Foto: Caroline Dokken Wendelborg
Foto: Caroline Dokken Wendelborg

Vårt arbeid

Idrettsforbundets visjon for det internasjonale utviklingssamarbeidet er idrettsglede for alle. Idrettsaktiviteten må være av god kvalitet og foregå i trygge omgivelser for at den skal kunne gi idrettsglede og være attraktiv over tid. Først da kan idretten være et verktøy for andre formål enn idrett, og først da kan effektene av idrett hentes ut. Les mer om hvordan vi jobber spesifikt med dette her:

Organisasjonsutvikling
Vi mener idrettsaktiviteten er best når den er inkluderende og rettighetsbasert. For å få til dette må det utvikles transparente og etterrettelige idrettsorganisasjoner som både styres av det som er barns beste, men også av et ønske om å være demokratiske og åpne. Derfor jobber vi for at partnerorganisasjoner skal utvikle retningslinjer og praksis som sørger for godt styresett, og som ivaretar deltakernes interesser. På denne måten vil idrettsarenaen oppleves som trygg, og som en positiv læringsarena. 

Trenerutvikling
Godt styresett og etiske retningslinjer er ikke nok hvis ikke trenerne praktiserer og etterlever vedtatte retningslinjer. Idrettsforbundets partnere jobber i marginaliserte lokalsamfunn hvor mange barn og unge bærer med seg traumer og utfordringer. Der er det behov for trenere som ikke bare behersker den tekniske delen av en idrett, men som også forstår deltagernes utfordringer og behov, og prioriterer dem. Sammen med partnerne utvikler vi derfor systemer som sørger for at kompetansehevingen blir regelmessig, av god kvalitet og tilpasset idretten i det aktuelle området.

Inkluderende idrett
Det er viktig at idretten ikke bare er for de voksne, profesjonelle utøverne. I samarbeidet med partnerorganisasjonene ønsker vi å øke deltakelse blant barn og prioritere sårbare grupper som jenter og personer med nedsatt funksjonsevne. Det handler om å gi riktig opplæring til trenere, skape trygge omgivelser for de som skal delta, og å øke tilgangen på idrettsanlegg som er tilrettelagt for alle.

Idrettsutvekslingen
Idrettsutvekslingen (tidligere Idrettens fredskorps) er norsk idretts utvekslingsprogram for unge trenere og ledere. Siden starten i 1998 har over 400 norske idrettsungdommer vært på utveksling gjennom Idrettens fredskorps og bidratt med sin idrettsfaglige kompetanse på skoler, i idrettslag og i lokalsamfunn i det sørlige Afrika.