Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2022

Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Forskriften for ordningen finner dere i sin helhet her. 

Dagens forskrift trådte i kraft fra 01.01.2019, og det kom flere sentrale endringer:

 • Pliktig registrering i Frivillighetsregisteret for alle organisasjonsledd 
 • Kompensasjon: 8% av de første 5 millionene, og 6% av alt over dette (før avkortning)
 • Utvidelse av fradrag for de som har søknadsgrunnlag over 5 millioner.

  1) Alle kostnader i utlandet skal trekkes ut. (gjelder kun de som har søknadsgrunnlag over 5 millioner).

 • Inkluderer reisekostnader til/fra/i utlandet
 • Inkluderer andre kjøp i/fra utlandet (i prinsippet alle fakturaer fra utlandet, såfremt det ikke er varekjøp som vil bli brukt i Norge og som er fullt ut fortollet)
 • Inkluderer lønn til personer stasjonert i utlandet

  2) Kostnader i forbindelse med utleie skal trekkes ut.

 • Gjelder drifts- og vedlikeholdskostnader som gjelder bygg, anlegg og annen fast eiendom
   - Med andre ord driftskostnader som har en direkte tilknytning til leieinntektene.
  3) Tydeligere krav til aksjeselskaper om å dokumentere frivillig innsats. Innføring av egenerklæringsskjema.

Se søknadsprosedyre for vare- og tjenestemomskompensasjon

Generell informasjon om ordningen:

 • Søknadsfristen (innrapporteringsfrist til NIF) for medlemsorganisasjonene er satt til 15. august 2022.
 • Det er frivillig å være med i ordningen, men NIF anbefaler alle til å rapportere inn slik at det enkelte organisasjonsledd vil motta kompensasjon.
 • Fleridrettslag, som er juridisk ansvarlig for alle særidrettsgruppene sine, må rapportere inn ett samlet tall som omfatter både hovedlaget og alle særidrettsgruppene.
 • Det er det årsmøtegodkjente regnskapet for 2021 som legges til grunn ved søknad om momskompensasjon. Det er ikke anledning til å søke om momskompensasjon for tidligere år enn regnskapsåret 2021.
 • Alle søkerne vil motta en kvittering på e-post når søknaden er mottatt. Mrk: man mottar én kvittering i forbindelse med samordnet rapportering, og én annen kvittering etter at søknad om momskompensasjon er mottatt.
 • Det er ingen minstegrense for å søke momskompensasjon. Minstegrensen på kr 100.000 i søknadssum som er angitt i forskriftens § 4 gjelder ikke for det enkelte organisasjonsledd i idretten, men idretten totalt sett (dvs. at det enkelte organisasjonsledd ikke behøver å tenke på dette).
 • Ved utregning av momskompensasjonen benyttes en beregningsmodell der maksimal kompensasjon vil være 8% av de første 5 millionene. Alt over dette kompenseres med 6% (ref. forskriftens § 7). Beregningsmodellen som benyttes for utregning av kompensasjon tar hensyn til at en del av driftskostnadene ikke er mva-belagt (bl.a. lønnskostnader).

Historisk sett så har det blitt foretatt en avkortning av kompensasjonsbeløp da rammen for ordningen ikke har vært tilstrekkelig. Regjeringen gjorde en tilleggsbevilgning i 2021 slik at det ikke ble slik, og har uttalt at det samme vil skje i 2022.

Tildeling av momskompensasjon for regnskapsåret 2021 vil bli offentliggjort på www.idrettsforbundet.no i begynnelsen av desember 2022. Utbetaling av kompensasjonen vil skje rett i etterkant av offentliggjøringen. Utbetalingen vil skje til det kontonummeret som respektive organisasjonsledd har registrert i vårt medlemsregister (KlubbAdmin/SportsAdmin). Vi ber derfor om at dere sjekker at registrerte organisasjonsdata er korrekt.

Fra 2020 kan søkere med søknadsgrunnlag under 5 millioner ikke lenger «kun» søke på grunnlag av brutto driftskostnader, men må:
1) registrere brutto driftskostnader, uten fradrag for «avgrensningsposter» som tidligere.
2) deretter trekke ut «avgrensninger» på egne linjer i søknadsskjema i KlubbAdmin. Dette er ulike kostnader relatert til «anlegg» (inkl utleie), samt kostnader som faller utenfor den frivillige delen av virksomheten.

 • Anleggsavgrensningene (inkl utleiekostnader) vil være relevante for mange.
 • Kostnader utenfor den frivillige delen av virksomheten tror vi ikke vil være relevante for så mange, i alle fall ikke små organisasjonsledd.