Kapittel 11: Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter særforbundets regelverk og straffebestemmelser

I. Sanksjoner som ikke er straff

§ 11-1. Alminnelige disiplinærforføyninger

(1) Organisasjonsledd kan tildele dem som omfattes av § 11-3 (1) alminnelige disiplinærforføyninger for brudd på idrettens regelverk, vedtak eller alminnelig god oppførsel. Følgende disiplinærforføyninger kan benyttes, uten at det regnes som straff etter dette kapittel:

a) irettesettelse,
b) bortvisning,
c) utelukkelse jf. § 11-7 e) i inntil én måned,
d) bot på inntil kr 5.000 for enkeltperson og kr 25.000 for organisasjonsledd såfremt mulighet for bot fremkommer av et skriftlig regelverk som er gjort kjent.

(2) Alminnelige disiplinærforføyninger må ikke tildeles uten at saken er undergitt en forsvarlig saksbehandling, hensett til forseelsens art og alvorlighet, graden av skyld og reaksjonens strenghet.

§ 11-2. Sanksjon etter særforbundets regelverk

(1) Særforbund kan ha eget regelverk som gir hjemmel for sanksjoner ved overtredelse. Følgende sanksjoner kan benyttes, enkeltvis eller i kombinasjon
a) irettesettelse,
b) bot oppad begrenset til kr 50 000 pr. person og kr 500 000 pr. organisasjonsledd.
c) tap av plassering/resultat/poeng,
d) bortvisning fra hele eller deler av anlegg, lokaler mv. organisasjonsleddet disponerer,
e) nektelse av adgang til, eller andre begrensninger i adgangen til bruk av, hele eller deler av anlegg, lokaler mv. organisasjonsleddet disponerer i inntil 12 måneder,
f) tap av rett til å delta i konkurranser og/eller organisert trening inntil 12 måneder eller et bestemt antall kamper/konkurranser. Slik sanksjon kan besluttes slik at den helt eller delvis får virkning i terminfestet konkurransesesong. Ved ileggelse av en sanksjon på mer enn 6 måneder, skal avgjørelsen sendes NIFs domsutvalg for vurdering av om sanksjonen skal utvides til å omfatte flere organisasjonsledd.

(2) I særlige tilfeller kan Idrettsstyret godkjenne andre sanksjoner inntatt i særforbundet eget regelverk.

(3) Dersom det etter særforbundets vurdering bør ilegges strengere sanksjoner enn de som fremkommer av første ledd, skal saken påtales iht. § 11-12.

(4) Sanksjoner etter særforbundets eget regelverk må ikke tildeles uten at saken er undergitt en forsvarlig saksbehandling tilpasset sakens karakter, omstendighetene for øvrig, og de konsekvenser en reaksjon vil kunne få for den saken gjelder.

II. Straff

§ 11-3. Virkeområde for straffebestemmelsene

(1) Straffebestemmelsene gjelder for:
a) organisasjonsledd og medlem av idrettslag,

b) enhver som deltar på idrettsarrangement, trening eller annen idrettslig aktivitet organisert av, eller i samarbeid med, et organisasjonsledd,

c) enhver som representerer et organisasjonsledd i konkurranser eller på organisert trening,

d) enhver som i sammenheng med idrettsaktivitet, bistår og/eller utfører oppgaver for utøver eller organisasjonsledd,

e) enhver som, overfor et organisasjonsledd, har forpliktet seg til å følge organisasjonsleddets regelverk og vedtak.

(2) Organisasjonsledd har en plikt til å informere om straffebestemmelsene og kan sette som vilkår for deltakelse i organisasjonsleddets aktivitet at utøver eller annen person aksepterer å overholde NIFs straffebestemmelser.

(3) Straffebestemmelsene får anvendelse på regelbrudd begått i Norge og utlandet.

(4) Straffebestemmelsene får ikke anvendelse på personer under 15 år.

(5) Organisasjonsledd i NIF kan ikke ha egne straffebestemmelser. I særlige tilfeller kan Idrettsstyret godkjenne at særforbund foretar suppleringer til straffebestemmelsene for bruk innen angjeldende særforbund. Ved tolkningstvil skal NIFs straffebestemmelser gjelde.

§ 11-4. Straffebelagte handlinger/unnlatelser

(1) Straff etter disse bestemmelser kan ilegges, dersom person eller organisasjonsledd:

a) bryter NIFs eller NIFs organisasjonsledds regler eller vedtak,

b) utøver rettsstridig vold, begår seksuelle overgrep eller seksuell trakassering, eller opptrer uredelig eller uhøvisk,

c) bryter de særlige bestemmelsene om manipulering av idrettskonkurranser i § 11-20-3,

d) begår økonomiske misligheter, betaler, lar betale, tar imot eller inngår avtale om å ta imot godtgjørelse som er i strid med idrettens bestemmelser,

e) gir uriktige eller villedende opplysninger eller forklaringer,

f) arrangerer eller deltar i arrangement eller organisert trening med utelukket eller ekskludert idrettslag eller medlem av idrettslag tilsluttet NIF,

g) ikke håndhever eller respekterer straff eller suspensjon gitt i medhold av straffebestemmelsene i kapittel 11, dopingbestemmelsene i kapittel 12 eller regelverk gitt med hjemmel i kapittel 12,

h) nyter alkohol/rusmidler på bane/anlegg eller garderobe for spillere, ledere eller lag, eller serverer alkohol ved arrangementer i regi av NIF eller underordnede ledd der personer under 18 år deltar,

i) fremsetter diskriminerende eller hatefull ytring, bærer eller viser tekst eller symbol som er egnet il å true, forhåne, fremme hat, forfølgelse eller ringeakt overfor noen på grunnlag av hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse, religion, livssyn, seksuelle orientering, kjønn, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller funksjonsnedsettelse,

j) på annen måte opptrer slik at det klart kan skade idrettsarbeidet eller idrettens anseelse.

(2) Ved tribunevold, overtredelse av (1) bokstav i), og andre alvorlige tilfeller av bråk og uorden i tilknytning til et idrettsarrangement, kan idrettslag og andre organisasjonsledd som har ansvar for eller deltar i arrangementet, ilegges straff uavhengig av om forholdet rammes av reglene foran og uten at det kan påvises skyld.

Kommentar til (1) bokstav g):

Bestemmelsen omhandler organisasjonsleddenes ansvar for å følge opp avgjørelser fra NIFs domsorganer. Manglende håndheving kan være straffbart etter denne bestemmelsen, og vil kunne sanksjoneres.

Alle organisasjonsledd i NIF (særforbund, særkretser/regioner, idrettskretser, idrettsråd og idrettslag) plikter å medvirke til at avgjørelser avsagt av NIFs domsorganer blir overholdt og fulgt opp (håndheving). Dette innebærer at de må respektere avgjørelsen og ikke opptre på en måte som undergraver avgjørelsen.

Hvordan en avgjørelse ilagt av NIFs domsorganer skal håndheves av de enkelte organisasjonsledd, vil avhenge av hvilken sanksjon som er ilagt i den enkelte avgjørelse, ev. lengden og rekkevidden av sanksjonen. Det er det samme som gjelder for håndheving av suspensjoner. 

For idrettslag:

Idrettslag må sørge for at avgjørelsen følges opp mot den sanksjonerte  i eget idrettslag. Dersom sanksjonen er tidsavgrenset, gjelder idrettslagets ansvar i hele perioden sanksjonen varer.

En person kan også ilegges en suspensjon i tiden frem til endelig avgjørelse. Isåfall skal idrettslaget også følge opp suspensjonen så lenge den varer.

Det betyr blant annet at dersom en person er fradømt muligheten til å delta i organisert trening eller konkurranser, kan ikke denne delta i konkurranseaktivetet eller trening i regi av idrettslaget eller andre organisasjonsledd i NIF.

Dersom en person er fratatt muligheten til å ha valgte eller oppnevnte tillitsverv, kan ikke denne velges på årsmøtet eller oppnevnes av styret til andre oppgaver i perioden sanksjonen gjelder.

Har en person tapt retten til medlemskap og derav følgende rettigheter (eksklusjon), mister denne medlemskapet i det/de idrettslag hvor vedkommende er medlem og de rettighetene som medlemskapet gir, for eksempel å delta i organisert trening og konkurranse, stille til valg, eller stemme på årsmøtet.

Dersom idrettslaget blir kjent med at personen likevel deltar på aktiviteter eller utøver medlemsrettigheter (feks stiller til valg eller stemmer på årsmøtet) som denne er fratatt muligheten til å delta i, må idrettslaget sørge for at slik aktivitet stopper. Blir idrettslaget kjent med at personen f. eks. melder seg inn i et annet idrettslag for å delta i aktivitet der, må idrettskretsen kontaktes for bistand.

For idrettskrets:

Når idrettskretsen får melding om at en person som er medlem i et idrettslag i idrettskretsen er suspendert eller ilagt en sanksjon, bør idrettskretsen kontakte idrettslaget for å sørge for at de følger opp avgjørelsen. Særlig vil en avgjørelse om fratakelse av rett til medlemskap og tap av rett til å ha valgte og oppnevnte tillitsverv ligge i kjernen av det idrettskretsen bør følge opp. Dersom idrettkretsen blir kjent med at en personen bryter avgjørelsen, bør idrettskretsen kontakte den berørte personen direkte, kontakte idrettslaget eller på annen måte igangsette rimelige tiltak for at avgjørelsen overholdes. Idrettskretsen må sjekke om den suspenderte/ sanksjonerte er medlem av andre idrettslag og om disse er informert om avgjørelsen.

For særforbund:

Når særforbund får melding om at en person som er medlem i i særforbundet er suspendert eller ilagt en sanksjon, bør personen idrettslaget er medlem i, kontaktes for å sørge for at idrettslaget er kjent med hvordan de overholder avgjørelsen. Særlig vil en avgjørelse om tap av rett til å delta i konkurranser og organisert trening være i kjernen av det særforbundet bør følge opp, i tillegg til representasjon og valg/oppnevning av tillitsverv i særforbundet. Dersom særforbundet blir kjent med at personen bryter avgjørelsen, bør særforbundet kontakte den berørte personen direkte, kontakte idrettslaget eller på annen måte igangsette rimelige tiltak som bidrar til at suspensjonsavgjørelsen overholdes. Særforbund må vurdere om det er nødvendig å å involvere relevante særkretsen/region i oppfølgingen av en suspenson eller ilagt sanksjon, ev. brudd på denne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 11-5. Skyld

(1) For å kunne straffedømmes må det foreligge forsett eller uaktsomhet med unntak av de tilfeller som er beskrevet i § 11-4 (2).

(2) En forutsetning for at organisasjonsledd kan straffes, er at noen som har handlet for organisasjonsleddet har utvist skyld.

(3) Manglende kjennskap til bestemmelsene i dette kapittel etter at disse er trådt i kraft er ikke straffbefriende eller straffnedsettende.

§ 11-6. Forsøk. Medvirkning

(1) Forsøk likestilles med fullbyrdet forgåelse, dog slik at forsøk kan straffes mildere.

(2) Medvirkning rammes med mindre det motsatte er bestemt.

§ 11-7. Straffer

(1) De straffene som kan idømmes er:
a) irettesettelse,

b) bot,

c) inndragning av fordel vunnet ved straffbar handling,

d) tap av rett til å ha valgte eller oppnevnte tillitsverv,

e) tap av rett til å delta i konkurranser og organisert trening (utelukkelse). I særlige tilfeller kan utelukkelsen begrenses til deltakelse i konkurranser. Utelukkelse gjelder som hovedregel deltakelse i nasjonale og internasjonale konkurranser, dog kan domsorganet begrense utelukkelsen til internasjonale konkurranser,

f) tap av rett til medlemskap og derav følgende rettigheter (eksklusjon),

g) tap av rett til å avholde arrangement, eventuelt andre arrangementsmessige reaksjoner,

h) tap av premier, mesterskap, poeng, resultat eller plassering når den straffbare handlingen kan ha hatt innflytelse på det oppnådde resultat,

i) tap av hedersbevisning.

(2) Straff etter bokstav d) til g) kan idømmes for en begrenset tid eller for alltid. Idømt straff omfatter alle organisasjonsledd i NIF. Domsorganet kan begrense straffen slik at den kun skal gjelde for en eller flere bestemte idretter eller organisasjonsledd.
(3) Det kan gis betinget dom med angivelse av prøvetid.

§ 11-8. Påtaleunnlatelse

(1) Selv om overtredelse av straffebestemmelse anses bevist, kan påtaleberettiget organisasjonsledd unnlate påtale såfremt slike særlige forhold er til stede at organisasjonsleddet, etter en samlet vurdering, finner at overveiende grunner taler for ikke å påtale handlingen. Organisasjonsleddet kan gjøre unnlatelse av påtale betinget av slike vilkår det finner hensiktsmessig. Kopi av beslutning om påtaleunnlatelse sendes NIF.

(2) Dersom den som er meddelt påtaleunnlatelse mener at straffeskyld ikke foreligger, kan vedkommende bringe saken inn for NIFs domsutvalg innen én måned etter at påtaleunnlatelsen er meddelt.

(3) Beslutning om å unnlate påtale kan omgjøres av Idrettsstyret. Frist for beslutning om omgjøring av vedtak er 14 dager etter at Idrettsstyret ble kjent med påtaleunnlatelsen.

§ 11-9. Suspensjon

(Opphevet)

§ 11-10. Foreldelse

(1) Fristen for foreldelse er 5 år. Den regnes fra den dag det straffbare forhold er opphørt. Foreldelsen avbrytes når en sak påtales til en domsmyndighet.

(2) Når offentlig straffeforfølging er innledet, regnes saken likevel ikke som foreldet før to måneder etter den avgjørelse som avslutter saken.

§ 11-11. Domsorganene

(1) Alle straffesaker behandles av NIFs domsutvalg og appellutvalg.

(2) Særforbund kan ha eget domsutvalg og appellutvalg dersom det er krav om dette fra internasjonalt særforbund. Videre kan særforbund som har tilstrekkelig sakstilfang og kompetanse eller hvor det foreligger særlige grunner søke NIF om å ha egne domsorgan.

(3) Påtale fra særforbund med eget domsutvalg rettes til særforbundets domsutvalg. Øvrige påtaler rettes til NIFs domsutvalg. NIFs domsutvalg kan treffe beslutning om å overføre en sak til et særforbunds domsutvalg. Særforbundets domsutvalg kan treffe beslutning om å overføre en sak til NIFs domsutvalg for behandling.

§ 11-12. Saksbehandling

§ 11-12-1 Myndighet til å påtale og begjære suspensjon

(1) Følgende har myndighet til å påtale og begjære suspensjon

a) Styrene i idrettslag, idrettskrets, særkrets/region, særforbund og NIF,

b) NIFs påtalenemnd, jf. § 11-12-2, etter anmodning om påtale fra styret i et organisasjonsledd, eller et medlem i et idrettslag i NIF,

c) påtaleorgan etablert av særforbund.

(2) Andre kan ikke påtale eller begjære suspensjon, men kan anmode styret i et organisasjonsledd om å påtale eller begjære suspensjon.

§ 11-12-2 NIFs påtalenemnd

(1) Påtalenemnda kan fatte påtalemessige avgjørelser, begjære suspensjon og anke etter straffebestemmelsene i kapittel 11, og opptrer som part i eventuell sak for NIFs domsorganer.

(2) Idrettsstyret gir nærmere saksbehandlingsregler for nemnda.

§ 11-12-3 Påtale og suspensjonsbegjæring til NIFs domsutvalg

§ 11-12-3-1 Suspensjoner

(1) Når det er grunn til å anta at en person vil bli dømt til straff etter § 11-7 (1) d), e) eller f) og særlige grunner taler for det, kan det domsorgan som behandler saken, etter begjæring om suspensjon, jf. § 11-12-1 (1), beslutte at vedkommende skal suspenderes. Den samlede suspensjonstid må ikke overstige den tid vedkommende antas å ville miste sine rettigheter ved endelig dom.

(2) I suspensjonstiden taper vedkommende de rettigheter som domsorganet bestemmer, innenfor de rammer som fremgår av § 11-7. Overholdt suspensjonstid kan komme til fradrag i den straff som måtte bli utmålt.

(3) Den som blir suspendert skal straks underrettes om vedtaket og at det kan ankes til NIFs appellutvalg.

(4) Dersom det foreligger nye omstendigheter som medfører at grunnlaget for suspensjon ikke lenger foreligger, kan hver av partene anmode domsorganet om å omgjøre sitt suspensjonsvedtak. Den suspenderte kan uansett kreve at domsorganet vurderer omgjøring av sitt suspensjonsvedtak hver annen måned.

§ 11-12-3-2 Påtaler

(1) Påtale skal inngis skriftlig til NIFs domsutvalg.

(2) En påtale kan helt eller delvis avvises av domsutvalget dersom de utvalgsmedlemmer som er satt til å behandle saken iht. (8), finner at NIFs domsutvalg ikke er rett instans eller at det ikke er påvist et reelt behov for en avgjørelse. Beslutningen om avvisning kan ankes, jf. § 11-16.

(3) Etter at NIFs domsutvalg har mottatt påtalen, sendes påtalen snarest mulig og senest innen 2 uker til den påtalte, som gis en svarfrist på minst 14 dager til å komme med sine bemerkninger til påtalen. Vedkommende skal ved utsendelsen gjøres oppmerksom på at saken kan bli avgjort på grunnlag av påtalen dersom svar ikke gis innen den fastsatte fristen.

(4) Enhver sak skal avgjøres så raskt som mulig. Domsutvalget skal påse at saken under forberedelsen ikke forsinkes ugrunnet og kan i den forbindelse sette frister, avskjære bevis og foreta annen forberedende saksbehandling. Enhver sak skal utredes nøye før den blir avgjort. Enhver part har rett til å kreve muntlig forhandling med mindre domsutvalget enstemmig finner at dette ikke er nødvendig. Dersom det tas opp muntlig forklaring av parter eller vitner, skal partene varsles og ha rett til å være til stede eventuelt sammen med rådgiver. Bare de bevis som foreligger i saken og som begge parter er gjort kjent med, kan legges til grunn for avgjørelsen. Enhver rimelig tvil skal komme påtalte til gode.

(5) Ingen i domsorganet kan være med på forberedelsen av saken eller avgjørelsen dersom vedkommende selv har interesse i saken, har anmodet om påtale eller inngitt påtale eller vært med på behandlingen av saken i lavere instans, på forhånd offentlig har gitt sin oppfatning av saken til kjenne eller det foreligger andre særlige grunner som er egnet til å svekke tilliten til dennes habilitet.

(6) Avgjørelser skal begrunnes. Det skal redegjøres for hvilket forhold som anses som bevist og hvilken straffebestemmelse som legges til grunn.

(7) Melding om avgjørelse og begrunnelsen for denne skal sendes partene Samtidig skal underretning gis om ankefrist og hvor anken skal sendes.

(8) Lederen av domsutvalget skal utpeke ett medlem (som kan være lederen selv) til å behandle en sak, med mindre lederen anser at domsutvalget bør settes med tre medlemmer til å behandle saken. Settes domsutvalget med ett medlem, skal denne være jurist. Der domsutvalget har fattet avgjørelse om suspensjon, skal domsutvalget ved den videre behandling av saken så langt det er mulig settes med andre medlemmer enn de som deltok ved behandlingen av suspensjonsspørsmålet.

(9) Lederen av appellutvalget skal utpeke tre medlemmer (som kan inkludere lederen selv) til å behandle en ankesak, med mindre lederen anser at et panel med ett medlem er passende. Settes appellutvalget med ett medlem, skal denne være jurist. Der appellutvalget har fattet avgjørelse om suspensjon, skal appellutvalget ved den videre behandling av saken så langt det er mulig settes med andre medlemmer enn de som deltok ved behandling av suspensjonsspørsmålet.

§ 11-13. Overordnet organisasjonsledds kompetanse

Dersom et overordnet organisasjonsledd blir kjent med at det kan ha blitt begått en straffbar handling i et underordnet organisasjonsledd, kan det underordnede ledd pålegges å behandle saken for å vurdere om det foreligger en straffbelagt handling som nevnt i § 11-4.

§ 11-14. Saksomkostninger

(1) Som hovedregel skal partene dekke sine egne omkostninger tilknyttet saken. Dersom en part helt eller delvis frifinnes, kan domsinstansen tilkjenne saksomkostninger. Tilsvarende kan domfelte i særlige tilfeller pålegges å dekke saksomkostninger.

(2) Når særlige grunner taler for det, kan domsinstansen oppnevne og bekoste forsvarer, tolk og sakkyndig. Utgifter til saksomkostninger og oppnevnt forsvarer dekkes i den utstrekning de er rimelige og nødvendige. Kostnader til forsvarer mv. er oppad begrenset til timesatsen i salærforskriften § 2 første ledd første punkt. Dekning av kostnader er behovsprøvet, og følger de beløpsgrenser for inntekt og formue som er fastsatt i forskrift til lov om fri rettshjelp kapittel 1. Domsinstansen godkjenner honorarenes størrelse. Domsutvalgets fastsettelse av honorar til oppnevnt forsvarer kan påklages særskilt til appellutvalget av partene og NIF innen 14 dager etter at vedkommende er blitt kjent med avgjørelsen. Der appellutvalget skal avgjøre spørsmål om saksomkostninger etter ankeforhandlingen, skal NIF gis adgang til å kommentere omkostningsspørsmålet før avgjørelse treffes.

(3) Nødvendige utgifter til vitner erstattes kun når disse er innkalt av domsinstansen. Utgifter til sakkyndige erstattes kun når disse er oppnevnt av domsinstansen og utgiftene anses som rimelige.

(4) Når en part er til stede under muntlige forhandlinger etter anmodning fra domsinstansen, kan instansen beslutte å erstatte dennes reise- og diettutgifter etter statens satser. Tapt arbeidsfortjeneste erstattes ikke.

§ 11-15. Straffens ikrafttreden

(1) Dommen trer i kraft når saken er endelig avgjort. Eventuell suspensjon går til fradrag i straffen, jf. § 11-9 (2).

(2) Soning av dom regnes kun i den tid den dømte er medlem av NIF. Ved utmeldelse blir soning utsatt og løper videre ved en eventuell innmeldelse.

§ 11-16. Overprøving

(1) Partene kan anke en avgjørelse til NIFs appellutvalg. Avgjørelser fattet av et særforbunds domsutvalg påankes til særforbundets appellutvalg, eventuelt til NIFs appellutvalg dersom særforbundet ikke har opprettet eget appellutvalg.

(2) Anken må fremsettes skriftlig og senest innen 21 dager etter at vedkommende er blitt kjent med avgjørelsen. Anken fremsettes for den domsinstans som har behandlet saken og sendes av denne sammen med sakens dokumenter til NIFs appellutvalg.

(3) En anke som er fremsatt etter at ankefristen er utløpt, skal avvises med mindre appellutvalget finner at oversittelsen ikke bør legges den ankende til last eller det av særlige grunner finnes rimelig at anken likevel blir prøvd.

(4) En anke kan helt eller delvis avvises av appellutvalget dersom utvalget enstemmig finner det klart at anken ikke vil føre frem. Dette gjelder ikke anke over avgjørelser der det med hjemmel i § 11-7 (1) bokstav d), e) eller f), er ilagt sanksjon ut over ett år.

(5) Anken skal behandles så snart som mulig. Bestemmelsene i § 11-12 får tilsvarende anvendelse.

(6) Appellutvalget kan:

a) avvise saken pga. formelle feil,

b) oppheve underinstansens avgjørelse, sende saken tilbake til ny behandling og gi retningslinjer for den nye behandling,

c) stadfeste den påankede avgjørelsen,

d) avsi ny dom.

§ 11-17. Offentlighet

(1) En straffesak er ikke offentlig før det er besluttet å påtale forholdet med mindre det organ som vurderer påtale anser at særlige hensyn tilsier offentliggjøring før påtale er besluttet.

(2) Forhandlingene i domsinstansene og avgjørelsene er offentlige i den utstrekning nasjonal lovgivning tillater. Domsinstansen kan på eget initiativ, eller etter begjæring fra en av partene, beslutte at deler av forhandlingene skal gå for lukkede dører. Tilsvarende kan domsinstansen beslutte at hele eller deler av avgjørelsen ikke skal kunne gjengis offentlig.

§ 11-18. Gjenopptagelse

(1) Til fordel for den som er ilagt straff, kan en sak som ellers er endelig avgjort av NIFs dømmende instanser, gjenopptas når det fremkommer opplysninger som man antar ville ha medført et annet resultat. Til skade for den som er frifunnet, kan en sak som ellers er endelig avgjort, gjenopptas når det på grunn av egen tilståelse eller andre nye opplysninger eller bevis er overveiende sannsynlig at vedkommende er skyldig i en straffbar handling.

(2) Begjæringen om gjenopptagelse sendes den instans som sist har avgjort saken. Blir begjæringen om gjenopptagelse avslått, kan den overprøves unntatt for avslag behandlet av NIFs appellutvalg.

(3) Blir begjæringen om gjenopptagelse tatt til følge, bestemmer gjenopptakelsesinstansen hvordan saken videre skal behandles og kan selv avgjøre saken.

(4) Bestemmelsene i § 11-12 får anvendelse så langt de passer.

§ 11-19. Benådning

Idrettsstyret kan etter søknad, når særlige omstendigheter taler for det, gi benådning.

§ 11-20. Særlige bestemmelser om manipulering av idrettskonkurranser

§ 11-20-1. Virkeområde mv.

(1) De øvrige bestemmelsene i kapittel 11 får anvendelse så langt de passer. Ved motstrid eller tolkningstvil skal de særlige bestemmelsene i § 11-20 ha forrang.

(2) NIF og tilsluttede organisasjonsledd skal anerkjenne rettskraftige avgjørelser avsagt i samsvar med reglene i «Olympic Movement Code on the Prevention of the Manipulation of Competitions» (Koden).

(3) Idrettsstyret kan gi utfyllende retningslinjer til § 11-20 i henhold til Koden.

§ 11-20-2. Definisjoner

Fordel: Direkte eller indirekte økonomisk fordel. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, bestikkelser, gaver eller andre fordeler, gevinster og mulige gevinster. Økonomiske fordeler som pengepremier, deltakelseshonorarer eller utbetaling i henhold til sponsoravtale eller annen avtale i samsvar med idrettens regelverk, omfattes ikke.

Konkurranse: Enhver idrettskonkurranse, turnering, kamp eller stevne organisert i samsvar med regelverket til et organisasjonsledd i NIF eller annen idrettsorganisasjon NIF eller NIFs organisasjonsledd er tilsluttet.

Innsideinformasjon: Informasjon om en konkurranse som en person innehar som følge av sin relasjon til idretten eller konkurransen. Dette omfatter ikke informasjon som er publisert, allment kjent, offentliggjort eller enkelt tilgjengelig for offentligheten.

Deltaker: Personer og organisasjonsledd som er omfattet av NIFs lov § 11-3.

Pengespill: Ethvert veddemål av økonomisk verdi med formål å vinne en premie med økonomisk verdi, der veddemålet er knyttet til en tilfeldig hendelse relatert til en fremtidig idrettskonkurranse.

§ 11-20-3. Straffbelagte handlinger/unnlatelser

(1) Følgende handlinger/unnlatelser kan straffes etter dette kapittelet:

a) Å delta i pengespill relatert til en konkurranse der vedkommende deltar.

b) Å utføre handlinger eller unnlatelser som medfører en uregelmessig endring eller påvirkning av forløpet eller resultatet av en konkurranse eller dens enkeltbegivenheter for å oppnå en økonomisk fordel for seg selv eller andre med formål å fjerne hele eller deler av den usikkerhet som er forbundet med konkurranser på en måte som er i strid med idrettens regelverk eller verdigrunnlag,

c) Å tilby, kreve, motta, forsøke å oppnå eller akseptere en fordel knyttet til manipulering av en idrettskonkurranse.

d) Å bruke innsideinformasjon til pengespill, til manipulering av konkurranser eller til annet formål i strid med idrettens regelverk eller verdigrunnlag, til fordel for seg selv eller andre.

e) Å avsløre innsideinformasjon når vedkommende visste eller burde vite at en slik avsløring kunne lede til at informasjonen ble brukt i forbindelse med pengespill, manipulering av konkurranser eller annet formål i strid med idrettens regelverk.

f) Å gi eller motta en fordel for utlevering av innsideinformasjon, uavhengig av om innsideinformasjonen faktisk utleveres.

g) Å unnlate å rapportere ved første mulighet til det berørte organisasjonsleddet eller et overordnet organisasjonsledd, fullstendige detaljer knyttet til enhver tilnærming eller invitasjon til å foreta handlinger eller unnlatelser som kan innebære brudd på bestemmelsene i § 11-20.

h) Å unnlate å rapportere ved første mulighet til det berørte organisasjonsleddet eller overordnet organisasjonsledd, fullstendige detaljer knyttet til hendelser som har ledet til eller kan lede til brudd på disse bestemmelser. Dette omfatter informasjon som vedkommende har blitt eller burde ha blitt kjent med om andre som har mottatt tilnærmelse eller invitasjon til å foreta handlinger eller unnlatelser som kan innebære brudd på disse bestemmelsene.

i) Å ikke samarbeide med et organisasjonsledd som foretar undersøkelser for å avdekke mulige brudd på bestemmelsene i § 11-20. Dette innebærer blant annet en plikt til, uten ugrunnet opphold, å gi nøyaktig og fullstendig informasjon eller dokumentasjon om mulige brudd på bestemmelsene, samt å gi nødvendig bistand til andre organisasjonsledd som foretar undersøkelser.

j) Å motarbeide eller forsinke undersøkelser foretatt av et organisasjonsledd i forbindelse med å avdekke mulige brudd på bestemmelsene i § 11-20. Dette inkluderer blant annet å unndra, manipulere eller ødelegge dokumentasjon eller annen informasjon som kan være relevant for undersøkelsene.

(2) Ved vurderingen av om det foreligger overtredelse av første ledd skal følgende forhold ikke vektlegges:
a) Om deltakeren faktisk deltok i den aktuelle konkurransen.

b) Utfallet av konkurransen der pengespillet ble plassert eller var tiltenkt plassert.

c) Om en fordel eller ikke-økonomisk fordel faktisk ble gitt eller mottatt.

d) Type pengespill, eller utfallet av dette.

e) Om deltakerens innsats eller ytelse eller bidrag i den aktuelle konkurransen ble eller kunne bli påvirket av den/de aktuelle handlingene/unnlatelsene.

f) Om utfallet av den aktuelle konkurransen ble eller kunne bli påvirket av den/de aktuelle handlingene/unnlatelsene.

g) Om manipuleringen samtidig innebar en overtredelse av en teknisk regel gitt av nasjonalt eller internasjonalt særforbund.

h) Om en representant fra NIF, nasjonalt eller internasjonalt særforbund var til stede under konkurransen.

§ 11-20-4. Suspensjon

Hvis en person med overvekt av sannsynlighet mistenkes for brudd på § 11-20-3 og idrettens anseelse kan skades, kan domsorganet beslutte å suspendere vedkommende.