NIFs domsorganer

NIFs domsutvalg
Leder: Tomasz Edsberg
Nestleder: Ingeborg Kristin Sunde
Medlem: Nini Ring
Medlem: Kåre T. Claussen
Medlem: Morten Kjær Enger
Medlem: Trude Gran Melbye
Medlem: Joacim Holter
Medlem: Therese Eriksen Håhjemsvik
Medlem: Knut Kolloen

Henvendelser bes rettes til domsutvalget@idrettsforbundet.no.

NIFs appellutvalg
Leder: Jeppe Normann
Nestleder: Ida Skirstad Pollen
Medlem: Per Flatabø
Medlem: Tormod Bergem Strand
Medlem: Trude Sparre
Medlem: Ina Strømstad

Henvendelser bes rettes til appellutvalget@idrettsforbundet.no.

Oppgaver og myndighet
Utvalgenes oppgaver og myndighet følger av NIFs lov §4-6 Utvalg og komiteer:
[...] Doms- og appellutvalg arbeider i henhold til bestemmelsene i kapitlene 11 og 12 og er ikke underlagt de styrende organers instruksjonsmyndighet. 

Saksgang ved påtaler
Saksgangen i straffesaker følger av NIFs lov § 11-8. Saksgangen i dopingsaker følger av NIFs lov § 12-13.

Det er kun organisasjonsledd, og stiftelsen Antidoping Norge som kan inngi påtale med krav om at sak blir reist. Påtalen skal inngis skriftlig til NIFs domsutvalg v/dets sekreteriat.

Dersom et organisasjonsledd vil påtale en sak, ber vi om at det sendes en e-post til domsutvalget@idrettsforbundet.no der det opplyses om dette.

Domsutvalget vil deretter oversende informasjon om hvordan påtalebegjæringen kan lastes opp til et sikkert område. Vi ber om at ingen personopplysninger sendes per e-post, og at det i henvendelsen til Domsutvalget kun opplyses navnet på organisasjonsleddet som ønsker å påtale et forhold, samt kontaktinformasjon til vedkommende som har fullmakt til å inngi påtale på vegne av organisasjonsleddet.

Når det inngis påtale bes det samtidig om at det lastes opp et styrevedtak fra organisasjonsleddet som har besluttet å påtale et forhold, med mindre dette er inkludert i dokumentene som inngår som vedlegg i påtalen. Påtalen bes oversendt i PDF, samt i et Word-lesbart format, dersom PDF-dokumentet ikke støtter optisk tegngjenkjenning, også kalt OCR (Optical Character Recognition).

Sekretariat for NIFs domsutvalg: domsutvalget@idrettsforbundet.no

Sekretariat for NIFs appellutvalg: appellutvalget@idrettsforbundet.no

Anke
En avgjørelse kan ankes til NIFs appellutvalg.

Reglene for dette følger av NIFs lov § 11-12 (i straffesaker) og § 12-15 (i dopingsaker).