Idretten skal flere og bedre anlegg.png

Anleggspolitikk

Norsk idrett vedtok på Idrettstinget i 2019 at "Flere og bedre anlegg" skal være en av de fire strategiske satsingsområdene i den nye langtidsplanen i norsk idrett, "Idretten vil!". I forkant av dette vedtok Idrettstyret 4. april 2019 en ny anleggspolitikk. Her kan du lese hvordan norsk idrett skal jobbe for flere og bedre idrettsanlegg.

Her kan du lese Idretten skal! - Flere og bedre anlegg 2019-2023.

Idretten skal! - Flere og bedre anlegg er utviklet i en prosess hvor særforbund og og idrettskretser var involvert gjennom møter, workshops og høring. Hovedmålene i anleggspolitikken ble som en del av "Idretten vil!" fremlagt for idrettstinget og behandlet der. Anleggsstrategien gir retning og virkemidler for å få en mer fysisk aktiv befolkning, nye og flere ungdommer og barn inn i idretten og et større og mer mangfoldig idretts- og aktivitetstilbud i relevante anlegg. Idrettens mål er at idretten kan tilby aktiviteter til alle, til lav - helst ingen - kostnad for barn og unge som trener, leker og konkurrer i idrettsanleggene. 

Det er et ønske å vri anleggspolitikken i retning av mer innflytelse for idretten og mer strategisk og planmessig etablering av framtidens anlegg. Innflytelse over anleggsutviklingen henger sammen med at idrettsorganisasjonen har solid anleggsfaglig kompetanse, strategier og planer, og samarbeider internt i idretten. Anleggspolitikken må derfor de neste årene være kunnskapsbasert og det er viktig å basere anleggsutviklingen på oversikter over befolkningsutvikling, aktivitetstrender og nye måter å være i aktivitet på, både organisert og uorganisert. 

Anleggspolitikken tydeliggjør hvilke mål en jobber for innenfor satningsområdet, samt tydeliggjør hvilke roller hvert organisasjonsledd i norsk idrett skal ha i kommende år.