Søknadsprosedyre

En veiledning til hvordan søke om momskompensasjon på varer og tjenester.

I 2024 skal alle idrettslag og bedriftsidrettslag søke om momskompensasjon fra KlubbAdmin i forbindelse med Samordnet rapportering. Særforbund, idrettskretser, særkretser, regioner og idrettsråd søker via SportsAdmin. Aksjeselskaper søker i henhold til punkt under.

Alle idrettslag og bedriftsidrettslag som i 2023 hadde brutto driftskostnader under 5 millioner kroner, skal rapportere totale driftskostnader hentet fra  årsmøtegodkjent regnskap for 2023, samt beregne/trekke fra eventuelle avgrensninger. Finanskostnader er ikke del av totale driftskostnader.

Har idrettslaget driftskostnader over 5 millioner kroner, men avgrensninger som gjør at man kommer under, følg neste punkt "Idrettslag med brutto driftskostnader over 5 millioner".

Aktuelle avgrensninger er:

  • Kostnader som faller utenfor den frivillige delen av virksomheten.
  • Ny-, på- og ombyggingskostnader på bygg.
  • Kostnadsførte av- og nedskrivninger på bygg.
  • Drifts- og vedlikeholdskostnader som gjelder utleie av bygg og kostnader knyttet til anleggsprosjekter som omfattes av ordningen om momskompensasjon for idrettsanlegg.
  • Alle anleggskostnader som faller inn under ordningen «momskompensasjon for idrettsanlegg» skal trekkes fra.


Driftskostnader fratrukket avgrensninger innrapporteres via KlubbAdmin og gjøres som en del av Samordnet rapportering.

Se videoveiledning for søknad om momskompensasjon: 

Alle idrettslag og bedriftsidrettslag som i 2023 hadde brutto driftskostnader på over 5 millioner kroner skal også rapportere fra KlubbAdmin. Se veiledning på våre nettsider.

I denne løsningen må man som tidligere innhente bekreftelse fra registrert eller statsautorisert revisor og laste denne opp før man sender søknaden til behandling hos NIF. Oppdatert mal for revisorattestasjon finnes på våre nettsider og i søknadsportalen.

I ordningen er det gitt åpning for at aksjeselskaper som eies fullt ut av en eller flere idrettsorganisasjoner kan inngå i søknaden NIF skal sende på vegne av organisasjonen (ref. forskriftens § 3 2.ledd). Aksjeselskapet må dokumentere at frivillig innsats er en viktig del av virksomheten. Et eventuelt overskudd i aksjeselskapet skal anvendes til det frivillige formålet og ved en evt. oppløsning av selskapet skal eiendelene tilfalle det frivillige formålet. Aksjeselskapet skal benytte fastsatt søknadsskjema, samt at man må innhente bekreftelse fra registrert eller statsautorisert revisor hvis brutto driftskostnader overstiger kr 5 millioner. I tillegg må også en oversikt over aksjene i selskapet (aksjeboken), samt egenerklæringsskjema, vedlegges søknaden som sendes inn.

Skjema med veiledning finner du her:
- Søknadsskjema med veiledning AS følger vedlagt
Revisorbekreftelse: mal for revisorbekreftelse som skal benyttes følger vedlagt (revisorrapport underliggende ledd)
Denne malen skal benyttes

Egenerklæringsskjema AS følger vedlagt

Særforbundene og idrettskretsene vil få tilsendt egen informasjon om søknadsprosedyren i april. Særkretser, regioner og idrettsråd vil også få tilsendt egen informasjon om søknadsprosedyren.

Dokumentasjon ved eventuell kontroll:

NIF anmoder om at årsregnskap for 2023 lastes opp i søknadsportalen, og kan som en del av sitt kontrollarbeid også pålegge søkeren å fremlegge annet relevant tallgrunnlag for søknaden (revisjonsberetning, protokoll fra årsmøte, samt en oppstilling med forklaring på hvordan man har kommet frem til tallet som er innrapportert).

Bortfall av kompensasjon

Dersom en søker gir ufullstendige eller ukorrekte opplysninger i forbindelse med søknad om kompensasjon, og dette medfører at kompensasjon utbetales uberettiget eller med for stort beløp, vil det uberettigede beløpet kreves tilbakebetalt. (Ref. forskriftens § 17).

NB: Dersom man ikke er registrert i Frivillighetsregisteret (og har registrert oppdaterte vedtekter der) vil man ikke være søknadsberettiget, og søknaden vil bli avslått.

Trenger du hjelp?

Kontakt NIF Digital Support

 

Spørsmål om selve ordningen sendes til e-post: moms@idrettsforbundet.no

Som del av NIFs kontrollarbeid så pålegges søkeren å fremlegge tallgrunnlaget for søknaden (årsregnskap og eventuelt en oppstilling med forklaring på hvordan man har kommet frem til tallet som er innrapportert). I SportsAdmin og KlubbAdmin er det funksjonalitet for å laste opp årsregnskapet når det søkes om momskompensasjon. Det anmodes om at alle søkere laster opp dette. Tilsvarende gjelder for revisjonsberetning (og protokoll fra årsmøte).

Nå kan det søkes om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. 

Søknadsfristen er 1. desember hvert år (fra 2021).

Søknader leveres elektronisk på eget søknadsskjema via Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmesider.

Alle som skal søke om kompensasjon bør merke seg følgende to punkter:

  • Ordningen omfatter alle som søker om spillemidler og oppfyller vilkårene for å motta spillemidler gjennom Kulturdepartementets tilskuddsordninger for bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, med unntak av kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak. Spillemiddelsøknaden må være i formell orden før søknad om kompensasjon kan innvilges.
  • Anlegget må være ferdigstilt før det kan søkes om kompensasjon. Regnskapsskjema og revisorrapport skal inngå som vedlegg til søknaden og må oversendes innen søknadsfristen.

Regelverket og ytterligere informasjon fra Kulturdepartementet: 

Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettslag.

Informasjon om søknadsrunde