NIFs domsorganer

NIFs domsutvalg
Leder: Tomasz Edsberg
Nestleder: Ingeborg Kristin Sunde
Medlem: Morten Kjær Enger
Medlem: Trude Gran Melbye
Medlem: Therese Eriksen Håhjemsvik
Medlem: Knut Kolloen
Medlem: Trond Skogly 
Medlem: Alf I. Kirkesæther
Medlem: Elin Spjelkavik

Henvendelser bes rettes til domsutvalget@idrettsforbundet.no.

NIFs appellutvalg
Leder: Jeppe Normann
Nestleder: Anne Haug
Medlem: Tormod Bergem Strand
Medlem: Trude Sparre
Medlem: Kåre Th. Claussen
Medlem: Ida Cathinka Guse

Henvendelser bes rettes til appellutvalget@idrettsforbundet.no.

Utvalgenes oppgaver og myndighet følger av NIFs lov §4-6 Utvalg og komiteer:

(4) NIFs domsutvalg og NIFs appellutvalg arbeider i henhold til bestemmelsene i kapitlene 11 og 12 og regler med hjemmel i disse og er ikke underlagt Idrettstinget eller tingvalgte organers instruksjonsmyndighet.

Saksgangen i straffesaker følger av NIFs lov § 11-12. Saksgangen i dopingsaker følger av Antidopingregelverket artikkel 8.

Det er kun organisasjonsledd, NIFs påtalenemnd og Stiftelsen Antidoping Norge som kan inngi påtale med krav om at sak blir reist.

 

Et organisasjonsledd kan velge om det selv vil påtale et forhold til NIFs domsutvalg, eller fremme en anmodning om påtale til påtalenemnda. For organisasjonsleddene er påtalenemnda frivillig.


For mer informasjon om NIFs påtalenemnd se her.

 

Dersom et organisasjonsledd vil påtale saken selv, sender organisasjonsleddet en e-post til domsutvalget@idrettsforbundet.no der det opplyses om dette.

Domsutvalget vil deretter oversende informasjon om hvordan påtalen kan lastes opp til et sikkert område. Vi ber om at ingen personopplysninger sendes per e-post, og at det i henvendelsen til Domsutvalget kun opplyses navnet på organisasjonsleddet som ønsker å påtale et forhold, samt kontaktinformasjon til vedkommende som har fullmakt til å inngi påtale på vegne av organisasjonsleddet.

Når det inngis påtale bes det samtidig om at det lastes opp et styrevedtak fra organisasjonsleddet som har besluttet å påtale et forhold, med mindre dette er inkludert i dokumentene som inngår som vedlegg i påtalen. Påtalen bes oversendt i PDF, samt i et Word-lesbart format, dersom PDF-dokumentet ikke støtter optisk tegngjenkjenning, også kalt OCR (Optical Character Recognition).

Kontakt sekreteriat for NIFs domsutvalg på domsutvalget@idrettsforbundet.no

En avgjørelse kan ankes til NIFs appellutvalg.

Reglene for dette følger av NIFs lov § 11-16 (i straffesaker) og Antidopingregelverket artikkel 13 (i dopingsaker).

Kontakt sekretariat for NIFs appellutvalg på appellutvalget@idrettsforbundet.no

Sammendrag av avgjørelser fra NIFs domsorganer finner du her.

EUs personvernforordning og den norske personopplysningsloven begrenser adgangen til å publisere avgjørelser fra NIFs domsorganer uten et tilfredsstillende behandlingsgrunnlag. Dette innebærer at NIF må anonymisere avgjørelsene for at de skal kunne publiseres. Alle avgjørelser som tidligere var publisert på NIFs nettsider er derfor fjernet inntil det er foretatt en ny gjennomgang av disse for å sikre at innholdet er anonymisert i samsvar med de krav regelverket stiller. Dette arbeidet er igangsatt, og anonymiserte avgjørelser publiseres fortløpende etter hvert som de blir gjennomgått.

Ved behov for innsyn i avgjørelser som ikke er publisert kan NIFs juridiske avdeling kontaktes på juss@idrettsforbundet.no for å få disse gjennomgått og oversendt. En slik gjennomgang vil kunne være arbeidskrevende og vi gjør derfor oppmerksom på at det kan ta noe tid før henvendelsen blir besvart.