Foto: Erik Ruud
Foto: Erik Ruud

Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det er lagenes primære aktiviteter som skal støttes. Det er et mål at ordningen skal støtte den frivillige innsatsen i lagene og bidra til å holde kostnadene ved deltakelse i idrett og fysisk aktivitet nede.

Tildelingsbrevet fra Kulturdepartementet (KUD) kommer erfaringsvis i mai/juni hvert år. 

Idrettsrådene må fastsette tildelingskriteriene for fordelingen av LAM på sitt årsmøte. Noen idrettsråd vil ha gjennomført årsmøtet før tildelingsbrevet kommer (årsmøtet må avholdes innen utgangen av juni). NIF anbefaler i så tilfellet å se på tildelingsbrevet fra KUD og brevet fra NIF til idrettsrådene året før. 

Dersom tildelingskriteriene må endres etter årsmøtet, må enten årsmøtet ha gitt fullmakt til at styret foretar endringer, eller det må avholdes ekstraordinært årsmøte.

Midlene skal benyttes til lokale lag og foreningers arbeid for barn (6-12 år) og/eller ungdom (13-19 år).

Kulturdepartementet (KUD) fastsetter beløpene som er til fordeling basert på innbyggertallet for barn og ungdom i hver kommune. NIF mottar tildelingsbrev fra KUD i mai hvert år. Etter det sender NIF ut brev til idrettsrådene. 

Idrettsrådene fordeler LAM til idrettslagene i sin kommune etter retningslinjer fra KUD og krav og anbefalinger fra NIF.

Idrettsrådene må fastsette egne tildelingskriterier basert på KUDs kriterier, NIFs krav og anbefalinger, samt lokale forhold. Det holder ikke å henvise til KUDs retningslinjer og NIFs krav og anbefalinger. De må fastsettes på idrettsrådenes årsmøtet, samt være tilgjengelige for alle. 

Årsmøtet kan avholdes digitalt eller fysisk.

Idrettsrådene bruker medlemstall og/eller aktivitetstall for barn, ungdom, parautøvere (6-19 år) og allidrettsmedlemmer (6-19 år) fra samordna rapportering som basisgrunnlag for fordelingen.

Medlemstall og aktivitetstall finner idrettsrådet i SportsAdmin under følgende menypunkter: 

  • Rapporter-Idrettsregistreringen-Medlemstall-Klubb 
  • Rapporter-Idrettsregistreringen-Aktivitetstall-Aktive medlemmer 
  • Rapporter-Idrettsregistreringen-Aktivitetstall- Funksjonshemmede
  • Rapporter-Idrettsregistreringen- Medlemstall-Allidrett

Idrettsråd må foreta fordelingen til idrettslagene i sin kommune fra 15. august til 15. november. NIF betaler ut pengene til idrettslagene fortløpende to ganger per måned (10. og 25.). Idrettslagene mottar beløpet i sin helhet i én omgang.

Dersom idrettslag ønsker å vite mer om den lokale fordelingen, kan de ta kontakt med idrettsrådet i sin kommune.

Idrettsråd kan kontakte idrettskretsen i sitt fylke.

Idrettskrets kan kontakte NIF:
Line Hurrød
Forvaltningsrådgiver
Mobil: 416 70 015
E-post: line.hurrod@idrettsforbundet.no