Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Momskompensasjon

idrettslek5.jpg

Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2018

Momskompensasjon: Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2018 for idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner og AS. Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal administrere ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. Alle medlemsorganisasjonene skal forholde seg til NIF og rapportere til NIF (ikke direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet). 

  Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2018

  Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

  Forskriften for ordningen finner dere i sin helhet her: http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-04-15-386?q=merverdiavgift

  Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal administrere ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. Alle medlemsorganisasjonene skal forholde seg til NIF og rapportere til NIF (ikke direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet).

  Generell informasjon om ordningen:

  • Søknadsfristen (innrapporteringsfrist til NIF) for medlemsorganisasjonene er satt til 15. august 2018.

  • Det er frivillig å være med i ordningen, men NIF anbefaler alle til å rapportere inn slik at det enkelte organisasjonsledd vil motta kompensasjon.

  • Fleridrettslag, som er juridisk ansvarlig for alle særidrettsgruppene sine, må rapportere inn ett samlet tall som omfatter både hovedlaget og alle særidrrettsgruppene.

  • Det er det årsmøtegodkjente regnskapet for 2017 som legges til grunn ved søknad om momskompensasjon. Det er ikke anledning til å søke om momskompensasjon for tilligere år enn regnskapsåret 2017.

  •  Innrapportering/søknadsprosedyre (se også eget punkt)

  • Alle søkerne vil motta en kvittering på e-post når søknaden er mottatt. Mrk: man mottar én kvittering i forbindelse med samordnet rapportering, og én annen kvittering i forbindelse med momskompensasjonen.

  • Det er ingen minstegrense for å søke momskompensasjon. Minstegrensen på kr 200.000 i søknadssum som er angitt i forskriftens § 8 gjelder ikke for det enkelte organisasjonsledd i idretten, men idretten totalt sett (dvs. at det enkelte organisasjonsledd ikke behøver å tenke på dette).

  • Det er ikke krav om at den enkelte medlemsorganisasjon må være registrert i Frivillighetsregisteret (ref. forskriftens §7). Det er tilstrekkelig at sentralleddet dvs. Norges idrettsforbund er registrert i Frivillighetsregisteret.

  • Ved utregning av momskompensasjonen benyttes en beregningsmodell der maksimal kompensasjon vil være basert på 35% av totale driftskostnader korrigert for evt. fradrag multiplisert med en faktor på 0,2. Dvs. at maksimal kompensasjonsbeløp er 7% av søkergrunnlaget (ref. forskriftens § 10). Beregningsmodellen som benyttes for utregning av kompensasjon tar hensyn til at en del av driftskostnadene ikke er mva-belagt (bl.a. lønnskostnader).
  Dersom rammen for ordningen ikke er tilstrekkelig vil det bli gjort avkorting av søknadsbeløpet. Det må påregnes at det vil bli avkortning i 2018.

  • Tildeling av momskompensasjon for regnskapsåret 2017 vil bli offentliggjort på www.idrettsforbundet.no i begynnelsen av desember 2018. Utbetaling av kompensasjonen vil skje rett i etterkant av offentliggjøringen. Utbetalingen vil skje til det kontonummeret som ligger registrert i vårt medlemsregister. Vi ber derfor om at dere sjekker at det kontonummeret som er registrert er riktig.

  INNRAPPORTERING (SØKNADSPROSEDYRE):

  I 2018 så skal alle organisasjonsledd med unntak av særforbund, idrettskretser og AS’er søke om momskompensasjon via KlubbAdmin i forbindelse med «Samordnet rapportering».

  1. IDRETTSLAG, IDRETTSRÅD, SÆRKRETSER OG REGIONER MED BRUTTO DRIFTSKOSTNADER UNDER KR 5 MILLIONER

  Alle idrettslag (inkl. bedriftsidrettslag), idrettsråd og særkretser/regioner som i 2017 hadde driftskostnader på under kr 5 millioner, skal kun rapportere ett enkelt tall. Tallet som skal innrapporteres er brutto driftskostnader 2017 (finanskostnader skal ikke være med) hentet fra det årsmøtegodkjente regnskapet for 2017. Har man driftskostnader over 5 millioner, men fradragsposter som gjør at man kommer under, så følger man punkt 2).

  Det skal gjøres fratrekk for ev. investeringer og avskrivninger i bygg, anlegg og annen fast eiendom som er kostnadsført i 2017, samt ev. bokførte kostnader som man vil søke om momskompensasjon for i ordningen om momskompensasjon for idrettsanlegg.

  Dette tallet skal innrapporteres via KlubbAdmin og bør gjøres som en del av «Samordnet rapportering»:

  https://www.idrettsforbundet.no/klubbadmin

  1. IDRETTSLAG ,IDRETTSRÅD, SÆRKRETSER OG REGIONER MED BRUTTO DRIFTSKOSTNADER OVER KR 5 MILLIONER

  Alle idrettslag (inkl. bedriftsidrettslag), idrettsråd og særkretser/regioner som i 2017 hadde driftskostnader på over kr 5 millioner skal nå også rapportere via løsningen for samordnet søknad og rapportering til NIF.

  I denne løsningen må man som tidligere innhente bekreftelse fra registrert eller statsautorisert revisor og laste denne opp i løsningen før man sender søknaden til behandling hos NIF.

  https://www.idrettsforbundet.no/klubbadmin

  3) AKSJESELSKAPER EID AV EN ELLER FERE IDRETTSORGANISASJONER:

  I ordningen er det gitt åpning for at aksjeselskaper som eies fullt ut av en eller flere idrettsorganisasjoner kan inngå i søknaden NIF skal sende på vegne av organisasjonen (ref. forskriftens § 5 2.ledd). Det forutsettes at aksjeselskapet kan dokumentere at frivillig innsats er en viktig del av virksomheten i aksjeselskapet . Et eventuelt overskudd i aksjeselskapet skal anvendes til det frivillige formålet og ved en evt. oppløsning av selskapet skal eiendelene tilfalle det frivillige formålet. Aksjeselskapet skal benytte fastsatt søknadsskjema, samt at man må innhente bekreftelse fra registrert eller statsautorisert revisor hvis brutto driftskostnader overstiger kr 5 millioner. I tillegg må også en oversikt over aksjene i selskapet (aksjeboken) vedlegges søknaden som sendes inn. Skjema med veiledning finner du her:

  - Søknadsskjema med veiledning AS følger vedlagt
  - Revisorbekreftelse: mal for revisorbekreftelse som skal benyttes følger vedlagt (revisorrapport underliggende ledd)

  4) SÆRFORBUND OG IDRETTSKRETSER

  Særforbundene og idrettskretsene vil få tilsendt egen informasjon om søknadsprosedyren.

  Dokumentasjon ved eventuell kontroll

  Det er ikke pliktig å sende inn noen form for dokumentasjon utover det som er pålagt å sende inn (søknadsskjema/revisorrapport/aksjeoversikt for AS’er). NIF kan som en del av sitt kontrollarbeid pålegge søkeren å fremlegge tallgrunnlaget for søknaden (årsregnskap, revisjonsberetning, protokoll fra årsmøte, samt en oppstilling med forklaring på hvordan man har kommet frem til tallet som er innrapportert). I KlubbAdmin er det mulighet å laste opp årsregnskapet når det søkes om momskompensasjon. NIF vil anbefale at man gjør dette.

  Bortfall av kompensasjon
  Dersom en søker gir ufullstendige eller ukorrekte opplysninger i forbindelse med søknad om kompensasjon, og dette medfører at kompensasjon utbetales uberettiget eller med for stort beløp, vil det uberettigede beløpet kreves tilbakebetalt. (Ref. forskriftens § 24).

  Henvendelser:

  • Hvis dere har problemer med KlubbAdmin eller mangler brukernavn/passord tar dere kontakt med NIFs supportavdeling:
  telefon 21 02 90 90 eller epost: support@idrettsforbundet.no (åpent hverdager 10:00 – 15:00)

  • Spørsmål til selve ordningen sendes til e-post: moms@idrettsforbundet.no

  Med vennlig hilsen

  Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

  Søknad om mva kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

  Nå kan det søkes om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Regjeringen har i sitt budsjettforslag foreslått at det bevilges 189,4 millioner kroner til dette formålet i 2019.

  Søknadsfristen er 1. mars hvert år.

  Søknader leveres elektronisk som et eget søknadsskjema her.

  Følgende tre punkter må være oppfylt for at en skal kunne søke: 

  1. Byggearbeidene må være igangsatt etter 1. januar 2010.
  2. Anleggseier må ha søkt om spillemidler og spillemiddelsøknaden må være formelt i orden. Spillemidlene behøver ikke å være utbetalt.  
  3. Anlegget må være ferdigstilt. Regnskap og revisorrapport må foreligge da dette er en del av søknadsgrunnlaget.


  Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettslag

  2018:

  Fylkesvis (pdf) - Alfabetisk rekkefølge (pdf)

  2017: 

  Fylkesvis (pdf) 
   - Alfabetisk rekkefølge (pdf)  

  2016:

  Fylkesvis oversikt (pdf) - Alfabetisk oversikt (pdf)

  2015:

  Fylkesvis oversikt - Alfabetisk oversikt

  2014:

  Fylkesvis oversikt - Alfabetisk oversikt

  2013:

  Fylkesvis oversikt - Alfabetisk oversikt

  2012:

  Fylkesvis oversikt - Alfabetisk oversikt

  2011:

  Fylkesvis oversikt - Alfabetisk oversikt