Lovnormer

For å sikre at alle organisasjonsledd har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk, vedtar NIF en egen lovnorm for NIFs organisasjonsledd.

Lovnormen inneholder et minimum av det alle organisasjonsledd må ha i sin lov. Særforbundene vedtar egne lovnormer for eventuelle særkretser/regioner, basert på NIFs lovnorm. NIFs lovnorm for særkretser/regioner er derfor kun et dokument særforbundene skal benytte seg av i utarbeidelse av egen lovnorm for sine særkretser/regioner. Den enkelte særkrets/region må kontakte sitt særforbund for informasjon om aktuell lovnorm som skal benyttes, eller ved spørsmål om lovnorm for særkrets/region.

Organisasjonsleddets styre må sørge for at organisasjonsleddet så snart som mulig har en oppdatert lov som er i samsvar med lovnormen. Det er ikke nødvendig å kalle inn til et ekstraordinært årsmøte/ting for å vedta endringer som må innarbeides som følge av endringer i lovnormen. Styret kan selv gjøre dette gjennom et ordinært styrevedtak.

Styret bør ta utgangspunkt i den nye lovnormen og tilpasse denne ved å legge inn de særlige bestemmelsene som organisasjonsleddet har i egen lov i dag.

Når styret vedtar endringene, må det fremgå av vedtaket når lovendringene trer i kraft. Som nevnt må det skje så raskt som mulig.

Styret må informere medlemmene/tilsluttede organisasjonsledd om den nye loven. Dette kan gjøres på organisasjonsleddets hjemmeside eller på annen måte.

Organisasjonsleddet trenger ikke lenger oversende lovendringer i egen lov til et overordnet organisasjonsledd for godkjenning, men skal gjøre følgende kjent med eventuelle lovendringer:

  • Protokoll fra årsmøte idrettslag og idrettsråd, der lovendringene fremgår, sendes idrettskretser
  • Protokoll fra særkrets-/regionsting, der lovendringene fremgår, sendes særforbund
  • Protokoll fra særforbundsting/idrettskretsting, der lovendringene fremgår, sendes NIF på juss@idrettsforbundet.no

Informasjon om lovnormen med veiledning og en oversikt over endringene i lovnormen finnes her.

Bistand og mer informasjon kan fås her: