Foto: Eirik Førde
Foto: Eirik Førde

Momskompensasjon

Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon

Momskompensasjon: Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon for idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner og AS. Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal administrere ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. Alle medlemsorganisasjonene skal forholde seg til NIF og rapportere til NIF (ikke direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet). 

Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2021

Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.
Forskriften for ordningen finner dere i sin helhet her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-10-23-1600?q=merverdiavgiftskompensasjon

Dagens forskrift trådte i kraft fra 01.01.2019, og det kom flere sentrale endringer:

 • Pliktig registrering i Frivillighetsregisteret for alle organisasjonsledd 
 • Kompensasjon: 8% av de første 5 millionene, og 6% av alt over dette (før avkortning)
 • Utvidelse av fradrag for de som har søknadsgrunnlag over 5 millioner.

  1) Alle kostnader i utlandet skal trekkes ut. (gjelder kun de som har søknadsgrunnlag over 5 millioner).

 • Inkluderer reisekostnader til/fra/i utlandet
 • Inkluderer andre kjøp i/fra utlandet (i prinsippet alle fakturaer fra utlandet, såfremt det ikke er varekjøp som vil bli brukt i Norge og som er fullt ut fortollet)
 • Inkluderer lønn til personer stasjonert i utlandet

  2) Kostnader til leie i egen organisasjon skal trekkes ut.

 • Gjelder drifts- og vedlikeholdskostnader som gjelder bygg, anlegg og annen fast eiendom
   - Med andre ord driftskostnader som har en direkte tilknytning til leieinntektene. 
 • Tydeligere krav til aksjeselskaper om å dokumentere frivillig innsats. Innføring av egenerklæringsskjema.

  Endring i 2020:
  Fra 2020 kan søkere med søknadsgrunnlag under 5 millioner ikke lenger «kun» søke på grunnlag av brutto driftskostnader, men må:
  1) registrere brutto driftskostnader, uten fradrag for «avgrensningsposter» som tidligere.
  2) deretter trekke ut «avgrensninger» på egne linjer i søknadsskjema i KlubbAdmin. Dette er ulike kostnader relatert til «anlegg» (inkl utleie), samt kostnader som faller utenfor den frivillige delen av virksomheten.

 • Anleggsavgrensningene (inkl utleiekostnader) vil være relevante for mange.
 • Kostnader utenfor den frivillige delen av virksomheten tror vi ikke vil være relevante for så mange, i alle fall ikke små organisasjonsledd.

  Generell informasjon om ordningen:
 • Søknadsfristen (innrapporteringsfrist til NIF) for medlemsorganisasjonene er satt til 15. august 2021.
 • Det er frivillig å være med i ordningen, men NIF anbefaler alle til å rapportere inn slik at det enkelte organisasjonsledd vil motta kompensasjon.
 • Fleridrettslag, som er juridisk ansvarlig for alle særidrettsgruppene sine, må rapportere inn ett samlet tall som omfatter både hovedlaget og alle særidrettsgruppene.
 • Det er det årsmøtegodkjente regnskapet for 2020 som legges til grunn ved søknad om momskompensasjon. Det er ikke anledning til å søke om momskompensasjon for tidligere år enn regnskapsåret 2020.
 • Alle søkerne vil motta en kvittering på e-post når søknaden er mottatt. Mrk: man mottar én kvittering i forbindelse med samordnet rapportering, og én annen kvittering etter at søknad om momskompensasjon er mottatt.
 • Det er ingen minstegrense for å søke momskompensasjon. Minstegrensen på kr 100.000 i søknadssum som er angitt i forskriftens § 4 gjelder ikke for det enkelte organisasjonsledd i idretten, men idretten totalt sett (dvs. at det enkelte organisasjonsledd ikke behøver å tenke på dette).
 • Ved utregning av momskompensasjonen benyttes en beregningsmodell der maksimal kompensasjon vil være 8% av de første 5 millionene. Alt over dette kompenseres med 6% (ref. forskriftens § 7). Beregningsmodellen som benyttes for utregning av kompensasjon tar hensyn til at en del av driftskostnadene ikke er mva-belagt (bl.a. lønnskostnader).

Dersom rammen for ordningen ikke er tilstrekkelig vil det bli gjort avkortning av søknadsbeløpet. Det må påberegnes at det vil bli avkortning i 2021 også.

• Tildeling av momskompensasjon for regnskapsåret 2020 vil bli offentliggjort på www.idrettsforbundet.no i begynnelsen av desember 2021. Utbetaling av kompensasjonen vil skje rett i etterkant av offentliggjøringen. Utbetalingen vil skje til det kontonummeret som ligger registrert i vårt medlemsregister (KlubbAdmin/SportsAdmin). Vi ber derfor om at dere sjekker at det kontonummeret som er registrert er riktig.

INNRAPPORTERING (SØKNADSPROSEDYRE):
I 2021 så skal alle idrettslag (inkl. bedriftsidrettslag) søke om momskompensasjon via KlubbAdmin i forbindelse med «Samordnet rapportering». Særforbund, idrettskretser, særkretser, regioner og idrettsråd søker via SportsAdmin, og AS’er søker ihht punkt under.

1. IDRETTSLAG MED BRUTTO DRIFTSKOSTNADER UNDER KR 5 MILLIONER
Alle idrettslag (inkl. bedriftsidrettslag) som i 2020 hadde brutto driftskostnader på under kr 5 millioner, skal rapportere totale driftskostnader hentet fra det årsmøtegodkjente regnskapet for 2020, samt beregne/trekke fra eventuelle «avgrensninger». Finanskostnader er ikke del av totale driftskostnader.

Har man driftskostnader over 5 millioner, men "avgrensninger" som gjør at man kommer under, så følger man punkt 2).

Aktuelle avgrensninger er:

 • kostnader som faller utenfor den frivillige delen av virksomheten,
 • ny-, på- og ombyggingskostnader på bygg,
 • kostnadsførte av- og nedskrivninger på bygg,
 • drifts- og vedlikeholdskostnader som gjelder utleie av bygg og
 • kostnader knyttet til anleggsprosjekter som omfattes av ordningen om momskompensasjon for idrettsanlegg

  Driftskostnader fratrukket avgrensninger innrapporteres via KlubbAdmin og bør gjøres som en del av «Samordnet rapportering»:
  https://www.idrettsforbundet.no/klubbadmin

  Veiledning for søknad om momskompensasjon: 

   
  2. IDRETTSLAG MED BRUTTO DRIFTSKOSTNADER OVER KR 5 MILLIONER
  Alle idrettslag (inkl. bedriftsidrettslag) som i 2020 hadde brutto driftskostnader på over kr 5 millioner skal også rapportere via løsningen for samordnet søknad og rapportering til NIF.
  I denne løsningen må man som tidligere innhente bekreftelse fra registrert eller statsautorisert revisor og laste denne opp i løsningen før man sender søknaden til behandling hos NIF. Oppdatert mal for revisorattestasjon finner man i KlubbAdmin, samt i punkt 3 under.
  https://www.idrettsforbundet.no/klubbadmin

  3. AKSJESELSKAPER EID AV EN ELLER FERE IDRETTSORGANISASJONER
  I ordningen er det gitt åpning for at aksjeselskaper som eies fullt ut av en eller flere idrettsorganisasjoner kan inngå i søknaden NIF skal sende på vegne av organisasjonen (ref. forskriftens § 3 2.ledd). Aksjeselskapet må dokumentere at frivillig innsats er en viktig del av virksomheten. Et eventuelt overskudd i aksjeselskapet skal anvendes til det frivillige formålet og ved en evt. oppløsning av selskapet skal eiendelene tilfalle det frivillige formålet. Aksjeselskapet skal benytte fastsatt søknadsskjema, samt at man må innhente bekreftelse fra registrert eller statsautorisert revisor hvis brutto driftskostnader overstiger kr 5 millioner. I tillegg må også en oversikt over aksjene i selskapet (aksjeboken), samt egenerklæringsskjema, vedlegges søknaden som sendes inn.

  Skjema med veiledning finner du her:
  - Søknadsskjema med veiledning AS følger vedlagt
  - Revisorbekreftelse: mal for revisorbekreftelse som skal benyttes følger vedlagt (revisorrapport underliggende ledd)
  • Revisorbekreftelsen er endret fra i fjor, og ny mal skal benyttes.
 • Egenerklæringsskjema AS følger vedlagt

  4. SÆRFORBUND, IDRETTSKRETSER, SÆRKRETSER, REGIONER OG IDRETTSRÅD

  Særforbundene og idrettskretsene vil få tilsendt egen informasjon om søknadsprosedyren i april. Særkretser, regioner og idrettsråd vil også få tilsendt egen informasjon om søknadsprosedyren.

  Dokumentasjon ved eventuell kontroll:
  Det er ikke pliktig å sende inn noen form for dokumentasjon utover det som er pålagt å sende inn (søknadsskjema/revisorrapport/aksjeoversikt/egenerklæringsskjema for AS’er).

  NIF kan som en del av sitt kontrollarbeid pålegge søkeren å fremlegge tallgrunnlaget for søknaden (årsregnskap, revisjonsberetning, protokoll fra årsmøte, samt en oppstilling med forklaring på hvordan man har kommet frem til tallet som er innrapportert). I SportsAdmin og KlubbAdmin er det funksjonalitet for å laste opp årsregnskapet når det søkes om momskompensasjon, og NIF anmoder om at man gjør dette.

Sperrer i søknadsprosessen
Det er i 2020 lagt inn noen systemkontroller («sperrer») i søknadsprosessen. Dersom søkende organisasjonsledd ikke har registrert organisasjonsnummer i KlubbAdmin/SportsAdmin, eller dersom man ikke har registrert seg i Frivillighetsregisteret, så vil man ikke få registrert søknaden.
Dette er ment som en påminnelse, da dette er krav ihht forskrift. Erfaring fra 2019 er at Lottstift avviser slike søknader.

Bortfall av kompensasjon

 • Dersom en søker gir ufullstendige eller ukorrekte opplysninger i forbindelse med søknad om kompensasjon, og dette medfører at kompensasjon utbetales uberettiget eller med for stort beløp, vil det uberettigede beløpet kreves tilbakebetalt. (Ref. forskriftens § 17).
 • Dersom man ikke er registrert i Frivillighetsregisteret (og har registrert oppdaterte vedtekter der) vil man ikke være søknadsberettiget, og søknaden vil bli avslått.

  Henvendelser:
 • Hvis dere har problemer med KlubbAdmin (eller SportsAdmin) eller mangler brukernavn/passord tar dere kontakt med NIFs supportavdeling: Telefon 21 02 90 90 eller epost: support@idrettsforbundet.no (åpent hverdager 10.00 – 15.00)
 • Spørsmål til selve ordningen sendes til e-post: moms@idrettsforbundet.no

  Med vennlig hilsen

  Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Søknad om mva kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

Nå kan det søkes om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. 

Søknadsfristen er 1. desember hvert år.

Søknader leveres elektronisk på eget søknadsskjema via Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmesider.

Alle som skal søke om kompensasjon bør merke seg følgende punkter:

 • Ordningen omfatter alle som søker om spillemidler og oppfyller vilkårene for å motta spillemidler gjennom Kulturdepartementets tilskuddsordninger for bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, med unntak av kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak. Spillemiddelsøknaden må være i formell orden før søknad om kompensasjon kan innvilges.
 • Anlegget må være ferdigstilt før det kan søkes om kompensasjon. Regnskapsskjema og revisorrapport skal inngå som vedlegg til søknaden og må oversendes innen søknadsfristen.

Regelverket og ytterligere informasjon fra Lottstift:

Søk momskompensasjon på idrettsanlegg - Lottstift