Konkludere

Når saken er ferdig undersøkt, skal saksbehandlere og deretter styret konkludere i saken. Dette betyr å konkludrere om varselet som er sendt inn er et regelbrudd, hva som skal være en eventuell reaksjon, og om saken skal løftes videre til idrettens domsutvalg.

NIF-4559 kopi.jpg
Foto: Erik Ruud

Konklusjon i saken
Som saksbehandler må du ut ifra samtalene dere har gjennomført og dokumentasjon som dere har hentet inn, konkludere på hva du mener er sannsynlig at har skjedd.

I konklusjonen bør dere vise til hva dere tenker har vært avgjørende i vurderingen, og hvem sin forklaring dere har tillagt vekt. Om dere har vitneutsagn eller dokumentasjon, er det viktig å vise til hvordan dette har bidratt i vurderingen. 

Konklusjon om alvorlighetsgrad og reaksjon
Om konklusjonen i saken er at dere mener at handlingen det er varslet om har skjedd, er neste steg å konkludere på hvilke regelbrudd dere tenker har skjedd, og hva som bør være en reaksjon. 

Er handlingen et mindre alvorlig brudd, kan styret gi en reaksjon etter de alminnelig disiplinærforføyningene. Det vil si følgende reaksjoner:

 1. a) irettesettelse,
  b) bortvisning, (en gang, der og da)
  c) utelukkelse jf. § 11-7 e) i inntil én måned,
  d) bot på inntil kr 5.000 for enkeltperson og kr 25.000 for organisasjonsledd

Er handlingen et mer alvorlig brudd på idrettens regler, og det bør gis en strengere reaksjon, bør saken sendes videre til NIFs domsutvalg. Det vil si at deres vurdering er at handlingen det er varslet om, er et brudd på NIFs straffebestemmelser.

NIF har en egen påtalenemnd som hjelper idrettslag, idrettsråd, særforbund og idrettskretser med å vurdere og løfte sin sak til NIFs domsutvalg. Les mer her.

Innstilling til styret og sakspapir
Sakspapiret bør inneholde informasjon om:

 • Saksbehandlernes innstilling i saken
 • Kort oppsummering av saksgang
 • Hva det er varslet om
 • Hvilke regelbrudd varselet omfatter
 • Hvem det er varslet om
 • Dokumentasjon i saken
 • Hvilke regelbrudd den det er varslet om eventuelt har innrømmet har skjedd
 • Hvilke regelbrudd saksbehandlerne mener har skjedd ut ifra deres samtaler med involverte parter
 • Hvis saksbehandlerne konkluderer med at det kritikkverdige forholdet har skjedd, bør det utformes et forslag til reaksjon ifølge organisasjonsleddets vedtekter eller NIFs lov kapittel 11. Vurderingene knyttet til hvilken reaksjon som foreslås, bør komme frem av innstillingen. Videre bør det stå i innstillingen om saksbehandlerne mener at saken skal avgjøres av styret i organisasjonsleddet, eller om den er av en slik karakter at styret bør oversende den til NIFs påtalenemd.
 • Hvis konklusjonen i saken, etter at alle parter er hørt, er at man ikke tror noe kritikkverdig har skjedd, bør saken også løftes til styret. Det må da fattes et formelt vedtak om at det ikke har skjedd et brudd på idrettens regelverk, og at det ikke vil ilegges en reaksjon.

Vedtak i styret og protokoll
Når en varslingssak skal løftes til styret for vedtak, bør denne behandles som en B-sak. Dette vil si at saken er av sensitiv natur med konfidensiell informasjon, og at den under hele behandlingen vil være unntatt offentlighet. Dette er på grunn av de personsensitive opplysningene som er del av varslingssaker. Informasjonen styremedlemmene får i saken er konfidensiell, og skal ikke deles med andre enn dem som har et reelt behov for opplysningene.

Det er også viktig at alle medlemmer i et styret som skal behandle en varslingssak, vurderer sin habilitet i forkant. Det vil si at de ikke har en personlig interesse i saken eller er i nær slekt eller relasjon til partene i saken. Les mer om vurdering av habilitet her.

Sakspapiret vil sendes ut til de av styrets medlemmer som er habile til å behandle saken, og det er viktig at styret får tid til å sette seg grundig inn i saksdokumentene. Det er viktig at styremedlemmene gjør sine individuelle vurderinger og får saken opplyst fra saksbehandlerne dersom noe er uklart.

Styret behandler saken ut ifra sakspapiret og har mandat til å fatte vedtak om henleggelse, sanksjoner, eller at saken skal sendes til NIFs påtalenemd / domsorganer for brudd på straffebestemmelsene i NIFs lov. Styret kan selv bestemme om de vil følge saksbehandlernes innstilling, men det bør være gode grunner til hvorfor de vil velge annerledes.

I enhver sak hvor styret vurderer at konsekvensen for en frivillig, tillitsvalgt eller ansatt person er strengere enn å bli utestengt mer enn 1 måned fra idrettslaget og/eller ikke bør kunne ha verv eller ansvar i andre idrettslag, bør styret vedta å løfte saken til NIFs domsutvalg.

Styrets vedtak bør lagres i en egen protokoll som unntas offentlighet.