Allidrett for ungdom er et lavterskelkonsept hvor ungdom kan utøve ulike idretter/aktiviteter i minst 20 uker i løpet av ett år.

Kriterier for å bli godkjent som allidrett for ungdom

 • Allidrett for ungdom skal være et åpent tilbud for all ungdom fra og med det året de fyller 13 år til og med det året de fyller 19 år.
 • Opprettelse av allidrett for ungdom som en del av idrettslagets tilbud må være forankret i idrettslagets styre.
 • Utformingen av aktivitetene bør skje i nært samarbeid med ungdom. Turer og turneringer kan også være en del av konseptet.
 • Ungdom skal få prøve seg på minst to idretter i løpet av ett år, men vektleggingen av den enkelte idrett gjennom året kan være ulik. Fokuset skal ligge på aktivitetens egenart og videreutvikling av ungdommens ferdigheter, ikke konkurranse.
 • Allidrett for ungdom skal gi et tilbud gjennom hele året, fordelt over 20 uker eller mer.
 • Allidrett for ungdom skal ha en årsplan som viser aktiviteten uke for uke for ulike aldersgrupper, og i hvilke miljøer de er i. Årsplanen må gå over minimum 20 uker. 
 • Aktivitetslederne i allidrett for ungdom bør ha kompetanse på å tilrettelegge aktivitet for ungdom.

 • Idrettslaget fyller inn digitalt søknadsskjema. Husk å legge ved en enkel årsplan som viser planlagt aktivitet. Her finner du mal for årsplan for allidrett ungdom.
 • Søknadsskjema sendes automatisk fra søker til respektiv idrettskrets, for kvalitetssikring og vurdering. 
 • Idrettskretsen innstiller søknaden til godkjent eller avslått ut ifra gjeldende kriterier. Innstilles søknaden til avslått, får idrettslaget en e-post fra idrettskretsen for en utbedring av søknaden.
 • NIF mottar idrettskretsgodkjente søknader.
 • NIF gjør den endelige innstilling til godkjent eller avslått.
 • NIF utbetaler oppstartsmidler ved godkjent søknad.
 • Idrettskrets registrerer nye allidretter i idrettens database.

Alle med oppgaver i idretten som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal fremvise en gyldig politiattest. Dette er en forutsetning for at vi skal kunne ha en trygg idrett og oppnå idrettsglede for alle. 

Klikk her for å finne informasjon om politiattestordningen.

NIFs barneidrettsforsikring gjelder frem til man fyller 13 år. Etter dette kan deltagerne på allidrett for ungdom i alderen 13 til 19 år forsikre seg gjennom lisensordninger med særforbund eller gjennom personlige forsikringer.