Åpenhet i norsk idrett

John G. Bernander ledet et utvalg som så nærmere på idrettens åpenhetsprinsipper. Utvalget fremmet sitt forslag for idrettsstyret, 3.oktober 2016.

I april 2016 besluttet idrettsstyret å nedsette et utvalg som blant annet skulle gi anbefalinger og forslag til fremtidig praksis vedrørende idrettens kontrollrutiner og hvordan idretten bør praktisere åpenhet om egen virksomhet. Utvalget ble ledet av John G. Bernander. Det Norske Veritas fasiliterte arbeidet og var rådgiver for utvalget. Sammen de øvrige medlemmer ga  utvalget en tilrådning til organisasjonen. 

Utvalget var åpent for innspill og forslag på epost: aapenhetsutvalget@idrettsforbundet.no

Les rapporten fra utvalget her

Les mer om bakgrunnen for utvalget og dets mandat her

 

Innsyn:

NIF har etablert følgende rutiner i spørsmål om innsyn i regnskapsopplysninger:

1. Formål - virkeperiode

Rutinene for innsyn skal sikre at innsynsadgangen praktiseres på en måte som både ivaretar Idrettsstyrets ønske om åpenhet, personvernet og sikrer en effektiv ressursutnyttelse i NIF.

2. Innsynsrett

2.1. Hvem som kan kreve innsyn
Enhver person, juridisk og fysisk, kan kreve innsyn i de dokumenter som fremgår av pkt. 2.2. forutsatt at ikke pkt. 2.3 kommer til anvendelse.

2.2. Hva det kan kreves innsyn i Innsynsadgangen omfatter NIFs regnskapsopplysninger ned på bilagsnivå, fra og med 7. juni 2015.

2.3. Unntak Det gis ikke innsyn der innsynet antas å ville stride med norsk lov. For øvrig vil forvaltningsloven og offentlighetslovens unntak fra innsynsretten være retningsgivende ved spørsmål om å nekte innsyn. Innsyn kan nektes av personvernhensyn, konkurransemessige forhold eller forretningsmessige hensyn.
Avslag på innsyn skal være skriftlig og begrunnet.

3. Saksbehandlingen i innsynssaker

3.1. Innsynsbegjæringen Begjæring om innsyn skal fremmes for NIF på e-post: innsyn@idrettsforbundet.no
Begjæringen skal inneholde opplysninger om hvem som krever innsyn og hvilke dokumenter det kreves innsyn i. Innsynsbegjæringen må minimum inneholde følgende informasjon:

  • Regnskapsperiode det kreves innsyn i
  • Kostnadstyper det kreves innsyn i (spesifiser hvilke typer kostnader. Eksempelvis: reiseregninger) 

Avsender skal innen én uke etter innlevering av innsynsbegjæring motta en bekreftelse på at henvendelsen er mottatt og under behandling og informasjon om forventet saksbehandlingstid.

3.2. Saksbehandlingstid/ tilgjengeliggjøring av dokumentasjon
Saksbehandlingstiden vil variere ut fra innsynets karakter og kompleksitet.
Normalt skjer innsynet hos NIF med en representant fra NIF tilstede, men det kan også gis innsyn pr post/epost dersom det anses mer hensiktsmessig. Av hensyn til ressurser, forsøkes det å samordne store temaer der mange er interessert i felles innsyn i dokumentasjon.

Med mindre annet er avtalt, er det ikke anledning til å låne, kopiere eller fotografere dokumentene.