Foto: Erik Ruud
Foto: Erik Ruud

Hva, hvorfor og hvordan

Hva?
Ungdomsidrett er idrettsaktivitet for ungdom fra det året de fyller 13 år til og med det året de fyller 19 år. Det er i underkant av 300 000 i aldersgruppen 13-19 år som er aktive medlemmer i norsk idrett. 

Hele 75 % av all ungdom i Norge er innom den organiserte idretten i løpet av ungdomstiden. Det er svært mange, men samtidig er frafallet fra ungdomsidretten stor. Nærmere seks av ti som har vært med i ungdomsidrett, har sluttet før de er blitt 18 år. Årsakene til hvorfor ungdom slutter er sammensatt, men to enkeltårsaker peker seg ut (NOVA, 2020): Tidspress og at det ikke er gøy å drive med idrett lenger. 

1. Tidspress: Etter hvert som ungdom blir eldre, endres rammene rundt deres deltagelse i idretten, med flere treninger og konkurranser samt strengere krav til oppmøte. Dette skjer samtidig som ungdom opplever økte krav på andre areaner (f.eks. skolearbeid). 

2. Det er ikke gøy lenger: For noen blir idretten kjedelig, for andre handler det om det sosiale, inkludert venner som slutter. Mange ungdommer forklarer mangelen på glede ved å vise til konkrete ting som skjer med det laget eller i det idrettslaget de er en del av.

Hvordan kan idrettslaget ditt legge til rette for at ungdom kan være aktive så lenge som mulig og ha det gøy på trening og eventuelt i konkurranse?

Hvorfor?
Norsk idrett har mål om å skape livslang idrettsglede. Livslang idrettsglede er idrettsaktivitet i en attraktiv og mangfoldig organisasjon som inkluderer og inviterer til å være med, til å være med lenger og til å delta gjennom hele livet. Livslang idrett handler om å skape et likeverdig idrettstilbud for alle idrettslagenes medlemmer på det nivået de selv ønsker å drive idrett, og til å finne gleden også ved å engasjere seg utover egen aktivitet (Idretten Vil, 2023-2027). 

Idretten vil! blant annet at: 

1. Alle kan få delta på trening og i konkurranser i gode og trygge sosiale
rammer i en idrett som inkluderer og er tilrettelagt, uavhengig av ambisjoner og ferdighetsnivå.

4. Antall ungdom og unge voksne mellom 13 og 25 år som deltar regelmessig
i organisert idrett skal øke med 50 000. 

Hvordan?
En viktig premissgiver for ungdomsidretten er Retningslinjer for ungdomsidrett.

Sjekk gjerne ut Ungdomsløftet (idrettsforbundet.no) for inspirasjon! Her finner du mange gode eksempler, tips og råd til hvordan idrettslaget kan legge tilrette for god ungdomsidrett. 

Det beste tipset vi har: Inviter og inkluder ungdommene selv når dere diskuterer ungdomsidretten! Hvilke aktiviteter ønsker de? Hvor ofte bør det være treninger og konkurranser? Sosiale aktiviteter? Kanskje noen av utøverne ønsker å bidra inn i andre roller? 

Temakveld - Ungdomsidrett: Ønsker idrettslaget å ta opp, diskutere og utvikle ungdomsidretten? Ta opp utfordringene ved å gjennomføre «Temakveld - Ungdomsidrett» (klikk på lenken i overskriften). Målet med temakvelden er å gjøre idrettslaget mer bevisst det tilbudet idrettslaget har for ungdom i alderen 13-19 år, samt å diskutere mulige tiltak og handlinger idrettslaget kan iverksette for å utvikle tilbudet. Husk å ta med dere ungdom i diskusjonene og i arbeidet! 

Frafall: Spør de som er i ferd med å slutte direkte om de ønsker andre aktiviteter enn det idrettslaget tilbyr i dag. Spør de om de kan tenke seg å bidra med andre roller i idrettslaget: Kanskje de går med en drøm om å være trener, dommer, styremedlem eller en frivillig som utfører andre oppgaver?