Foto: Erik Ruud
Foto: Erik Ruud

Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det er lagenes primære aktiviteter som skal støttes. Det er et mål at ordningen skal støtte den frivillige innsatsen i lagene og bidra til å holde kostnadene ved deltakelse i idrett og fysisk aktivitet nede.

Tildelingsbrevet fra Kulturdepartementet (KUD) kommer erfaringsvis i mai/juni hvert år. 

NIF sender ut brev til idrettsrådene etter det. 

Idrettsrådene må gjøre fordelingen av midlene fra 15. august til 15. november.

 

Midlene skal benyttes til lokale lag og foreningers arbeid for barn (6-12 år) og/eller ungdom (13-19 år).

Kulturdepartementet (KUD) fastsetter beløpene som er til fordeling basert på innbyggertallet for barn og ungdom i hver kommune. NIF mottar tildelingsbrev fra KUD i mai hvert år. Etter det sender NIF ut brev til idrettsrådene. 

Idrettsrådene fordeler LAM til idrettslagene i sin kommune etter retningslinjer fra KUD og krav og anbefalinger fra NIF.

Idrettsrådene fordeler midlene i SportsAdmin. Idrettsrådene kan i tillegg laste opp et dokument som viser utregningen av fordelingen. Idrettsrådene må også skrive inn tildelingskriteriene i SportsAdmin. 

Tilskuddsmidlene skal i all hovedsak tilfalle og utbetales til lagene. 

Inntil fem prosent av midlene kan nyttes til til drift og felles tiltak for idretten i regi av idrettsrådene.

En slik bruk av midlene forutsetter et vedtak på idrettsrådets årsmøte eller ekstraordinært årsmøte, og at kommunen stiller med minimum tilsvarende beløp.

Dette er en prøveordning for 2023, 2024 og 2025. 

Idrettsrådet må fastsette egne tildelingskriterier basert på KUDs kriterier, NIFs krav og anbefalinger, samt lokale forhold. Idrettsrådet ha egne tildelingskriterier slik at idrettslagene og idrettskretsen kan forstå fordelingen. Det holder ikke å henvise til KUDs retningslinjer og NIFs krav og anbefalinger.

Tildelingskriteriene lokalt må fastsettes gjennom idrettsrådets årsmøte. Dersom tildelingskriteriene må endres etter årsmøtet, må enten årsmøtet ha gitt fullmakt til at styret foretar endringer, eller det må avholdes ekstraordinært årsmøte.

Eventuelle endringer i tildelingskriteriene etter årsmøtet som omfatter bruk av inntil fem prosent av LAM til drift og felles tiltak i idrettsrådet, må vedtas på et ekstraordinært årsmøte.

Idrettsrådene må bruke medlemstall og/eller aktivitetstall for barn, ungdom, parautøvere (6-19 år) og allidrettsmedlemmer (6-19 år) fra samordna rapportering som basisgrunnlag for fordelingen.

Medlemstall og aktivitetstall finner idrettsrådet i SportsAdmin under følgende menypunkter: 

  • Rapporter-Idrettsregistreringen-Medlemstall-Klubb 
  • Rapporter-Idrettsregistreringen-Aktivitetstall-Aktive medlemmer 
  • Rapporter-Idrettsregistreringen-Aktivitetstall- Funksjonshemmede
  • Rapporter-Idrettsregistreringen- Medlemstall-Allidrett

Idrettsråd må foreta fordelingen til idrettslagene i sin kommune fra 15. august til 15. november. NIF betaler ut pengene til idrettslagene fortløpende to ganger per måned (10. og 25.). Idrettslagene mottar beløpet i sin helhet i én omgang.

Dersom idrettslag ønsker å vite mer om den lokale fordelingen, kan de ta kontakt med idrettsrådet i sin kommune.

Idrettsråd kan kontakte idrettskretsen i sitt fylke.

Idrettskrets kan kontakte NIF:
Line Hurrød
Forvaltningsrådgiver
Mobil: 416 70 015
E-post: line.hurrod@idrettsforbundet.no