NIFs ledermøte 2024 ble avholdt 31. mai til 2. juni på Scandic Parken i Ålesund.

Ledermøtet er regulert i NIFs lov (§ 3-6) og avholdes de årene det ikke er idrettsting. På Ledermøtet møter med stemmerett idrettsstyret, lederne i idrettskretsene og særforbundene (ev. annet styremedlem). Idrettstinget 2023 besluttet at representanter fra idrettskretser og særforbund møter på Ledermøtet med det antall stemmer som tilsvarer representasjon til Idrettstinget.

På Ledermøtet møter med talerett leder av NIFs kontrollutvalg (ev. annet utvalgsmedlem), NIFs revisor og NIFs generalsekretær.

Idrettstinget 2023 besluttet også at i tilknytning til Ledermøtet skal idrettsstyret tilrettelegge for en møteplass for idrettspolitisk diskusjon. Dette innebærer at det vil være formelle saker på fredag (jf. NIFs lov, paragraf 3-6 pkt. 6; Saker som skal behandles på Ledermøtet), og idrettspolitiske diskusjoner på lørdag og søndag.