Kompensasjon for kjøp av gass

Stortinget har bevilget fem millioner kroner til støtte til idrettslag og andre organisasjon tilknyttet NIF som har hatt utgifter knyttet til kjøp av gass. Norges idrettsforbund forvalter ordningen og har fått i oppgave å fordele midlene. Tilskuddet gjelder støtte til økte kostnader til gass. Med gass menes propan og naturgass (LNG).

Søknadsfristen er 6. mars.

Alle idrettslag og grupper i fleridrettslagene vil motta en e-post med informasjon om ordningen og hvordan det søkes i månedsskiftet januar/februar. Samtidig vil det åpnes for å sende inn søknader.

Søk her (ekstern lenke)

Alle idrettslag, særkretser/regioner og særforbund tilknyttet Norges idrettsforbund som har hatt gassutgifter i 2023, kan søke om tilskudd.

Andre virksomheter som er eid av organisasjonsledd tilknyttet NIF, kan søke uavhengig av hvordan eierskap og drift er organisert. Organisasjonsledd i NIF, og virksomheter eid av disse, som leier anlegg der leietaker dekker gassutgiftene, kan også søke.

Ordningen ble innført for 2023 og retningslinjene er videreført også for 2023.

  • Tilskuddet skal fordeles til idrettslag som har opplevd en vesentlig økning av sine kostnader til gass til drift i sine idrettsanlegg i 2023, sammenlignet med 2021.
  • Idrettslagene som mottar støtte må være registrert i Frivillighetsregisteret, og må ha hatt økte kostnader til gass i idrettsanlegg de eier eller leier.
  • Det kan dekkes inntil 80 pst. av kostnadsøkningen i 2023, sammenlignet med i 2021.
  • Kostnadsøkningen skal kunne relateres til selve prisøkningen på gass, ikke til vesentlige endringer i forbruket i 2021 og 2023. Dette for å unngå at kompensasjon av økte kostnader til gass blir større enn støttenivået i strømstøtteordningen for frivillig sektor.
  • Idrettslag som mottar tilskudd må kunne vise til at de opprettholder aktivitetstilbudet for barn og unge.

Dette betyr at idrettslag som søker om tilskudd, blant annet må oppgi innkjøpt mengde gass i 2021 og 2023 og hvor mye som er betalt for gassen disse to årene.

Dersom det er store volum-endringer, må disse forklares. Kopi av fakturaer må legges ved søknaden. Det skal fremgå av faktura at dette gjelder gasskostnader for idrettslaget.

Dersom samlet søknadsbeløpet er høyere enn tildelt beløp, avkortes alle søknader prosentvis like mye.