NIFs påtalenemnd

Idrettstinget 2021 besluttet å opprette NIFs påtalenemnd. Styrer i organisasjonsledd eller enkeltmedlemmer som ønsker at et forhold skal påtales til NIFs domsutvalg, kan anmode påtalenemnda om å påtale forholdet.  

For organisasjonsleddene er påtalenemnda frivillig, dvs. at et organisasjonsledd kan velge om det selv vil påtale et forhold til NIFs domsutvalg, eller fremme en anmodning om påtale til påtalenemnda. Dersom påtalenemnda beslutter å ikke fremme påtale, kan organisasjonsleddet selv fremme påtale direkte overfor NIFs domsutvalg.

Hvis påtalenemnda har besluttet å påtale et forhold til NIFs domsutvalg etter en anmodning, er det påtalenemnda som blir part i saken og ikke den/de som har anmodet om påtale.

Påtalenemnda kan også begjære suspensjon, dvs. en midlertidig utelukkelse, og kan, som part, også anke en avgjørelse fra NIFs domsutvalg til NIFs appellutvalg.

NIFs påtalenemnd er valgt av Idrettstinget og består i tingperioden 2021-2023 av følgende medlemmer:

Leder:               Reidar Bruusgaard

Nestleder:         Wenche Merethe Kåsa

Medlem:            Linn-Marie Grymyr Dahl

Medlem:            Jan Kildahl

Medlem:            Faraz Ahmed Ali

Medlem:            Trude Antonsen

Medlem:            Nicolai Løland Dolva

Medlem:            Muhammad Saqib Rizwani

Medlem:            Lisa Mari Løkke

NIFs domsorganer kan ilegge sanksjoner for brudd på NIFs straffebestemmelser etter NIFs lov kapittel 11. For at saker skal tas opp til behandling av domsorganene, må det foreligge en påtale. NIFs påtalenemnd er gitt myndighet til å fremme påtaler for NIFs domsutvalg forutsatt at det foreligger en anmodning om dette fra styret i et organisasjonsledd eller et enkeltmedlem. Påtalenemnda kan ikke ta opp saker på eget initiativ.  

NIFs påtalenemnd skal være et uavhengig organ når det beslutter i påtalemessige spørsmål, og kan ikke instrueres av verken Idrettstinget, Idrettsstyret eller andre tingvalgte organer. Dette følger av NIFs lov § 4-6 (8).

Påtalenemnda kan også anmode som suspensjon, dvs. en midlertidig utelukkelse, og kan påanke avgjørelser fra NIFs domsutvalg til NIFs appellutvalg.

Dersom påtalenemnda beslutter at en sak skal påtales, er det nemnda som blir part i saken, og ikke det organisasjonsledd eller det enkeltmedlemmet som har anmodet om påtale. Se nærmere nedenfor om konsekvensene av en anmodning om påtale.

Det følger av NIFs lov § 11-12-1 (1) bokstav b) at følgende kan anmode NIFs påtalenemnd om påtale:

  • Styret i et organisasjonsledd
  • Et medlem i et idrettslag i NIF

Ingen andre kan anmode påtalenemnda om påtale.

Styret i et organisasjonsledd

Styret i organisasjonsledd kan anmode påtalenemnda om påtale. Styrene i idrettslag, idrettskrets, særkrets/region, særforbund og NIF, har selv myndighet til å påtale og begjære suspensjon, jf. NIFs lov § 11-12-1 (1) bokstav a), og kan derfor velge om de selv skal påtale et forhold eller anmode påtalenemnda om å påtale forholdet. Dersom påtalenemnda beslutter ikke å fremme påtale, kan organisasjonsleddet selv fremme påtale direkte overfor NIFs domsutvalg.

Siden det er styret i organisasjonsleddet som har myndighet til å anmode påtalenemnda om påtale, må anmodningen om påtale være besluttet av styret gjennom et styrevedtak.

Her er et forslag til hva som bør fremgå av styrevedtaket:

«Vedtak:

  1. Styret i [navn på organisasjonsleddet] har på bakgrunn av [legg inn en helt kort og overordnet beskrivelse av bakgrunnen for anmodningen] besluttet å anmode NIFs påtalenemnd om å påtale [navn på den/de som ønskes påtalt] for brudd på NIFs straffebestemmelser [og suspendere vedkommende]
  2. Styret gir [navn på den/de som får fullmakt til å følge opp saken] fullmakt til å sende en anmodning om påtale til NIFs påtalenemnd og følge opp ev. kommunikasjon med nemnda.»

Se nærmere nedenfor om rådgivning til de organisasjonsleddene som vurderer å anmode om å påtale et forhold til påtalenemnda.

For at påtalenemnda skal kunne påse at dette kravet er oppfylt, må det i anmodningen om påtale legges ved en protokoll hvor styrevedtaket fremkommer. Se nærmere nedenfor om hvordan man anmoder om påtale.

Enkeltmedlem

Et medlem i et idrettslag i NIF kan anmode påtalenemnda om påtale. Det stilles krav om at vedkommende har gyldig medlemskap i et idrettslag som er medlem i NIF på det tidspunkt vedkommende anmoder om påtale.

Ved anmodning om påtale fra et enkeltmedlem må vedkommende derfor opplyse om hvilket/hvilke idrettslag vedkommende er medlem av. NIFs påtalenemnd vil gjennomgå opplysningene for å sjekke om de er korrekte.  

Det å anmode NIFs påtalenemnd om påtale, betyr at man ber påtalenemnda vurdere om saken skal påtales til NIFs domsorganer for brudd på NIFs straffebestemmelser. En anmodning om påtale innebærer altså ikke nødvendigvis at saken blir påtalt til NIFs domsorganer, men at den/de som anmoder ber om at påtalenemnda vurderer om forholdet skal påtales. Dersom påtalenemnda beslutter å påtale, sender nemnda en påtale til NIFs domsutvalg.

NIF har en egen rådgiver som bistår organisasjonsledd som ønsker at en sak skal vurderes av påtalenemnda. Her vil styret eller administrasjon i et idrettslag, idrettskrets eller særforbund kunne henvende seg for å få råd og veiledning til hvordan man kan løfte en sak til NIFs påtalenemnd. Man vil kunne få bistand til å fatte vedtak, fremskaffe tilstrekkelig dokumentasjon og utfylling av det elektroniske skjemaet for anmodning om påtale.

Ta kontakt med NIFs rådgiver på Kristin.Kvam@idrettsforbundet.no. 

NIF har utarbeidet en egen veileder for organisasjonsledd som skal sende en sak til påtalenemnda ved å anmode om påtale. Veilederen finner du her.

En anmodning om påtale skal skje ved utfylling av et elektronisk skjema. 

Skjema for organisasjonsledd

Skjema for enkeltmedlemmer

Det er ikke mulig å anmode om påtale uten å fylle ut det elektroniske skjemaet. Alle spørsmål i skjemaet må fylles ut så utførlig som mulig, og vedlegg skal ikke erstatte utfylling av skjemaet. Det er utarbeidet en veileder til hvert skjema, som ligger tilgjengelig som lenke øverst i skjemaene.

Ved spørsmål til utfyllingen av skjemaet, kan sekretariatet til NIFs påtalenemnd kontaktes på paatalenemnd@idrettsforbundet.no. Organisasjonsledd kan også kontakte rådgiver i NIF for bistand til utfylling av skjemaet. Se under "Veiledning til styrer i organisasjonsledd som vurderer å anmode påtalenemnda om å påtale et forhold".

Ved anmodning om påtale til påtalenemnda?

Når det er anmodet om påtale, overlates saken til påtalenemnda for videre behandling.

For å hensynta behovet for innsyn og kontradiksjon for den som vurderes påtalt, blir anmodningen om påtale sendt til den saken gjelder med en frist for eventuelle kommentarer. Ved eventuell fremleggelse av ytterligere dokumentasjon fra partene, skal påtalenemnda påse at partene gis anledning til å kommentere dokumenter som den andre parten har sendt inn.

Den/de som har anmodet om påtale har ingen bestemmende myndighet over sakens videre gang, og kan f.eks. ikke instruere påtalenemnda hva gjelder innholdet i påstanden, hvilke vitner som skal føres, eller om en avgjørelse skal ankes. Påtalenemnda vil kunne be om synspunkter, dokumenter og vitneførsel fra den som har anmodet om påtale, dersom påtalenemnda finner det hensiktsmessig. 

Ved påtale til NIFs domsutvalg?  

Dersom påtalenemnda beslutter å påtale et forhold, er det nemnda selv som blir part i saken. Den/de som anmoder har ingen rolle i saksforberedelsen eller under en høring for NIFs domsutvalg. De har ingen partsrettigheter eller innsynsrett i saken som er til behandling. De har heller ikke noe ansvar for ev. sakskostnader i saken.   

Suspensjon er en foreløpig og midlertidig reaksjon som kan ilegges en person før det foreligger en endelig avgjørelse. Se nærmere om suspensjon i NIFs lov § 11-12-3-1.

For å kunne ilegge en suspensjon kreves det at det foreligger særlige grunner. Dette vil typisk kunne være situasjonen der det er behov for at personen fjernes i sitt tillitsverv i påvente av en avgjørelse. Dersom den/de som anmoder om påtale ønsker at vedkommende skal suspenderes, må dette fremgå i anmodningen og det bør forklares bakgrunnen for dette. Dersom det er et styre som anmoder om påtale, bør dette fremgå i styrevedtaket.

Idrettsstyret har vedtatt egne saksbehandlingsregler for NIFs påtalenemnd. Saksbehandlingsreglene finnes her.

Nedenfor gis en kort oversikt over saksgangen:

NIFs påtalenemnd mottar anmodningen om påtale i form av et utfylt elektronisk skjema. Den som har sendt anmodningen om påtale vil bli kontaktet av påtalenemndas sekretariat ved behov.

For å hensynta behovet for innsyn og kontradiksjon for den som vurderes påtalt, blir anmodningen om påtale sendt til den saken gjelder med en frist for eventuelle kommentarer. Ved eventuell fremleggelse av ytterligere dokumentasjon fra partene, skal påtalenemnda påse at partene gis anledning til å kommentere dokumenter som den andre part har sendt inn.

Påtalenemnda vurderer deretter om saken anses tilstrekkelig opplyst til at nemnda kan fatte en påtalemessig avgjørelse i saken. Dersom påtalenemnda ikke anser saken tilstrekkelig opplyst, kan nemnda be den som har anmodet om påtale om å fremlegge den informasjon som påtalenemnda har behov for. Påtalenemnda kan også be NIFs generalsekretær om å innhente opplysninger i medhold av NIFs lov § 2-3.

Når påtalenemnda anser saken tilstrekkelig opplyst, skal nemnda fatte sin beslutning i spørsmålet om påtale. Dette gjøres ved at påtalenemnda utarbeider et skriftlig påtalevedtak, som inneholder en kort redegjørelse for sakens faktum, en bevisvurdering og vurdering av spørsmålet om påtale, dvs. om saken skal påtales til NIFs domsutvalg eller henlegges.

Påtalenemndas vedtak kan ikke ankes. Dersom et organisasjonsledd har anmodet om påtale og påtalenemnda beslutter at nemnda ikke vil fremme påtale, kan imidlertid organisasjonsleddet fremme påtale selv, jf. NIFs lov § 11-12-1 (1) bokstav a).

Dersom påtalenemnda beslutter å påtale et forhold til NIFs domsutvalg, er det nemnda som blir part i saken.

Påtalenemnda kan også beslutte å begjære suspensjon, og kan, som part, også anke en avgjørelse fra NIFs domsutvalg til NIFs appellutvalg.

Påtalenemndas sak 25/22 

Parter: [Idrettslag] mot A 

Sammendrag: 

[Idrettslag] fremmet anmodning om påtale av A for påståtte brudd på NIFs lov § 11-4 (1) bokstav b og e, ved at A skal ha utsatt to av idrettslagets medlemmer for seksuell trakassering under og i etterkant av trening samt i forbindelse med arrangementer i idrettslaget.

[Idrettslag] anførte at A hadde seksuelt trakassert medlemmer av en undergruppe i idrettslaget ved upassende kommentarer, fortellinger, spørsmål og påtrengende atferd. Videre ble det anført at han ikke hadde akseptert et nei fra medlemmene. A unnlot å inngi kommentarer til anmodningen om påtale, men gav i samtaler med idrettslaget i forbindelse med håndteringen av sakene uttrykk for at han ikke kjente seg igjen i beskrivelsene.

Påtalenemnda fant at A hadde brutt NIFs retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep og NIFs lov § 11-4 (1) bokstav b. Påtalenemnda la til grunn at As oppførsel mot de aktuelle medlemmene var seksuelt ladet og at oppmerksomheten han gav dem var uønsket og ble opplevd som krenkende. Videre la påtalenemnda til grunn at As oppførsel hadde pågått over tid.

Anmodningen om påtale fra [Idrettslag] ble derfor tatt til følge.

_________________________________________________________________________________________

Påtalenemndas sak 15/22 

Parter: [Idrettslag] mot A 

Sammendrag: 

[Idrettslag] fremmet anmodning om påtale av A for påståtte brudd på NIFs lov §§ 11-4 (1) bokstav a, b og j, ved at A skal ha utsatt en 15 år gammel jente i idrettslaget for seksuell trakassering. A hadde på det aktuelle tidspunktet mange roller i idrettslaget, blant annet som medlem i hovedstyret, som redaktør av idrettslagets hjemmeside og som fotograf.

Det var ubestridt at A hadde sendt en rekke e-poster og SMSer til fornærmede, hvor han blant annet skrev om sine observasjoner og inntrykk av fornærmede. Korrespondansen fra As side inneholdt uttrykk og formuleringer som fremstod som upassende sett hen til fornærmedes alder og relasjon i idrettslaget. Påtalenemnda la til grunn at partenes kommunikasjon og kontakt skjedde i tilknytning til organisert aktivitet i idrettslaget. Påtalenemnda fant at A hadde brutt NIFs retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep, vedtatt av Idrettsstyret i 2010, pkt. 1, 3 og 7, og dermed også NIFs lov § 11-4 (1) bokstav a. Videre fant påtalenemnda at A hadde brutt NIFs lov § 11-4 (1) bokstav b og j. Påtalenemnda la i den forbindelse vekt på at As ytringer fremstod som klart usømmelige og/eller upassende sett hen til partenes alder og relasjon, og til at seksuelle krenkelser er uønsket atferd som er egnet til å skade idrettens anseelse hvis slik atferd ikke sanksjoneres.

Anmodningen om påtale fra [Idrettslag] ble derfor tatt til følge.

_________________________________________________________________________________________

Påtalenemndas sak 19/22 

Parter: [Særkrets] mot A 

Sammendrag: 

[Særkrets] fremmet anmodning om påtale av A for brudd på NIFs lov §§ 11-4 (1) bokstav a, b og j. Bakgrunnen for anmodningen om påtale var oppgitt å være seksuelle overgrep eller seksuell trakassering, eller annen uredelig eller uhøvisk oppførsel, overfor to kvinnelige utøvere. Hendelsene var oppgitt å ha skjedd i en idrettslig sammenheng, men også i relasjon til skole.

Saken mot én av de to utøverne ble ansett foreldet etter NIFs lov, jf. § 11-10, noe som ikke var bestridt av partene.

Ut fra det samlede bevisbildet i saken, var påtalenemnda ikke i tvil om at vilkårene i NIFs lov § 11-4 (1) bokstav a, b, og j var til stede i relasjon til den andre utøveren. Påtalenemnda kunne imidlertid ikke med tilstrekkelig grad av sikkerhet fastslå at hendelsene hadde skjedd i en utøver/trener relasjon. Det ble i den forbindelse blant annet vist til at saken var behandlet av arbeidsgiver og at A hadde mistet jobben som lærer som følge av saken. Det ble også vist til uttalelser fra partene i saken. Påtalenemnda fant derfor at saken ikke hadde tilstrekkelig tilknytning til idrettslig aktivitet til at forholdet var rammet av NIFs lov. Saken ble som følge av dette henlagt på bevisets stilling.

Anmodningen om påtale fra [særkrets] ble derfor ikke tatt til følge.

_________________________________________________________________________________________

Påtalenemndas sak 14/22 

Parter: [Idrettslag] mot A 

Sammendrag: Saken gjaldt påstand om at A hadde begått økonomiske misligheter i egenskap av daglig leder i idrettslaget. [Idrettslag] hadde samtidig innlevert politianmeldelse. Påtalenemnda anmodet om ytterligere informasjon i saken og en status på politietterforskningen. [Idrettslag] valgte imidlertid å trekke anmodningen om påtale.

NIFs påtalenemnd avsluttet derfor saken uten ytterligere merknader.

_________________________________________________________________________________________

Påtalenemndas sak 05/22 

Parter: [Særforbund] mot A 

Sammendrag: [Særforbund] fremmet anmodning om påtale av A for brudd på NIFs straffebestemmelser. [Særforbund] anførte at A hadde hatt en for tett relasjon til en mindreårig spiller, og at A hadde opptrådt på en måte som ikke var forenlig med trenerrollen. A erkjente at han som trener hadde hatt en for tett relasjon med en av spillerne og at det hadde skjedd en rolleblanding i denne relasjonen, men tok sterk avstand fra påstander om seksuell trakassering og overgrep.

Påtalenemnda la til grunn at A hadde hatt en for tett relasjon til en spiller på laget, herunder at han hadde benyttet et kameratslig språk med spilleren som ikke var forenlig med trenerrollen. Nemnda la til grunn at det hadde funnet sted hjemmebesøk, med minst et tilfelle av overnatting. Nemnda fant samtidig at det forelå flere forhold som var med på å komplisere bevisbildet i saken, herunder at den aktuelle spilleren var i en konflikt med sine foreldre. Spilleren, som nå er myndig, har beskrevet at vedkommende ikke selv har opplevd seg trakassert.

Påtalenemnda konstaterte at As atferd som trener var kritikkverdig, og ikke i samsvar med forventet atferd og opptreden for trenere. Samtidig forelå det etter påtalenemndas vurdering ikke tilstrekkelige bevis for at han hadde utvist en atferd med et slikt kvalifisert innhold at det kunne eller burde straffeforfølges etter aktuelle straffebud i NIFs lov § 11-4.

Anmodningen om påtale fra [særforbund] ble derfor ikke tatt til følge.

_________________________________________________________________________________________

Påtalenemndas sak 04/22 

Parter: [Idrettslag] mot [idrettskrets]

Sammendrag: [Idrettslag] fremmet anmodning om påtale mot [ansatt] og daværende styre i [idrettskrets] for brudd på NIFs straffebestemmelser. Sentralt stod et vedtak fattet av [idrettskrets], der [idrettslag] ble fratatt all treningstid i [idrettsanlegg] i tre år fra og med vedtaksdato.

[Idrettslag] anførte at vedtaket var urimelig strengt, at det var basert på feil faktum, at det forelå saksbehandlingsfeil i form av manglende kontradiksjon og at det var tatt utenforliggende hensyn (myndighetsmisbruk). [Idrettskrets] anførte på sin side at vedtaket var et forvaltningsvedtak, og at NIFs straffebestemmelser var irrelevante.

Fordi NIFs påtalenemnd ikke er et etterforskende organ, tok påtalenemnda ikke stilling til det faktiske grunnlaget for vedtaket fra [idrettskrets]. Videre bemerket påtalenemnda at verken nemnda eller idrettens domsorganer har myndighet til å overprøve denne type vedtak. Påtalenemnda konstaterte imidlertid at vedtaket var meget strengt, og at dette stiller strenge krav til en forsvarlig og åpen saksbehandling.

Etter en konkret vurdering, fant påtalenemnda at saksbehandlingen var mangelfull. Påtalenemnda uttrykte i den forbindelse at det i saker hvor det oppstår en konflikt, er grunnleggende viktig at begge siders anførsler vurderes nøye, at konsekvenser utredes, og at det legges til rette for at vedtak kan påklages. Dette var ikke tilfelle i saken.

At saksbehandlingen led av svakheter, var imidlertid ikke tilstrekkelig til at NIFs straffebestemmelser kom til anvendelse. Påtalenemnda presiserte også at manglende klageadgang ikke er et forhold som rammes av NIFs straffebestemmelser.

NIFs påtalenemnd henla saken etter bevisets stilling.

_________________________________________________________________________________________

Påtalenemndas sak 11/22 

Parter: [Medlem] mot [Særforbund]

Sammendrag: Saken gjaldt påstand om at [Særforbund] uriktig hadde utestengt/sanksjonert [Medlem] fra nye dommeroppdrag etter en sivil tvist om kjøregodtgjørelse mellom partene. 
 
Påtalenemnda fant ikke grunnlag for å reise påtale i saken. Påtalenemnda anså det tvilsomt om forholdet var omfattet av virkeområdet for straffebestemmelsene, jf. NIFs lov § 11-3. Under enhver omstendighet fant påtalenemnda at forholdet ikke var rammet av noen av alternativene i NIFs lov § 11-4. Påtalenemnda fant at saken fremstod som en sivil tvist mellom [Medlem] og [Særforbund].
 
Anmodningen om påtale fra [Medlem] ble derfor ikke tatt til følge.

_________________________________________________________________________________________

Påtalenemndas sak 16/22 

Parter: [Medlem] mot A

Sammendrag: Saken gjaldt påstand om at A hadde opptrådt uredelig eller uhøvisk, ved at A ved flere anledninger hadde spredt rykter om at [Medlem] hadde begått underslag mens vedkommende var styreleder og/eller trener i et idrettslag. Etter at påtalenemnda hadde gjort gjentatte forsøk på å innhente ytterligere informasjon i saken fra [Medlem], uten at dette ble imøtekommet av [Medlem], konkluderte påtalenemnda med at saken ikke var tilfredsstillende opplyst. Påtalenemnda hadde derfor ikke grunnlag for å fatte en avgjørelse i spørsmålet om påtale.

Anmodningen om påtale fra [Medlem] ble ikke tatt til behandling, og saken ble avsluttet uten ytterligere merknader. 

_________________________________________________________________________________________

Påtalenemndas sak 12/22 

Parter: [Idrettslag] mot A 

Sammendrag: Saken gjaldt påstand om at A hadde brutt et vedtak fattet av [Idrettslag] om å fratre som trener for et aldersbestemt lag, etter at det hadde oppstått samarbeidsproblemer i trenerteamet. Etter at påtalenemnda anmodet om ytterligere informasjon i saken, valgte [Idrettslag] å trekke anmodningen om påtale.

NIFs påtalenemnd avsluttet derfor saken uten ytterligere merknader. 

_________________________________________________________________________________________

Påtalenemndas sak 6/22 

Parter: [Medlem] mot A

Sammendrag: Saken gjaldt påstand om at A hadde utsatt flere personer for mobbing/trakassering. Det ble også fremmet påstander om enkelte øvrige brudd på NIFs regelverk. Etter at påtalenemnda anmodet om ytterligere informasjon i saken, valgte [medlem] å trekke anmodningen om påtale.

NIFs påtalenemnd avsluttet derfor saken uten ytterligere merknader. 

_________________________________________________________________________________________

Påtalenemndas sak 2/22 

Parter: [Særforbund] mot A og B 

Sammendrag: Saken gjaldt påstand om at A og B i forbindelse med skytetrening på en bane hadde opptrådt i strid med reglement for skyteretning mv. Etter å ha mottatt nye opplysninger i saken, trakk [Særforbund] anmodningen om påtale.

NIFs påtalenemnd avsluttet derfor saken uten ytterligere merknader. 

_________________________________________________________________________________________

NIFs påtalenemnd kan kontaktes via sekretariatet på paatalenemnd@idrettsforbundet.no

Ønsker du å anmode om påtale, må du fylle ut et skjema. Se mer om dette under fanen "Hvordan anmoder man om påtale?"