Foto: Eirik Førde
Foto: Eirik Førde

Hva skal jeg gjøre som politiattestansvarlig?

Alle idrettslag som har aktiviteter for mindreårige (personer under 18 år) eller utviklingshemmede, skal oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen. Dette er fastsatt i NIFs lovnorm for idrettslag. Den politiattestansvarlige skal utnevnes av hovedstyret i idrettslaget, og skal ha en personlig vara. Dette skal gjøres gjennom styrevedtak, og kunne dokumenteres gjennom protokoll fra styremøtet.

Den politiattestansvarlige har ansvar for at det kreves og dokumenteres fremvist politiattest for alle personer som utfører oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Idretten arbeider kontinuerlig med forbedring av system for registrering og lagring av informasjon tilknyttet politiattestordningen. Vi anbefaler at alle idrettslag så langt mulig benytter idrettens digitale løsninger for registrering av hvem som skal vise politiattest og hvem som har vist gyldig politiattest.

Alle organisasjonsledd som har aktiviteter for mindreårige eller utviklingshemmede, er omfattet av ordningen. Hovedstyret i idrettslaget har ansvaret og skal utnevne en person som er ansvarlig for innhenting og oppfølging. Personen som blir valgt til politiattestansvarlig, skal ha en personlig vara.

Valget av politiattestansvarlig skal gjøres gjennom et styrevedtak, slik at det kan dokumenteres hvem som til enhver tid har og har hatt dette ansvaret.

Idrettslaget, for eksempel gjennom gruppene, må innhente opplysninger om hvilke funksjoner og hvilke personer i idrettslaget som oppfyller kravene til å skulle ha politiattest. Disse navnene leveres til politiattestansvarlig, som da sørger for at personene får bekreftelsen fra idrettslaget på at de skal ha politiattest. Søkeren vedlegger denne bekreftelsen når det søkes om politiattest.

I Min idrett kan den politiattestansvarlige nå registrere hvem som har fremvist politiattest. Den digitale løsningen er fortsatt under utvikling og vil få utvidet funksjonalitet. Alle som er medlem av idrettslaget og alle som har knyttet seg til idrettslaget gjennom å ta Trenerattesten, kan registreres med fremvist politiattest i løsningen.

Her kan du lese mer om politiattestregistrering.

Den som plikter å fremlegge politiattest, må selv sende søknaden til politiet. Innhenting av politiattest er gratis. Dette kan gjøres elektronisk for alle, men for dem mellom 15 og 18 år må det vedlegges en fullmakt fra foresatte. Personen som søker om politiattest, trenger en bekreftelse fra idrettslaget som skal vedlegges søknaden til politiet. Bekreftelsen som skal fylles ut av søkeren selv og politiattestansvarlig (eller andre fra idrettslaget), finner du her.

Her kan du lese mer om hvordan man søker om politiattest. 

Etter at søker har fått tilsendt en politiattest og den er fremvist politiattestansvarlig uten merknader, er attesten gyldig.

Dersom idrettslaget ber om en attest for en ny oppgave innen samme idrettslag, som for eksempel etter fravær fra laget, ved bytte av idrettsgren i fleridrettslag, ved endring fra frivillig til betalt funksjon og andre eksempler, må idrettslaget forklare og bekrefte at det som det søkes om ny politiattest for, er en ny oppgave. Hvis det ikke er en ny oppgave, vil en tidligere gyldig politiattest fortsatt være gyldig. 

Etter at politiet har behandlet søknaden, blir attesten sendt til søkeren selv.  Når politiattesten er mottatt, skal denne fremvises for den i idrettslaget som er ansvarlig for politiattester. Politiattestansvarlig skal registrere opplysninger om hvilke personer som har fremvist politiattest, hvilken rolle/funksjon personen har, og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.

NIF har utviklet et eget digitalt verktøy for å hjelpe idrettslag med å holde oversikt over hvem i idrettslaget som har fremvist politiattest. Med idrettens politiattestløsning, som er gratis tilgjengelig for alle idrettslag, kan politiattestansvarlig i idrettslaget og hens vara registrere hvem som har fremvist politiattest og når. Attestene beholdes fortsatt av søkeren selv, men bekreftelsen på at den er fremvist uten merknad, registreres i politiattestløsningen og lagres i det sentrale registeret i norsk idrett. Dette gjør det lett for den neste politiattestansvarlige i idrettslaget å se hvem som har fremvist politiattest.

Det er ikke anledning til å utføre oppgaver som innebærer et krav til politiattest, uten en fremvist attest uten merknad.

Dersom det er anmerkninger knyttet til attesten, eller attesten ikke er fremvist, er det ikke mulig å la vedkommende utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Det er ikke anledning til å gjøre unntak fra dette.

En politiattest med anmerkning inneholder sensitive opplysninger. I idrettslaget er det kun politiattestansvarlig og eventuelt vara som skal kjenne til innholdet i politiattesten, eventuelt også styrets leder. Informasjonen som kommer frem av politiattesten, skal behandles helt konfidensielt. Den styreoppnevnte politiattstansvarlige og vararepresentanten skal ikke videredele opplysninger de får som følge av at de leser/ser en politiattest, til andre enn dem som har et nødvendg behov for informasjonen (eksempelvis dersom den aktuelle personen er trener for et annet idrettslag for barn og unge). 

Idretten har tidligere sagt at det skal hentes inn ny politiattest hvert tredje år. Dette er nå endret, da politiet ikke har anledning til å gi ny politiattest for samme formål/rolle, uten at personen har hatt en pause fra vervet av noe tid.

Vi anbefaler at man henter inn ny politiattest der dette er mulig ut fra politiets tolkning av regelverket. Dette betyr at det eksempelvis skal hentes inn ny politiattest ved

 • Verv/ansvar i en annen idrettsgren
 • Bytte av verv fra for eksempel «trener» til «frivillig med ansvar for barn»
 • Opphold mellom verv av noe tid, eksempelvis 4-5 måneder

Det skal ikke hentes inn ny politiattest for personer som eksempelvis endrer ansvar fra et lag/aldersgruppe til et annet lag/aldersgruppe innenfor samme idrettsgren.

Dersom man ikke er sikker på om en person har levert politiattest tidligere, skal man alltid kreve fremvist attest.  Dersom personen får svar fra politiet om at den ikke får ny politiattest fordi det tidligere er utstedt politiattest til bruk i samme idrettslag, skal personen be om å få tilsendt kopi av den tidligere politiattesten. Denne kopien skal så vises frem til den politiattestansvarlige i idrettslaget.


Politiattestansvarlig skal ikke godta en politiattest som er innhentet og fremvist til et annet idrettslag. Da må ny politiattest innhentes.

Mistanke om nye lovbrudd

Idrettslagene har anledning til å be om ny politiattest (fornyet vandelskontroll) om de får nye opplysninger som kan bety at personen ikke lenger har gyldig politiattest. For eksempel dersom man får informasjon om at personen som skal utføre oppgavene, nylig er domfelt eller siktet for noe straffbart.

Alle som utfører oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold for mindreårige eller personer med utviklingshemming, skal fremvise politiattest.

Det er den enkeltes ansvar å skulle fremlegge attesten, så det er treneren/ansvarspersonen selv som må skaffe den. 

Politiet leverer ut attest for tiden en person har hatt lovlig opphold i Norge. Dersom trenere/ansvarspersoner har bodd i Norge lenge nok til at en politiattest fra Norge gir en reell mening og vil kunne vise eventuelle siktelser eller straffbare forhold, for eksempel etter tre måneder, skal politiattest innhentes.

Når det gjelder trenere fra land som har ordninger tilsvarende den som finnes i Norge, vil en attest fra eget land være tilstrekkelig.

I mange land finnes det ikke tilsvarende ordninger, eller mulighet for å søke om attest. Det kan være mange gode grunner til at et idrettslag likevel ønsker å bruke vedkommende til oppgaver som krever politiattest.  Fram til politiattest kan fremvises fra norsk politi, skal idrettslaget følge opp disse personene med: 

 • En gjennomgang av hvilke forventninger norsk idrett har til sine trenere: Innføring i etisk og trygg idrett, politiattestordningen, retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep, og hvilke forventninger vi setter til det å være et forbilde. 
 • Å sørge for at det i starten er flere ansvarspersoner til stede på treningene.

Det er hjemmel for å innhente politiattest fra personer fra de fyller 15 år.

Utgangspunktet er at alle som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige og mennesker med utviklingshemming, skal ha politiattest:

 • Styremedlemmer (iflg. vedtak).
 • Nye trenere, lagledere, oppmenn og dommere, eller andre som vil få et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
 • Trener på mosjonsparti for voksne der det er mindreårige til stede. Eksempel: Mosjonsparti for voksne der en person på 17 år får lov til å være med.
 • Frivillige (for eksempel foreldre) på cup eller andre arrangement dersom et tillits-/ansvarsforhold kan etableres, det være seg over tid eller ved gjentatt kontakt. Enkeltovernatting utløser vanligvis ikke politiattestkrav, men en ukes reise utløser krav om politiattest. Dette er en skjønnsvurdering som idrettslaget gjør i det enkelte tilfellet.
 • Trenere med opphold i engasjementet (utover sommerferie), uavhengig av årsaken til oppholdet. Eksempel: En ansatt som er student, og som har vært borte et semester. Bekreftelsen på formål skal opplyse om at søknaden skyldes opphold i verv.
 • Trenere som har ny rolle (er tildelt ny oppgave), og som ikke har fremvist attest de siste 3 årene. Bekreftelse fra idrettslaget på at det er en ny oppgave som skiller seg fra oppgaven som utløste behovet for politiattest.

Dersom det er uklart om en trener eller andre med tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige har levert attest tidligere, har personen nå mulighet til å be om å få en kopi av den tidligere utstedte attesten. 

§ 11 Idrettslagets styre
(3) Forvaltningen av, og tilsynet med, alle deler av idrettslagets virksomhet hører under styret. Styret skal sørge for:

 • at det oppnevnes en ansvarlig for politiattestordningen, dersom idrettslaget organiserer idrett for mindreårige eller personer med utviklingshemming

Se lovnorm for idrettslag her. 

 

Politiet endret juni 2023 standardskjemaet for “Bekreftelse på formål med politiattest”. Alternativene var tidligere: 1) Fast stilling, 2) Midlertidig stilling/oppdrag, 3) Nytt verv i frivillig organisasjon. Nå er dette endret til to alternativer: 1) Fast stilling/oppdrag/verv, 2) Midlertidig stilling/oppdrag/verv som opphører … [til utfylling]. 


Vi anbefaler at man for alle verv og oppdrag krysser av for alternativ 2) Midlertidig […], og skriver utløpet av den valgperiode, sesongen eller aktiviteten som personen trenger politiattest for.  Det samme skal man gjøre for alle ansettelsesforhold som er midlertidige. Det er kun for stillinger som er en fast ansettelse at det skal krysses av for 1 ) Fast stilling/oppdrag/verv.  (Om stillingen er fast eller midlertidig skal fremgå av arbeidskontrakten.)