Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Momskompensasjon

moms_innebandy612.jpg

Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon

Momskompensasjon: Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon for idrettslag, idrettsråd, særkretser/regioner og AS. Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal administrere ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. Alle medlemsorganisasjonene skal forholde seg til NIF og rapportere til NIF (ikke direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet). 

Oppdatert informasjon om 2020 kommer

  Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2019

  Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

  Forskriften for ordningen finner dere i sin helhet her: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-10-23-1600?q=merverdiavgiftskompensasjon

  Forskriften er ny fra 01.01.2019, og det er flere sentrale endringer fra tidligere:

  • NB! Pliktig registrering i Frivillighetsregisteret for alle organisasjonsledd.
  • Endring i beregningsgrunnlag. I 2018 var det 7% på alle kostnader (før avkortning). I 2019 er det 8% av de første 5 millionene, og 6% av alt over dette (før avkortning).
  • Utvidelse av fradrag for de som har søknadsgrunnlag over 5 millioner. 1) Alle kostnader i utlandet skal trekkes ut. 2) Kostnader til leie i egen organisasjon skal trekkes ut.
  • Tydeligere krav til aksjeselskaper om å dokumentere frivillig innsats. Innføring av egenerklæringsskjema.

  Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal administrere ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. Alle medlemsorganisasjonene skal forholde seg til NIF og rapportere til NIF (ikke direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet).

  Generell informasjon om ordningen:

  • Søknadsfristen (innrapporteringsfrist til NIF) for medlemsorganisasjonene er satt til 15. august 2019.
  • Det er frivillig å være med i ordningen, men NIF anbefaler alle til å rapportere inn slik at det enkelte organisasjonsledd vil motta kompensasjon.
  • Fleridrettslag, som er juridisk ansvarlig for alle særidrettsgruppene sine, må rapportere inn ett samlet tall som omfatter både hovedlaget og alle særidrrettsgruppene.
  • Det er det årsmøtegodkjente regnskapet for 2018 som legges til grunn ved søknad om momskompensasjon. Det er ikke anledning til å søke om momskompensasjon for tidligere år enn regnskapsåret 2018.
  • Alle søkerne vil motta en kvittering på e-post når søknaden er mottatt. Mrk: man mottar én kvittering i forbindelse med samordnet rapportering, og én annen kvittering i forbindelse med momskompensasjon.
  • Det er ingen minstegrense for å søke momskompensasjon. Minstegrensen på kr 100.000 i søknadssum som er angitt i forskriftens § 4 gjelder ikke for det enkelte organisasjonsledd i idretten, men idretten totalt sett (dvs. at det enkelte organisasjonsledd ikke behøver å tenke på dette).
  • Ved utregning av momskompensasjonen benyttes en beregningsmodell der maksimal kompensasjon vil være basert på 40% av totale driftskostnader korrigert for evt. fradrag multiplisert med en faktor på 0,2. Dvs. at maksimal kompensasjonsbeløp er 8% av søkergrunnlaget. Dette gjelder for de første 5 millionene. Alt over dette kompenseres med 6% (ref. forskriftens § 7). Beregningsmodellen som benyttes for utregning av kompensasjon tar hensyn til at en del av driftskostnadene ikke er mva-belagt (bl.a. lønnskostnader).


  Dersom rammen for ordningen ikke er tilstrekkelig vil det bli gjort avkortning av søknadsbeløpet. Det må påregnes at det vil bli avkortning i 2019.

  • Tildeling av momskompensasjon for regnskapsåret 2018 vil bli offentliggjort på www.idrettsforbundet.no i begynnelsen av desember 2019. Utbetaling av kompensasjonen vil skje rett i etterkant av offentliggjøringen. Utbetalingen vil skje til det kontonummeret som ligger registrert i vårt medlemsregister. Vi ber derfor om at dere sjekker at det kontonummeret som er registrert er riktig.

   

  INNRAPPORTERING (SØKNADSPROSEDYRE):

  I 2019 så skal alle idrettslag (inkl. bedriftsidrettslag) søke om momskompensasjon via KlubbAdmin i forbindelse med «Samordnet rapportering». Særforbund, idrettskretser, særkretser, regioner og idrettsråd søker via SportsAdmin, og AS’er søker ihht punkt under.

  1. IDRETTSLAG MED BRUTTO DRIFTSKOSTNADER UNDER KR 5 MILLIONER

  Alle idrettslag (inkl. bedriftsidrettslag) som i 2018 hadde driftskostnader på under kr 5 millioner, skal kun rapportere ett enkelt tall om de ikke har avgrensninger etter forskriftens §6. Tallet som skal innrapporteres er totale driftskostnader 2018 (finanskostnader skal ikke være med) hentet fra det årsmøtegodkjente regnskapet for 2018. Har man driftskostnader over 5 millioner, men fradragsposter som gjør at man kommer under, så følger man punkt 2).

  Eventuelle avgrensninger er:
  1) kostnader som faller utenfor den frivillige delen av virksomheten,
  2) ny-, på- og ombyggingskostnader på bygg,
  3) kostnadsførte av- og nedskrivninger på bygg,
  4) drifts- og vedlikeholdskostnader som gjelder utleie av bygg og
  5) kostnader knyttet til anleggsprosjekter som omfattes av ordningen om momskompensasjon for idrettsanlegg

  Dette tallet skal innrapporteres via KlubbAdmin og bør gjøres som en del av «Samordnet rapportering»:

  https://www.idrettsforbundet.no/klubbadmin

  2. IDRETTSLAG MED BRUTTO DRIFTSKOSTNADER OVER KR 5 MILLIONER

  Alle idrettslag (inkl. bedriftsidrettslag) som i 2018 hadde driftskostnader på over kr 5 millioner skal også rapportere via løsningen for samordnet søknad og rapportering til NIF.

  I denne løsningen må man som tidligere innhente bekreftelse fra registrert eller statsautorisert revisor og laste denne opp i løsningen før man sender søknaden til behandling hos NIF. Oppdatert mal for revisorattestasjon finner man i KlubbAdmin, samt i punkt 3 under.

  https://www.idrettsforbundet.no/klubbadmin

  3. AKSJESELSKAPER EID AV EN ELLER FERE IDRETTSORGANISASJONER

  I ordningen er det gitt åpning for at aksjeselskaper som eies fullt ut av en eller flere idrettsorganisasjoner kan inngå i søknaden NIF skal sende på vegne av organisasjonen (ref. forskriftens § 3 2.ledd). Aksjeselskapet må dokumentere at frivillig innsats er en viktig del av virksomheten. Et eventuelt overskudd i aksjeselskapet skal anvendes til det frivillige formålet og ved en evt. oppløsning av selskapet skal eiendelene tilfalle det frivillige formålet. Aksjeselskapet skal benytte fastsatt søknadsskjema, samt at man må innhente bekreftelse fra registrert eller statsautorisert revisor hvis brutto driftskostnader overstiger kr 5 millioner. I tillegg må også en oversikt over aksjene i selskapet (aksjeboken), samt egenerklæringsskjema, vedlegges søknaden som sendes inn. Skjema med veiledning finner du her:

  - Søknadsskjema med veiledning AS følger vedlagt

  - Revisorbekreftelse: mal for revisorbekreftelse som skal benyttes følger vedlagt (revisorrapport underliggende ledd)

  • Revisorbekreftelsen er endret fra i fjor, og ny mal skal benyttes.

  Egenerklæringsskjema AS følger vedlagt

  4. SÆRFORBUND, IDRETTSKRETSER, SÆRKRETSER, REGIONER OG IDRETTSRÅD

  Særforbundene og idrettskretsene vil få tilsendt egen informasjon om søknadsprosedyren i april. Særkretser, regioner og idrettsråd vil også få tilsendt egen informasjon om søknadsprosedyren.

  Dokumentasjon ved eventuell kontroll

  Det er ikke pliktig å sende inn noen form for dokumentasjon utover det som er pålagt å sende inn (søknadsskjema/revisorrapport/aksjeoversikt/egenerklæringsskjema for AS’er). NIF kan som en del av sitt kontrollarbeid pålegge søkeren å fremlegge tallgrunnlaget for søknaden (årsregnskap, revisjonsberetning, protokoll fra årsmøte, samt en oppstilling med forklaring på hvordan man har kommet frem til tallet som er innrapportert). I KlubbAdmin er det mulighet å laste opp årsregnskapet når det søkes om momskompensasjon. NIF vil anbefale at man gjør dette!

  Bortfall av kompensasjon

  • Dersom en søker gir ufullstendige eller ukorrekte opplysninger i forbindelse med søknad om kompensasjon, og dette medfører at kompensasjon utbetales uberettiget eller med for stort beløp, vil det uberettigede beløpet kreves tilbakebetalt. (Ref. forskriftens § 17).
  • Dersom man ikke er registrert i Frivillighetsregisteret (og har registrert oppdaterte vedtekter der) vil man ikke være søknadsberettiget, og søknaden vil bli avslått.

  Henvendelser:

  • Hvis dere har problemer med KlubbAdmin eller mangler brukernavn/passord tar dere kontakt med NIFs supportavdeling: Telefon 21 02 90 90 eller epost: support@idrettsforbundet.no (åpent hverdager 10.00 – 15.00)
  • Spørsmål til selve ordningen sendes til e-post: moms@idrettsforbundet.no

  Med vennlig hilsen

  Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

  Søknad om mva kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg

  Nå kan det søkes om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. 

  Søknadsfristen er 1. mars hvert år.

  Søknader leveres elektronisk på eget søknadsskjema via Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmesider.

  Alle som skal søke om kompensasjon bør merke seg følgende to punkter:

  • Ordningen omfatter alle som søker om spillemidler og oppfyller vilkårene for å motta spillemidler gjennom Kulturdepartementets tilskuddsordninger for bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, med unntak av kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak. Spillemiddelsøknaden må være i formell orden før søknad om kompensasjon kan innvilges.
  • Anlegget må være ferdigstilt før det kan søkes om kompensasjon. Regnskapsskjema og revisorrapport skal inngå som vedlegg til søknaden og må oversendes innen søknadsfristen.

  Regelverket og ytterligere informasjon fra Kulturdepartementet: 

  Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettslag.

  Informasjon om søknadsrunde 

   

  2019:

  Fylkesvis (PDF).pdf - Alfabetisk rekkefølge (PDF).pdf

  2018:

  Fylkesvis (pdf) - Alfabetisk rekkefølge (pdf)

  2017: 

  Fylkesvis (pdf) 
   - Alfabetisk rekkefølge (pdf)  

  2016:

  Fylkesvis oversikt (pdf) - Alfabetisk oversikt (pdf)

  2015:

  Fylkesvis oversikt - Alfabetisk oversikt

  2014:

  Fylkesvis oversikt - Alfabetisk oversikt

  2013:

  Fylkesvis oversikt - Alfabetisk oversikt

  2012:

  Fylkesvis oversikt - Alfabetisk oversikt

  2011:

  Fylkesvis oversikt - Alfabetisk oversikt