Konkludere

Når saken er ferdig undersøkt, skal saksbehandlere og deretter styret konkludere i saken. Dette betyr å konkludere om dere mener det har funnet sted et regelbrudd, hva som skal være en eventuell reaksjon, og om saken skal løftes videre til idrettens domsutvalg.

NIF-4559 kopi.jpg
Foto: Erik Ruud

Konklusjon som regelbrudd
Som saksbehandler må du ut ifra samtalene dere har gjennomført og dokumentasjon som dere har hentet inn, konkludere på hva du mener er sannsynlig at har skjedd, og om dette er et regelbrudd.

I konklusjonen kan dere vise til hva dere tenker har vært avgjørende i vurderingen, og hvem sin forklaring dere har tillagt vekt. Om dere har vitneutsagn eller dokumentasjon, er det viktig å vise til hvordan dette har bidratt i vurderingen. 

Konklusjon om  reaksjon
Om konklusjonen i saken er at dere mener at handlingen det er varslet om er et regelbrudd er neste steg å konkludere på hva som bør være en reaksjon. 

Er handlingen et mindre alvorlig brudd, kan styret selv gi en reaksjon etter NIFs lov kapttel §11.1. Dette inkluderer reaksjoner som advarsel, irettesettelse, og bortvisning opp til en måned.

Er handlingen et mer alvorlig brudd på idrettens regler, og det bør gis en strengere reaksjon, bør saken sendes videre til NIFs domsutvalg. Det vil si at styrets vurdering er at handlingen det er varslet om, er et brudd på NIFs straffebestemmelser dvs. NIFs lov kapittel §11.2.

Les mer her om reaksjoner og sanksjoner

NIF har en egen påtalenemnd som hjelper idrettslag, idrettsråd, særforbund og idrettskretser med å vurdere og løfte sin sak til NIFs domsutvalg. Les mer her.

Innstilling til styret og sakspapir
Sakspapiret bør inneholde informasjon om:

Innledning:

  • Saksbehandlernes innstilling i saken
  • Kort oppsummering av saksgang

Hoveddel

  • Hva det er varslet om
  • Hvilke regelbrudd varselet omfatter
  • Hvem det er varslet om
  • Hvilke regelbrudd den det er varslet om eventuelt har innrømmet har skjedd
  • Hvilke regelbrudd saksbehandlerne mener har skjedd ut ifra deres samtaler med involverte parter

Avsluttende del

  • Konklusjon i saken
  • Vurdering av alvorlighetsgrad - skal saken sendes til NIFs påtalnemnd / idrettens domsutvalg
  • Om saken ikke løftes videre - Forslag til reaksjon 

Hvis konklusjonen i saken er at man ikke tror noe kritikkverdig har skjedd, bør saken også løftes til styret. Det må da fattes et formelt vedtak om at det ikke har skjedd et brudd på idrettens regelverk, og at det ikke vil ilegges en reaksjon.

Vedtak i styret og protokoll
Når en varslingssak skal behandles i styret skal konfidensialitet ivaretas, og den bør protokollføres som en B-sak. Dette er på grunn av de personsensitive opplysningene som er del av varslingssaker. Informasjonen styremedlemmene får i saken er konfidensiell, og skal ikke deles med andre enn dem som har et reelt behov for opplysningene. Dette vil si at sakspapir og vedtak bare formidles til styret, og de som av særlig grunner skal informeres. 

Det er også viktig at alle medlemmer i et styret som skal behandle en varslingssak, vurderer sin habilitet i forkant. Det vil si at de ikke har en personlig interesse i saken eller er i nær slekt eller relasjon til partene i saken. Les mer om vurdering av habilitet her.

Sakspapiret vil sendes ut til de av styrets medlemmer som er habile til å behandle saken, og det er viktig at styret får tid til å sette seg grundig inn i saksdokumentene. Det er viktig at styremedlemmene gjør sine individuelle vurderinger og får saken opplyst fra saksbehandlerne dersom noe er uklart.

Styret behandler saken ut ifra sakspapiret og har mandat til å fatte vedtak om henleggelse, sanksjoner, eller at saken skal sendes til NIFs påtalenemd / domsorganer for brudd på straffebestemmelsene i NIFs lov. Styret kan selv bestemme om de vil følge saksbehandlernes innstilling, men det bør være gode grunner til hvorfor de vil velge annerledes.

Styrets vedtak bør lagres i en egen protokoll som unntas offentlighet.