Fortsatt vekst – men med utfordringer

Fortsatt vekst – men med utfordringer

2023 bød på vaktskifte og kontinuitet. Idrettstinget i Bergen vedtok en ny langtidsplan for idretten for de neste fire årene og valgte et nytt styre til å lede oss på veien.

Les lederen
Et år som viser idrettens motstandsdyktighet

Et år som viser idrettens motstandsdyktighet

2023 ble et år preget av utfordringer, men også flere viktige seire for norsk idrett. Vi skal være stolte av alt det vi oppnådde sammen i et år hvor vi fikk testet vår motstandsdyktighet og tilpasningsevne i en utfordrende tid. De økte kostnadene påvirker hele samfunnet og satte også den norske idrettsorganisasjonen på prøve.

Les mer
1

Medlemskap – nøkkeltall

NIFs medlemsstatistikker baserer seg på samordnet rapportering fra alle landets idrettslag. De melder inn nøkkelinformasjon som medlems- og aktivitetsdata med frist 30. april hvert år.

Les mer
2

Dyrtiden påvirker idretten

I løpet av de siste årene er alt blitt dyrere. Prisene på nær sagt alle varer har økt, rentene har gått opp, og den norske kronen er svekket. Dette har naturligvis fått konsekvenser for enkeltpersoner, familier og organisasjoner.

Les mer
3

Idrettsstyret og idrettspolitiske utvalg

Nils Einar Aas er NIFs generalsekretær. Det ble totalt avholdt nitten idrettsstyremøter i 2023. Presidentskapet avholdt til sammen femten møter i 2023.

Les mer
4

Idrettspolitiske saker

Idrettsorganisasjonen jobber aktivt for å bedre rammevilkårene for hele idretten og for å synliggjøre og styrke idrettens rolle i samfunnet. Både NIF sentralt og særforbundene driver et påvirkningsarbeid overfor Stortinget og regjeringen, det samme gjør idrettskretsene overfor sine stortingsbenker.

Les mer
5

Idrettens organisering

Norges idrettsforbunds rolle er å være fellesorganet for alle idretter i Norge. NIF som organisasjon er en forening av foreninger, hver autonom og dannet i et interessefellesskap om idrett.

Les mer
6

Breddeidrett, organisasjon og utvikling

Strategi- og organisasjonsutviklingsprosjektet i idrettskretsene (SOU for IK) har som mål å styrke den administrative samhandlingen. Prosjektet hadde oppstart i november 2023 og løper fram til sommeren 2024.

Les mer
7

Digitalisering i norsk idrett

Vi er glade for at stadig flere organisasjonsledd tar i bruk digitale fellestjenester og involverer NIF i strategiske veivalg. Det er også gledelig å se en økende forståelse og tilslutning til arbeidet med å sikre en mer helhetlig utvikling av et digitalt økosystem rundt norsk idrett.

Les mer
8

Toppidrett

Olympiatoppen er norsk idretts felles toppidrettsorgan og har et overordnet ansvar for resultatutviklingen i norsk toppidrett. Særforbundene har resultatansvaret for sin egen idrett.

Les mer
9

HR og kultur

Norges idrettsforbund er arbeidsgiver for både ansatte sentralt, ansatte på Olympiatoppen og ansatte i idrettskretsene.

Les mer
10

Kommersiell forretningsutvikling og arrangementer

2023 var et godt år sammen med våre samarbeidspartnere. Det er gledelig å registrere at samarbeidspartnerne fortsatt ønsker å utvikle nye prosjekter sammen med oss, og at samarbeidsavtalene fornyes og nye samarbeid inngås.

Les mer
11

Generelt

NIF både eier og leier lokaler i Sognsveien 73 på Ullevaal stadion i Oslo. NIF eier tredje og fjerde etasje i Sognsveien 73 og leier i tillegg lokaler av AS Ullevaal Stadion (US) både i Sognsveien 73 og inne på selve stadionområdet.

Les mer
12

Årsberetning

Årsberetning og regnskap

Les mer