Søknadsprosedyre

En veiledning til hvordan dere søker om momskompensasjon på varer og tjenester.

I 2022 så skal alle idrettslag (inkl. bedriftsidrettslag) søke om momskompensasjon via KlubbAdmin i forbindelse med «Samordnet rapportering». Særforbund, idrettskretser, særkretser, regioner og idrettsråd søker via SportsAdmin, og AS-er søker ihht punkt under.

Alle idrettslag (inkl. bedriftsidrettslag) som i 2021 hadde brutto driftskostnader på under kr 5 millioner, skal rapportere totale driftskostnader hentet fra det årsmøtegodkjente regnskapet for 2021, samt beregne/trekke fra eventuelle «avgrensninger». Finanskostnader er ikke del av totale driftskostnader.

Har man driftskostnader over 5 millioner, men "avgrensninger" som gjør at man kommer under, så følger man punkt 2).

Aktuelle avgrensninger er:

  • kostnader som faller utenfor den frivillige delen av virksomheten,
  • ny-, på- og ombyggingskostnader på bygg,
  • kostnadsførte av- og nedskrivninger på bygg,
  • drifts- og vedlikeholdskostnader som gjelder utleie av bygg og kostnader knyttet til anleggsprosjekter som omfattes av ordningen om momskompensasjon for idrettsanlegg


Driftskostnader fratrukket avgrensninger innrapporteres via KlubbAdmin og bør gjøres som en del av «Samordnet rapportering»:
https://www.idrettsforbundet.no/klubbadmin

Veiledning for søknad om momskompensasjon: 

Alle idrettslag (inkl. bedriftsidrettslag) som i 2021 hadde brutto driftskostnader på over kr 5 millioner skal også rapportere via løsningen for samordnet søknad og rapportering til NIF.


I denne løsningen må man som tidligere innhente bekreftelse fra registrert eller statsautorisert revisor og laste denne opp i løsningen før man sender søknaden til behandling hos NIF. Oppdatert mal for revisorattestasjon finner man i KlubbAdmin, samt i punkt 3 under.

I ordningen er det gitt åpning for at aksjeselskaper som eies fullt ut av en eller flere idrettsorganisasjoner kan inngå i søknaden NIF skal sende på vegne av organisasjonen (ref. forskriftens § 3 2.ledd). Aksjeselskapet må dokumentere at frivillig innsats er en viktig del av virksomheten. Et eventuelt overskudd i aksjeselskapet skal anvendes til det frivillige formålet og ved en evt. oppløsning av selskapet skal eiendelene tilfalle det frivillige formålet. Aksjeselskapet skal benytte fastsatt søknadsskjema, samt at man må innhente bekreftelse fra registrert eller statsautorisert revisor hvis brutto driftskostnader overstiger kr 5 millioner. I tillegg må også en oversikt over aksjene i selskapet (aksjeboken), samt egenerklæringsskjema, vedlegges søknaden som sendes inn.

Skjema med veiledning finner du her:
- Søknadsskjema med veiledning AS følger vedlagt
Revisorbekreftelse: mal for revisorbekreftelse som skal benyttes følger vedlagt (revisorrapport underliggende ledd)
Revisorbekreftelsen er endret fra i fjor, og ny mal skal benyttes: Egenerklæringsskjema AS følger vedlagt

Særforbundene og idrettskretsene vil få tilsendt egen informasjon om søknadsprosedyren i april. Særkretser, regioner og idrettsråd vil også få tilsendt egen informasjon om søknadsprosedyren.

Dokumentasjon ved eventuell kontroll:
Det er ikke pliktig å sende inn noen form for dokumentasjon utover det som er pålagt å sende inn (søknadsskjema/revisorrapport/aksjeoversikt/egenerklæringsskjema for AS’er).

NIF kan som en del av sitt kontrollarbeid pålegge søkeren å fremlegge tallgrunnlaget for søknaden (årsregnskap, revisjonsberetning, protokoll fra årsmøte, samt en oppstilling med forklaring på hvordan man har kommet frem til tallet som er innrapportert). I SportsAdmin og KlubbAdmin er det funksjonalitet for å laste opp årsregnskapet når det søkes om momskompensasjon, og NIF anmoder om at man gjør dette.

Sperrer i søknadsprosessen
Det er i 2020 lagt inn noen systemkontroller («sperrer») i søknadsprosessen. Dersom søkende organisasjonsledd ikke har registrert organisasjonsnummer i KlubbAdmin/SportsAdmin, eller dersom man ikke har registrert seg i Frivillighetsregisteret, så vil man ikke få registrert søknaden.
Dette er ment som en påminnelse, da dette er krav ihht forskrift. Erfaring fra 2019 er at Lottstift avviser slike søknader.

Bortfall av kompensasjon

Dersom en søker gir ufullstendige eller ukorrekte opplysninger i forbindelse med søknad om kompensasjon, og dette medfører at kompensasjon utbetales uberettiget eller med for stort beløp, vil det uberettigede beløpet kreves tilbakebetalt. (Ref. forskriftens § 17).

Dersom man ikke er registrert i Frivillighetsregisteret (og har registrert oppdaterte vedtekter der) vil man ikke være søknadsberettiget, og søknaden vil bli avslått.

Henvendelser:

Hvis dere har problemer med KlubbAdmin (eller SportsAdmin) eller mangler brukernavn/passord tar dere kontakt med NIFs supportavdeling: Telefon 21 02 90 90 eller epost: support@idrettsforbundet.no (åpent hverdager 10.00 – 15.00)

Spørsmål til selve ordningen sendes til e-post: moms@idrettsforbundet.no

Som del av NIFs kontrollarbeid så pålegges søkeren å fremlegge tallgrunnlaget for søknaden (årsregnskap og eventuelt en oppstilling med forklaring på hvordan man har kommet frem til tallet som er innrapportert). I SportsAdmin og KlubbAdmin er det funksjonalitet for å laste opp årsregnskapet når det søkes om momskompensasjon. Tilsvarende gjelder for revisjonsberetning (og protokoll fra årsmøte)

Nå kan det søkes om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. 

Søknadsfristen er 1. desember hvert år (fra 2021).

Søknader leveres elektronisk på eget søknadsskjema via Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmesider.

Alle som skal søke om kompensasjon bør merke seg følgende to punkter:

  • Ordningen omfatter alle som søker om spillemidler og oppfyller vilkårene for å motta spillemidler gjennom Kulturdepartementets tilskuddsordninger for bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, med unntak av kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak. Spillemiddelsøknaden må være i formell orden før søknad om kompensasjon kan innvilges.
  • Anlegget må være ferdigstilt før det kan søkes om kompensasjon. Regnskapsskjema og revisorrapport skal inngå som vedlegg til søknaden og må oversendes innen søknadsfristen.

Regelverket og ytterligere informasjon fra Kulturdepartementet: 

Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettslag.

Informasjon om søknadsrunde