Kapittel 3: Idrettstinget

§ 3-1. Norsk idretts høyeste myndighet

Idrettstinget er NIFs høyeste myndighet og holdes hvert annet år innen utgangen av juni.

§ 3-2. Representasjon

(1) På Idrettstinget møter med stemmerett:
a) Idrettsstyret

b) 75 representanter fra idrettskretsene fordelt etter følgende rekkefølge basert på antall idrettslag:

nr. 1-3 får 8 representanter
nr. 4-6 får 7 representanter
nr. 7-8 får 6 representanter
nr. 9-10 får 5 representanter
nr. 11-12 får 4 representanter

c) 75 representanter fra særforbund, fordelt slik:

hvert særforbund: 1 representant,
forbund med minst 1200 lag: 3 tilleggsrepresentanter,
forbund med 600-1199 lag: 2 tilleggsrepresentanter.

De resterende særforbundsrepresentanter fordeles på andre forbund i forhold til antall lag (så langt representanttallet rekker).

Representasjon etter bokstavene b) og c) foran beregnes av Idrettsstyret etter det antall idrettslag som fremgår av rapport innsendt pr. 1. januar året før Idrettstinget. Antallet representanter meddeles organisasjonene samtidig med innkallingen til Idrettstinget. Idrettsstyret fastsetter nærmere regler.

For sammensetningen av delegasjonene gjelder følgende:

Lederne i idrettskretser og særforbund møter som representanter for dise. Ved lederens forfall, eller hvor denne er medlem av Idrettsstyret, møter nestlederen, eventuelt annet medlem. Øvrige representanter må være valgt på idrettskretsting eller særforbundsting, eventuelt oppnevnt av styret, dersom særforbundstinget eller idrettskretstinget ikke har foretatt et valg.

Når en idrettskrets- eller særforbundsdelegasjon er på fire eller flere representanter:

 • må minst én representant være valgt i samsvar med NIFs lov § 2-5 (7) eller være under fylte 26 år på det tidspunkt vedkommende ble valgt eller oppnevnt som representant til idrettstinget.
 • bør delegasjonen fra en idrettskrets ha minst én representant fra idrettsråd.
 • bør delegasjonen ha geografisk representativitet.

d) 3 representanter for idrettsutøvere oppnevnt av NIFs utøverkomité. Minst én av representantene skal være parautøver. 

Videre møter uten stemmerett:
e) lovutvalgets medlemmer,
f) lederne i de faste utvalg,
g) kontrollutvalgets medlemmer,
h) valgkomiteens medlemmer,
i) NIFs generalsekretær,
j) NIFs revisor.

Ved lederens forfall møter nestlederen. Er både lederen og nestlederen forhindret fra å møte, kan det velges et annet medlem.

(2) Ved behandling av olympiske saker, herunder Norges forberedelse til eller deltakelse i De olympiske leker, skal representanter for de særforbund som er tatt opp på det olympiske program, alltid utgjøre det stemmeberettigede flertall.

(3) Representantenes reise- og diettutgifter betales av NIF etter satser godkjent av Idrettsstyret.

 

Kommentar til (1) bokstav a):

NIFs lovutvalg har i sak 10/21-23 gitt følgende uttalelse om et organisasjonsledd i egen lov kan ha en bestemmelse som fratar/begrenser styrets stemmerett på årsmøte/ting:

«Etter NIFs lov §§ 3-2 (1) a) og 5-5 (1) a) har hhv. Idrettsstyret og idrettskretsstyret stemmerett på hhv. Idrettstinget og idrettskretstinget. NIFs lov inneholder ikke regulering av stemmerett for styrer i andre organisasjonsledd på årsmøte/ting i eget organisasjonsledd. Styrets stemmerett i andre organisasjonsledd er imidlertid regulert i de lovnormer som Idrettsstyret vedtok 16. november 2021. Etter lovnormene har styrene stemmerett på sine respektive årsmøter/ting. Lovnormen gir bindende minimumsstandarder, og det er derfor ikke anledning for et organisasjonsledd til å lovregulere en fratakelse av, eller begrensning i, styrets stemmerett på årsmøter/ting uten at NIFs lov/lovnormene endres.»

Kommentar til (1) bokstav b:

Bestemmelsen ble endret på Idrettstinget 2023. Forslaget hadde følgende begrunnelse:

«Dagens bestemmelse i NIFs lov er ikke i overensstemmelse med antall idrettskretser, og NIFs lovutvalg har anbefalt at bestemmelsen endres. Idrettsstyret støtter tingsammensetningutvalgets anbefaling. De foreslåtte endringene vil medføre at fordelingen av tingrepresentanter mellom idrettskretsene fremstår med en solidaritetskomponent og en god geografisk representantfordeling.»

Kommentar til (1) bokstav c:

 • 3-2 (1) c annet avsnitt, tredje avsnitt og nytt fjerde avsnitt ble endret på Idrettstinget 2023. Forslaget hadde følgende begrunnelse:

«Et enstemmig tingsammensetningsutvalg har pekt på at det å stille flere krav til sammensetningen av idrettskretsenes idrettstingsdelegasjoner, samt de særforbundsdelegasjonene som har fire eller flere representanter, kan ha flere positive sider:

 • Flere representanter på Idrettstinget vil ha en lokalidrettslig bakgrunn ved at det oppfordres til idrettsrådsrepresentasjon i idrettskretsenes delegasjoner.
 • Det vil møte flere unge representanter på Idrettstinget ved at det settes aldersrelaterte krav til idrettskretsdelegasjonene og særforbundsdelegasjonene (de særforbundene som har flere enn fire tingrepresentanter).»

Kommentar til (1) bokstav d:

Bestemmelsen ble endret på Idrettstinget 2023. Forslaget hadde følgende begrunnelse:

«Etter bestemmelsen skal det møte tre representanter fra utøverne på Idrettstinget, og Idrettsstyret har mandat til å fastsette regler om oppnevning av disse. Dette er gjort gjennom Idrettsstyrets vedtakelse av utøverkomiteens vedtekter.

Det fremgår ikke av loven at det er utøverkomiteen som utnevner de tre representantene, men dette fremgår av vedtektene. Det foreslås at dette inntas direkte i NIFs lov, slik det er gjort for NIFs lov § 4-2 (1), og komiteens oppnevning av representant til Idrettsstyret.»

I det opprinnelige forslaget ble det foreslått at krav til representantene ikke skulle reguleres i NIFs lov, men i stedet i utøverkomiteens vedtekter. På Idrettstinget ble det imidlertid fremmet et endringsforslag om at minst én av representantene skal være parautøver. Dette ble vedtatt.

§ 3-3. Innkalling

(1) Innkalling til ordinært Idrettsting sendes ut av Idrettsstyret innen 5 måneder før tinget holdes.

(2) Forslag til Idrettstinget må være sendt Idrettsstyret innen 4 måneder før tinget holdes. Forslag kan endres, trekkes eller slås sammen med andre innkomne forslag innen 10 uker før tinget.

(3) Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må av Idrettsstyret være sendt ut eller tilgjengeliggjort senest innen 1 måned før Idrettstinget avholdes.

§ 3-4. Idrettstingets oppgaver

(1) Idrettstinget skal:

a) godkjenne de fremmøtte representantene,
b) velge dirigent(er),
c) velge protokollfører(e),
d) velge to representanter til å underskrive protokollen,
e) velge en redaksjonskomité på fem medlemmer for tinget,
f) godkjenne innkallingen,
g) godkjenne saklisten,
h) godkjenne forretningsorden,
i) behandle beretninger for NIF, herunder beretninger for tingvalgte organer,
j) behandle de avsluttede og reviderte regnskaper for NIF, herunder revisors beretning og kontrollutvalgets beretning,
k) engasjere revisor til å revidere NIFs regnskaper,
l) behandle norsk deltakelse i De olympiske leker og De paralympiske leker,
m) behandle spørsmål som angår norsk søknad om arrangement av De olympiske leker og De paralympiske leker,
n) behandle retningslinjer for søknad om spillemidler,
o) behandle retningslinjer for fordeling av de midler som er til disposisjon for NIF,
p) behandle særidrettenes organisasjonsmessige tilknytning til NIF, herunder status som særforbund,
q) behandle endringer i NIFs lov, og annet regelverk vedtatt av Idrettstinget,
r) behandle forslag og saker,
s) behandle langtidsbudsjett og langtidsplan,
t) velge Idrettsstyret bestående av:

- president,
- 1. og 2. visepresident,
- 8 styremedlemmer.

Idrettsstyrets sammensetning bør gjenspeile mangfoldet i organisasjonen.

Idrettsstyret velges for fire år med overlappende valgperioder, slik at president, 1. visepresident, og fire styremedlemmer velges på samme ting. President, 1.visepresident og fire styremedlemmer velges første gang for fire år. 2. visepresident og øvrige fire styremedlemmer velges for to år.

I presidentskapet skal begge kjønn være representert. Blant de 8 styremedlemmene skal begge kjønn være tallmessig likt representert.

Minst to medlemmer av Idrettsstyret skal pr. 31. desember det år valget avholdes være under fylte 26 år. Et flertall av Idrettsstyrets medlemmer skal representere de olympiske idretter. Presidenten og visepresidentene velges enkeltvis. De øvrige styremedlemmene velges samlet.

u) velge:

 • kontrollutvalg bestående av leder, 2 medlemmer med 2 varamedlemmer,
 • lovutvalg bestående av leder, nestleder og 3 medlemmer med 2 varamedlemmer,
 • domsutvalg bestående av leder, nestleder og 7 medlemmer. Leder og nestleder skal være jurister og ha domstolserfaring. Et flertall av medlemmene skal være jurister,
 • appellutvalg bestående av leder, nestleder og 4 medlemmer. Leder og nestleder skal være jurister og ha domstolserfaring. Et flertall av de øvrige medlemmer skal være jurister,
 • valgkomité med leder, nestleder, 8 medlemmer og 2 varamedlemmer. Minst ett medlem av valgkomiteen skal pr. 31 desember det år valget avholdes være under fylte 26 år. Valgkomiteen velges for 4 år, med overlappende valgperioder, slik at leder, 4 medlemmer og 1 varamedlem velges på samme ting. Første gang velges leder, 4 medlemmer og 1 varamedlem for 2 år, og nestleder, 4 medlemmer og 1 varamedlem velges for 4 år. Halvparten av medlemmene som velges skal være innstilt etter forslag fra idrettskretser og halvparten etter forslag fra særforbund,
 • kompensasjonskomité med leder og 2 medlemmer,
 • etisk råd med leder, nestleder og 5 medlemmer. Det etiske rådet velges for 4 år,
 • påtalenemnd med leder, nestleder og 10 medlemmer. Samtlige skal være jurister.

Leder og nestleder i utvalgene velges enkeltvis. De øvrige utvalgsmedlemmer og varamedlemmer velges samlet. Ved valg av varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem og 2. varamedlem.

KOMMENTAR TIL (1) BOKSTAV U), TREDJE, FJERDE, SYVENDE OG ÅTTENDE KULEPUNKT:

Bestemmelsene ble endret på Idrettstinget 2023. 

Bestemmelsene inneholdt tidligere kun minstekrav til antall medlemmer av NIFs domsutvalg, NIFs appellutvalg, NIFs etiske råd og NIFs påtalenemnd, og det ble foreslått å innta et bestemt antall medlemmer i nevnte tingvalgte organer.

Forslaget hadde følgende begrunnelse:

«I motsetning til øvrige tingvalgte organer, har domsutvalget, appellutvalget, påtalenemnda og etisk råd kun et minstekrav til antall medlemmer. Utfordringen ved slike minstekrav, er at det ikke er tatt høyde for dette i stemmegivningsbestemmelsen i NIFs lov § 2-21. Det er ikke oppstilt et minstekrav til antall stemmer for å bli valgt inn, og når det ikke settes et tak på antall medlemmer i utvalget, risikeres det at samtlige personer som fremmes ved benkeforslag blir valgt, i tillegg til de som er innstilt av valgkomiteen. Lederne av de fire aktuelle utvalgene, har gitt tilbakemelding på antallet.»

§ 3-5. Ekstraordinært idrettsting

(1) Ekstraordinært idrettsting innkalles av Idrettsstyret med minst en måneds varsel etter:

a) vedtak av Idrettstinget,

b) enstemmig vedtak av Idrettsstyret,

c) krav fra idrettskretser og/eller særforbund som representerte minst 40 stemmeberettigede representanter på forrige ting,

d) krav fra minst 2/3 av særforbundene.

(2) Ekstraordinært idrettsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av tinget.

§ 3-6. Ledermøte

(1) NIFs ledermøte avholdes de årene det ikke avholdes idrettsting.

(2) På Ledermøtet møter med stemmerett:

a) Idrettsstyret

b) lederne i idrettskretsene og særforbundene, eventuelt annet styremedlem dersom leder er forhindret fra å møte. Representanter for idrettskretser og særforbund møter med det antall stemmer som tilsvarer representasjon til Idrettstinget.

(3) På Ledermøte møter med talerett:

a) Leder av NIFs kontrollutvalg, eventuelt annet utvalgsmedlem, dersom leder er forhindret fra å møte,

b) NIFs revisor,

c) NIFs generalsekretær.

Ledermøtet kan gi andre talerett.

(4) Ledermøtet innkalles av Idrettsstyret med minst 3 måneders varsel.

(5) Sakliste utarbeides av Idrettsstyret og tilgjengeliggjøres for særforbund og idrettskretser senest 1 måned før møtet.

(6) På Ledermøtet skal følgende saker behandles:

a) godkjenning av de fremmøtte representantene,
b) valg av dirigent(er),
c) valg av protokollfører(e),
d) valg av to representanter til å underskrive protokollen,
e) godkjenning av innkallingen,
f) godkjenning av forretningsorden,
g) behandling av Idrettsstyrets årsberetning,
h) godkjenning av de avsluttede og reviderte regnskaper for NIF, herunder behandling av revisors beretning og kontrollutvalgets beretning,
i) behandling av Idrettsstyrets forslag til resolusjoner,
j) Idrettsstyrets statusrapportering og orientering.

(7) Representantenes reise- og diettutgifter betales av NIF etter satser fastsatt av Idrettsstyret.

(8) I tilknytning til Ledermøtet skal Idrettsstyret tilrettelegge for en møteplass for idrettspolitisk diskusjon.

Bestemmelsen ble endret på Idrettstinget 2023. Forslaget hadde følgende begrunnelse:

«Idrettsstyret ønsker å fremme et lovendringsforslag til Idrettstinget, der Ledermøtet blir en kombinasjon av formell og uformell møteplass, der den formelle delen reguleres av NIFs lov, mens den uformelle delen ikke reguleres i loven ut over at det i loven er henvist til at det skal tilrettelegges for en slik uformell møteplass i tilknytning til den formelle delen. Innretningen på Ledermøtet har blitt diskutert i tingperioden, herunder på ledersamlingen 18. og 19. november 2022. Gjeldende ordlyd tydeliggjør dagens praksis, ved at Ledermøtet er en møteplass innkalt av Idrettsstyret, og der Idrettsstyret fastsetter sakslisten.


I samsvar med ønske fra organisasjonen, foreslås det å tydeliggjøre at Ledermøtet skal være noe annet enn et nedskalert idrettsting, og derfor kun skal behandle de saker som fremgår av lovendringsforslaget, men at øvrige forslag til vedtak fra Idrettsstyret og organisasjonen skal behandles på Idrettstinget.


Til (1): Klargjøring av at Ledermøtet ikke avholdes årlig, men annethvert år. Deler av leddet er flyttet til (2).


Til (2): Når det klargjøres at Ledermøtet skal gis beslutningsmyndighet, se ny (6) bokstav h), må det klargjøres hvem som har stemmerett. Ettersom det er ledere av særforbund og idrettskretser som møter på Ledermøtet, foreslås det at den enkelte representant møter med det antallstemmer organisasjonsleddet ville ha møtt med dersom det hadde vært et idrettsting. Beregningen foretas på samme måte som ved et idrettsting, se § 3-2. For øvrig språklige forenklinger.


Til ny (3): Både kontrollutvalgets beretning og revisors beretning skal fremlegges på Ledermøtet, se forslag til ny (6) bokstav h). Det er nødvendig med deltakelse fra disse. For øvrig er det ikke behov for deltakelse fra andre tingvalgte organer, men idrettsstyret kan invitere andre ved behov.


Til (3) ny (4):

 • Første setning: Fristen bør være en minstefrist, slik det er for idrettstinget.
 • Andre setning: Forslagsretten på Ledermøtet er ikke en formalisert frist, slik den er for idrettstinget. Det er Idrettsstyret som fastsetter saklisten til Ledermøtet. Særforbund og idrettskretser står fritt til å foreslå temaer, saker mv., og dette kan gjøres helt uavhengig av regulering i loven. Slettet som unødvendig.
 • Tredje setning: Flyttet til (5). Dokumentene sendes ikke lenger ut, men tilgjengeliggjøres. Fristen bør være en minstefrist, slik det er for idrettstinget.
 • Fjerde setning: Omformulert og flyttet til (6) bokstav l) og (8). Ingen materiell endring.


Til (4): Deltakelse i de olympiske og de paralympiske leker blir besluttet på Idrettstinget, og ikke Ledermøtet. Slettet som overflødig.


Til ny (5): Dokumentene sendes ikke lenger ut, men tilgjengeliggjøres. Fristen bør være en minstefrist, slik det er for idrettstinget.


Til ny (6): Erstatter deler av gjeldende (3). Dersom Ledermøtet gis beslutningsmyndighet, må Ledermøtet formelt konstitueres, og dette må fremgå av loven. Det velges i dag protokollførere, dirigenter, vedtas forretningsorden, to til å undertegne protokollen, uten at dette fremgår av § 3-6. Dette foreslås inntatt. Innkallingen bør godkjennes, men ikke saklisten, ettersom det er Idrettsstyret som er ansvarlig for, og beslutter denne. Resolusjoner vedtas normalt og bør inntas i bestemmelsen. Idrettsstyrets statusrapporter og orientering er ment å dekke gjeldende (3), sammen med forslag til ny (8).


Til (5), ny (7): Ingen endringer.


Til ny (8): Det foreslås en regulering av den uformelle delen, for å sikre at det i tilknytning til Ledermøtet blir etablert en arena for idrettspolitisk diskusjon.»