Lovendringer på det ekstraordinære idrettstinget 2023

På det ekstraordinære idrettstinget 2023 ble det vedtatt flere endringer i NIFs lov og NIFs sanksjonsregelverk. Noen hadde umiddelbar ikrafttredelse, mens andre først trer i kraft 1. januar 2024, med mindre Idrettsstyret beslutter tidligere ikrafttredelse.

Alle endringer som trådte i kraft umiddelbart, er innarbeidet i revidert lov og sanksjonsregelverk som er publisert på nettsiden, Juss (idrettsforbundet.no).

Nedenfor gis en oversikt over de vedtatte lovendringene, med henvisning til saksnummer for de enkelte sakene som ble behandlet på det ekstraordinære idrettstinget, og en kortfattet beskrivelse av innholdet i endringen.

Saksdokumenter til det ekstraordinære idrettstinget 2023, samt protokollen fra det ekstraordinære idrettstinget 2023 når denne foreligger, ligger her: Ekstraordinært idrettsting 2023 (idrettsforbundet.no).

 

ENDRINGER MED UMIDDELBAR IKRAFTTREDELSE

 • 11.2 NIFs lov § 2-9 (1) – Forslag fra Idrettsstyret

Det er vedtatt lovendring, slik at NIFs lov § 2-9 (1) nå lyder:

«(1) Styrer, komiteer og utvalg i organisasjonsledd er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene med mindre annet fremgår av NIFs lov, eller regelverk gitt av Idrettsstyret i medhold av NIFs lov. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.»

 • 11.11 NIFs sanksjonsregelverk § 1-7 (1) og (2) – Forslag fra Idrettsstyret

Det er vedtatt lovendringer, slik at NIFs sanksjonsregelverk § 1-7 (1) og (2) nå lyder:

«(1) De straffene som kan idømmes er:

 1. irettesettelse,
 2. bot,
 3. inndragning av fordel vunnet ved straffbar handling,
 4. tap av rett til å ha valgte eller oppnevnte tillitsverv,
 5. tap av rett til å delta i konkurranser og organisert trening (utelukkelse). I særlige tilfeller kan utelukkelsen begrenses til deltakelse i konkurranser. Utelukkelse gjelder som hovedregel deltakelse i nasjonale og internasjonale konkurranser, dog kan domsorganet begrense utelukkelsen til internasjonale konkurranser,
 6. tap av rett til medlemskap og derav følgende rettigheter (eksklusjon),
 7. nektelse av adgang til, eller andre begrensninger i adgangen til bruk av, hele eller deler av anlegg, lokaler mv. organisasjonsledd i NIF disponerer,
 8. tap av rett til å avholde arrangement, eventuelt andre arrangementsmessige reaksjoner,
 9. tap av premier, mesterskap, poeng, resultat eller plassering når den straffbare handlingen kan ha hatt innflytelse på det oppnådde resultatet,
 10. tap av hedersbevisning.

 

(2) Straff etter bokstav d) til h) kan idømmes for en begrenset tid eller for alltid. Idømt straff omfatter alle organisasjonsledd i NIF. Domsorganet kan begrense straffen slik at den kun skal gjelde for en eller flere bestemte idretter eller organisasjonsledd.»

 

 • 11.12 NIFs sanksjonsregelverk § 1-12-2 – Forslag fra Idrettsstyret

Det er vedtatt lovendringer, slik at NIFs sanksjonsregelverk § 1-12-2 nå lyder:

«(1) Påtalenemnda kan fatte påtalemessige avgjørelser, begjære suspensjon, ilegge begrenset suspensjon og anke etter disse straffebestemmelsene, og opptre som part i eventuell sak for NIFs domsorganer.

(2) Begrenset suspensjon omfatter kun tap av rettigheter som fremgår av § 1-7 (1) d), e) og g). Den som blir suspendert skal straks underrettes om vedtaket. Påtalenemnda skal oppheve suspensjonen dersom grunnlaget ikke lenger foreligger.

(3) Idrettsstyret gir nærmere saksbehandlingsregler for nemnda.»

 

 • 11.13 NIFs sanksjonsregelverk § 1-12-3-1 (1) – Forslag fra Idrettsstyret

Det er vedtatt lovendring, slik at NIFs sanksjonsregelverk § 1-12-3-1 (1) nå lyder:

«(1) Når det er grunn til å anta at en person vil bli dømt til straff etter § 1-7 (1) d), e), f) eller g) og særlige grunner taler for det, kan det domsorgan som behandler saken, etter begjæring om suspensjon, jf. § 1-12-1 (1), beslutte at vedkommende skal suspenderes. Den samlede suspensjonstid må ikke overstige den tid vedkommende antas å ville miste sine rettigheter ved endelig dom.»

 

ENDRINGER VEDTATT, SOM TRER I KRAFT 1. JANUAR 2024

 • 11.1 NIFs lov § 2-5 (2) – Forslag fra Idrettsstyret

Det er vedtatt lovendring, slik at NIFs lov § 2-5 (2) vil lyde:

«(2) Et medlem som ikke er valgbar til verv i idrettslaget iht. §§ 2-6 og 2-7 har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte.»

 

 • 11.3 NIFs lov § 4-5 – Forslag fra Idrettsstyret

Det er vedtatt lovendring, slik at NIFs lov § 4-5 vil lyde:

«(1) Generalsekretæren er leder for NIFs administrasjon. Generalsekretæren er ansvarlig for alle administrative funksjoner innen NIF og utfører de pålegg og setter i verk de vedtak som er truffet av Idrettsstyret. For øvrig arbeider generalsekretæren etter instruks utarbeidet av Idrettsstyret.

(2) Generalsekretæren møter med tale- og forslagsrett i Idrettsstyret og talerett på Idrettstinget og Ledermøtet.»

 • 11.4 NIFs lov § 5-12 – Forslag fra Idrettsstyret

Det er vedtatt lovendring, slik at NIFs lov § 5-12 vil lyde:

«(1) Organisasjonssjefen er leder for idrettskretsens administrasjon. Organisasjonssjefen er ansvarlig for alle administrative funksjoner innen idrettskretsen og utfører de pålegg og setter i verk de vedtak som er truffet av idrettskretsstyret.

 

(2) Organisasjonssjefen har tale- og forslagsrett i idrettskretsstyret og talerett på idrettskretstinget og Ledermøtet.»

 

 • 11.5 NIFs lov § 10-1 (2) – Forslag fra Idrettsstyret

Det er vedtatt lovendring, slik at NIFs lov § 10-1 (2) vil lyde:

«(2) Et idrettslag i NIF har følgende medlemsforpliktelser:

 1. drive idrett som er godkjent av Idrettsstyret,
 2. være selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Gruppe av idrettslag regnes ikke som idrettslag. Startfelleskap eller annen samarbeidsform mellom idrettslag regnes ikke som idrettslag,
 3. overholde NIFs og dets organisasjonsledds regelverk og vedtak, jf. § 2-2,
 4. ha en lov som er i samsvar med NIFs lovnorm,
 5. ha et navn som er i samsvar med forskrift om navn på idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret,
 6. gjøre opp sine økonomiske forpliktelser til NIF og andre organisasjonsledd i NIF.»

 

 • 11.9.1 NIFs lov § 10-1 (3) og (5) – Forslag fra Idrettsstyret

Det er vedtatt lovendringer, slik at NIFs lov § 10-1 (3) og (5) vil lyde:

«(3) Idrettskretsen treffer avgjørelse om opptak og godkjenning av navn, jf. annet ledd. Opptak kan nektes hvis det foreligger saklig grunn. Avgjørelsen om opptak kan påklages av idrettslaget eller særforbundet.

(…)

(5) Idrettsstyret kan gi saksbehandlingsregler til beslutninger som fattes med hjemmel i kapittel 10.»

 

 • 11.9.2 NIFs lov § 10-2 (3) – Forslag fra Idrettsstyret

Det er vedtatt lovendring, slik at NIFs lov § 10-2 (3) vil lyde:

«(3) Dersom et idrettslag vesentlig misligholder sine medlemsforpliktelser, herunder oversitter rapporteringsfrist for organisasjonsdata fastsatt av Idrettsstyret, kan idrettskretsen beslutte at idrettslaget taper sitt medlemskap i NIF.»

 

 • 11.9.3 NIFs lov § 10-4 (3) og (4) – Forslag fra Idrettsstyret

Det er vedtatt lovendring, slik at NIFs lov § 10-4 (3) vil lyde:

«(3) Styret i et idrettslag kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap.»

§ 10-4 (4) slettes.

 • 11.9.4 NIFs lov § 10-6 (3), (4) og (5) – Forslag fra Idrettsstyret

Det er vedtatt lovendringer, slik at NIFs lov § 10-6 (3) vil lyde:

«(3) Styret i et idrettslag kan i særlige tilfeller frata en person medlemskapet for en periode på inntil 1 år.»

§ 10-6 (4) og (5) slettes.

 

 • 11.10 NIFs lov § 10-7 (7) – Forslag fra Idrettsstyret

Det er vedtatt lovendring, slik at NIFs lov § 10-7 (7) vil lyde:

«(7) Idrettsstyret kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra bestemmelsen. Før vedtak fattes skal Idrettsstyret innhente uttalelse fra vedkommende særforbund. Idrettsstyret kan gi forskrift til bestemmelsen, og kan delegere sin myndighet etter denne bestemmelse.»

 

FORSLAG SOM FALT PÅ DET EKSTRAORDINÆRE IDRETTSTINGET

§ 11.6 NIFs lov § 10-4 (3) og (4) – Forslag fra Idrettsstyret

§ 11.7 NIFs lov § 10-6 (4) – Forslag fra Vestfold og Telemark idrettskrets

§ 11.8 NIFs lov § 10-6 – Forslag fra Idrettsstyret