Foto: Eirik Førde
Foto: Eirik Førde

Hvem skal vise politiattest?

Alle med oppgaver i idretten som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold til mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal vise politiattest.

For alle frivillige og ansatte i et idrettslag, inkludert alle tillitsvalgte, skal det gjøres en vurdering av om personens oppgaver i idrettslaget innebærer et ansvars- eller tillitsforhold til mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Dersom dette er tilfellet, skal personen søke om politiattest. Kravet om politiattest gjelder uavhengig av om personen er medlem i idrettslaget eller ikke, og inkluderer alle eksterne som blir engasjert for å gjøre oppgaver for idrettslaget. Det er også viktig å merke seg at samme politiattest ikke kan brukes i flere idrettslag, det kreves derfor en ny politiattest dersom en person får en rolle i et annet idrettslag enn der attesten allerede er fremvist.

Vurderingen av hvilke roller og oppgaver som krever politiattest må gjøres av hvert enkelt idrettslag. I utgangspunktet stilles det ikke krav til lengden på vervet/oppgavene, det vil kunne variere med rollen. Spørsmålet er om rollen i seg selv etablerer et tillits eller ansvarsforhold. Det finnes ingen detaljerte regler om hvilke funksjoner som er omfattet av politiattestordningen, men det er noen roller/verv som nesten alltid vil innebære et slikt ansvar eller tillitsforhold. Idrettslagets oppgave vil være å ta en vurdering av om rollen krever politiattest.

Hvis rollen krever det skal oppgaver/funksjoner beskrives i formålsskjemaet, slik at politiet har nok informasjon til å foreta en vurdering av om vilkårene for politiattest er oppfylt. Det vil alltid være opp til politiet å vurdere om vilkårene for attest er oppfylt.

Personer under 15 år vil ikke få utstedt attest da de er under den kriminelle lavalder. Kravet til politiattest gjelder derfor ikke for personer under 15 år. 

Når kan man kreve at personen søker om politiattest?

  • Når en trener har ansvar eller er assistenttrener for et lag der barn under 18 år eller personer med utviklingshemming deltar. Kravet om politiattest for trenere gjelder også på lag der det er kun er én person under 18 år eller en person med utviklingshemming som deltar.
  • Når foresatte eller andre er med som frivillige eller ansvarspersoner for et lag med mindreårige på en turnering, stevne, treningsleir eller lignende. Dette spesielt i tilfeller der turneringen innebærer overnatting.
  • Når foresatte eller andre frivillige har et regelmessig ansvar for mindreårige medlemmer på trening eller andre aktiviteter i regi av idrettslaget.
  • Når en dommer har ansvar for å følge opp og veilede yngre dommere (under 18 år).
  • Når en person har ansvar for utstyr eller idrettsanlegg og gjennom dette kommer i regelmessig kontakt med utøvere under 18 år eller personer med utviklingshemming.
  • Noen ganger vil også et styremedlem utføre oppgaver som innebærer at det etableres et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige. Dette vil ofte være situasjonen i små idrettslag der styremedlemmer, i tillegg til styrefunksjonen, i større eller mindre grad, også utfører oppgaver knyttet til den daglige driften og aktiviteten i idrettslaget og regelmessig oppholder seg rundt de mindreårige som driver aktiviteten. I slike tilfeller skal styremedlemmet fremvise politiattest.

 

Her kan du lese mer om regelverket og idrettsstyrets vedtak som begrunner kravene til politiattest.