Foto: Geir Owe Fredheim
Foto: Geir Owe Fredheim

Støtte- og tilskuddsordninger

Støtte- og tilskuddsordninger der NIF sentralt er involvert i forvaltningen: Lokale aktivitetsmidler (LAM), Spillemidler til utstyr, Stiftelsen Dam, støtte til Allidretter. Det finnes i tillegg andre støtteordninger for idrettslag, både lokalt og nasjonalt. Henvend deg til din idrettskrets eller ditt særforbund for en oversikt over disse.

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Les mer om LAM her


Den kommende søknadsrunden gjelder utstyr kjøpt i 2020, det vil si med fakturadato i 2020.

Det skal fordeles 34 millioner kroner. Ordningen er finansiert via spillemidlene som kommer fra overskuddet til Norsk Tipping.

Årets søknadsfrist er onsdag 10. mars.

Det er ingen endringer i årets opplegg sammenlignet med siste søknadsrunde. Det søkes via SportsAdmin. Særidrettslagene lever en samlet søknad for idrettslaget, mens i fleridrettslagene søkes det gruppevis. Fotballgruppa søker via Fotballforbundet, skigruppa via Skiforbundet osv.

Det vil bli åpnet for at gruppene kan legge inn søknader i løpet av første uken av februar. Alle særidrettslag og særgrupper i fleridrettslagene vil motta en e-post med informasjon i uke 5 (første uken av februar).

Erfaringsmessig er det svært mange som søker siste kvelden. Vi oppfordrer alle til å søke i god tid!

Fakturaer og eventuell dokumentasjon på eierandel i ASer eller andre sammenslutninger skal lastes opp i søknadssystemet og legges ved søknaden når den sendes inn.

Dersom samlet søknadsbeløp er større enn tilgjengelige midler, vil alle søknader i utgangspunktet få den samme avkortning, men særforbund/særkretser/regioner kan ikke samlet motta mer enn fem prosent av tilgjengelige midler.

Tildelte midler vil etter planen bli utbetalt i første halvdel av april.

Liste over godkjent utstyr
Liste over kontaktpersoner
Retningslinjene for 2020

Alle idrettslag tilsluttet NIF kan søke om oppstart- eller utviklingsstøtte for å starte opp eller videreutvikle Allidrett.

Allidretten må tilby ulike idretter for barn fra 6 til 12 år og/eller ungdom fra 13 til 19 år over minst 20 uker i løpet av ett år.

Idrettslag kan søke på støtte til:

  • Allidrett for barn
  • Allidrett for barn-para
  • Allidrett for ungdom
  • Allidrett for ungdom-para

Mer informasjon om kriterier for ordningen og søknadsskjema finner du her:

Barn:
Allidrett for barn

Ungdom:
Allidrett for ungdom

Alle idrettens organisasjonsledd kan søke om midler via Norges idrettsforbund til tre av Stiftelsen Dam sine programmer. 

Det kan søkes om midler til prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse for sårbare og utsatte grupper, som mennesker med funksjonsnedsettelse, med innvandrerbakgrunn, med lav betalingsevne, med en fysisk eller psykisk lidelse eller rusavhengighet.

Helseprosjekter

Utviklingsprosjekter

Forskningsprosjekter

Alle organisasjonsledd tilknyttet NIF kan søke om tilskudd for utgifter til politi ved idrettsarrangement for barn og unge i 2020. Det er kun utgifter knyttet til bistand fra politiet som faller inn under ordningen. Det kan søkes om tilskudd til arrangementer der minimum 30 prosent av deltakerne er barn og/eller ungdom (alder til og med 19 år).

Det søkes skriftlig til det aktuelle særforbundet. Et særskilt søknadsskjema skal benyttes. Søknadskjemaet finnes nederst på denne siden. Søknadsskjema med nødvendig informasjon vil også bli sendt i e-post til alle idrettslag.

Særforbund og idrettskretser som har hatt tilsvarende utgifter søker om tilskudd direkte til NIF.

Søknadsfristen er satt til 10. mars 2021.

Retningslinjer 2020

Søknadsskjema tilskudd til politiutgifter 2020