Kontrollkomité

Alle organisasjonsledd som har engasjert registrert eller statsautorisert revisor skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer.

Kontrollkomiteen skal påse at:

  • idrettslagets midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser
  • idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om
  • idrettslagets økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettslagets egen lov
  • idrettslaget har økonomisk kontroll internt
  • årsregnskapet og delårsrapporter gir et rettvisende bilde av idrettslagets drift

Kontrollkomiteen har arbeidsoppgaver som strekker seg utover hva engasjert revisor uttaler seg om og derfor må utføre egen informasjonsinnhenting og kontroller utover engasjert revisors arbeid, særlig med hensyn til de tre øverste punktene i listen over. 

For å hjelpe kontrollkomiteen i sitt arbeid, er det utarbeidet en sjekkliste for kontrollkomiteen.

Mal for kontrollkomiteens beretning kan lastes ned fra sidene om årsmøte.