Momskompensasjon

Informasjon om momskompensasjon

Informasjon om momskompensasjon for 2021

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/momskompensasjon/

 

Momskompensasjon på varer og tjenester

Alle idrettslag (inkl bedriftsidrettslag), idrettsråd, særkretser/ regioner kunne søke om momskompensasjon samtidig med avlegging av rapporteringen til NIF i den nye søknad- og rapporterings-løsningen.

For å søke om momskompensasjon må alle kunne fremlegge et revidert regnskap som er godkjent av årsmøtet. Ettersom årsmøtet holdes innen 31. mars hvert år, vil regnskapet foreligge i godkjent stand. Idrettslagene vil allikevel ha en frist til 15. august for denne kompensasjonsordningen, men NIF anbefaler at de som har mulighet gjør dette så snart som mulig gjennom den nye søknad- og rapporteringsløsningen.

 

IDRETTSLAG MED BRUTTO DRIFTSKOSTNADER UNDER KR 5 MILLIONER

Alle idrettslag (inkl. bedriftsidrettslag), idrettsråd og særkretser/regioner som hadde driftskostnader på under kr 5 millioner, skal kun rapportere ett enkelt tall. Tallet som skal innrapporteres er brutto driftskostnader (finanskostnader skal ikke være med) hentet fra det årsmøtegodkjente regnskapet. Det skal gjøres fratrekk for ev. investeringer og avskrivninger i bygg, anlegg og annen fast eiendom som er kostnadsført, samt ev. bokførte kostnader som man vil søke om momskompensasjon for i ordningen om momskompensasjon for idrettsanlegg.

For Idrettslag: 


For Idrettsråd, Særkretser/Regioner, Særforbund og Idrettskretser: Veiledning for søknad gjennom SportsAdmin

IDRETTSLAG MED BRUTTO DRIFTSKOSTNADER OVER KR 5 MILLIONER

Alle idrettslag (inkl bedriftsidrettslag), idrettsråd og særkretser/regioner som hadde driftskostnader på over kr 5 millioner skal nå også rapportere via løsningen for samordnet søknad og rapportering til NIF.

I denne løsningen må man som tidligere innhente bekreftelse fra registrert eller statsautorisert revisor og laste denne opp i løsningen før man sender søknaden til behandling hos NIF.

Veiledningen til utfylling:

For Idrettslag: Veiledning for søknad gjennom KlubbAdmin/Samordnet rapportering
For Idrettsråd, Særkretser/Regioner, Særforbund og Idrettskretser: Veiledning for søknad gjennom SportsAdmin

VEILEDNING VED UTFYLLING AV SKJEMAET

Skjema finnes her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/momskompensasjon/

Alle de gule feltene skal fylles ut, inkludert avhuking vedr Frivillighetsregisteret (NB: endret ifbm søknad 2019). Søknadsskjema skal sendes elektronisk til e-post: moms@idrettsforbundet.no

Hvilke tall skal inn i søknadsskjema:

Totale driftskostnader fra revidert regnskap 2018:

Tallet hentes fra det årsmøtegodkjente regnskapet for 2018. I begrepet totale driftskostnader inngår ikke finanskostnader.

AVGRENSNINGER:

Kostnader som faller utenfor den frivillige og ikke fortjenestebaserte delen av organisasjonen:

Her skal kostnader som ikke har med den frivillige aktiviteten trekkes fra. Innenfor idretten så kan vi ikke se at det er noe som skal trekkes ut her, så fremt midlene som disponeres i sin helhet går til formålet med den frivillige aktiviteten.

Kostnadsførte ny- , på - og ombyggingskostnader for bygg, anlegg og annen fast eiendom, som ikke anses som drifts- og vedlikeholdskostnader:

Her skal kostnader til ny-, på- og ombyggingskostnader på bygg, anlegg og annen fast eiendom som er bokført i resultatregnskapet trekkes ut. Dvs kostnader som kunne vært aktivert. Hvis kostnadene har drift- eller vedlikeholdspreg skal de ikke trekkes ut.

Avskrivninger og nedskrivninger på aktiverte kostnader på bygg, anlegg og annen fast eiendom:

Her skal bokførte avskrivnings- og nedskrivningskostnader på bygg, anlegg og annen fast eiendom trekkes ut.

Drifts-og vedlikeholdskostnader som gjelder bygg, anlegg og annen fast eiendom for utleie (til alle):

Her skal bokførte drifts- og vedlikeholdskostnader som gjelder bygg, anlegg og annen fast eiendom for utleie trekkes ut. (NB: endret ifbm søknad 2019).

Anleggsprosjekter som omfattes av ordningen om kompensasjon av merverdiavgift for idrettslag:

Totale kostnader vedrørende anleggsprosjekter der man kan søke om momskompensasjon via ordningen om momskompensasjon for idrettsanlegg skal trekkes ut her.

FRADRAGSPOSTER:

Kontantoverføringer til egen organisasjon og samarbeidspartnere i utlandet, lønnskostnader til personer stasjonert i utlandet samt alle øvrige kostnader i utlandet:

Alle kostnader relatert til utland skal trekkes ut (NB: endret ifbm søknad 2019).

Totale driftskostnader, inklusive ikke-merverdiavgiftsbelagte kostnader,knyttet til den mva-pliktige delen av virksomheten:

Her skal de totale kostnadene knyttet til den avgiftspliktige delen av virksomheten trekkes ut. Dette har man allerede har fått mva-fradrag for. Hvis man har forholdsmessig/delvis mva-fradrag trekker man her ut den samme forholdsmessige andelen av de totale kostnadene innenfor den mva-pliktige delen. NB! Det er de totale kostnadene knyttet til den avgiftspliktige delen som skal trekkes ut; ikka bare de kostnadene som kommer med på mva-oppgaven.

Overføringer til andre organisasjoner og mellom ledd i samme organisasjon (med rett til å søke selv):

Her skal overføringer mellom organisasjonsledd som selv kan søke om momskompensasjon trekkes ut. Med overføringer menes tilskudd som overføres, samt rene viderefaktureringer. Betaling av ordinære fakturaer skal ikke trekkes ut så fremt dette ikke er tilskudd eller ren viderefakturering av utlegg.

Totale driftskostnader knyttet til virksomhet som er kompensasjonsberettiget gjennom merverdikompensasjonsloven:

Totale kostnader som blir kompensert gjennom den kommunale og fylkeskommunale mva-refusjonsordningen skal trekkes ut. Dette vil høyst sannsynlig være uaktuelt for de fleste innenfor idretten.