E-kurs om inkludering

De fleste idrettslagene er flinke til å inkludere barn og unge i sine aktiviteter, og gjør større eller mindre tiltak for å legge til rette for å tilpasse aktiviteter og rekruttere nye barn og unge.

I dette e-kurset om inkludering i idretten har vi samlet mange erfaringer fra det gode arbeidet som idrettslag allerede gjør.

Kurset handler om hvordan idrettslag kan få et større mangfold i medlemsmassen sin. Kurset omfatter refleksjon og fakta om inkludering av barn og ungdom med minoritetsbakgrunn og barn og ungdom fra lavinntektsfamilier.

Ved å ta dette kurset får du motivasjon og inspirasjon til å skape idrettsglede for alle.

Det tar 50-60 minutter å gjennomføre.

Dette kurset er for trenere, ledere, aktivitetsguider, idrettskontakter, inkluderingsansvarlige og andre som har nytte av kunnskap om inkludering. Det er for alle idrettslag i hele landet. Kurset er særlig rettet mot idrettslag som mottar midler i støtteordningen Inkludering i idrettslag.

NIF anbefaler:

 • særforbund å bruke kurset som en del av etter- og videreutdanningstilbudet for trenere på trener 1 eller 2. Men det kan også fint tas som et frittstående kurs, uavhengig av Trenerløypa.
 • klubbutviklere i idrettskretser og særforbund å gjennomføre kurset som en del av en temakveld for styret, for styret og trenerne, eller på et allmøte i idrettslaget. Se forslag til gjennomføring nedenfor.
 • idrettslag til å gjennomføre kurset som en del av en temakveld uten ekstern veileder. Idrettslaget kan oppnevne en person som leder prosessen. Se forslag til gjennomføring nedenfor.
 • alle i målgruppen til å ta kurset pålogget gjennom Idrettens ID for å få kurset på sin idretts-CV.

 • Økt kompetanse og bevissthet om inkludering blant trenere, ledere og andre i idrettslagene.
 • Flere i hvert idrettslag har eierskap til, og tar ansvar for inkluderingsarbeidet i idrettslaget.
 • Idrettslaget står for verdier, holdninger og atferd om mangfold som alle medlemmer er omforent med og som etterleves av alle medlemmer.

 • Få kunnskap om begrepet inkludering.
 • Få kunnskap om tiltak som fører til flere barn og ungdom med minoritetsbakgrunn og barn og ungdom fra lavinntektsfamilier i idrettslaget.
 • Få kunnskap om oppgaver som kan knyttes til ulike roller i idrettslaget og kommunen.
 • Få kunnskap om fordelene med å være et mangfoldig idrettslag.
 • Få motivasjon til å jobbe for idrettsglede for alle.

Leksjon 1

Hva er inkludering?

 

Leksjon 2

Hvordan inkludere?

 

Leksjon 3

Hvem gjør hva?

 

Leksjon 4

Hvorfor inkludere?

 

Avsluttende refleksjon

E-kurset om inkludering i idretten kan fint gjennomføres sammen med andre i idrettslaget. Et forslag kan være å invitere for eksempel styret, trenere, inkluderingsansvarlige etc. i idrettslaget til en temakveld om inkludering. På en slik kveld kan man sammen gå igjennom kurset i plenum og reflektere rundt de ulike temaene.

 

Målet med kvelden kan være at idrettslaget skal sette seg tiltak for å senke økonomiske og kulturelle barrierer i tråd med idrettslagets verdier og ambisjoner.

 

Her er en instruksjon på hvordan en slik kveld kan gjennomføres.

Kontaktperson i Norges idrettsforbund: 

Line Hurrød
line.hurrod@idrettsforbundet.no

 

Takk til arbeidsgruppen som har utarbeidet kurset: 

Idrettsrådene i Kristiansand og Trondheim, og Oslo og Viken idrettskrets. 

Takk til Akilles som har bistått med det tekniske. 

Takk til alle som har gitt innspill til kurset.