Norges idrettsforbund har samarbeidspartnere i sørlige Afrika, hvor vi sammen fremmer våre internasjonale verdier om godt styresett, bærekraft og fair play.
Norges idrettsforbund har samarbeidspartnere i sørlige Afrika, hvor vi sammen fremmer våre internasjonale verdier om godt styresett, bærekraft og fair play.

Idrettens utviklingssamarbeid

Alle barn har rett til hvile, fritid og lek. Dette er nedfelt i FNs barnekonvensjon og danner grunnlaget for idrettens utviklingssamarbeid. Norges idrettsforbund ønsker å fremme barn og unges rett til å delta i og ha glede av idrett.

Idrettens utviklingssamarbeid er en del av norsk idretts samfunnsbidrag, og er forankret i Idrettspolitisk dokument 2015-2019 (IPD)
«Norsk idrett skal videreføre sitt internasjonale utviklingssamarbeid med idrettens egenverdi som bærebjelke, og med sosial utvikling, helse og demokrati som bidrag til samfunnet i de landene man samarbeider med».

Idrett kan være en positiv drivkraft i samfunn med store utfordringer. Gjennom idrettsaktivitet kan barn og unge læres å samarbeide, vise hensyn og respektere hverandre. Idrettens verdier kan bidra til økt dialog og toleranse, og fremme sosial inkludering. Idrett kan være en arena for informasjon og kunnskap, som kan påvirke både holdninger og adferd.

Idrettens utviklingssamarbeid handler om å legge til rette for gode idrettsopplevelser. Uten godt tilrettelagt idrett kan ikke de positive effektene hentes ut. Først må regelmessige og inkluderende idrettstilbud på plass, slik at barn og unge gjennom idrett og lek kan få muligheten til å oppleve gleden av å drive idrett med andre.

Norge har som eneste nasjon i verden klart å samle all idrett under en og samme paraply. Dette gir norsk idrett stor bredde og i besittelse av mye kompetanse og erfaring. Noe av dette er knyttet til arbeidet med likestilling mellom kjønn, inkludering av mennesker med funksjonsnedsettelse og utviklingen av barneidrettsbestemmelser. Dette er kompetanse og erfaringer vi mener har bidratt positivt til utviklingen av norsk idrett og noe vi gjerne deler med andre.

Slik jobber norsk idrett i felt
Det startet med containere med utstyr og en positiv vilje til å bidra i Tanzania i 1982. Nå sender vi ikke lenger containere, men satser heller på langsiktig organisasjons- og kompetansebygging. NIF støtter organisasjoner i utvalgte utviklingsland som ønsker å utvikle breddeidrettstilbud for barn og unge. NIF samarbeider hovedsakelig med idrettsorganisasjoner, men også med ungdoms-, rettighets- og bistandsorganisasjoner. I tillegg støtter vi arbeid der idrett brukes som verktøy til positiv samfunnsutvikling. 

Både i utviklingen av idretten selv, og med idrett som virkemiddel, har NIF valgt å satse på skolering og oppfølging av lokale trenere og ledere, og da spesielt ungdom, jenter og mennesker med funksjonsnedsettelse. Det er et mål at lokalmiljøene selv skal drive og videreutvikle idrettstilbud og kompetanseutveksling etter egne behov og ønsker.

For å kunne tilrettelegge for gode og inkluderende idrettsaktiviteter trengs bærekraftige og velfungerende strukturer og organisasjoner. Derfor støtter NIF partnerorganisasjonene i å utvikle mer demokratisk styresett, effektivisere forvaltning, inkludere kvinner og utvikle en mer rettighetsbasert tilnærming til aktivitet og organisering.

Flere særforbund er engasjert i internasjonalt utviklingssamarbeid, særlig Norges fotballforbund og Norges judoforbund.

Idrettens utviklingssamarbeid er finansiert gjennom Norads støtteordningen for sivilt samfunn og demokratiutvikling. For inneværende avtaleperiode med Norad (2019 – 2021) utgjør den årlige støtten omlag 10 mill. NOK.

Utvekslingsprogrammet Idrettens fredskorps er finansiert av Norec (tidligere Fredskorpset) med 3,5 mill. NOK for avtaleperioden 2018/ 2019.

 

Buidling Communities Through Sports 

NOC Norway works through partnerships with national Olympic and Paralympic committees, sport federations, authorities and civil society organisations to enhance the capacity of the sport federations as the pillars of regular sport activity.

Idrettens fredskorps er et utvekslingsprogram i regi av Norges idrettsforbund (NIF). Siden 1998 har over 300 norske idrettsungdommer vært idrettsfrivillige gjennom Idrettens fredskorps. De frivillige har gjennom utvekslingsprogrammet bidratt med sin idrettsfaglige kompetanse på skoler, i idrettslag og i lokalsamfunn i det sørlige Afrika.

Følg de idrettsfrivillige i Idrettens fredskorps på Facebook.

Les bloggene til de idrettsfrivillige.

Studiet Idrett, kultur og utviklingssamarbeid ved Norges idrettshøgskole.

Edusport
EduSport er en zambisk frivillig organisasjon som ble startet i 1999 og som har samarbeidet med NIF siden 2002. EduSports mål er å tilby barn og unge i marginaliserte områder av Zambia idrett, fysisk aktivitet og kroppsøving. Arbeidet deres når 16.000 barn og unge ukentlig.

Sport in Action (SIA)
Den zambiske organisasjonen SIA ble stiftet i 1998 og var en av de første organisasjonene i Afrika som tok i bruk idrett som virkemiddel i arbeidet med marginaliserte barn og unge. Siden starten har SIA vokst og har i dag mange internasjonale partnere som støtter deres arbeid som hver uke når 20.000 barn og unge. NIF har samarbeidet med SIA siden 2002.  

Response Network (RN)
RN driver selvhjelpsprosjekter på landsbygda utenfor Livingstone, knyttet til helse, likestilling og utdanning. Organisasjonen er i utgangspunktet ikke en idrettsorganisasjon, men har siden starten av samarbeidet med NIF i 2006, drevet et eget idrettsprogram.

National Organization for Women in Sport, Physical Activity and Recreation (NOWSPAR)
NOWSPAR jobber for økt deltakelse og innflytelse av jenter og kvinner i zambisk idrett, både i aktivitet og organisasjon. Som ekspert på likestilling i idretten bistår NOWSPAR særforbund og andre idrettsorganisasjoner i Zambia og sørlige Afrika med å utvikle mekanismer og retningslinjer som fremmer økt inkludering av jenter og kvinner. NIF har samarbeidet med Nowspar siden 2007. 

Handball Association of Zambia, the Zambia Judo Association, the Zambia Amateur Athletics Association and the Zambia Volleyball Association
NIF samarbeider med fire særforbund og støtter deres arbeid i å utvikle robuste, demokratiske og rettighetsbaserte organisasjoner. I tillegg støtter NIF arbeidet med å utvikle trygge og inkluderende idrettsaktiviteter.

National Olympic Committee of Zambia (NOCZ)
NOCZ hovedoppgave er å bistå nasjonale særforbund i å utvikle gode og tilrettelagte idrettsaktiviteter. Siden 2012 har NIF støttet NOCZs arbeid med å fremme de olympiske idealene i zambisk idrett i tillegg til å utvikle breddeidrettstrenere.


Partnere i Zimbabwe


Zimbabwe National Paralympic Committee (ZNPC)

ZNPC ble etablert så sent som 2010 og er medlem av den internasjonale paralympiske komite. Siden organisasjonen er ny, har NIF rettet sin støtte mot å utvikle organisasjonen og å øke kompetansen hos ansatte og tillitsvalgte. NIF har samarbeidet med ZNPC siden 2013.

The Zimbabwe National Olympic Committee (ZOC)
NIF samarbeider med ZOC med å støtte utvalgte særforbund og inkluderer Zimbabwe Volleyball Association og Zimbabwe Athletics Association. Samarbeidet går i all hovedsak ut på å øke kompetansen i særforbundenes administrasjon og valgte organer, samt å skolere flere trenere med kunnskap om inkludering og likestilling.

Øvrige partnere

The African Union Sport Council – Region 5 (AUSC)
AUSC er den afrikanske unionens idrettsorgan og har som formal å utarbeide og implementere idrettspolitikk på tvers av de afrikanske kontinentet. NIF samarbeider med den AUSCs regionale avdeling for sørlige Afrika (Region 5) om utvikling av standardisert trenerutdanning i regionen. NIF støtter tiltak og retningslinjer for å redusere diskriminering og trakassering i idretten samt å øke kvinneandelen blant regionens idrettsledere.

Confederation of Southern African National Olympic Committees (COSANOC)
COSANOC er sammenslutningen av olympiske komiteer i sørlige Afrika og inkluderer samme land som The Africa Union Sports Council – Region 5. NIF har samarbeidet med COSANOC siden 2012 i å øke kompetansen hos utvalgte nasjonale særforbund og i å bekjempe seksuell trakassering og overgrep i idretten.

Judo for fred

Judo for fred er organisert som et utvalg i Norges judoforbund og jobber med utvikling av judoaktiviteter for barn og unge, hovedsakelig i Afghanistan. Tiltakene gjennomføres i samarbeid med ulike lokale partnerorganisasjoner. NJF samarbeider også med det afghanske judoforbundet om å utvikle organisasjonen.

International Paralympic Committee (IPC)/ Agitos Foundation
NIF samarbeider med IPCs utviklingsavdeling, Agitos Foundation, med mål om å bidra til at mennesker med funksjonsnedsettelse i større grad gis muligheter til å delta i organisert idrett. Agitos og NIF samarbeider derfor om å støtte utvalgte paralympiske komiteer i sørlige Afrika i å utvikle bedre aktiviteter og mer kompetente trenere.

Norway Cup

Hvert år inviterer Norway Cup lag fra utviklingsland til å delta på turneringen. Dette muliggjøres gjennom økonomisk støtte fra norske myndigheter, kanalisert gjennom NIF. I tillegg, samarbeider NIF med Norway Cup om å skape trygge rammer for deltakelsen til de utenlandske lagene.

Idrett som mål og virkemiddel i bistandsprosjekter har siden 2000-tallet vokste i stort tempo til å bli en egen sektor, og omtales som oftest som sport for developmet and peace. Parallelt med fremveksten av denne sektoren har samme tematikk også vokst frem som eget forskningsfelt. Til tross for økt oppmerksomhet fra akademia om idrettens rolle i bistand er det fortsatt behov for mer kunnskap omkring konsekvensene av idrettsbistandstiltak.

NIF har i flere år samarbeide med Norges idrettshøgskole (NIH) om forskning på idrettsbistand. Et foreløpig resultat er mastergradsavhandlinger som ser nærmere på idrettsbistandens effekter og konsekvenser. I tillegg samarbeider NIF og NIH om Ph.D-prosjekter knyttet til idrettsbistandsfeltet.

Anders Hasselgård er statsviter og har forsket på norsk idrettsbistand med utgangspunkt i NIFs arbeid. Doktorgradsavhandlingen hans fra NIH består av fire artikler.

Solveig Straume er historiker og har forsket på norsk idrettsbistands historie. Doktorgradsavhandlingen til Straume fra NIH består av fire artikler. To artikler av disse kan du lese her.

Sport-for-development impact study A research initiative funded by Comic Relief and UK Sport and managed by International Development through Sport 

Bjørn Omar Evju
Leder internasjonalt utviklingssamarbeid
E-post: boe@idrettsforbundet.no
Mobil: 41900061

Fredrik Ødegaard
Internasjonal rådgiver
E-post: fredrik.odegaard@idrettsforbundet.no
Mobil: 99602785

Kontakt oss:

Rune Arctander
Leder internasjonalt utviklingssamarbeid
rune.arctander@idrettsforbundet.no

Susanne Brovold Hvidsten
Rådgiver internasjonalt utviklingssamarbeid
susannebrovold.hvidsten@idrettsforbundet.no

Caroline Hagen
Rådgiver internasjonalt utviklingssamarbeid
caroline.hagen@idrettsforbundet.no