På vei tilbake

På vei tilbake

Vi trodde vi var helt ferdige med koronapandemien i 2021, men dessverre fikk idretten en skikkelig kalddusj ved inngangen til det nye året da myndighetene igjen måtte stenge ned samfunnet som følge av omikronviruset. Forhåpentligvis ble restriksjonene i hele samfunnet opphevet for godt i midten av februar.

Les lederen
Mangfoldig aktivitet i verdens beste idrettsorganisasjon

Mangfoldig aktivitet i verdens beste idrettsorganisasjon

Den foreslåtte virksomhetsideen til Norges idrettsforbund er ambisiøs, men den er god: Vi kan og vil være verdens beste idrettsorganisasjon.

Les mer
1

Medlemskap – Nøkkeltall

NIFs medlemsstatistikker baserer seg på samordnet rapportering fra alle landets idrettslag. De melder inn nøkkelinformasjon som medlems- og aktivitetsdata med frist 30. april hvert år.

Se nøkkeltallene
2

Koronasituasjonen og konsekvenser for idretten

Norges idrettsforbund etablerte en beredskapsgruppe i 2020. Den ble videreført til de nasjonale smitteverntiltakene ble opphevet i midten av februar 2022.

Les mer
3

Idrettspolitiske saker

Idrettsorganisasjonen jobber aktivt for å bedre rammevilkårene for hele idretten og for å synliggjøre og styrke idrettens rolle i samfunnet.

Les mer
4

Organisasjonsutvikling

Som en konsekvens av strategi- og organisasjonsutviklingsprosjektet i Norges idrettsforbund sentralt tok generalsekretæren initiativ til å gjennomføre et eget organisasjons- og utviklingsprosjekt for idrettskretsene.

Les mer
5

Digitalisering av norsk idrett

NIF Digital har som hovedmål å utvikle og tilby digitale løsninger som gir en enklere hverdag for norsk idrett.

Les mer
6

Idrettsstyret og idrettspolitiske utvalg

NIFs generalsekretær er Nils Einar Aas. Idrettsstyret gjennomførte elleve møter i 2022. Presidentskapet avholdt femten presidentskapsmøter i 2022.

Les mer
7

Barneidrett

Ved utgangen av 2021 var 473 186 barn mellom 6 og 12 år aktive medlemmer i norsk idrett. Dette er en nedgang på 3005 fra 2020.

Les mer
8

Ungdomsidrett

I aldersgruppen 13–19 år var det 290 554 aktive medlemmer i 2021. Antall aktive har økt med over 2700 de siste 6 årene til tross for 18 000 færre aktive medlemmer fra 2019 til 2021.

Les mer
9

Toppidrett

Olympiatoppen er norsk idretts felles toppidrettsorgan og har et overordnet ansvar for resultatutviklingen i norsk toppidrett. Særforbundene har resultatansvaret for sin egen idrett.

Les mer
10

Paraidrett

NIFs rolle som paraplyorganisasjon og paralympisk komité legger premissene for arbeidet på området paraidrett med de fire målgruppene bevegelseshemmede, utviklingshemmede, hørselshemmede og synshemmede.

Les mer
11

Inkludering og mangfold

NIF videreførte intensjonsavtalen med Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) i 2022. NIF fikk tildelt 800 000 kroner gjennom ordningen «Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner».

Les mer
12

Kommersiell forretningsutvikling

Etter at starten på året, som følge av koronapandemien, fortsatt bar preg av begrensninger i måten NIF kunne samhandle med næringslivet på, har aktiviteten og utviklingen av nye samarbeidsprosjekter kommet tilbake til normalt nivå

Les mer
13

Generelt og personal

NIF både eier og leier lokaler i Sognsveien 73 på Ullevaal Stadion i Oslo. NIF er arbeidsgiver for både sentralt ansatte og idrettskretsenes ansatte.

Les mer
14

Årsberetning

Årsberetning og regnskap.

Les mer
Last ned hele rapporten