Foto: Caroline Dokken Wendelborg
Foto: Caroline Dokken Wendelborg

Bakgrunn

Norges idrettsforbunds internasjonale utviklingssamarbeid startet i Tanzania i 1982, med et sterkt ønske om å bidra til at barn og unge i lavinntektsland skulle få flere muligheter til å være fysisk aktive.

Den gangen ble sportsutstyr prioritert, og flere containere med utstyr ble sendt fra Norge. I dag sender vi ikke lenger containere, men satser heller på langsiktig og bærekraftig organisasjons- og kompetansebygging.

Idrettsforbundets internasjonale utviklingssamarbeid handler om å legge til rette for inkluderende og langsiktige idrettstilbud ledet av demokratiske organisasjoner og kompetente trenere, slik at barn og unge kan få muligheten til å oppleve gleden av å delta i organisert idrett.

For å oppnå god effekt av tiltakene og bærekraftig utvikling bygger arbeidet på noen viktige prinsipper:

  • Idrettsforbundet jobber langsiktig og med prioritet av naturlige partnere, som olympiske komiteer og særforbund
  • Idrettsforbundet jobber gjennom lokalt forankrede organisasjoner
  • Idrettsforbundet støtter breddeidrettsaktiviteter rettet mot barn og unge og utvikling av kompetente trenere som kjenner barns behov
  • Idrettsforbundet prioriterer inkludering av sårbare grupper, som jenter og mennesker med funksjonsnedsettelse

Selv om Norges idrettsforbund er en idrettsorganisasjon, og vi først og fremst ønsker å styrke rammebetingelsene til idretten i de landene vi jobber, anerkjenner vi den viktige jobben ulike sivilsamfunnsorganisasjoner utenfor den organiserte idretten gjør for å gi barn og unge meningsfulle og trygge fritidsaktiviteter. Derfor samarbeider vi også med partnerorganisasjoner utenfor idretten som bruker idrett og fysisk aktivitet i sitt barne- og ungdomsarbeid.

Dersom god og trygg idrett ligger til grunn, kan idrettens nytteverdi også realiseres. Dette kan bidra til å skape felleskap, løse konflikter, gi økt selvfølelse og selvtillit, og ruste barn og unge som vokser opp i utfordrende omgivelser til å ta gode og selvstendige valg.