Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon 2024

Formålet med ordningen er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Forskriften for ordningen finner dere i sin helhet her.

Dagens forskrift trådte i kraft fra 01.01.2019 (med enkelte mindre endringer 28.03.2021) og det kom da enkelte sentrale endringer. Dette gjaldt i hovedsak pliktig registrering i Frivillighetsregisteret, alle kostnader i utlandet skulle trekkes ut og alle utleiekostnader ifbm anlegg skulle trekkes ut.

Overordnet prinsipper:

 • Pliktig registrering i Frivillighetsregisteret for alle organisasjonsledd 
 • Kompensasjon: 8% av de første 5 millionene, og 6% av alt over dette (før avkortning)
 • Alle søkere må forholde seg til «avgrensningsposter», mens søkere med driftskostnader over kr 5 millioner må også forholde seg til fradragsposter
 • Alle søkere med driftskostnader over kr 5 millioner må innhente en egen revisorattestasjon som følger søknaden. NB: aktuell mal finner du lenger nede på denne siden.
  Det første året man overstiger 5 millioner kan man velge å fylle ut en egenerklæring som erstatning for revisorattestasjonen. Ta kontakt på moms@idrettsforbundet.no for å motta denne.

Fradrag for kostnader knyttet til anlegg («avgrensingsposter»):

 • Alle av- og nedskrivninger av bygg og anlegg (faste installasjoner) skal trekkes fra i søknaden
 • Ved utleie så skal alle drifts- og vedlikeholdskostnader knyttet til bygget/ anlegget/ eiendommen trekkes fra.
  • Hvis halvparten av anlegget leies ut, eller anlegget leies ut i halvparten av tiden, så skal halvparten av aktuelle kostnader trekkes fra.
  • Se for øvrig Lotteri- og stiftelsestilsynets veileder for eksempler.
 • Alle ny-, på- og ombyggingskostnader for bygg, anlegg eller annen fast eiendom som ikke anses som drifts- og vedlikeholdskostnader.
  • Dette er kostnader som ofte kunne vært aktivert.
  • Vedlikeholdskostnader knyttet til anlegget skal ikke trekkes fra.
 • Alle anleggskostnader som faller inn under ordningen «momskompensasjon for idrettsanlegg» skal trekkes fra.
  • Nevnte ordning gir full kompensasjon i slike saker.

Andre aktuelle fradrag («avgrensingsposter»):

 • Hvis søker har kostnader som faller utenfor den frivillige og fortjenestebaserte delen av organisasjonen så skal dette trekkes ut
  • Generelt sett er dette en lite aktuell problemstilling for særidrettslag.
  • Dette er aktuelt for seilforeninger og andre idrettslag som dekker kostnader av privat karakter for medlemmene. Se Lotteri- og stiftelsestilsynets veileder for mer info.
  • Organisasjoner som driver økonomisk aktivitet må innfri kravene i statsstøtteregelverket for å motta momskompensasjon. I praksis er det bare et fåtall organisasjoner dette er relevant for, men det er eksempelvis aktuelt for toppfotballen. Se mer informasjon på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettside: EØS-avtalens regler om statsstøtte - Lottstift

Fradragsposter (gjelder kun søkere med driftskostnader over 5 millioner):

 • Alle kostnader i utlandet skal trekkes fra
  • Inkluderer reisekostnader til/fra/i utlandet
  • Inkluderer andre kjøp i/fra utlandet (i prinsippet alle fakturaer fra utlandet, såfremt det ikke er varekjøp som vil bli brukt i Norge og som er fullt ut fortollet)
  • Inkluderer lønn til personer stasjonert i utlandet.
 • Alle kostnader knyttet til den (eventuelle) merverdiavgiftspliktige virksomheten skal trekkes fra
  • Dette gjelder alle kostnader på området, ikke bare kostnaden som fremkommer på avgiftsoppgavene
 • Overføringer til andre organisasjoner, og ledd i samme organisasjon, som kan søke selv
  • Dette er ikke en aktuell problemstilling i vanlige idrettslag, men man være en problemstilling i fleridrettslag

Se søknadsprosedyre for vare- og tjenestemomskompensasjon.

Generell informasjon om ordningen:

 • Søknadsfristen (innrapporteringsfrist til NIF) for medlemsorganisasjonene er satt til 15. august 2024.
 • Det er frivillig å være med i ordningen, men NIF anbefaler alle til å rapportere inn slik at det enkelte organisasjonsledd vil motta kompensasjon.
 • Fleridrettslag, som er juridisk ansvarlig for alle særidrettsgruppene sine, må rapportere inn ett samlet tall som omfatter både hovedlaget og alle særidrettsgruppene.
 • Det er det årsmøtegodkjente regnskapet for 2023 som legges til grunn ved søknad om momskompensasjon. Det er ikke anledning til å søke om momskompensasjon for tidligere år enn regnskapsåret 2023.
 • Alle søkerne vil motta en kvittering på e-post når søknaden er mottatt. Mrk: man mottar én kvittering i forbindelse med samordnet rapportering, og én annen kvittering etter at søknad om momskompensasjon er mottatt.
 • Det er ingen minstegrense for å søke momskompensasjon. Minstegrensen på kr 100.000 i søknadssum som er angitt i forskriftens § 4 gjelder ikke for det enkelte organisasjonsledd i idretten, men idretten totalt sett (dvs. at det enkelte organisasjonsledd ikke behøver å tenke på dette).
 • Ved utregning av momskompensasjonen benyttes en beregningsmodell der maksimal kompensasjon vil være 8% av de første 5 millionene. Alt over dette kompenseres med 6% (ref. forskriftens § 7). Beregningsmodellen som benyttes for utregning av kompensasjon tar hensyn til at en del av driftskostnadene ikke er mva-belagt (bl.a. lønnskostnader).

Historisk sett så har det blitt foretatt en avkortning av kompensasjonsbeløp da rammen for ordningen ikke har vært tilstrekkelig. Regjeringen gjorde tilleggsbevilgninger i 2021, 2022 og 2023 slik at det ikke ble slik, og har signalisert at det samme vil skje i 2024.

Tildeling av momskompensasjon for regnskapsåret 2023 vil bli offentliggjort på idrettsforbundet.no i midten av desember 2024. Utbetaling av kompensasjonen vil skje rett i etterkant av offentliggjøringen. Utbetalingen vil skje til det kontonummeret som respektive organisasjonsledd har registrert i vårt medlemsregister (KlubbAdmin/SportsAdmin). Vi ber derfor om at dere sjekker at registrerte organisasjonsdata er korrekt.

Fra 2020 kan søkere med søknadsgrunnlag under 5 millioner ikke lenger «kun» søke på grunnlag av brutto driftskostnader, men må:
1) registrere brutto driftskostnader, uten fradrag for «avgrensningsposter» som tidligere.
2) deretter trekke ut «avgrensninger» på egne linjer i søknadsskjema i KlubbAdmin. Dette er ulike kostnader relatert til «anlegg» (inkl utleie), samt kostnader som faller utenfor den frivillige delen av virksomheten.

 • Anleggsavgrensningene (inkl utleiekostnader) vil være relevante for mange.
 • Kostnader utenfor den frivillige delen av virksomheten tror vi ikke vil være relevante for så mange, i alle fall ikke små organisasjonsledd.