Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Historikk

Historikk_idrett.no.jpg
Foto: Oslo Museum

Organisasjonen vi i dag kjenner som Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, ved forkortelsen NIF eller forenklet som Norges idrettsforbund, ble stiftet i 1861 som Centralforeningen for Udbredelse af Legemsøvelser og Vaabenbrug.

Så kom en rekke navneendringer: I 1893 til Centralforeningen for Udbredelse af Idræt, i 1910 til Norges Riksforbund for Idræt, i 1919: Norges landsforbund for Idrett. Deretter Sammenslutning med Arbeidernes Idrettsforbund i 1940, før organisasjonen tok navnet Norges Idrettsforbund i 1946. 50 år senere ble Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske Komité slått sammen til Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité.

Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund (NFI) ble lagt ned med virkning fra 31.12 2007. Nå har særforbundene ansvaret for funksjonshemmede i sin idrett.

Forkortelsen NIF vil dermed stå for Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. I dag er NIF Norges største frivillige organisasjon med vel 2,1 millioner medlemsskap og 11.936 idrettslag organisert i 19 idrettskretser og 54 særforbund. Idrettstinget er NIFs høyeste myndighet og holdes hvert fjerde år.

  Den første spiren til organisert idrett kom på 1850-tallet,  og ved århundreskiftet bar norsk idrett preg av vekst og strid om dens identitet.  

  (Fra boka "Norsk idretts historie": Forsvar, sport, klassekamp 1861-1939, Finn Olstad, utgitt i samarbeid med Norges idrettsforbund. Aschehoug, 1987.)

  Kroppsøving, lek og kappestrid har foregått i uminnelige tider. Men det var først i 1850/60-årene at den organiserte idretten i Norge tok sin begynnelse. Forholdsvis snart kom en rekke idrettsgrener til, og ved inngangen til 1890-årene eksisterte det et rikt og variert idrettsliv. Idretten utviklet seg fra en rekke ulike kilder, og bygde både på import og særnorsk utvikling. I et par idrettsgrener - ski og delvis skøyter - kom faktisk det som skjedde i Norge til å bestemme den internasjonale utviklingen. I denne prosessen ble norsk idrett preget av forskjeller, og også motsetninger på flere områder. Det var ikke noe enhetlig syn på idretten. De første lederne så gjerne på idretten som en del av et mer omfattende almennyttig mål. Men for de vanlige idrettsutøverne var selve konkurransen hovedsaken. Et slikt syn der hovedvekten lå på idrett som mål i seg selv ble også formidlet gjennom den engelske sporten, som for alvor fikk innpass fra 1880-årene.

  Samtidig ble idretten trukket inn i samfunnets politiske motsetninger. Venstrefolk dannet sin egen skytterbevegelse med klart politiske mål. Dette ga opphav til en vidtrekkende endring i idrettsorganisasjonen 1893, som innleder en ny periode i norsk idretts historie.

  Idrettssyn i konflikt 1893-1919 Perioden 1893-1919 ble en veksttid for norsk idrett, men også en kamptid. Etter nyordningen i 1893 falt skytterbevegelsen til ro, men det blusset opp en heftig strid i idretten for øvrig. Det ble en strid om hvordan idrett skulle drives og hva den skulle tjene til. Motsetningene lå der helt fra 1860-årene. De første lederne så idretten som et middel til å styrke forsvarsevnen, men for de menige utøverne ble idretten helst et mål i seg selv. Etter hvert ble forsvarsvennene utfordret av den engelske sporten, der nyttehensyn ble skjøvet i bakgrunnen. Fra 1893 tok de for alvor opp hansken, med Centralforeningen som sitt fremste våpen. Striden som fulgte, ble lang og bitter, og kom til å dele idrettsbevegelsen i to leire. Splittelsen viste seg både i organisasjonen, i aktiv idrett og i idrettens sosiale og geografiske forankring. Det hele endte med et dramatisk oppgjør som munnet ut i en ny idrettsorganisasjon.

  I klassekampens skygge 1919-1939 Tidsrommet 1919-39 var liksom den foregående perioden preget av strid, splittelse og samling. Denne gangen var hovedmotstanderne Norges Landsforbund for Idrett og Arbeidernes Idrettsforbund (AlF), som ble stiftet i 1924. Lederne i Landsforbundet ville ha en idrett som var uavhengig av spesielle formål. AlF-lederne ville derimot bruke idretten. De vanlige medlemmene i AlF tenkte nok ikke alltid så mye på dette. De ville først og fremst drive idrett sammen med kamerater, eller simpelthen ha et sted å være. Men de som sto bak, hadde sosial og politisk kamp som sitt fremste mål. Det var imidlertid strid om kursen. AlF ble til og utviklet seg under kampen mellom ulike politiske retninger innen arbeiderbevegelsen.

  Skal idretten dyrkes for sin egen skyld? Skal den bedre folkehelsen og skape dyktige soldater? Krigen avbrøt diskusjonen.  

  (Fra boka "Norsk idretts historie: Folkehelse, trim, stjerner 1939-1986 / av Finn Olstad og Stein Tønnesson; utgitt i samarbeid med Norges idrettsforbund. Aschehoug, 1986)

  Sterke motsetninger har satt sitt preg på norsk idretts historie. Noen av dem har vært politiske i snever forstand, men den mest langvarige og dyptgående av dem har vært tverrpolitisk. Den gikk mellom de idrettslederne som holdt av idretten for dens egen, konkurransens og spenningens skyld og dem som ville gjøre den til et ledd i arbeidet for å bedre folkehelsen eller skape dyktige fedrelandsforsvarere. I tida omkring den første verdenskrig ble det snakket om det olympiske og det folkehygieniske ideal. Det olympiske rådde grunnen i de fleste særforbundene og fikk støtte fra sportsjournalister og publikum. Folkehelseidealet sto til gjengjeld sterkt blant lederne for de almenidrettslige sentralorganisasjonene, som hadde offiserer, lærere og politikere i ryggen.

  Tider med sterke samfunnsmessige spenninger, krig eller krigsfrykt styrket folkehelseidealet på bekostning av det olympiske. Det skjedde også da den annen verdenskrig kom til Norge. Trusselen fra nazismen manet til samling, til å legge leken på hylla og se idretten som et middel i nasjonens forsvar. I 1920- og 30-årene hadde norsk idrett vært splittet i to forbund etter sosiale og politiske skillelinjer. Da landet ble okkupert i 1940, sluttet Arbeidernes Idrettsforbund og Norges Landsforbund for Idrett seg sammen under ledelse av to «generaler», som begge ville sette idretten i nasjonens og folkehelsens tjeneste. De kom fra hver sin politiske leir, men i norsk idrett sto de alltid siden sammen.

  Gjenreisning og stagnasjon 1945-1965 Da Rolf Hofmo kom hjem fra tysk fangenskap våren 1945, kunne han og Olaf HeIset ta plass som de selvskrevne lederne for gjenreisningen av norsk idrett. De representerte folkehelsetanken. Idretten skulle bli et ledd i det alminnelige ungdomsarbeid, i bestrebelsene på å øke arbeidernes effektivitet og levealder og i å styrke vårt nye folkeforsvar, Heimevernet. Olaf Helsets idrettsstyre fikk etablert et statlig tippeselskap, et statlig idrettskontor med Hofmo som sjef og en hærskare av utvalg til å ta seg av arbeidet med å gi masseidretten gode vekstvilkår. De to idrettsgeneralenes lederstilling i Norges Idrettsforbund varte ikke lenge. Med freden fulgte ny begeistring for tradisjonell konkurranseidrett. Særforbundene ble irritert over å bli behandlet som stebarn. De reiste en opposisjon mot HeIset og Hofmo. Den kunne ført til ny splittelse hvis ikke Helsets etterfølger som NIP-formann, den tidligere AlP-formannen Arthur Ruud hadde brutt med Hofmo i 1952. Han valgte særforbundenes side i den nye idrettsstriden. På hele 50-tallet var norsk idrett preget av striden mellom NIP-formann Arthur Ruud og STUI-sjef Rolf Hofmo om idrettspolitiske prinsipper. To ganger gjorde en organisert opposisjon forsøk på å velte Arthur Ruud, den ene gangen med Olaf HeIset som motkandidat, men de fikk ikke flertallet med seg. Den tida striden raste mellom stat og organisasjon, var en stagnasjonstid for idretten. NIPs medlemstall sto på stedet hvil fra 1950 til 1965.

  Idrettsrevolusjonen 1965-1985 I 1965 hadde Norges Idrettsforbund litt over 430000 medlemmer. 20 år seinere var tallet 1,6 millioner. Hvert annet norske barn var kommet med i 1985, mot hvert sjuende 20 år før. Det er en voldsom økning. Den begynte i 1967, det året TRIM- kampanjen startet i TV. Da hadde nordmenn i snart ti år sett sport på fjernsyn, men ennå var det vanligst å se idrett «live». Fjernsynet gjorde idretten til underholdningsindustri. I 1965 fikk idretten 12 millioner kroner i stats- og tippemidler. 20 år etter fikk den 324 millioner. Mellom 1964 og 1983 økte antallet svømmehaller fra 150 til 905, lysløyper fra 40 til 1300 og idrettshaller fra 12 til 234. Veksten begynte for alvor med den nye tippenøkkelen i 1967. I 1974 ble idrettens tippeandel økt igjen, og i 1985 kom enda en økning. Idrett fikk samfunnsøkonomisk betydning. Idrettslederne ble seg mer bevisst sin makt, og politikerne tok mer hensyn til dem. I 1985 stilte landets statsminister to ganger kabinettspørsmål fra Stortingets talerstol. Begge gangene gjaldt det idrettens andel av tippeoverskuddet. Norsk idretts vekst 1965-85 var så sterk at vi kan snakke om en revolusjon. Hva var det som ga støtet til idrettsrevolusjonen etter 15 års stillstand? Hvordan kunne idretten holde veksten i gang gjennom 20 år?

  Norges olympiske museum er Nord-Europas eneste museum som viser hele OL-historien fra Antikken og frem til i dag.

  Norges olympiske museum ble offisielt åpnet av Kong Harald og Dronning Sonja 27. november 1997.

  Se museets nettsider: http://ol.museum.no

  Museet er en privat stiftelse med formål å samle, bevare, formidle, dokumentere og drive forskning i materiale fra den olympiske historie, med hovedvekt på norsk olympiske historie og norsk idrettshistorie generelt.

  Stiftelsen ledes av et styre på fem personer, hvorav to medlemmer fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

  NOM ble etter egen avtale konsolidert med Maihaugen 01.01.06. Stiftelsen Norges Olympiske Museum vedtok 09.05.06 å skifte av navn til Norges Olympiske Samlinger (NOS). NOS står fortsatt som eier av NOMs gjenstandssamling. Maihaugen har overtatt driftsansvar for NOM og arbeidsgiveransvar for ansatte.

  Nedenfor er navnene på formenn/presidenter siden stiftelsen av organisasjonen som i dag heter Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, samt generalsekretærer etter krigen.   

  Formenn/presidenter:

  Centralforeningen

  1861-1864 Otto Richard Kierulf
  1864-1867 Nils Christian Irgens
  1867-1869 Otto Richard Kierulf
  1869-1878 Lars Broch
  1878-1881 Lars Christian Dahll
  1881-1885 Edvard Eriksen
  1885-1887 Olaf Petersen
  1887-1892 Andreas Løwlie
  1892-1902 Carl Sylow
  1902-1904 Thorvald Prydz
  1904-1906 Frithjof Jacobsen
  1906-1916 Oscar Strugstad
  1916-1919 Hans Daae

  Riksforbundet

  1910-1914 Johan Martens
  1914-1918 Johan Sverre
  1918-1919 Leif S. Rode

  Landsforbundet

  1919-1925 Hjalmar Krag
  1925-1930 Leif S. Rode
  1930-1932 Jørgen Jensen
  1932-1936 Daniel Eie
  1936-1940 Carl Christiansen

  AIF

  1924-1926 Harald Liljedahl
  1926-1927 Oscar Hansen
  1927-1928 Thor Jørgensen
  1928-1931 Thorvald Olsen
  1931-1935 Trygve Lie
  1935-1939 Arthur Ruud
  1939-1940 Rolf Hofmo
  1940-1941 Olaf Helset (formann i interimstyret, arrestert i 1941)

  Norges Idrettsforbund (Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité fra 1996)

  1946-1948 Olaf Helset
  1948-1961 Arthur Ruud
  1961-1965 A. Proet Høst
  1965-1967 B. Joh. Chr. Schønheyder
  1967-1973 Torfinn Bentzen
  1973-1984 Ole Jacob Bangstad
  1984-1990 Hans B. Skaset
  1990-1994 William Engseth
  1994-1999 Arne Myhrvold
  1999-2004 Kjell O. Kran
  2004-2004 Grethe Fossli (fung. president)
  2004-2007 Karl-Arne Johannessen
  2007-2007 Odd-Roar Thorsen (fung. president)
  2007-2011 Tove Paule
  2011     -    Børre Rognlien

  Generalsekretærer fra 1945:

  1945-1945 Th. A. Fladvad (adm. leder fra 31/5)
  1945-1945 Asbjørn Halvorsen (fung. gensek.)
  1945-1968 Tormod Normann
  1968-1986 Thor Hernes
  1986-1988 Magnhild Sundli Brennvall
  1988-1989 Harald Tronvik (fung. gensek.)
  1989-1991 Arvid Flagestad
  1991-1995 Svein-Erik Jensen
  1995-1998 Egil Eide
  1998-1998 Svein-Erik Jensen (fung. generalsekretær)
  1998-2004 Ivar Egeberg
  2004-2004 Grete Johansen (konstituert gensek.)
  2004    -     Inge Andersen

   

   

  Idrettsstyret 2011-2015
  Fra v: Generalsekretær Inge Andersen, idrettstyret: Marcela Bustos, Anne Irene Myhr, Geir Johannessen, Kristin Kloster Aasen (2. visepresident), Karette Wang Sandbu, Astrid Waaler Kaas, Oddvar Jensen, Børre Rognlien (president), Kirsti Skog, Jorodd Asphjell (1. visepresident), Tormod Tvare, Tom Tvedt og Gerhard Heiberg (IOCs representant).

  Se Pressebilder av idrettsstyret 2011-2015

  Børre RognlienPresident
  Børre Rognlien
  Født 1944
  Fylke: Oslo
  Yrke: Selvstendig næringsdrivende
  Bakgrunn:
  Styreleder Oslo idrettskrets (og Oslo Idrettsråd) 2006-2010.
  Generalsekretær i Oslo idrettskrets 1994-2006. President Norges Skøyteforbund 1979-1981. Rådsmedlem Stiftelsen Norsk Friidrett 1988-1992. Varamedlem til styret i Norges Tennisforbund 1996-1998. Styremedlem i Idrettsstyret 2003-2006 (ansattes representant). Kretsoppgaver i håndball og fotball. Leder av ulike idrettslag. Leder av org.komiteen for VM i ishockey i 1999. Leder av org.komiteen for både EM og VM på skøyter. Grenleder hurtigløp på skøyter i OL 1989-1994. Politisk aktiv fra 1967:
  - Oslo Bystyre 1979-1983 (H)
  - Stortinget 1981-1985 (H)
  Språk: Engelsk og tysk
  Last ned et annet bilde av Børre Rognlien


  1. visepresident
  Jorodd Asphjell
  Født: 1960
  Fylke: Sør-Trøndelag
  Yrke: Stortingsrepresentant
  Bakgrunn:
  Nestleder Sør-Trøndelag idrettskrets 2004-d.d. Nestleder Sør-Trøndelag Skikrets 2004-d.d. Styreleder Granåsen arrangement 2004-d.d. Leder av Orkdal IL og avd.leder fotball og ski. Leder av Stortingets Idrettslag 2006-d.d. Markedsansvarlig Orkla Fotballklubb 2003-d.d. Styremedlem av Orkdal idrettsråd i mange år. Mange ulike verv/oppgaver i idrettskrets, skikrets, fotballkrets
  Fylkessekretær i Arbeiderpartiet 1997-2005. En rekke verv i idrett, politikk og næringsliv

  2. visepresident
  Kristin Kloster Aasen
  Født: 1961
  Fylke:Oslo
  Yrke:Jurist/selvstendig næringsdrivende
  Bakgrunn:
  President Norges Rytterforbund 2003-2011. Visepresident Norges Rytterforbund 1999-2003. Styremedlem Norges Rytterorbund 1997-1999. Styremedlem Right to Play Norge 2004-2010. Medlem av NIFs arbeidsgruppe for alternativ sammenetning av Idrettstinget 2009-20010. Medlem av FEI (Federation Equestre Internationale) Clean Sport Commission 2008-2009. Styreverv Bærum Rideklubb 1983-1984.
  Språk: Engelsk
  Idrettslag: Bærum Rideklubb

  Styremedlem
  Gerhard Heiberg
  IOCs representant

   

  Styremedlem
  Karette M. Wang Sandbu
  Født: 1983
  Fylke: Oslo
  Yrke: Seniorrådgiver Innovasjon Norge, Kommunikasjon og strategi.
  Bakgrunn:
  Medlem av Commission for Youth and Sport for all i European Olympic Committee 2010-d.d. Medlem av Generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen DnB NOR 2010-d.d. Kommunikasjonsrådgiver i First House 2010-2011. Nestleder og leder av Ungdomskomiteen (NUK) i NIF i perioden 2004-2008.
  Styremedlem i Friskis&Svettis Norge 2005 - 2009. Styremedlem i Friskis&Svettis Asker og Bærum 2003-2004.
  Språk: Engelsk.
  Idrettslag: Friskis&Svettis Oslo og SK Vidar

  Styremedlem
  Anne Irene Myhr
  Født: 1963
  Fylke: Nord-Trøndelag
  Yrke: Seniorrådgiver i Nasjonalt kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssentret)
  Bakgrunn:
  Leder i Nord-Trøndelag idrettskrets 2008–d.d. Leder av handballgruppa i Sparbu IL 2008–2011. Leder av Sparbu IL 2011 – d.d. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, rådgiver 2002–2008. Mære landbruksskole. avdelingsleder 1993–2002. Politikk (SP); Steinkjer kommune – fast medlem av kommunestyret i fire perioder, hvorav varaordfører 2003–2005. Nord-Trøndelag Fylkeskommune – fast medlem av fylkestinget 2003–2010, gruppeleder 2005–2006, fylkesråd for utdanning, kultur og helse i 2006-2007.
  Idrettslag: Sparbu IL

  Styremedlem
  Oddvar Johan Jensen
  Født: 1950
  Fylke: Hordaland
  Yrke: Professor ved Norsk Lærerakademi Høgskolen, Bergen.
  Bakgrunn: Leder Hordaland idrettskrets 2008-d.d. Nestleder Hordaland idrettskrets 2006-2008. Medlem av Kretsenes Programkomité 2008-d.d. og flere andre sentrale utvalg.
  Bakgrunn innen friidrett som utøver, trener, dommer og tillitsvalgt. Representert KrF i ulike verv og utvalg i Askøy kommune 1987-1995 og i Hordaland fylkeskommune 1995-2010 innen helse og sosial, kultur og idrett, utdanning og kontroll.
  Språk: Engelsk og tysk
  Idrettslag: Ask Friidrett

  Styremedlem
  Kirsti S. Skog
  Født: 1962
  Fylke: Troms
  Yrke: Avd.leder lønn i Landbruk Nord
  Bakgrunn:
  Troms Idrettskrets, 2004-d.d. (siste året som nestleder). NIFs Idrettsrådutvalg, 2008-2011. Leder av Balsfjord NTN Taekwondo fra 2006-2011. Leder av Balsfjord Idrettsråd 2001-2003, Nordkjosbotn Idrettslag, div verv, trener og laglederoppgaver fra 1989-2004 (hovedstyre, fotball og håndball)
  Politiske verv: 2003-2009: styremedl./nestleder i Balsfjord Arbeiderparti, kommunestyre/ formannskap 2003-2007. Ishavskysten Friluftsråd, nestleder 2006-2008. Basvo styremedl. 2009-d.d.
  Språk: Engelsk
  Idrettslag: Balsfjord NTN Taekwondo klubb, Nordkjosbotn IL

  Styremedlem
  Tormod Tvare
  Født: 1988
  Fylke: Finnmark/Oslo
  Yrke: Student
  Bakgrunn: Leder Norsk Friidretts Ungdomskomité (FIFUK) 2009-2011. Medlem Friidrettsforbundets Ungdomskomité (FIFUK) 2007-2009, Styremedlem Finnmark idrettskrets 2006-2007
  Styremedlem Finnmark Friidrettskrets 2007
  Språk: Engelsk
  Idrettslag: IL Forsøk og Idrettsforeningen Blindern Studenterhjem

  Styremedlem
  Astrid Waaler Kaas
  Født: 1957
  Fylke: Oslo
  Yrke:Kontorsjef, Kjemisk institutt, UiO
  Bakgrunn: 
  Styremedlem IOF (Internasjonale Orienteringsforbundet)
  Nestleder Oslo idrettskrets, styreleder O-festival alliansen.
  Nestleder kontrollkomiteen Norges Orienteringsforbund. Medlem av styringsgruppen i Olympiatoppens kvinneprosjekt. "Kvinneløftet" 2006-2010. Medlem av NIFs kvinneutvalg 2002-2008. Styreleder IL Heming 2005-2008 og diverse andre verv innen forskjelige idretter i klubben. Generalsekretær Norges Orienteringsforbund 2001-2007. Daglig leder IL Heming 1993-2001. Herredsagronom i Bærum. 
  Språk: Engelsk
  Idrettslag: IL Heming


  Styremedlem
  Marcela Montserrat Fonseca Bustos
  Født: 1977
  Fylke: Oslo
  Yrke: Høgskolelektor og PhD-stipendiat ved høgskolen i Oslo (høgskolen i Oslo og Akershus fra 01.08.2011)
  Bakgrunn:
  Leder for prosjektgruppe i Norges Basketballforbund som utarbeidet Let's Play: retningslinjer og treneropplæring i basketball for barn. Nestleder i Oslo- og Akershus Basketballkrets 2004-2005. Medlem i kretsstyret til Oslo- og Akershus Basketballkrets 1997-2001. Leder i NUKs valgkomite 2002-2004.
  Medlem i NUK, NIFs ungdomskomite 2000-2002. Styremedlem i Kjelsås IL Basketballgruppen 1998-2001. Leder i ungdomskomiteen i Oslo Idrettskrets 1998-1999. International research fellow hos Velma E. Schmidt International Critical Childhood Studies. Medlem i redaksjonsrådet til Barnehagefolk, et fagblad for barnehagefolk 2010-2012. Medlem i Ungdommens Demokratiforum nedsatt av Barne- og Familiedepartementet 1998-2001.
  Språk: Spansk og engelsk.
  Idrettslag: Kjelsås IL

  Ansattes representant
  Geir Johannessen
  Født: 1967
  Fylke: Hordaland
  Yrke: Ansatt i Norges idrettsforbund
  Bakgrunn:
  Ansatt i Norges idrettsforbund fra 1999 og til d.d. Ansatt i Norges Dykkeforbund fra 1997 til 1999. Nestleder av Hordaland dykkekrets 1990 – 1990 og leder av Oslo og Akershus dykkekrets fra 1999 til 2001. Leder av utdanningsutvalget i Norges Dykkeforbund fra 2001 til 2003. Valgt revisor i lokalt idrettslag.
  Språk. Engelsk og tysk
  Idrettslag: Studentenes Undervannsklubb Bergen


  Styremedlem
  Tom Tvedt
  Født: 1958
  Fylke: Rogaland
  Yrke: Fylkespolitiker i Rogaland
  Bakgrunn:
  Fylkesordfører Rogaland, 2007–d.d.
  Ordfører Randaberg, 1999–2007
  Salgssjef Bergens Stavanger (Ahlsell Norge), 1997-1999
  Tybring Gjedde, 1993–1997
  Diverse styreverv (bla. styreleder Innovasjon Norge Rogaland, styremedlem Måltidets Hus)
  Har i en årrekke engasjert seg i idrett for funksjonshemmede, blant annet goalball for blinde og svaksynte
  Stavanger IF Håndball elite, (to NM-gull, to seriemesterskap, tre gull i sluttspill) 1985–1992
  25 landskamper A-landslag, spilte også på U- og juniorlandslaget

   

  Idrettsstyret 2007-2011
  Idrettsstyret 2007-2011. Bak fra v: Bjørn Omar Evju, Bodil Heskestad, Geir Knutsen, Karette M. Wang Sandbu, Jorodd Asphjell, Camilla K. Haugsten, Terje Wist.
  Foran fra v: Geir Kvillum, Odd-Roar Thorsen, Tove Paule, Børre Rognlien, Aslak Heim Pedersen. Ikke til stede: Gerhard Heiberg)

  Om Idrettsstyret 2007-2011

  Tove PaulePresident
  Navn: Tove Paule
  Født: 1951
  Fylke: Buskerud
  Yrke: Senior coordinator clinical research Merck Sharp & Dohme, MSD Scandinavia
  Bakgrunn:
  Idrettsstyret, styremedlem fra 2004 - d.d.
  - leder av NIF integreringsutvalget
  - leder av særforbundsutvalget
  - leder av interimsstyret vedr. fleridrettsforbund
  Generalsekretær i Norges Gymnastikk og Turnforbund 1995 - 2000
  Fagkonsulent NGTF 1987 - 1995
  Ulike jobber i reiselivsnæringen 1978 - 1987
  Medlem av mange internasjonale fora/komiteer i internasjonal turn
  Speaker/TV reporter uttalige internasjonale mesterskap
  Språk: Engelsk, tysk og fransk

  1.Visepresident
  Navn: Odd-Roar Thorsen
  Født: 1953
  Fylke: Akershus
  Yrke: Administrasjonssjef i Bærum kommune
  Bakgrunn:
  Idrettsstyret, fungerende Idrettspresident 2007 (mars-mai).
  Idrettsstyret, 1. visepresident fra 2004 - d.d.
  President i Norges funksjonshemmedes idrettsforbund, 2000-2007.
  Tillitsvalgt i Fossum Idrettsforening
  Idrettsavdelingen i Kulturdepartementet, 1988 - 2000. Bl.a. som underdirektør. Engasjementer for Europarådet.
  Generalsekretær i Norges Volleyballforbund, 1985 - 1988.
  Sekretariatsleder for porgram for idrettsforskning i Norges Allmennvitenskapelige forskningsråd (NAVF), 1980-1985
  Språk: Tysk og engelsk

  2. Visepresident
  Navn: Børre Rognlien
  Født: 1944
  Fylke: Oslo
  Yrke: Selvstendig næringsdrivende/Leder av Oslo Idrettskrets
  Bakgrunn:
  Styreleder Oslo Idrettskrets (og Oslo Idrettsråd) 2006-2009.
  Generalsekretær i Oslo Idrettskrets 1994 - 2006
  President Norges Skøyteforbund 1979 - 1981
  Rådsmedlem Stiftelsen Norsk Friidrett 1988 - 1992
  Varamedlem til styret i Norges Tennisforbund 1996 - 1998
  Styremedlem i Idrettsstyret 2003 - 2006 (ansattes representant)
  Kretsoppgaver i håndball og fotball. Leder av ulike idrettslag.
  Leder av org.komiteen for VM i ishockey i 1999
  Leder av org.komiteen for både EM og VM på skøyter.
  Grenleder hurtigløp på skøyter i OL 1989 - 1994
  Politisk aktiv fra 1967
  - Oslo Bystyre 1979 - 1983 (H)
  - Stortinget 1981 - 1985 (H)
  Språk: Engelsk og tysk

  Styremedlem
  Navn: Jorodd Asphjell
  Født: 1960
  Fylke: Sør-Trøndelag
  Yrke: Stortingsrepresentant
  Bakgrunn:
  Nestleder Sør-Trøndelag Idrettskrets 2004 - d.d.
  Nestleder Sør-Trøndelag Skikrets 2004 - d.d.
  Styreleder Granåsen arrangement 2004 - d.d.
  Leder av Orkdal IL og avd.leder fotball og ski
  Leder av Stortingets Idrettslag 2006 - d.d.
  Markedsansvarlig Orkla Fotballklubb 2003 - d.d.
  Styremedlem av Orkdal Idrettsråd i mange år
  Mange ulike verv/oppgaver i idrettskrets, skikrets, fotballkrets
  Fylkessekretær i Arbeiderpartiet 1997 - 2005
  En rekke verv i idrett, politikk og næringsliv

  Styremedlem
  Navn: Camilla K. Haugsten
  Født: 1975
  Fylke: Oslo
  Yrke: Miljø og FoU sjef i Entra Eiendom AS
  Bakgrunn:
  Programkoordinator i Utviklingsfondet 2008-2010
  Fagkonsulent i Norges Røde Kors 2006 - 2008
  Styremedlem i Norges Kickboxingforbund 2005 -
  Styremedlem i Miljøstiftelsen Bellona 2002 - 2005
  Leder for tilbud til utv.hemmende i Heming IPU 2001 - 2002.

  Styremedlem
  Navn: Bodil Heskestad
  Født: 1952
  Fylke: Rogaland
  Yrke: Universitetet i Stavanger
  Bakgrunn:
  Appellutvalget Norges Skiskytterforbund 2006 -
  Visepresident Norges Skiskytterforbund 1997 - 2006
  Styremedlem Norges Skiskytterforbund 1995 -1997
  Kretsleder i skiskyting 1990 - 1996
  Klubbleder i ski og orientering 1985 - 1990
  Oppfølging av idrettsgymnas med skiskytterlinje
  Leder av NSSF’s jenteprosjekt
  Kontorsjef ved Høgskolen/Universitetet i Stavanger 1998 - 2006
  Prosjektleder barn og unge i Rogaland Fylkeskommune 1992 - 1995

  Styremedlem
  Navn: Geir Knutsen
  Født: 1959
  Fylke: Finnmark
  Yrke: Ordfører i Båtsfjord kommune 2003 - d.d.
  Bakgrunn:
  Leder Finnmark Idrettskrets 2002 - d.d.
  Dommer og spillende trener i volleyball
  Rektor Nordskogen Skole 1994 - 2003
  Medlem av kommunestyret (AP)
  Fylkestinget 1999 - 2001
  Leder i NIFs Barentsutvalg 2003 - d.d.

  Styremedlem
  Navn: Geir Kvillum
  Født: 1959
  Fylke: Akershus
  Yrke: Direktør, marked og forretningsutvikling
  Bakgrunn:
  Idrettsstyret, styremedlem 2004 - d.d
  Idrettstyret, 2 visepresident 2003 - 2004
  Styreleder Friidrettsgruppa Asker Skiklubb 2007 -
  Styremedlem European Canoe Assocation 2007 -
  President Norges Padleforbund 1998 - 2005
  TOTAL Norge, styremedlem 1999 - 2001
  Landslagstrener/landslagssjef Norges Padleforbund 1992-1996
  Styreleder Bærum Kajakklubb 1990-1994
  Språk: Norsk, engelsk

  Styremedlem
  Navn: Aslak Heim-Pedersen
  Født: 1954
  Fylke: Aust-Agder
  Yrke: Rektor ved Birkenlund Skole i Arendal
  Bakgrunn:
  Styreleder Aust-Agder Idrettskrets i 4. periode
  Nestleder og flere verv i Aust-Agder Seilkrets
  Varaordfører i Arendal kommune 1987 - 1992
  Medlem av NIFs organisasjonskomite 2003 - 2006
  Aktiv dommer i seiling

  Styremedlem
  Navn: Karette M. Wang Sandbu
  Født: 1983
  Fylke: Oslo
  Yrke: Student/Löplabbet
  Bakgrunn:
  NUKs (Norges Idrettsforbunds ungdomskomite) representant i Idrettsstyret 2007
  Nestleder NUK 2004 - 2007
  Styremedlem Friskis & Svettis Norge 2006 - 2008
  Medlem av programstyret i NIFs lederutviklingsprosjekt
  Leder/instruktør i Friskis & Svettis fra 2002. Fotball/bandy

  Styremedlem
  Navn: Terje Wist
  Født: 1954
  Fylke: Nord-Trøndelag
  Yrke: Ass. Revisjonsdirektør i KomRev Trøndelag IKS
  Bakgrunn:
  Formann Nord-Trøndelag og Trøndelag Fotballkrets 1994 - 2005
  Medlem i doms- og sanksjonsutvalget i Norges Fotballforbund 2004 - d.d.
  Styremedlem, leder, oppmann, trener i Levanger FK og Sp.kl. Nessegutten

  Styremedlem
  Bjørn Omar Evju (Ansattes representant)

  Styremedlem
  Gerhard Heiberg (IOCs representant)

  Alt om idrettstinget 2015 finnes her

  Alt materiale fra idrettens arbeid med valget 2015 finnes her

  Oversikt over forsøket på å få OL og Paralympics til Oslo i 2022