Informasjon om ikrafttredelse av lovendring i sak 17.6 på Idrettstinget 2023

Idrettstinget 2023 vedtok å slette NIFs lov § 2-5 (3) siste setning: «Person med slikt verv kan ikke møte på organisasjonsleddets årsmøte/ting som representant for et annet organisasjonsledd.»

Idrettsstyret har besluttet umiddelbar ikrafttredelse av lovendring i sak 17.6, slik at NIFs lov § 2-5 (3) nå lyder:

«En person kan ikke samtidig innen et organisasjonsledd inneha mer enn ett av følgende verv: medlem av styre, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, sanksjonsutvalg, domsutvalg, appellutvalg.»