Idretten vil! Langtidsplan 2023 - 2027.
Idretten vil! Langtidsplan 2023 - 2027.

Anleggspolitikk

Norsk idrett vedtok på Idrettstinget i 2023 at "Idrettsanlegg for fremtiden" skal være en av de fem strategiske innsatsområdene i den nye langtidsplanen i norsk idrett, "Idretten vil!". Her kan du lese hvordan norsk idrett skal jobbe for flere og bedre idrettsanlegg.

Her kan du lese Idretten vil! 2023 - 2027

Anlegg og tilgang til anlegg er forutsetninger for idrett, og mangel på dette er en stor utfordring for organisasjonen. Gode anlegg gir god idrett! Norsk idrett vil at det skal bygges anlegg slik at all aktivitet skal gjennomføres, gjennom en samlet innsats i samarbeid med det offentlige. Det handler også om å sørge for at flest mulige anlegg er åpne og gratis tilgjengelige for idrett i alle kommuner over hele landet. Det må bygges et mangfold av anleggstyper for å ivareta idrettens mangfoldige behov og for å kunne realisere samfunnsnytten ved anleggsbygging. Fremtidens anlegg er bærekraftige, funksjonelle og tilgjengelige og er tilrettelagt også utover krav for universell utforming, for et mangfold av brukergrupper,
idretter og arrangement.

Fortrinnsvis myndigheter, men også idrettslag bygger anlegg, og det er
idrettens ansvar å fylle dem med aktivitet. Det er en utfordring at det er stor
variasjon i anleggsdekning i landet. Det kan ikke være bosted som avgjør
kvaliteten på idretts- og anleggstilbudet. For å få realisert anlegg, spesielt
større eller kostnadskrevende anlegg, må idrettsorganisasjonen samarbeide
bedre både når det gjelder prioriteringer og når det gjelder påvirkning for å få
bygget anleggene.

Anleggspolitisk kompetanse og -påvirkning er nødvendig skal målene for
anleggsbygging nås. Brukermedvirkning skal skje i alle deler av beslutningsprosessene ved bygging og bruk av idrettsanlegg. Sammen skal idretten og myndighetene bygge og drive miljømessig bærekraftige og energismarte idrettsanlegg. I dette ligger også å jobbe for nødvendig rehabilitering av gamle, umoderne og nedslitte anlegg, og unngå unødvendig nedbygging av uberørt natur ved plassering av nye anlegg.

Idrettens kostnader ved bruk av idrettsanlegg bør være lavest mulig for at flest mulig skal kunne bruke anleggene, uavhengig av om anlegget eies og driftes av idrettslaget selv, eller om aktiviteten foregår i et kommunalt eller privat eid anlegg.

Skal norsk toppidrett fortsatt kunne være verdensledende på å trene best i
verden, trenger dagens og morgendagens utøvere bedre treningsfasiliteter på
Olympiatoppen. Dagens senter er sårt utdatert, er ikke universelt utformet og
møter ikke fremtidens behov for norsk toppidrett.

Idretten vil at:
1. Det skal etableres anlegg slik at all ønsket aktivitet kan gjennomføres.

2. Norske myndigheter skal legge til rette for og bidra til større investeringer
i anlegg enn det som følger av dagens spillemiddelordning.

3. Alle medlemmer skal ha gratis tilgang til alle offentlige idrettsanlegg som
har mottatt spillemidler.

4. Utbetaling av spillemidler skal skje når anleggsbyggingen er igangsatt, og
at momskompensasjonen for bygging av idrettsanlegg skal rettighetsfestes.

5. Norsk idrett skal være en pådriver for miljømessig bærekraftige idrettsarenaer og redusere miljøpåvirkningen fra bygging og drift av idrettsanlegg i tråd med nasjonale klima- og miljømål til grønn omstilling av idrettsanleggene. Idretten skal få forsterket statlig finansiell støtte utenfor spillemiddelordningen til dette.

6. Utbygging av idrettsanlegg skal bli en formell del av kravene som stilles
av myndigheter til utbyggere når nye boligområder skal utvikles.

7. Nytt nasjonalt toppidrettssenter skal realiseres.

8. Det skal etableres paraidrettssentre i alle regioner og etablering av anlegg
for personer med funksjonsnedsettelser, samt rehabilitering av disse, skal
understøttes. Idretten skal arbeide for at nye anlegg og gamle anlegg som
rehabiliteres hensyntar paraidrettens behov, utover dagens krav til universell
utforming.

 

NIFs innspill til ny nasjonal anleggsstrategi

Norges idrettsforbund leverte i januar 2023 forslag til endringer i den statlige anleggspolitikken til Kulturdepartementet.

– 26 prosent av idrettsrådene kjenner til idrettslag som har ventelister. Dette er tall som hverken staten, kommunene eller vi i idretten kan være bekjent av og fjerning av ventelister må være jobb nummer en fremover, sa daværende idrettspresident Berit Kjøll.

Les resultatene fra idrettsrådsundersøkelsen om anlegg her: Idrettsrådsundersøkelsen 2022 anlegg.pdf

For å få bygget flere anlegg der behovet er størst, foreslår NIF at tilskuddene til kommuner med lav anleggsdekning økes.

– Vi foreslår at pressområdetillegget i spillemiddelordningen dobles og at en vurderer på nytt hvilke kommuner som skal nyte godt av dette, sier idrettspresidenten og legger til:

– Vi har også foreslått å øke enkelte tilskuddssatser og vi har foreslått konkrete endringer som vil øke forutsigbarheten for søkere. Vi har også foreslått at ordningen forenkles og ikke minst ønsker vi oss en noe mer fleksibel ordning.

Ønsker å fjerne etterslepet på utbetaling av spillemidler
Idrettstinget vedtok i 2019 at NIF skal arbeide for å få fjernet etterslepet på utbetaling av spillemidler.

– Vi foreslår at dette gjøres ved at staten oppretter en bufferfinansiering hvorfra spillemidlene kan utbetales når byggearbeidene igangsettes. Når spillemidlene etter hvert tildeles de forskjellige prosjektene betales de tilbake til bufferordningen og kan utbetales til nye søkere. Dette er en enkel løsning som vil spare idrettslag og kommuner for store mellomfinansieringskostnader. Jeg ser frem imot en konstruktiv og løsningsorientert dialog med Kulturdepartementet om en slik ordning, sa Kjøll og la til:

– I en tid hvor klubbøkonomien allerede er under betydelig press, vil dette oppleves som et kjærkomment tiltak for å redusere idrettslagenes kostnader, og som kan bidra til å opprettholde så lave medlemskontingenter og treningsavgifter som mulig for våre medlemmer, sa daværende idrettspresident.

Vil etablere ny støtteordning for grønne idrettsanlegg
NIF er opptatt av å redusere idrettens klima- og miljøavtrykk og ønsker at det skal bygges «grønnere» idrettsanlegg fremover og at eksisterende anlegg kan oppgraderes.

– Staten har allerede etablert et virkemiddelapparat gjennom Enova som støtter slike tiltak og NIF foreslår at det opprettes et eget idrettsanleggsprogram hvor kommuner og idrettslag kan søke støtte for å gjennomføre gode miljøinvesteringer i anleggene, avsluttet Kjøll.

Les NIFs innspill til ny nasjonal anleggsplan her.

Strategisk viktige anlegg for særforbund og idrettskretser
Idrettsstyret vedtok på møte 18. og 19. januar 2023 en prioriteringsliste over strategisk viktige anlegg for særforbund og idrettskretser. Listen er utarbeidet basert på innspill fra NIF, idrettskretser og særforbund og en foreløpig liste har vært ute på høring i organisasjonen.

Dette er anlegg som norsk idrett mener det er viktig blir realisert. For å øke muligheten for dette har NIF foreslått for departementet at disse anleggene får et spillemiddeltilskudd tilsvarende 40 prosent av normal anleggskostnad for anleggstypen.

Listen over anleggene finner du her.