125 millioner kroner er satt av til inkludering av barn mellom 6-19 år. Foto: Erik Ruud
125 millioner kroner er satt av til inkludering av barn mellom 6-19 år. Foto: Erik Ruud

Status på fordeling av 125 millioner kroner til idrettslag for å inkludere barn og ungdom

Norges idrettsforbund mottok 125 millioner kroner til inkludering av barn og ungdom mellom 6-19 år fra Kulturdepartementet i slutten av juni. Flere idrettsråd og idrettskretser er godt i gang med å lande og vedta lokale kriterier for fordeling i sine organisasjonsledd.

Idrettsråd og idrettskretser har ansvaret for å vedta kriterier for lokal eller regional fordeling. 115 millioner kroner skal fordeles av 103 idrettsråd. Alle de 103 utvalgte idrettsrådene har 200 eller flere barn som vokser opp i vedvarende lavinntekt i sin kommune. 10 millioner kroner skal fordeles av 10 idrettskretser.

Til nå har 25 idrettsråd og 3 idrettskretser vedtatt sine kriterier for fordeling, og over 49 millioner kroner er forvaltet ut til rundt 900 idrettslag.

Her er noen eksempler på kriterier og fordeling:
Frogn idrettsråd
Rogaland idrettskrets
Oslo idrettsråd

Ytterligere 9 idrettsråd har vedtatt kriterier og avventer godkjenning fra sin idrettskretse før utbetaling til idrettslagene kan gjennomføres. Disse 9 idrettsrådene har fordelt over 6,7 millioner kroner.

Norges idrettsforbund opplever at organisasjonsleddene er opptatt av å finne fordelingskriterier som gjør at midlene treffer de barn og unge som trenger det mest. Vi takker for innsatsen organisasjonsleddene har lagt ned i fordeling så langt, og ser frem til å motta de gjenstående fordelingene fra både idrettsråd og idrettskretser i august.

Endelig frist for organisasjonsleddene til å fordele tildelt sum er 1. september 2023.

Ekstra innsats i 2023
Tilskuddet på 125 millioner kroner er en ekstra innsats fra regjeringen i 2023 for å gi alle barn og ungdom like muligheter til å delta i den organiserte idretten, uavhengig av hvem de er, hvor de bor og hva foreldrene tjener.

Tilskuddet har enkle kriterier og midlene skal:

  • gå direkte til klubbenes arbeid med å inkludere barn og ungdom som faller utenfor på grunn av sosial ulikhet og sosioøkonomiske årsaker.
  • holde foreldrebetalingen og aktiviteter som er kostnadsdrivende nede.
  • klubbene handlingsrom til å bruke midlene slik de opplever er mest nyttig for å oppnå formålet.


Les også denne nyhetssaken: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2023/125-millioner-kroner-til-inkludering-av-barn-og-ungdom-i-idrettsaktivitet/