Foto: Erik Ruud / Norges idrettsforbund
Foto: Erik Ruud / Norges idrettsforbund

Tilskudd

Nedenfor finner du informasjon om nasjonale tilskuddsordninger innenfor mangfold og inkludering. Det finnes også andre nasjonale, regionale og lokale støtteordninger hvor du kan søke om støtte til ditt prosjekt/tiltak.

Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) har støtteordingen Tilskudd til inkludering av barn og unge.

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra denne ordningen. 

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse.

Idrettslag og idrettsråd kan søke via sin kommune, dersom kommunen er med i ordningen. Særforbund kan søke direkte til Bufdir.

Søknadsfrist: Årlig (se nettsiden over). 

Gjensidigestiftelsen støtter tiltak som bidrar til gode oppvekst- og levevilkår, forebygging av ulykker og skader, felles beredskap, matglede, god fysisk og psykisk helse, møteplasser og arenaer for mestring og inkluderende felleskap. 

Lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke om støtte.  

Søknadsfrist: 1. mars ("Noe å glede seg til i sommer") og 1. september ("Aktiv fritid for alle").  

I Norges idrettsforbunds tilskuddsordning for flyktninger kan idrettslag og øvrige organisasjonsledd søke om midler for å gi idrettsaktivitet til flyktninger som oppholder seg i mottak, og som er nyankomne i kommunen.  

Aktivitetene skal bidra til at flyktningene får en meningsfull hverdag og kjennskap til det norske samfunnet.

En kan søke om støtte til blant annet transport, tolk, utstyr og treningsavgift. 

Søknadsfrist: Løpende. 

IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) gir tilskudd til «Integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner».

Målet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn i Norge.

Målgruppen for tilskuddsordningen er personer med innvandrerbakgrunn, beboere i asylmottak, og øvrig befolkning i lokalsamfunn.

Særforbund kan søke til IMDi direkte. Idrettslag kan søke til utvalgte kommuner som lyses ut på kommunenes hjemmesider med egne søknadsfrister.

Søknadsfrist: Årlig (se nettsiden over). 

LNU (Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner) har støtteordningen Mangfold- og inkluderingsstøtta.

Målet er å gi barn og ungdom mulighet til å vise at mangfold er et positivt element i samfunnet, ved å støtte prosjekter som handler om mangfold, holdninger og deltakelse.

Idrettslag hvor minst halvparten av medlemmene er under 26 år kan søke om støtte til nye prosjekter som handler om mangfold og inkludering. Idrettslaget kan ikke søke om støtte til prosjekter det har utført tidligere.

Prosjektene skal være for, av og med barn og unge under 26 år. Barn- og unge skal selv stå bak idé og gjennomføring av prosjektet.

Idrettslag kan søke om mellom 15 000 og 75 000 kr.  

Søknadsfrister: 1. mars, 1. juni, og 1. oktober årlig. 

Stiftelsen Dam støtter tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. 

Helseprogrammet: Har løpende behandling og det kan søkes om mellom 40 000 og 400 000 kroner for inntil 2 år.

Utviklingsprogrammet: Åpner årlig 15. september, med søknadsfrist 1. november inn til NIF. Det kan søkes om mellom 400 000 og 1,5 mill kroner for inntil 4 år.

Idrettslag, idrettsråd, idrettskretser, særkretser og særforbund kan søke via NIF til både helse-og utviklingspogrammene til Stiftelsen Dam.

Du kan søke om midler til prosjekter som har som mål å inkludere utsatte grupper i idrettslag. Prosjektet må inkludere mennesker med:

  • funksjonsnedsettelse
  • minoritetsbakgrunn
  • lav betalingsevne 
  • fysisk eller psykisk sykdom 

Les mer her hvordan du kan søke via NIF. 

UDI (Utlendingsdirektoratet) lyser ut tilskuddsordning for aktivitetstilbud for barn i asylmottak.

Idrettens organisasjonsledd kan søke støtte til aktiviteter som gir en mer meningsfull hverdag for barn i asylmottak. Aktivitetstilbudet skal være tilpasset barnas alder, utviklingsmessige behov og interesser.

UDI støtter aktiviteter som bidrar til å styrke barn og ungdoms ferdigheter og livsmestring, mens de bor på mottaket og/eller i fremtiden.

Søknadsfrist: Årlig (se nettsiden over). 

Tilskudd.no gir oversikt over tilskuddsordninger som frivillige organisasjoner kan søke på. Her finner du også informasjon om tilskuddsmottakere og beløpet de har mottatt.  

Tilskuddsportalen har oversikt over søkbare tilskudd for frivillige lag og organisasjoner i Norge.

Hvis kommunen idrettslaget/idrettsrådet tilhører abonnerer på Tilskuddsportalen, er den gratis å bruke. 

  • Les godt igjennom alle spørsmålene og feltene i søknadsskjemaet/utlysningsbrevet. Dersom søknadsskjemaet har spørsmålssymbol bør dere trykke på disse hvis dere er usikker på hva de spør om. Noen søknadsskjema/utlysningsbrev har også en veileder. Les gjennom denne nøye før dere starter med å skrive søknaden.
  • Svar på det dere blir spurt om. Vær så presis som mulig. Ofte er det bedre å gi kortfattete beskrivelser enn å gi lange, uklare svar.
  • Budsjett: Sett opp et realistisk budsjett i søknadsskjemaet. Vær så presis som mulig. Beskriv alle inntektene dere håper på å få, enten de er sikre eller ikke. Oppgi alltid om dere har søkt om midler fra andre til tiltaket. Vær konkret på hvilke kostnader dere ser for dere. Bruk «sekkeposter» i så liten grad som mulig.
  • Vekk interessen for deres prosjekt/arbeid! Få frem hvorfor de skal velge dere fremfor andre. Hvorfor er det viktig å få støtte til akkurat deres prosjekt/arbeid? Bruk gjerne konkrete eksempler. Samarbeider dere med andre? Hva ønsker dere å oppnå?
  • Ta kontakt med kontaktpersonen for støtteordningen/tilskuddsordningen dersom det er noe dere ikke forstår.