Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Støtte- og tilskuddsordninger

Foto_Norgesidrettsforbund_GeirOweFredheim_612.jpg
Foto: Geir Owe Fredheim

Støtte- og tilskuddsordninger der NIF sentralt er involvert i forvaltningen: Lokale aktivitetsmidler (LAM), Spillemidler til utstyr, ExtraStiftelsen, støtte til idrettsskoler. Det finnes i tillegg andre støtteordninger for idrettsklubber og lag, både lokalt og nasjonalt. Henvend deg til din idrettskrets eller ditt særforbund for en oversikt over disse.

  Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

  Les mer om LAM her


  Spillemidler til utstyr 

  NB: Informasjon om spillemidler til utstyr for 2018 kommer i uke 40. 

  Søknadsfristen 

  Det er i år 34,4 millioner kroner som skal fordeles. Dette er en økning på 5 millioner kroner fra i fjor.
  Siden starten i 2003 er det fordelt cirka 243 millioner kroner til idrettslag og særforbund.

  Søknadsfristen for 2017 var 18. oktober.
  Søknadsfrist for 2018 er høsten 2018 (mer informasjon kommer)

  Alle idrettslag (og særidrettsgrupper i fleridrettslagene) vil i løpet av uke 37 motta en e-post med mer detaljert informasjon om søknadsprosessen. Det søkes via Sportsadmin. Søknader kan utarbeides og sendes inn fra det tidspunkt klubben mottar e-posten med informasjon om ordningen.

  Alle særforbund har utarbeidet lister over utstyr som er omfattet av ordningen. Liste over godkjent utstyr, retningslinjer for ordningen og liste over kontaktpersoner i idrettskretser og særforbund vil bli lagt ut på denne siden i løpet av uke 36.

  For idrettsskolene er det de respektive idrettskretser som godkjenner hvilket utstyr som kan kjøpes inn. Utstyret skal være til bruk i idrettsskolen.

  Utstyret må være kjøpt inn etter 1. januar 2017. (Gjelder for 2017-søknaden)

  Viktige dokumenter:

   

  Det er utarbeidet en veiledning for hvordan en søker. Denne finnes på følgende link:

  https://itinfo.nif.no/Spillemidler_til_utstyr#For_klubb

   

  Oppstart- og utviklingsstøtte gis til idrettsskoler som tilbyr idrettsaktiviteter for barn, fra og med det året de fyller 6 år til og med det året de fyller 12 år, og ungdom fra og med det året de fyller 13 år til og med det året de fyller 19 år.

  Alle idrettslag tilsluttet NIF kan søke om disse midlene. Det gis oppstartsstøtte til én idrettsskole for barn og én idrettsskole for ungdom pr. idrettslag, enten det er et fleridrettslag eller et særidrettslag.

  Ordningen med søknadsskjema og kriterier finner du her:

  Barn:
  Tema - Barneidrett - Idrettsskoler

  Ungdom:
  Tema – Ungdomsidrett – Idrettsskole for ungdom

  Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til ExtraStiftelsen til helserelaterte prosjekter.

  Det kan søkes om midler til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse for utsatte grupper, som mennesker med funksjonsnedsettelse, med innvandrerbakgrunn, med lav betalingsevne, med en fysisk eller psykisk lidelse eller rusavhengighet.

  Helseprosjekter

  Forskningsprosjekter

  Se all informasjon om voksenopplæringsmidler her.

  Kulturdepartementet har for 2017 tildelt NIF 2,5 millioner kroner som skal fordeles til klubber, kretser, særforbund som har hatt utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge i 2017. I tillegg er det en rest fra 2016 på cirka 1,1 millioner kroner som vil bli fordelt.

  Alle organisasjonsledd tilknyttet NIF kan søke om tilskudd fra ordningen. Det søkes skriftlig til det aktuelle særforbundet. Det vil bli utarbeidet et eget søknadsskjema som skal benyttes. Kopi av betalte fakturaer skal sendes inn sammen med søknaden.

  Søknadsfristen er satt til 5. februar 2018.

  Last ned søknadsskjema her.

  Retningslinjer

  Det er utarbeidet retningslinjer for fordeling av tilskuddet. Retningslinjene og tildelingsbrevet fra Kulturdepartementet finner du under. 

  Retningslinjer for fordeling av tilskudd for utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge i 2017

  Stortinget har for 2017 bevilget 2,5 millioner kroner som skal brukes til tilskudd for utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge. I tillegg vil ubenyttede midler fra 2016 bli fordelt.

  1. Alle organisasjonsledd tilknyttet NIF - idrettslag, særkretser, regioner, særforbund og idrettskretser - og heleide aksjeselskap av disse, er omfattet av ordningen.
  2. Det er kun utgifter knyttet til bistand fra politiet som faller inn under ordningen.
  3. Det kan søkes om tilskudd til arrangementer der minimum 30 prosent av deltakerne er barn og/eller ungdom (alder til og med 19 år), og som er gjennomført i kalenderåret 2017.
  4. Dersom to arrangementer (ett for barn/ungdom og ett for voksne) arrangeres samme dag og på samme sted skal disse betraktes som ett arrangement i forhold til om det kommer inn under ordningen
  5. Arrangementene deles i tre grupper:
   1. A: Rene barne- og ungdomsarrangementer
   2. B: Arrangementer der minimum 50 % av deltakerne er barn og ungdom
   3. C: Arrangementer der minimum 30 % og maksimum 50 % av deltakerne er barn og ungdom
  1. Søkere som faller inn under gruppe a eller b, kan søke om å få dekket alle politiutgifter knyttet til arrangementet.
   Søkere som faller inn under gruppe c kan søke om å dekket en prosentvis andel av politiutgiftene. Prosentandelen det kan søkes om tilsvarer prosentandelen barn og unge som deltar i angjeldende arrangement.
  2. Tilskudd tildeles først til alle søknader i gruppe a. Eventuelle resterende midler tildeles søknader som tilhører gruppe b. Eventuelle resterende midler tildeles deretter arrangører som tilhører gruppe c.
  3. Dersom søknadsbeløpet er høyere enn tilgjengelige midler innenfor en av gruppene gis alle søknader innenfor den aktuelle gruppe samme prosentvise avkortning.

  Prosess

  1. Det søkes via aktuelt særforbund. Det er utarbeidet et eget søknadsskjema som skal benyttes. Kopi av betalte fakturaer legges ved søknaden.
  2. Søknadsfristen for 2017 settes til mandag 5. februar 2018.
  3. Særforbundene behandler søknadene og sender en samlet oversikt over godkjente søkere og søknadsbeløp til NIF senest 12. februar 2018.
  4. Særforbund og idrettskretser som har hatt egne utgifter søker direkte til NIF. Kopi av betalte fakturaer legges ved søknaden. Søknadsfrist settes til 12. februar 2018.
  5. NIF tildeler midler til aktuelle særforbund og idrettskretser. Særforbundene utbetaler tilskudd til underliggende organisasjonsledd.
  6. Søknader mottatt etter fristen vil ikke bli behandlet.

  Her ser du tilskuddsbrevet for 2017.