak forkastes.

Les avgjørelsen her

___________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 3/19

Parter: Stiftelsen Antidoping Norge mot A

Sammendrag: Ishockey - dehydrochloromethyl-testosteron (dopinggruppe S1.1A). Overtredelse av NIFs lov § 12-3 (1) bokstav a) og b), til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for en periode på 4 – fire – år.

Les avgjørelsen her

___________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 5/18

Parter: Stiftelsen Antidoping Norge mot A

Sammendrag: Styrkeløft - nektet å avgi dopingprøve. Overtredelse av NIFs lov § 12-3 (1) bokstav c, til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for en periode på 3 år og 8 måneder. Straffen ble redusert på grunn av lang saksbehandlingtid i Domsutvalget.

___________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 2/19

Parter: Stiftelsen Antidoping Norge mot A

Sammendrag: Boksing - eksogene anabole steroider, testosteron og flere metabolitter (dopinggruppe S1.1B). Overtredelse av NIFs lov § 12-3 (1) bokstav a) og b), til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for en periode på 4 – fire – år.

Les avgjørelsen her

 ___________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 4/18

Parter: Stiftelsen Antidoping Norge mot A

Sammendrag: Fotball - brudd på tidligere ilagt utelukkelse. Utøver ble ilagt ytterligere utelukkelse som medfører tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv, jf. NIFs lov § 12-8 (10), jf. WADC art. 10.12.3, for en ny periode av 2 - to - år.

Les avgjørelsen her

 ___________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 12/18

Parter: Stiftelsen Antidoping Norge mot A

Sammendrag: Fotball - metylendioksymetamfetamin (MDMA) og metyldioksyamfetamin (MDA) (dopinggruppe S61.1). Overtredelse av NIFs lov § 12-3 (1) bokstav a), til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for en periode på 2 – to – år.

 ___________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 7/18

Parter: Norges Golfforbund mot A

Sammendrag: Domsutvalget konkluderte med at A forsettlig forsøkte å medvirke til juks ved at han som caddie under en konkurranse slapp en ball han hadde i lommen ned på banen og deretter opplyste at han hadde funnet B sin ball.

Overtredelse av NIFs lov § 11-4 første ledd bokstav a og b for forsøk på juks. Tap av rett til å delta i konkurranser og organisert trening for en tidsperiode på ett år, jf. § 11-7 første ledd bokstav e.

 ___________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 3-18

Parter: Norges Amerikanske Idretters Forbund mot A

Sammendrag: A var dommer, og skrev samtidig artikler som omhandlet kamper der han selv skulle være dommer. Domutvalget uttalte at forhåndsvurderinger av hvem som er favoritt i kamper, foretatt av en dommer i den aktuelle serien, bryter helt grunnleggende den tilliten en dommer skal ivareta. De må derfor karakteriseres som «uhøvelige», jf. NIFs lov § 11-4 bokstav b.

A ble ilagt irettesettelse, tap av retten til å delta som dommer i konkurranser organisert av organisasjonsledd innen Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite, og tap av retten til å ha valgte eller oppnevnte tillitsverv, for en periode på 2 – to - år, jf. NIFs lov § 11-4 (1) bokstav a, b og i, jf.§ 11-7 (1) bokstav a, d og e. 

___________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 1-18 og 2-18

Parter: Idrettslag Å mot A

Sammendrag: A var domfelt i X tingrett for å ha tatt seksualiserte bilder og videoklipp av to kamerater, samt vært i besittelse av disse. Domsutvalget fant at handlingene utgjorde en overtredelse av NIFs lov § 11-4 (1) bokstav b. Det forelå formildende omstendigheter i saken.

A ble ilagt tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening i fem måneder jf NIFs lov § 11-7 (1) bokstav e.

___________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 8/17 

Parter: Stiftelsen Antidoping Norge mot A

Sammendrag: Fotball - HCG veksthormoner og Winstrol - Tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for et tidsrom av fire år, jf. NIFs lov § 12-3 (1) bokstav g, jf.§ 12-8 (7).

Les avgjørelsen her

___________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 6/17

Parter: Stiftelsen Antidoping Norge mot A

Sammendrag: Kicboksing - Meldonium - Overtredelse av NIFs lov§ 12-3 (1) bokstav a) og b). Utelukkelse på fire år, jf. NIFs lov § 12-8 (4) bokstav a).

Les avgjørelsen her

___________________________________________________________________________________________

Appellutvalgets sak 17-16

Parter: Norges Bordtennisforbund mot A

Sammendrag: Anke over domsutvalgets avgjørelse  i sak 17/2016. Appellutvalget var enig i Domsutvalgets reaksjonsfastsettelse, og anken ble forkastet

___________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 6/16

Parter: Norges Gymnastikk- og Turnforbund mot A

Sammendrag: Overtredelse av NIFs lov § 11-4 (1) bokstavene a, b og i til tap av rett til medlemskap og derav følgende rettigheter (eksklusjon) jf. § 11-7 (1) bokstav f, begrenset til 10 – ti – år.

___________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 17/16

Parter: Norges Bordtennisforbund mot A 

Sammendrag: Seksuell omgang med mindreårige. Tap av retten til å ha valgte eller oppnevnte  tillitsverv, til tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening og til tap av rett til å avholde arrangement, jf. NIFs lov § 11-7 (1) bokstavene d, e og g, for et tidsrom på 8 - åtte - år.

___________________________________________________________________________________________

Domsutvalget sak 5-17

Parter: Norges Bandyforbund mot A

Sammendrag: Pengespill på kamper A selv har dømt som bandydommer. Tap for alltid av retten til å delta som dommer i konkurranser organisert av organisasjonsledd innen Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite. NIFs lov § 11-20-3, første ledd bokstav a, g og h, jf § 11-7 første ledd bokstav e.

___________________________________________________________________________________________

Domsutvalget sak 1/17

Parter: X IL mot A.

Saken gjelder: Kasserers underslag. Tap av retten til å ha valgte og/eller oppnevnte tillitsverv i 2 - to - år, regnet fra tidspunktet for endelig avgjørelse, jf NIFs lov § 11-4 første ledd bokstav d jf § 11-7 første ledd bokstav d og § 11-15 første ledd.

___________________________________________________________________________________________

Domsutvalget sak 32/16

Parter: Stiftelsen Antidoping Norge mot A.

Saken gjelder: Posivit prøve - eksogene anabole steroider, drostanolon metabolitter (dopinggruppe SI.IA). Overtredelse av NIFs lov § 12-3 (1) bokstav a. Tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for et tidsrom av 4 år.

___________________________________________________________________________________________

Domsutvalget sak 28/16

Parter: Norges Rytterforbund mot A

Sammendrag: NIFs lov § 11-4 (1) bokstav b og i. Tap av retten til å ha valgte eller oppnevnte tillitsverv, tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, tap av retten til medlemskap og derav følgende rettigheter i organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund i 20 år.

___________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 31/16

Parter: Stiftelsen Antidoping Norge mot A

Sammendrag: Ibutamoren (dopinggruppe S2). Overtredelse av NIFs lov § 12-3 (1) bokstav a. Tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv for et tidsrom av 4 år.

___________________________________________________________________________________________

Domsutvalgets sak 29/2016

Parter: Stiftelsen Antidoping Norge mot A

Sammendrag: Positiv prøve -  tilstedeværelse av clostebol-metabolitt. Overtredelse av NIFs lov § 12-3 (1) a og WADC art. 2.1. Tap av retten til å delta i konkurranser og organisert trening, samt retten til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv, for et tidsrom av 13 måneder.

___________________________________________________________________________________________

For eldre dopingsaker se: antidoping.no