idrettsglede_haakonjorgensen_612.jpg

Åpenhet i norsk idrett

Melding til medlemsorganisasjonene: John G. Bernander skal lede utvalgsarbeidet om idrettens åpenhetsprinsipper. Idrettspresidenten og generalsekretæren i Idrettsforbundet vil gjøre sine reiser og kostnadene forbundet med hver av disse offentlig kjent.

Idrettsstyret har besluttet å nedsette et utvalg bestående av uavhengige representanter samt personer med tilknytning til idrettsorganisasjonen. Utvalget vil bli ledet av John G. Bernander.  Det Norske Veritas vil fasilitere arbeidet og være rådgiver for utvalget. Utvalgets øvrige medlemmer oppnevnes de nærmeste dagene. Utvalget vil avgi en tilrådning til organisasjonen.

-          Idrettsstyret ønsker å evaluere sine kontrollrutiner for sikring, dokumentasjon og åpenhet om egen ressursbruk. Det er utarbeidet et bredt og relevant mandat for et uavhengig utvalg og jeg har sagt ja til å lede dette utvalgsarbeidet, sier John G. Bernander.

-          Jeg tror utvalget vil kunne bidra til en gjennomgang og mulige justeringer i praksis og regelverk, som kan styrke tilliten til idrettsorganisasjonene og det viktige arbeid disse gjør, og ser frem til å starte arbeidet straks utvalget forøvrig er oppnevnt, avslutter Bernander.

Idrettspresidenten og generalsekretæren i Idrettsforbundet har gjort sine reiser og kostnadene forbundet med hver av disse, offentlig kjent (se lenger ned på siden*). Dagens idrettsstyre ser det som naturlig at den nye praksisen gjøres gjeldende fra det nye styret tiltrådte etter Idrettstinget 2015. I dagens mediesituasjon stilles det nye krav om åpenhet som idretten må møte på en god måte. Idrettsstyret møter styrelederne for alle idrettskretsene og særforbundene 28. april.

-          Medlemmene må ha trygghet for at idrettens ressurser forvaltes ansvarlig, selv om organisasjonen ikke er en del av den offentlige forvaltningen. Våre medlemsorganisasjoner skal samtidig fortsatt behandles som autonome, selveiende og frivillige organisasjoner, sier idrettspresident Tom Tvedt.

Denne saken gjelder ikke Idrettsstyrets jevnlige rapportering til Kulturdepartementet på bruken av offentlige midler. Dette er et spørsmål om tilliten til sentrale ledd med bakgrunn i medieoppslagene i det siste.

-          Vi skal sørge for at omverden blir fornøyd med den åpenheten vi legger opp til, men formålet med åpenheten må veies opp mot konsekvensene for frivilligheten. Det finnes legitime forhold som må beskyttes, herunder å skjerme de frivillige i mindre og lokale organisasjonsledd fra en urimelig merbelastning. Slike hensyn skal imidlertid ikke brukes for å unndra sentrale ledd for berettiget offentlig oppmerksomhet og medlemmenes kontroll, fortsetter Tom Tvedt.

En ny praksis i idretten vil sannsynligvis bli førende for hva som forventes av andre frivillige organisasjoner. Idrettsforbundet har derfor innledet samtaler med Frivillighet Norge, slik at hensynet til den samlede frivilligheten kan bli ivaretatt på en god måte. Det kan også bli aktuelt å diskutere disse spørsmålene med andre som kan tilføre prosessen prinsipielle og praktiske innspill. En slik oppfølging vil Idrettsstyret se på når de møtes i Førde i slutten av uken.

Utvalgets mandat tar utgangspunkt i at idrettsorganisasjonen er sammensatt. Den er eid av medlemmene, men mottar offentlig tilskudd til sin virksomhet. Idrettslag og klubber har betydelige egeninntekter fra frivillig arbeid, arrangementer, sponsorer med mer. I tillegg må man hensynta at det innenfor idrettsorganisasjonen er aksjeselskaper og annen forretningsdrift.

Utvalget skal:

  • Vurdere om idrettens kontrollrutiner er adekvate, transparente og tillitvekkende for å sikre at ressursene brukes i samsvar med gjeldende økonomiske retningslinjer og hensynet til en forsvarlig og ansvarlig ressursbruk.  
  • Utvalget bes særskilt vurdere om dagens kontrollrutiner er hensiktsmessige for å kunne avdekke og rapportere avvik og eventuelt misbruk, eller uforsvarlig ressursbruk i virksomhetene eller utøvelsen av arbeid eller verv innenfor disse. 
  • Hvordan idretten som organisasjon bør praktisere åpenhet om egen virksomhet, herunder økonomiske disposisjoner gitt dagens lover og regler og at idretten mottar offentlige midler.
  • Om det med utgangspunkt i andre sammenlignbare frivillige organisasjoner er en annen praksis knyttet til offentliggjøring av økonomisk informasjon, og derigjennom vurdere om det er grunn til å endre idrettens status knyttet til offentlighetsloven.

Det legges til grunn at utvalget også vurderer hensyn til personvern, kommersielle virksomheter og eventuelle administrative og ressursmessige konsekvenser.  

Utvalget skal fremme sine vurderinger med anbefalinger og begrunnelser og komme med forslag til framtidens retningsgivende praksis for hele idrettsorganisasjonen.

Utvalget skal fremme sitt forslag for idrettsstyret, senest innen 1.oktober 2016.

Utvalgets rapport vil offentliggjøres.

 


* Reiseregninger for idrettspresidenten og generalsekretæren:

Spesifikasjon reiser Tom Tvedt juni - des 2015

Spesifikasjon reiser Inge Andersen juni - des 2015 

(Henvendelser vedrørende denne dokumentasjonen rettes til informasjon@idrettsforbundet.no)