Innen 30. april må alle idrettslag innrapportere sine medlemstall til Idrettsforbundet. Foto: Norges idrettsforbund
Innen 30. april må alle idrettslag innrapportere sine medlemstall til Idrettsforbundet. Foto: Norges idrettsforbund

Samordnet rapportering for 2021 er åpnet

Alle idrettslag skal innen 30. april rapportere sine medlemstall pr. 31.12.20 til Idrettsforbundet. På lik linje med fjoråret så er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av samordnet søknad og rapportering.

Hva skal rapporteres? 

  1. Medlemstall og aktivitetstall. 
  2. Total omsetning (inntekter) og totale driftskostnader. 
  3. Oppdatere styre og verv (etter at årsmøtet er gjennomført). 
  4. Laste opp signert årsmøteprotokoll og årsregnskap (etter at årsmøtet er gjennomført). 
  5. Registrere momskompensasjonen (krever registrering i frivillighetsregisteret). 
  6. Registrere barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig. 

Start rapportering.

Webinar om samordnet rapportering

Usikker på hvordan dere skal rapportere? NIF Digital arrangerer et webinar om samordnet rapportering for idrettslag torsdag 8. april kl. 20.00 - 21.00.
Ingen påmelding, følg webinaret her.

Hva menes med medlemstall og aktivitetstall?

Medlemmer som per 31.12.20 har betalt medlemskontingent til idrettslaget skal rapporteres. Det er også mulig å legge inn medlemstall og aktive medlemmer manuelt. 

Aktive medlemmer 

Alle betalende medlemmer som deltar regelmessig i idrettslagets ordinære treningsaktivitet, eller representerer idrettslaget i konkurranser, regnes som aktive medlemmer.  

Med regelmessig menes sammenhengende deltakelse gjennom sesongen. Medlemmer som kun deltar i enkeltstående arrangementer, tidsavgrensede opplæringstiltak eller sommerskoler/ferietiltak regnes ikke som aktive medlemmer.  

Betalende medlemmer med verv og ansvar for administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. regnes også som aktive medlemmer. Det samme gjør medlemmer som er trenere, lagledere eller har andre regelmessige oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser eller annen ordinær aktivitet i idrettslaget.  

Medlemmer som kun deltar på enkeltstående dugnader eller transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller konkurranser, anses ikke som aktive medlemmer. 

Alle aktive medlemmer skal registreres i de idrettsgrenene de er tilknyttet. For at et medlem skal kunne registreres i flere idrettsgrener organisert av samme særforbund, må treningstilbudene foregå i klart adskilte miljøer. 

Momskompensasjon: 

På lik linje med fjoråret så er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av samordnet søknad og rapportering. Se her for veiledning til søknaden: 

Barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig


Barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig vil bli påkrevd for de idrettslag som er pålagt å ha disse vervene, les mer om det her: Barneidrettsansvarlig og Politiattestansvarlig 

Har dere spørsmål?  

Ta kontakt med NIF Digital Support.