Hvorfor trenger vi deg?

En rekke studier viser at kvinner i dag er svært underrepresentert i flere roller, og vi trenger kjønnsbalanse for å skape best mulig aktivitet, trygghet og idrettsglede for alle.

Idretten engasjerer og drives av engasjerte mennesker – mennesker som vil noe mer for sitt idrettslag eller lokalmiljø. Den samler også et mangfold av mennesker med ulik bakgrunn, kompetanse, nettverk og ressurser. 

En rekke studier og rapporter viser at kvinner i dag er svært underrepresentert i flere roller når vi ser idrettsorganisasjonen under ett, og vi trenger kjønnsbalanse for å skape best mulig aktivitet, trygghet og idrettsglede for alle.


Oversikt kvinner menn.png

Kjønnsbalanse bidrar positivt til:

 • en bærekraftig, demokratisk og mangfoldig idrettsorganisasjon
 • god og trygg aktivitet
 • like forhold og vilkår for alle medlemmer
 • god ressursutnyttelse
 • idrettens omdømme  

Hva «tjener» idretten på kjønnsbalanse?

Demokrati- og rettighetsprinsippet:

 • alle har lik rett til deltakelse
 • idretten diskriminerer ikke

Ressurs- eller nytteargument som ser "mennesket" som ressurs:

 • bedre rekruttering av kvinner fører til større utnyttelse av både kvinner og menn som samlet ressurs i samfunnet
 • fremhever at kvinner og menn er forskjellige og at ulikhetene er komplementære

Interesseargument:

 • kvinner og menns interesser kan stå i konflikt, og det er derfor viktig at begge kjønn er representert der beslutninger tas
 • ved god kjønnsbalanse vil man i større grad ivareta overordnede målsettinger i norsk idrett om at alle skal med
 • ved god kjønnsbalanse vil man oppnå et bredere fokus, f.eks innenfor bredde og topp

Mangfoldsargument:

 • styrking av trygge rammer gjennom bredere representasjon også i ledelsen
 • utviklingsperspektivet - resultatfokus blir overvunnet. Ønske om fokus på utvikling foran resultat i søken etter å bygge trygge samfunnsborgere og idrettsutøvere 

Kunnskap om kjønnsbalanse i norsk idrett
Tall fra nasjonal rapportering viser at det er stor kjønnsubalanse i idretten, spesielt i leder- og trenerposisjoner.

imagebygck.png

Studier og kunnskapsgrunnlag viser at det er ulike årsaker til ubalansen, hvilket gir oss mulighet til å arbeide på nye måter for å oppnå bedret balanse og mangfold.

Det er mange gode grunner til å aktivt rekruttere kvinner til leder- og trenerverv i idretten! Vi kan blant annet vise til Innlandet idrettskrets sin studie fra 2018.

Se hele studien her.

«Vi trenger deg» er en satsing på kjønnsbalanse og mangfold i idretten, hvor Norsk Tipping er en viktig samarbeidspartner.