Kapittel 3: Idrettstinget

§ 3-1. Norsk idretts høyeste myndighet

Idrettstinget er NIFs høyeste myndighet og holdes hvert annet år innen utgangen av juni.

§ 3-2. Representasjon

(1) På Idrettstinget møter med stemmerett:
a) Idrettsstyret

b) 75 representanter fra idrettskretsene fordelt etter rekkefølgen basert på antall lag slik:
nr. 1-4 får 5 representanter,
nr. 5-14 får 4 representanter,
nr. 15-19 får 3 representanter,

c) 75 representanter fra særforbund, fordelt slik:

hvert særforbund: 1 representant,
forbund med minst 1200 lag: 3 tilleggsrepresentanter,
forbund med 600-1199 lag: 2 tilleggsrepresentanter.

De resterende særforbundsrepresentanter fordeles på andre forbund i forhold til antall lag (så langt representanttallet rekker).

Representasjon etter bokstavene b) og c) foran beregnes av Idrettsstyret etter det antall lag som fremgår av rapport innsendt pr. 1. januar året før Idrettstinget og meddeles organisasjonene samtidig med innkallingen til Idrettstinget. Idrettsstyret fastsetter nærmere regler.

Som representanter møter lederne i idrettskretser og særforbund. Ved lederens forfall, eller hvor denne er medlem av Idrettsstyret, møter nestlederen, eventuelt annet medlem. De øvrige representantene må være valgt på idrettskrets- eller særforbundsting, eventuelt oppnevnt av styret, dersom særforbunds-/ idrettskretstinget ikke har foretatt et valg.

d) 3 representanter for idrettsutøvere. En representant for olympiske idretter, en representant for paralympiske idretter og en representant for ikke-olympiske eller ikke-paralympiske idretter. Idrettsstyret fastsetter regler om oppnevning av utøverrepresentanter.

Videre møter uten stemmerett:
e) lovutvalgets medlemmer,
f) lederne i de faste utvalg,
g) kontrollutvalgets medlemmer,
h) valgkomiteens medlemmer,
i) NIFs generalsekretær,
j) NIFs revisor.

Ved lederens forfall møter nestlederen. Er både lederen og nestlederen forhindret fra å møte, kan det velges et annet medlem.

(2) Ved behandling av olympiske saker, herunder Norges forberedelse til eller deltakelse i De olympiske leker, skal representanter for de særforbund som er tatt opp på det olympiske program, alltid utgjøre det stemmeberettigede flertall.

(3) Representantenes reise- og diettutgifter betales av NIF etter satser godkjent av Idrettsstyret.

 

§ 3-3. Innkalling

(1) Innkalling til ordinært Idrettsting sendes ut av Idrettsstyret innen 5 måneder før tinget holdes.

(2) Forslag til Idrettstinget må være sendt Idrettsstyret innen 4 måneder før tinget holdes. Forslag kan endres, trekkes eller slås sammen med andre innkomne forslag innen 10 uker før tinget.

(3) Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må av Idrettsstyret være sendt ut eller tilgjengeliggjort senest innen 1 måned før Idrettstinget avholdes.

§ 3-4. Idrettstingets oppgaver

(1) Idrettstinget skal:

a) godkjenne de fremmøtte representantene,
b) velge dirigent(er),
c) velge protokollfører(e),
d) velge to representanter til å underskrive protokollen,
e) velge en redaksjonskomité på fem medlemmer for tinget,
f) godkjenne innkallingen,
g) godkjenne saklisten,
h) godkjenne forretningsorden,
i) behandle beretninger for NIF, herunder beretninger for tingvalgte organer,
j) behandle de avsluttede og reviderte regnskaper for NIF, herunder revisors beretning og kontrollutvalgets beretning,
k) engasjere revisor til å revidere NIFs regnskaper,
l) behandle norsk deltakelse i De olympiske leker og De paralympiske leker,
m) behandle spørsmål som angår norsk søknad om arrangement av De olympiske leker og De paralympiske leker,
n) behandle retningslinjer for søknad om spillemidler,
o) behandle retningslinjer for fordeling av de midler som er til disposisjon for NIF,
p) behandle særidrettenes organisasjonsmessige tilknytning til NIF, herunder status som særforbund,
q) behandle endringer i NIFs lov, og annet regelverk vedtatt av Idrettstinget,
r) behandle forslag og saker,
s) behandle langtidsbudsjett og langtidsplan,
t) velge Idrettsstyret bestående av:

- president,
- 1. og 2. visepresident,
- 8 styremedlemmer.

Idrettsstyrets sammensetning bør gjenspeile mangfoldet i organisasjonen.

Idrettsstyret velges for fire år med overlappende valgperioder, slik at president, 1. visepresident, og fire styremedlemmer velges på samme ting. President, 1.visepresident og fire styremedlemmer velges første gang for fire år. 2. visepresident og øvrige fire styremedlemmer velges for to år.

I presidentskapet skal begge kjønn være representert. Blant de 8 styremedlemmene skal begge kjønn være tallmessig likt representert.

Minst to medlemmer av Idrettsstyret skal pr. 31. desember det år valget avholdes være under fylte 26 år. Et flertall av Idrettsstyrets medlemmer skal representere de olympiske idretter. Presidenten og visepresidentene velges enkeltvis. De øvrige styremedlemmene velges samlet.

u) velge:

  • kontrollutvalg bestående av leder, 2 medlemmer med 2 varamedlemmer,
  • lovutvalg bestående av leder, nestleder og 3 medlemmer med 2 varamedlemmer,
  • domsutvalg bestående av leder, nestleder og minst 6 medlemmer. Leder og nestleder skal være jurister og ha domstolserfaring. Et flertall av medlemmene skal være jurister,
  • appellutvalg bestående av leder, nestleder og minst 4 medlemmer. Leder og nestleder skal være jurister og ha domstolserfaring. Et flertall av de øvrige medlemmer skal være jurister,
  • valgkomité med leder, nestleder, 8 medlemmer og 2 varamedlemmer. Minst ett medlem av valgkomiteen skal pr. 31 desember det år valget avholdes være under fylte 26 år. Valgkomiteen velges for 4 år, med overlappende valgperioder, slik at leder, 4 medlemmer og 1 varamedlem velges på samme ting. Første gang velges leder, 4 medlemmer og 1 varamedlem for 2 år, og nestleder, 4 medlemmer og 1 varamedlem velges for 4 år. Halvparten av medlemmene som velges skal være innstilt etter forslag fra idrettskretser og halvparten etter forslag fra særforbund,
  • kompensasjonskomité med leder og 2 medlemmer,
  • etisk råd med leder, nestleder og minst 3 medlemmer. Det etiske rådet velges for 4 år,
  • påtalenemnd med leder, nestleder og minst 3 medlemmer. Samtlige skal være jurister.

Leder og nestleder i utvalgene velges enkeltvis. De øvrige utvalgsmedlemmer og varamedlemmer velges samlet. Ved valg av varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem og 2. varamedlem.

§ 3-5. Ekstraordinært idrettsting

(1) Ekstraordinært idrettsting innkalles av Idrettsstyret med minst en måneds varsel etter:

a) vedtak av Idrettstinget,

b) enstemmig vedtak av Idrettsstyret,

c) krav fra idrettskretser og/eller særforbund som representerte minst 40 stemmeberettigede representanter på forrige ting,

d) krav fra minst 2/3 av særforbundene.

(2) Ekstraordinært idrettsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av tinget.

§ 3-6. Ledermøte

(1) Hvert år mellom idrettstingene holdes ledermøter for Idrettsstyret og lederne for idrettskretsene og særforbundene.

(2) Ved lederens forfall møter nestlederen. Er både lederen og nestlederen forhindret fra å møte, kan det velges et annet styremedlem.

(3) Ledermøtet innkalles av Idrettsstyret med 3 måneders varsel. Særforbund og idrettskretser kan komme med forslag til saker. Sakliste utarbeides av Idrettsstyret og sendes ut 1 måned før møtet. Ved utarbeidelsen av saklisten skal det særlig legges vekt på spørsmål om statusrapportering i henhold til Idrettstingets vedtatte langtidsplan og langtidsbudsjett, eventuelle endringer i prioriteringer, regnskaps- og budsjettrapportering og prinsipielle organisasjonsmessige saker.

(4) På ledermøtene behandles spørsmål som angår Norges forberedelse til og deltakelse i De olympiske leker og De paralympiske leker.

(5) Representantenes reise- og diettutgifter betales av NIF etter satser fastsatt av Idrettsstyret.