Skatt og avgift

Kompensasjon for merverdiavgift
Informasjon om momskompensasjonsordningene finner du på egne sider om Momskompensasjon.

Merverdiavgift
For generell informasjon om merverdiavgift for idrettslag og om når avgiftsbestemmelsene gjelder, se Skatteetatens informasjon om mva

Skatt
Idrettslag er i utgangspunktet ikke skattepliktige, men dersom idrettslaget har ansatte, utbetaler honorarer, kjøregodtgjørelse e.l., kan dette medføre innberetningsplikt og plikt til å betale arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk. Se Skatteetatens informasjon om skatt og frivillige.

Skattefradag for gaver
Ordningen gjelder for idrettslag, og andre organisasjonsledd, tilsluttet Norges idrettsforbund som ønsker å benytte seg av ordningen med skattefradrag for gaver, i henhold til skattelovens §6-50.

Privatperson eller organisasjon som gir gave til idrettslag etc. kan få fradrag i sin selvangivelse for gavebeløpet.

Kriterier for fradrag er blant annet:

  • Gavemottaker må rapportere mottatte gavebeløp.
  • Det gis fradrag for gavebeløp, gitt i kalenderåret, fra kr 500 og inntil kr 25 000.
  • Det kan ikke være gitt noen form for motytelse for gaven.
  • Gaven må være en pengegave.
  • Gavemottaker må rapportere data (se punktet nedenfor vedr. rapportering).
  • Mottaker er pliktig til å samle inn korrekt data om giver og rapportere inn dette i korrekt form. Hvis innrapportering ikke skjer i henhold til vedtatt praksis, har NIF dessverre ingen ressurser til å innhente de lovpålagte opplysninger.

Rapportering:
Følgende informasjon må rapporteres inn:

  • Givers personnummer eller organisasjonsnummer, navn og adresse.
  • Givers samlede gavebeløp gitt i kalenderåret.
  • Navn på idrettslag, særforbund eller annet organisasjonsledd som har mottatt gaven. Det er gavemottakers plikt å oppbevare dokumentasjon for evt. etterkontroll jfr. bokføringsloven.

Mer generell informasjon om ordningen ligger på Skattedirektoratets hjemmeside: www.skatteetaten.no

Norges idrettsforbund har igjen valgt Solidus AS til å ta seg av skatteinnberetningen i 2023, de har administrert skatteinnberetning for frivillige organisasjoner siden 2004.

For å registrere gavene som skal innberettes må økonomiansvarlig eller den som skal registrere gaver, registrere organisasjonsleddet på www.solidus.no, klikk «Bli kunde». Følg anvisningene som gis. 

Dere vil da få tilsendt kontrakt og databehandleravtale via Posten signering. Når Solidus CRM mottar kontrakten signert, åpnes databasen for dere og gaveregistreringen kan begynne umiddelbart.

Vi gjør også oppmerksom på at organisasjonsleddet er ansvarlig for å innhente korrekte fødselsnummer fra persongivere, eventuelt organisasjonsnummer fra bedriftsgivere, for å sikre rett innrapportering. 

Fristen for å registrere gaver med skattefradrag er 10. januar 2024 kl. 13.00.
Det legges også opp til en retterunde med frist 20. februar 2024 kl. 13.00. 

Idrettslaget betaler til Solidus CRM  1% av summen av registrerte innbetalinger forrige kalenderår (skatteåret), de årene de har noe å innberette. Minimum kr. 310 og maksimum kr. 1.542 pr år. Alle priser er inkl. mva.

Solidus CRM sender hvert år den lovpålagte årsoppgaven til den enkelte giver med oversikt over gitte gaver. For skatteinnberetning og utsendelse av årsoppgave, beregner Solidus CRM seg kr. 34 pr giver for de første 100 giverne, utover dette kr. 18 pr giver. Prisen inkluderer mva, porto og konvolutt på årsoppgaven. Dere vil motta faktura direkte fra Solidus CRM på brukerlisens, skatteinnberetning inkludert utsendelse av årsoppgaver og eventuelt andre tjenester dere velger å benytte. Solidus CRM har for eksempel en ordning hvor giver registrerer seg selv på nett og signerer en fast giveravtale med Vipps eller BankID (AvtaleGiro). Fordelen med en slik løsning er at det gir forutsigbare inntekter og at man slipper å registrere bidragene manuelt. Har dere mottatt enkeltgaver på Vipps nummer kan disse importeres i løsningen. Ta kontakt med Solidus CRM direkte om dere ønsker mer informasjon om fast giver eller import-løsningen.

Dersom dere har spørsmål kan dere sende epost til post@solidus.no eller ringe Solidus CRM på telefon 993 98 550.

Myndighetene krever en sentral samlet rapportering, så ønsker dere at gaver gitt i 2023 og senere skal skatteinnberettes, er det denne fremgangsmåten som benyttes.