Lovendringer - Idrettstinget 2023

Informasjon om lovendringer På idrettstinget 2023 ble det vedtatt flere endringer i NIFs lov og NIFs sanksjonsregelverk. Noen hadde umiddelbar ikrafttredelse, mens andre først trer i kraft 1. januar 2024, med mindre Idrettsstyret beslutter tidligere ikrafttredelse. Enkelte lovendringsforslag ble utsatt til et ekstraordinært idrettsting høsten 2023.

Alle endringer som trådte i kraft umiddelbart, er innarbeidet av NIFs lovutvalg iht. fullmakt gitt av Idrettstinget 2023 i revidert lov som er publisert på nettsiden, https://www.idrettsforbundet.no/tema/juss/nifs-lov/

Nedenfor gis en oversikt over de vedtatte lovendringene, med henvisning til saksnummer for de enkelte sakene som ble behandlet på idrettstinget, og en kortfattet beskrivelse av innholdet i endringen.

Saksdokumenter til Idrettstinget 2023, samt protokollen fra Idrettstinget 2023 når denne foreligger, ligger her https://www.idrettsforbundet.no/om-nif/idrettsting-og-ledermote/idrettstinget-2023/

ENDRINGER MED UMIDDELBAR IKRAFTTREDELSE

 • 17.2 NIFs lov § 1-2 (3) – Forslag fra Idrettsstyret

Etter endringsforslag fremsatt på Idrettstinget, er det vedtatt følgende lovendring, slik at ny (3) i § 1-2 nå lyder:

«(3) Organisasjonens arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på de verdier som vedtas av Idrettstinget, jf. NIFs lov § 3-4 (1) s.»

 • 17.15 NIFs lov § 3-4 (1) – Forslag fra Idrettsstyret

Det er vedtatt lovendringer, slik at NIFs domsutvalg, NIFs appellutvalg, NIFs etiske råd og NIFs påtalenemnd har følgende sammensetning:

- NIFs domsutvalg består av leder, nestleder og 7 medlemmer
- NIFs appellutvalg består av leder, nestleder og 4 medlemmer
- NIFs etiske råd består av leder, nestleder og 5 medlemmer
- NIFs påtalenemnd består av leder, nestleder og 10 medlemmer

 • 17.17 NIFs lov § 4-1 (2) – Forslag fra Idrettsstyret

Det er vedtatt lovendring, slik at NIFs lov § 4-1 (2) nå lyder:

«(2) Idrettsstyret kan vedta å delegere sin myndighet til NIFs organisasjonsledd og NIFs generalsekretær. Delegasjon til NIFs organisasjonsledd skal fremgå av et særskilt delegasjonsreglement. Forslag til delegasjonsreglement, og eventuelle endringer i reglementet, sendes på høring til idrettskretser og særforbund.»

 • 17.18 NIFs lov § 4-4 – Forslag fra Idrettsstyret

Det er vedtatt lovendring slik at NIFs lov § 4-4 nå lyder:

«Idrettsstyret skal blant annet:

 1. a) iverksette Idrettstingets vedtak,
  b) besørge den alminnelige forvaltning,
  c) vedta lovnormer. Lovnormene skal sendes til idrettskretsene og særforbundene på høring før endelig vedtak i Idrettsstyret,
  d) fastsette idrettskretsenes grenser og godkjenne deres navn,
  e) utarbeide beretning og legge frem revidert regnskap samt tilrettelegge alle saker for Idrettstinget,
  f) søke om, fordele og påse en forsvarlig forvaltning av tilskudd,
  g) sørge for en forsvarlig organisering av NIFs virksomhet, holde seg orientert om NIFs økonomiske stilling, og påse at NIFs virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll,
  h) i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for NIFs virksomhet,
  i) forby internasjonal representasjon eller internasjonalt arrangement som vil være uheldig av hensyn til idrettens interesser,
  j) oppnevne utvalg etter behov samt utarbeide instruks for disse,
  k) påse at lover og bestemmelser overholdes,
  l) etter innstilling fra de enkelte særforbund, ta ut deltakere og ledere til De olympiske leker og De paralympiske leker.»
 • 17.20 NIFs lov § 4-6 (9) – Forslag fra Idrettsstyret

Det er vedtatt et nytt (9) i NIFs lov § 4-6, som lyder:

«(9) NIFs utøverkomité skal representere interessene, og fremme synspunktene, til utøvere som driver idrett organisert av organisasjonsledd i NIF. Komiteens medlemmer velges av utøvere, og konstituerer seg selv. Komiteen er uavhengig og kan ikke instrueres. Idrettsstyret gir vedtekter for komiteen.»

 • 17.34 NIFs sanksjonsregelverk § 1-12-3-2 (4) – Forslag fra Norges Studentidrettsforbund

Etter endringsforslag fremsatt på Idrettstinget, ble det vedtatt følgende endring av siste setning i § 1-12-3-2 (4): «Bevisbyrden skal være klar sannsynlighetsovervekt.». NIFs lovutvalg foretok i møte 1, sak 02/23-25, en språklig endring av bestemmelsen i samsvar med fullmakt gitt av Idrettstinget, ved å endre "bevisbyrden" til "beviskravet".

Siste setning i § 1-12-3-2 (4) lyder nå: «Beviskravet skal være klar sannsynlighetsovervekt.»

ENDRING MED IKRAFTTREDELSE 12. OKTOBER 2023

 • 17.6 NIFs lov § 2-5 (3) – Forslag fra Norges Basketballforbund

Idrettsstyret vedtok i møte 5, sak 42, umiddelbar ikrafttredelse i sak 17.6, slik at NIFs lov § 2-5 (3) nå lyder:

«(3) En person kan ikke samtidig innen et organisasjonsledd inneha mer enn ett av følgende verv: medlem av styre, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, sanksjonsutvalg, domsutvalg, appellutvalg.» 

ENDRINGER VEDTATT, SOM TRER I KRAFT 1. JANUAR 2024

 • 17.4 NIFs lov §§ 2-4, 2-11 og 2-12 – Forslag fra Norges Studentidrettsforbund, Norges Bedriftsidrettsforbund, Norges Brettforbund, Norges Triatlonforbund, Norges Motorsportforbund, Norges Fekteforbund og Norges Fleridrettsforbund

Det er vedtatt følgende lovendringer, slik at NIFs lov §§ 2-4 ny (6), 2-11 ny (5) og 2-12 ny (9) nå lyder:  

 • NIFs lov § 2-4 ny (6):
  ”(6) Idrettsstyret kan gjøre unntak fra § 2-4 i lovnorm for idrettslag ved å fastsette egne regler for idrettslag med medlemstall og omsetning under nivåer definert av Idrettsstyret.»
 • NIFs lov § 2-11 ny (5):

«(5) Idrettsstyret kan gjøre unntak fra (4) i lovnorm for idrettslag ved å fastsette egne regler for idrettslag med medlemstall og omsetning under nivåer definert av Idrettsstyret.» 

 • NIFs lov § 2-12 ny (9):

«(9) Idrettsstyret kan gjøre unntak fra § 2-12 i lovnorm for idrettslag ved å fastsette egne regler for idrettslag med medlemstall og omsetning under nivåer definert av Idrettsstyret.» 

 • 17.9 NIFs lov § 3-2 (1) b) – Forslag fra Idrettsstyret

 Det er vedtatt følgende lovendring, slik at NIFs lov § 3-2 (1) b) nå lyder:

«b) 75 representanter fra idrettskretsene fordelt etter følgende rekkefølge basert på antall idrettslag:

 1. 1-3 får 8 representanter
  nr. 4-6 får 7 representanter
  nr. 7-8 får 6 representanter
  nr. 9-10 får 5 representanter
  nr. 11-12 får 4 representanter»
   
 • 17.12 NIFs lov § 3-2 (1) c) annet avsnitt, tredje avsnitt og nytt fjerde avsnitt – Forslag fra Idrettsstyret

Etter endringsforslag fremsatt på Idrettstinget, er det vedtatt følgende lovendring, slik at NIFs lov § 3-2 (1) c) annet avsnitt, tredje avsnitt og nytt fjerde avsnitt nå lyder:

Ǥ 3-2. Representasjon

(…)

Representasjon etter bokstavene b) og c) foran beregnes av Idrettsstyret etter det antall idrettslag som fremgår av rapport innsendt pr. 1. januar året før Idrettstinget. Antallet representanter meddeles organisasjonene samtidig med innkallingen til Idrettstinget. Idrettsstyret fastsetter nærmere regler.

For sammensetningen av delegasjonene gjelder følgende:

Lederne i idrettskretser og særforbund møter som representanter for disse. Ved lederens forfall, eller hvor denne er medlem av Idrettsstyret, møter nestlederen, eventuelt annet medlem. Øvrige representanter må være valgt på idrettskretsting- eller særforbundsting, eventuelt oppnevnt av styret, dersom særforbundstinget-/ eller idrettskretstinget ikke har foretatt et valg.

Når en idrettskrets- eller en særforbundsdelegasjon er på fire eller flere representanter:

 • må minst én representant være valgt i samsvar med NIFs lov § 2-5 (7) eller være under fylte 26 år på det tidspunkt vedkommende ble valgt eller oppnevnt som representant til idrettstinget.

 • bør delegasjonen fra en idrettskrets ha minst én representant fra idrettsråd.

 • bør delegasjonen ha geografisk representativitet»
 • 17.13 NIFs lov § 3-2 (1) d) – Forslag fra Idrettsstyret

Etter endringsforslag fremsatt på Idrettstinget, er det vedtatt følgende endring, slik at NIFs lov § 3-2 (1) d) nå lyder:

«d) 3 representanter for idrettsutøvere oppnevnt av NIFs utøverkomité. Minst én av representantene skal være parautøver.” 

 • 17.16 NIFs lov § 3-6 – Forslag fra Idrettsstyret

Det er vedtatt følgende lovendring, slik at NIFs lov § 3-6 nå lyder:

«(1) NIFs ledermøte avholdes de årene det ikke avholdes idrettsting.

(2) På Ledermøtet møter med stemmerett:
a) Idrettsstyret
b) lederne i idrettskretsene og særforbundene, eventuelt annet styremedlem dersom leder er forhindret fra å møte. Representanter for idrettskretser og særforbund møter med det antall stemmer som tilsvarer representasjon til Idrettstinget.

(3) På Ledermøte møter med talerett:
a) Leder av NIFs kontrollutvalg, eventuelt annet utvalgsmedlem, dersom leder er forhindret fra å møte,
b) NIFs revisor,
c) NIFs generalsekretær.

Ledermøtet kan gi andre talerett.

(4) Ledermøtet innkalles av Idrettsstyret med minst 3 måneders varsel.

(5) Sakliste utarbeides av Idrettsstyret og tilgjengeliggjøres for særforbund og idrettskretser senest 1 måned før møtet.

(6) På Ledermøtet skal følgende saker behandles:
a) godkjenning av de fremmøtte representantene,
b) valg av dirigent(er),
c) valg av protokollfører(e),
d) valg av to representanter til å underskrive protokollen,
e) godkjenning av innkallingen,
f) godkjenning av forretningsorden,
g) behandling av Idrettsstyrets årsberetning,
h) godkjenning av de avsluttede og reviderte regnskaper for NIF, herunder behandling av revisors beretning og kontrollutvalgets beretning,
i) behandling av Idrettsstyrets forslag til resolusjoner,
j) Idrettsstyrets statusrapportering og orientering.

(7) Representantenes reise- og diettutgifter betales av NIF etter satser fastsatt av Idrettsstyret.

(8) I tilknytning til Ledermøtet skal Idrettsstyret tilrettelegge for en møteplass for idrettspolitisk diskusjon.»

 • 17.24 NIFs lov § 10-2 (2) – Forslag fra Idrettsstyret 

Det er vedtatt følgende lovendring, slik at NIFs lov § 10-2 (2) nå lyder:

 «(2) Ved utmelding eller tap av medlemskap kan hele eller deler av de eiendeler/verdier idrettslaget har opparbeidet som en direkte følge av idrettslagets medlemskap i NIF, helt eller delvis tilfalle et formål godkjent av Idrettsstyret. Idrettslaget, særforbund og idrettskrets skal høres før beslutning fattes. Ved oppløsning eller annet opphør, tilfaller idrettslagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av Idrettsstyret.»

ENDRINGSFORSLAG UTSATT TIL ET EKSTRAORDINÆRT IDRETTSTING

 • 17.5 NIFs lov § 2-5 (2) – Forslag fra Idrettsstyret
 • 17.8 NIFs lov § 2-9 (1) – Forslag fra Idrettsstyret
 • 17.19 NIFs lov § 4-5 – Forslag fra Idrettsstyret
 • 17.22 NIFs lov § 5-12– Forslag fra Idrettsstyret
 • 17.23 NIFs lov § 10-1 (2) – Forslag fra Idrettsstyret
 • 17.25 NIFs lov § 10-4 (3) og (4) – Forslag fra Idrettsstyret
 • 17.27 NIFs lov § 10-6 (4) – Forslag fra Vestfold og Telemark idrettskrets
 • 17.28 NIFs lov § 10-6 – Forslag fra Idrettsstyret
 • 17.29 Flytte saksbehandlingsreglene i §§ 10-1 m.fl. ut av NIFs lov kapittel 10 – Forslag fra Idrettsstyret
 • 17.30 NIFs lov § 10-7 (7) – Forslag fra Idrettsstyret
 • 17.31 NIFs sanksjonsregelverk § 1-7 (1) og (2) – Forslag fra Idrettsstyret
 • 17.32 NIFs sanksjonsregelverk § 1-12-2 – Forslag fra Idrettsstyret
 • 17.33 NIFs sanksjonsregelverk § 1-12-3-1 (1) – Forslag fra Idrettsstyret

FORSLAG SOM FALT OG/ELLER BLE TRUKKET PÅ IDRETTSTINGET

 • 17.1 NIFs lov §§ 1-1(3), 5-1(1) og (2), ny 5-13, 8-1 og ny 8-5 – Forslag fra Viken idrettskrets
 • 17.3 NIFs lov § 1-7 – Forslag fra Norges Skiforbund
 • 17.7 NIFs lov § 2-5 (7) – Forslag fra Norges Fotballforbund
 • 17.10 NIFs lov § 3-2 (1) b) - Alternativt forslag fra Idrettsstyret dersom Troms og Finnmark idrettskrets ikke ble delt
 • 17.11 NIFs lov § 3-2 (1) c) – Forslag fra Idrettsstyret
 • 17.14 NIFs lov §§ 3-4 (1) og 4-2 (1) – Forslag fra Norges Friidrettsforbund
 • 17.21 NIFs lov § 5-1 (1) – Forslag fra Møre og Romsdal idrettskrets
 • 17.26 NIFs lov § 10-4 – Forslag fra Oslo idrettskrets