Økonomi

Verktøykasse for å holde styr på økonomien i en klubb eller idrettslag.

Innhold i verktøykassen

Verktøykassen inneholder de bestemmelser som idrettslaget er pålagt å følge samt ulike verktøy og hjelpemidler som kan tas i bruk, som vil forenkle hverdagen til idrettslaget, og som vil bidra til å sikre at idrettslaget følger de lover og bestemmelser som gjelder.

I menyene under ligger det bestemmelser, veiledning, informasjon, forslag til interne rutiner, maler og verktøy tilgjengelig til bruk i idrettslaget.

Alle organisasjonsledd skal følge NIFs lov og de bestemmelser som fremgår der. Videre skal alle organisasjonsledd ha sin egen lov som skal være godkjent av overordnet organisasjonsledd.

Alle idrettslag som har årlig omsetning som overstiger 5 millioner kroner skal, i tillegg til NIFs lov og egen lov, følge regnskapsloven og bokføringsloven, engasjere statsautorisert eller registrert revisor og følge revisorloven.

Alle idrettslag som har årlig omsetning under 5 millioner kroner skal som hovedregel følge NIFs lov § 2-11 punkt 2, men kan velge å følge regnskapsloven.

Alle idrettslag skal velge et kontrollutvalg med minst to medlemmer og minst ett varamedlem. Oppgavene til kontrollutvalget er beskrevet i NIFs lov § 2-11. 

Veileder for idrettslag med mindre enn 5 millioner i omsetning er et hjelpemiddel idrettslagene kan bruke for å få en bedre forståelse av NIFs lov § 2-11 Regnskaps- og revisjonsplikt mv.  Veilederen oppsummerer de retningslinjene idrettens lovverk krever at idrettslagene må følge knyttet til regnskap og rapportering, samt henvisninger til rettledninger og maler som finnes knyttet til bokføring og utarbeidelse av regnskap og avstemminger.

Veileder til regnskap IL u/5 millioner i omsetning

Veilederen er basert på regnskapsloven, bokføringsloven og revisorloven. Dersom det er behov for utfyllende forklaringer, fortolkninger eller kommentarer vises det til regnskapsloven, bokføringsloven og revisorloven samt forskrifter til disse. 

Hyppig utskiftning av sentrale roller i økonoim og/eller ledelse er en kjent problemstilling i de fleste idrettslag. En økonomihåndbok skal svare på de viktigste spørsmålene om idrettslagets økonomistyring og regnskap og skal gjøre det enkelt å finne ut hvilke rutiner som gjelder i idrettslaget. En god økonomihåndbok i idrettslaget vil i tillegg sikre kontinuitet i kunnskap og rutiner for å begrense kompetansetapet ved utskriftning av sentrale personer i laget.

NIF har utarbeidet en økonomihåndbok for idrettslag som kan benyttes som utgangspunkt når idrettslaget skal utarbeide sin egen økonomihåndbok.

NIFs økonomihåndbok for idrettslag inneholder blant annet beskrivelser om interne kontroller og systemer som bør være på plass. Håndboken omtaler følgende områder:

 • Budsjett
 • Regnskap og kontrollrutiner
 • Inntekter og innbetalinger
 • Kostnader og utbetalinger
 • Lønn og ytelser
 • Revisjon
 • Kontrollutvalg

Her kan du laste ned Økonomihåndbok for idrettslag.

Dokumenter det henvises til i økonomihåndboken kan finnes under menyen Regnskap, revisjon og kontrollkomite - maler og hjelpemidler.

For å sikre at idrettslaget opptrer i tråd med gjeldene bestemmelser og for å redusere risiko for feil og misligheter, er det sentralt at idrettslaget har etablert gode rutiner og interne kontroller. For grundigere forklaring til hvilke rutiner og interne kontroller idrettslaget bør ha på plass vises det til informasjon i Økonomihåndbok for idrettslag.

Regnskap
På sidene om regnskap finner du maler og informasjon om følgende områder:

 • Budsjett
 • Regnskap
 • Inntekter og innbetalinger
 • Kostnader og utbetalinger
 • Lønn og ytelser
 • Veileder til regnskap

Kontrollutvalg
Alle idrettslag skal velge et kontrollutvalg med minst to medlemmer og minst ett varamedlem.

Alle kontrollutvalg skal påse at:

 • idrettslagets midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser
 • idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om
 • idrettslagets økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettslagets egen lov
 • idrettslaget har økonomisk kontroll internt
 • årsregnskapet og delårsrapporter gir et rettvisende bilde av idrettslagets drift

Kontrollutvalget har arbeidsoppgaver som strekker seg utover hva engasjert revisor uttaler seg om og derfor må utføre egen informasjonsinnhenting og kontroller utover engasjert revisors arbeid, særlig med hensyn til de tre øverste punktene i listen over.

Her finner du presentasjonen gitt av advokat Niels Kiær på webinar 24. september 2020 om kontrollutvalg i organisasjonsledd med engasjert revisor.

Her finner du NIF-presentasjonen «Seminar for kontrollutvalg i organisasjoner med engasjert revisor» fra september 2020. 

Maler, veileder og sjekklister for kontrollutvalg:

Revisjon
Idrettslag med omsetning over fem millioner kroner årlig, eiendeler over 20 millioner eller gjennomsnittlig antall ansatte over 20, skal engasjere statsautorisert eller registrert revisor som skal følge revisorloven. Alle idrettslag som har engasjert statsautorisert eller revisor skal følge regnskapsloven.

For idrettslag som ikke har omsetning, eiendeler eller ansatte over grensene i avsnittet over, skal revisjonen utføres av kontrollutvalget. Kontrollutvalgets ansvar er å gjennomføre revisjon ved å vurdere årsregnskapet og vurdere om styret har oppfylt sine forpliktelser. Kontrollutvalget kan også velge å engasjere statsautorisert eller registrert revisor til å gjennomføre regnskapsrevisjon. 

Idrettslag som har færre enn 600 bilag i løpet av et regnskapsår, kan benytte låsbart regneark som regnskapsprogram.

Alle idrettslag som har flere enn 600 bilag i løpet av et regnskapsår, skal benytte elektronisk regnskapsprogram.

Låsbart regneark

Norges idrettsforbund har utviklet et låsbart regneark som idrettslag med færre enn 600 bilag i løpet av et regnskapsår kan benytte som regnskapsprogram.

Regnearket og tilhørende veileder kan lastes ned gratis fra denne siden.

Veileder til låsbart regneark

Låsbart regneark til regnskapsføring for året 2021

Låsbart regneark til regnskapsføring for året 2020

Låsbart regneark til regnskapføring for året 2019

Låsbart regneark til regnskapsføring for året 2018

Låsbart regneark til regnskapsføring for året 2017

Låsbart regneark til regnskapsføring for året 2016

Elektronisk regnskapsprogram for idrettslag

Norges idrettsforbund har inngått en samarbeidsavtale med Visma, en leverandør av regnskapsløsninger. Dette innebærer at idrettslag gjennom denne avtalen får en økonomiløsning integrert med Idrettens medlemssystem (KlubbAdmin) til en gunstig pris. Idrettsklubber kan velge mellom Visma eAccounting eller Visma.net ERP, avhengig av behov og klubbens kompleksitet. For mer informasjon om denne avtalen, se her.

Idrettskretsene tilbyr ulike kurs som omhandler økonomi og regnskap på ulike nivåer.

Ta kontakt med idrettslagets idrettskrets dersom det er behov og ønske om kurs.

Informasjon om hvilke kurs som tilbys finnes her.

Kompensasjon for merverdiavgift
Informasjon om momskompensasjonsordningene finner du på egne sider om Momskompensasjon.

Merverdiavgift
For generell informasjon om merverdiavgift for idrettslag og om når avgiftsbestemmelsene gjelder, se Skatteetatens informasjon om mva

Skatt
Idrettslag er i utgangspunktet ikke skattepliktige, men dersom idrettslaget har ansatte, utbetaler honorarer, kjøregodtgjørelse el, kan dette medføre innberetningsplikt og plikt til å betale arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk. Se Skatteetatens informasjon om skatt og frivillige.

Informasjon til idrettslag, klubber og særforbund som ønsker å benytte seg av ordningen med skattefradrag for gaver.

Frist for hovedregistrering av gaver er 10. januar 2022 kl 13.00.

Ordningen gjelder for idrettslag/klubb, og andre organisasjonsledd, tilsluttet Norges idrettsforbund og som ønsker å benytte seg av ordningen med skattefradrag for gaver, i henhold til skattelovens §6-50.

Privatperson eller organisasjon som gir gave til idrettslag etc. kan få fradrag i sin selvangivelse for gavebeløpet.

Kriterier for fradrag er blant annet:

 • Gavemottaker må rapportere mottatte gavebeløp.
 • Det gis fradrag for gavebeløp, gitt i kalenderåret, fra kr 500 og inntil kr 50 000.
 • Det kan ikke være gitt noen form for motytelse for gaven.
 • Gaven må være en pengegave.
 • Gavemottaker må rapportere data (se punktet nedenfor vedr. rapportering).
 • Mottaker er pliktig til å samle inn korrekt data om giver og rapportere inn dette i korrekt form. Hvis innrapportering ikke skjer i henhold til vedtatt praksis har NIF dessverre ingen ressurser til å innhente de lovpålagte opplysninger.

Rapportering:
Følgende informasjon må rapporteres inn:

 • Givers personnummer eller organisasjonsnummer, navn og adresse.
 • Givers samlede gavebeløp gitt i kalenderåret.
 • Navn på idrettslag, særforbund eller annet organisasjonsledd som har mottatt gaven. Det er gavemottakers plikt å oppbevare dokumentasjon for evt. etterkontroll jfr. bokføringsloven.

Mer generell informasjon om ordningen ligger på Skattedirektoratets hjemmeside: www.skatteetaten.no

Norges idrettsforbund har igjen valgt firmaet Solidus AS til å ta seg av skatteinnberetningen i 2021, og de har administrert skatteinnberetning for frivillige organisasjoner siden 2004.

For å registrere gavene som skal innberettes, trenger dere kun en PC med internett-tilgang.

Brukerlisensen for idrettslaget for bruk av Solidus-løsningen er 1% av summen av registrerte innbetalinger forrige kalenderår (skatteåret). Minimumslisensen er kr 284 og maksimumlisensen er kr. 1.419 pr år. Alle priser er inkl. mva.

Solidus sender hvert år den lovpålagte årsoppgaven til den enkelte giver med oversikt over gitte gaver. For skatteinnberetning og utsendelse av årsoppgave, beregner Solidus seg kr. 31 pr giver for de første 100 giverne, utover dette kr. 16 pr giver. Prisen inkluderer mva, porto og konvolutt på årsoppgaven. Dere vil motta faktura direkte fra Solidus på brukerlisens, skatteinnberetning inkludert utsendelse av årsoppgaver og eventuelt andre tjenester dere velger å benytte. Solidus har for eksempel en ordning hvor giver registrerer seg selv på nett og signerer en fast giveravtale med BankID (AvtaleGiro). Fordelen med en slik løsning er at det gir forutsigbare inntekter og at man slipper å registrere bidragene manuelt. Ta kontakt med Solidus direkte om dere ønsker mer informasjon om denne løsningen.

For å registrere gaver som skal skatteinnberettes, gjør følgende:
Økonomiansvarlig eller den som skal registrere gaver, registrerer organisasjonsleddet på www.solidus.no, klikk «Bli kunde». Følg anvisningene som gis. Dermed er dere uforbindtlig registrert i Solidus-systemet.

I bekreftelsen som umiddelbart blir tilsendt pr epost, følger ferdig utfylt kontrakteksemplar i vedlegg. Denne tar dere utskrift av, signerer og sender til Solidus, enten i scannet versjon eller pr. post. Når Solidus mottar kontrakten, åpnes databasen for dere og gaveregistreringen kan begynne umiddelbart. Prosedyren er forklart skritt for skritt, og den er enkel å følge.

Dersom dere har spesielle spørsmål, som dere ikke finner svar på i presentasjon eller brukerveiledning, kan dere ringe Solidus på telefon 993 98 550

Myndighetene krever en sentral samlet rapportering, så ønsker dere at gaver gitt i 2021 og senere skal skatteinnberettes, er det denne fremgangsmåten som må benyttes. Vi gjør også oppmerksom på at organisasjonsleddet er ansvarlig for å innhente korrekte fødselsnummer, ev. organisasjonsnummer for gavegiver for å sikre rett innrapportering. 

Det legges også opp til en retterunde med frist 20. februar 2022 kl 13.00. 

Regnskapsloven ble endret med virkning fra 1/1-2018. Det er ikke krav i regnskapsloven om årsberetning for små foretak. Selv om regnskapsloven er endret så har idrettens eget regelverk krav om at årsberetning skal utarbeides og behandles på årsmøte/ting. Dvs. at alle organisasjonsledd som er tilsluttet Norges idrettsforbund må fortsatt utarbeide årsberetning.

I idrettens lovverk (NIFs lov og lovnorm for underliggende ledd) stilles det ingen krav til innholdet i årsberetning, men det stilles krav om at det utarbeides en. (jf Lovnorm for idrettslag § 16, Lovnorm for idrettskretser § 17, Lovnorm for særkretser/regioner § 17)

Hensikten med kravet om at det skal avgis en årsberetning til årsmøtet/ting, er blant annet at organisasjonsleddets medlemmer skal få en skriftlig rapport som beskriver aktiviteter og hendelser i organisasjonsleddet gjennom året. Det er vurdert at det er det enkelte organisasjonsledd selv som vet best hvilken informasjon som er relevant og interessant for sine egne medlemmer og innholdet i årsberetningen er således opp til organisasjonsleddet selv å bestemme.

Store organisasjonsledd i idretten (årlig omsetning over 5 millioner) skal følge regnskapsloven. Store organisasjonsledd i idretten som faller inn under reglene for små foretak har etter regnskapsloven ikke krav om å utarbeide årsberetning. Det vil si at disse organisasjonsleddene kan selv velge innholdet i årsberetningen på samme måte som små organisasjonsledd.

Organisasjonsledd som ikke faller inn under reglene for små foretak i regnskapsloven §1-6, må følge regnskapslovens krav til innhold i årsberetning (regnskapsloven § 3-3 a).

Som en del av organisasjonsleddets årlige rapportering til årsmøtet/ting skal det, sammen med årsregnskapet, lages en årsberetning. Det er organisasjonsleddets styre som skal signere på årsregnskapet og årsberetningen, men det er årsmøte/ting som har oppgave å formelt behandle både årsregnskap og årsberetning.

Innholdet i årsberetningen:

En beretning er et dokument for fremtiden som beskriver det arbeidet som er gjort det aktuelle året/perioden, og den skal skape bedre forutsigbarhet i idrettslagets arbeid og forståelse for hvorfor styret har gjort ulike prioriteringer gjennom året.

Hva bør absolutt stå i en beretning:

- Styrets sammensetning
- Styrets aktivitet – antall møter, saker av betydning, representasjon
- Medlemstall/-utvikling sammenligne flere år, antall aktive utøvere osv.
- Virksomhetsplan (de som har)

 • Verdier, visjon og virksomhetside
 • Hva har vi oppnådd
 • Hva ser vi som utfordringer
 • Hvordan er idrettslaget organisert, organisasjonsplan
  - Oversikt over øvrige tillitsvalgte/ komiteer/ utvalg/ grupper osv
  - Økonomisk oversikt

Hva bør stå i beretningen:
- Formål med idrettslaget jfr. Lovnorm §1
- Overordnede rammer for arbeidet jfr. NIFs lov Kapitel 2.
- Styrets oppgaver jfr. Lovnorm §20
- Overordnede organisasjonsledds planer og strategier
- Beskrive aktiviteten i idrettslaget - arrangementer både interne og eksterne,

Hva kan stå i beretningen:
- Hvordan idrettslaget jobber for å rekruttere medlemmer
- Tilrettelegging for at ikke økonomi skal være en barriere
- Samarbeidspartnere og hvordan de jobber med disse

I NIFs lov § 2-11 punkt 3 og 4 er det hjemlet at alle organisasjonsledd NIF skal sørge for at organisasjonsleddet skal:

 • Ha to stykker som disponerer bankkonti i fellesskap (dvs. ingen skal kunne overføre/ta ut penger fra en bankkonto alene)
 • Ha underslagsforsikring minimum for de som disponerer bankkonti. 


Les mer om underslagsforskring for idrettslag