Hvert år mellom idrettstingene holdes ledermøter for idrettsstyret og lederne for idrettskretsene og særforbundene.

Ledermøtet er regulert i NIFs lov, § 3-6: Ved lederens forfall møter nestlederen. Er både lederen og nestlederen forhindret fra å møte, kan det velges et annet styremedlem.

På ledermøtene behandles spørsmål som angår Norges forberedelse til og deltakelse i De olympiske leker og De paralympiske leker.

Kontaktpersoner

Kaja Græsholt
Kaja Græsholt
Arrangementsrådgiver