Norges idrettsforbund har samlet alle støtteordningene som gjelder for 2024. Foto: NTB / Maskot
Norges idrettsforbund har samlet alle støtteordningene som gjelder for 2024. Foto: NTB / Maskot

Her er alle støtte- og tilskuddsordningene for idrettslag i 2024

Norges idrettsforbund har samlet alle frister for de ulike støtte- og tilskuddsordninger som er gunstige for idrettslag for 2024. 

I tillegg finnes det en rekke andre ordninger som genererer penger til klubbkassene landet over. Vi har laget den totale oversikten over hvilke frister som gjelder for 2024. 

Spillemidler til utstyr, momskompensasjon for vare- og tjenestemoms, anleggsmoms, strøm- og gasstøtte, skattefradrag for gaver og støtte til Allidrett for barn og unge er eksempler på viktige bidrag for å skape viktig og varig idrettsaktivitet for alle! 

- Det er krevende å drifte et idrettslag og vi vet at mange idrettslag har økonomiske utfordringer knyttet til klubbdrift. Derfor er det ekstra viktig at de ansvarlige i idrettslagene følger med på alle de ulike støtte- og tilskuddsordninger som eksisterer, sier forvaltningsrådgiver Line Hurrød i Norges idrettsforbund.

Hun oppfordrer alle idrettslag til å spre informasjonen i idrettslaget og føre opp de ulike fristene for de ulike støtteordningene.
 

Aktuelle støtte- og tilskuddsordninger i 2024:

Spillemidler til utstyr kjøpt i 2023 – søknadsfrist 6. mars.  

Kultur- og likestillingsdepartementet og Norges idrettsforbund setter årlig av et beløp fra spillemidler til utstyr som tildeles klubber og særforbund hvert år. Idrettslag og særforbund tilknyttet NIF kan søke om tilskudd.

Den kommende søknadsrunden gjelder utstyr kjøpt i 2023 (med fakturadato i 2023). NIF kommer til åpne opp for søknader i begynnelsen av februar og søknadsfristen blir
onsdag 6. mars. 

Det vil som tidligere år bli sendt en e-post direkte til alle idrettslag og særgrupper i fleridrettslagene med nødvendig informasjon om hvordan en søker.  
Les mer om Spillemidler til utstyr

Strømstøtte - hele året 

Alle idrettslag og andre organisasjonsledd som er tilsluttet NIF og som eier eller leier anlegg kan søke om strømstøtte. Det er Lotteri- og Stiftelsestilsynet som forvalter ordningen.
Les mer om strømstøtte (søknadsskjema legges ut i mnd.skiftet januar/februar)

 
Gasstøtte - søknadsfrist 1. mars  

Alle idrettslag og andre organisasjonsledd som eier eller leier anlegg som benytter gass kan søke om støtte. Søknadsfrist for 2023 er fredag 1. mars. Alle idrettslag vil motta en e-post med mer informasjon i månedsskiftet januar/februar. 
Les mer om gasstøtte

 
Skattefradrag for gaver fra 2023 – søknadsfrist 19. februar  

Ordningen gjelder for idrettslag/klubb, og andre organisasjonsledd, tilsluttet Norges idrettsforbund og som ønsker å benytte seg av ordningen med skattefradrag for gaver, i henhold til skattelovens §6-50. Privatperson eller organisasjon som gir gave til idrettslag etc kan få fradrag i sin selvangivelse for gavebeløpet. 
Les mer om skattefradrag for gaver 

 
Oppstart- og utviklingsstøtte til Allidrett 

Allidrett for barn defineres som allsidig idrettsaktivitet med minst tre ulike idretter/aktiviteter fra og med det året de fyller 6 år til og med det året de fyller 12 år. Allidrett for ungdom er allsidige idrettsaktiviteter med minst to ulike idretter/aktiviteter fra og med det året de fyller 13 år til og med det året de fyller 19 år. Alle idrettslag tilsluttet NIF som enten har planer om å opprette Allidrett eller har allidrettstilbud allerede kan søke om disse midlene. Oppstartstøtten er enten 15.000 eller 18.000 kroner ut fra antall barn og ungdom i gruppen. Utviklingsstøtten er på 10000 kroner.  
Les mer om Allidrett for barn og ungdommer

Stiftelsen Dam - søknadsfrist 1. november 

Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til Stiftelsen Dam. Det kan søkes om midler til prosjekter som har som mål om å legge til rette for og inkludere utsatte grupper inn i idrettslag, som mennesker med funksjonsnedsettelse, mennesker med minoritetsbakgrunn, mennesker med lav betalingsevne og mennesker med en fysisk eller psykisk sykdom. Prosjekter i Helseprogrammet har løpende søknadsbehandling. Prosjekter i Utviklingsprogrammet har søknadsfrist 1. november.  
Les mer om Stiftelsen Dam 

Inkludering i idrettslag - ulike søknadsfrister 

Formålet med tilskuddsordningen er å tilrettelegge for at barn og ungdom som står overfor økonomiske og/eller kulturelle barrierer for deltakelse kan delta i idrett/fysisk aktivitet i et idrettslag. 

Målgruppene er barn og ungdom med minoritetsbakgrunn og/eller fra familier med vedvarende lavinntekt. Jenter med minoritetsbakgrunn er spesielt prioritert.  

Tilskuddsordningen er begrenset til utvalgte kommuner, og idrettslag søker til sine respektive idrettsråd, i noen tilfeller idrettskretser. 

De utvalgte idrettsrådene/idrettskretsene har egne søknadsfrister og søknadskriterier. 
Les mer om Inkludering i idrettslag

Idrettens støtteordning for flyktninger  

I denne ordningen kan idrettslag og øvrige organisasjonsledd søke om midler for å gi idrettsaktivitet til flyktninger som oppholder seg i mottak, og som er nyankomne i kommunen.   

Aktivitetene skal bidra til at flyktningene får en meningsfull hverdag og kjennskap til det norske samfunnet. Midlene kan benyttes til å få dekket utgifter som transport, tolk, felles utstyr, lønn til trenere, sosiale tiltak, lønn til aktivitetsguide/idrettskontakt, halleie, administrasjon for å koordinere tiltaket, markedsføring, materiell/verktøy, servering, bekledning, profileringsutstyr, personlig utstyr, turneringsavgift, treningsavgift, medlemskontingent, lisens og overgangsgebyrer. 
Les mer om støtteordning for flyktninger


Lokale aktivitetsmidler (LAM) - august til november
 

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom i alderen 6-19 år. Det er lagenes primæraktiviteter som skal støttes. Ordningen skal understøtte den frivillige innsatsen i lagene og bidra til å holde kostnadene ved deltakelse i idrett og fysisk aktivitet nede. 

Det er idrettsrådene som fordeler LAM til idrettslagene i sin kommune, og NIF som foretar utbetalingen direkte til idrettslagene. Fordelingen foretas mellom august og desember.
Les mer om Lokale aktivitetsmidler (LAM) 

 

IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet)  - 28. januar 

IMDi gir tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner. Målgruppen for tilskuddsordningen er personer med innvandrerbakgrunn, beboere i asylmottak, og øvrig befolkning i lokalsamfunn. Målet er blant annet å øke mangfold, deltakelse og fellesskap i lokalsamfunn og i det frivillige organisasjonslivet, blant annet ved å motvirke utenforskap, rasisme og diskriminering og bidra til tillit og tilhørighet. 

Idrettslag kan søke til 40 utvalgte kommuner som lyses ut på kommunenes hjemmesider med egne søknadsfrister. Landsdekkende organisasjoner (særforbund) kan søke direkte til IMDi.  
Les mer om Integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner 

UDI (Utlendingsdirektoratet) - 22. januar 

UDI lyser ut tilskuddsordning for aktivitetstilbud for barn i asylmottak. 
Du kan søke støtte til aktiviteter som gir en mer meningsfull hverdag for barn i asylmottak. Aktivitetstilbudet skal være tilpasset barnas alder, utviklingsmessige behov og interesser. 

UDI kan gi støtte til ulike aktiviteter:    

  • kulturelle opplevelser  
  • hobbyvirksomhet  
  • fysisk aktivitet  
  • utflukter   
  • annet 

Enkeltpersoner, frivillige organisasjoner som er registrert i frivillighetsregisteret, og andre ikke-fortjenestebaserte virksomheter som organiserer aktiviteter for barn, kan få tilskudd.
Les mer om tilskuddsordning for aktivitetstilbud for barn i asylmottak 

 

LNU Mangfold og inkludering - ulike frister 

Mangfold- og inkluderingsstøtta er en støtteordning for barn og unge som ønsker å utvikle prosjekter som setter fokus på mangfold, holdninger og deltakelse. 

Søknadsbeløp mellom 15 000 og 75 000 kr.   

Barne- og ungdomsorganisasjoner, fritidsklubber, ungdomshus og lokale ungdomsmiljø i Norge.  Det er et krav om at barn og ungdom deltar aktivt i gjennomføringen av prosjektet.   

Søknadsfrister: 1. mars, 1. juni og 1. oktober.  
 Les mer om LNU Mangfold og inkludering her 

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge – søknadsfrist november/desember (bufdir) 

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd til aktiviteter rettet mot barn og unge som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.
Les mer om Nasjonal tilskuddsordning
 

Momskompensasjon for bygging av idrettsanlegg – frist 1. desember 

Ordningen gjelder alle som søker om spillemidler og oppfyller vilkårene for å motta spillemidler gjennom Kulturdepartementets tilskuddsordninger for bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, med unntak av kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak. Spillemiddelsøknaden må være i formell orden før søknad om kompensasjon kan innvilges. Anlegget må være ferdigstilt før det kan søkes om kompensasjon. Regnskapsskjema og revisorrapport skal inngå som vedlegg til søknaden og må oversendes innen søknadsfristen.
Les mer om søknad om momskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg 

Momskompensasjon for vare- og tjenester – 15. august 

Formålet med ordningen er å kompensere de merkostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal administrere ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. Hele 5 570 klubber fikk utbetalt 684,7 millioner kroner i vare- og tjenestemomskompensasjon i 2023 for regnskapsåret 2022. 

Søknadsfristen (innrapporteringsfrist til NIF) for medlemsorganisasjonene er satt til 15. august 2024, men den anbefales å registrere søknaden i forbindelse med samordnet rapportering, eventuelt før sommerferien. Det er frivillig å være med i ordningen, men NIF anbefaler alle til å rapportere inn slik at det enkelte organisasjonsledd vil motta kompensasjon. Tallet kan også innrapporteres via Samordnet rapportering som er tilgjengelig fra 1. april 2024.
Les mer om momskompensasjon 

Grasrotandelen - hele året 

Grasrotandelen er en ordning som gjør det mulig for spillere hos Norsk Tipping å gi 7 prosent av spillinnsatsen direkte til et idrettslag eller en forening. Grasrotandelen gjelder for alle spillene til Norsk Tipping. Du kan velge hvilket lag eller forening som får 7 prosent av din spillerinnsats, det vil si dersom du spiller Lotto for 100 kroner, går 7 kroner til din grasrotmottaker. Dette uten at det går utover din innsats, premie eller vinnersjanser. 
Les mer om Grasrotandelen 

Idrettsdugnad 

Idrettsdugnad SA er stiftet av Norges idrettsforbund og gir flere idrettslag større fortjeneste ved salg av dugnadsartikler ved at man fjerner mellomliggende ledd i salg av artikler. Idrettsdugnad SA et samvirkeforetak som eies kostnadsfritt av de idrettslag som benytter seg av Idrettsdugnads sine tjenester. Idrettsdugnad kan levere produktene ut til alle idrettslag og klubber i Norge. Eventuelt overskudd vil betales tilbake til idrettslagene som deleiere og kunder av samvirket, på grunnlag av deres andel av omsetning med foretaket.
Les mer om Idrettsdugnad 

Idrettsreiser 

Målet er at det skal bli enklere for idrettslag å bestille fly, hotel og bil på vei til konkurranse eller treningssamling. SAS, Scandic og Hertz leverer alt man trenger for å få et godt og profesjonelt reisetilbud til og fra trening, konkurranser, kamper og møter. Alle medlemmer av norsk idrett kan benytte seg av idrettsreiser som tilbyr rabatterte og gode flybilletter, hotellopphold tilpasset idrettslag og leiebil i alle størrelser.
Les mer om Idrettsreiser